назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 4 (2012-2011)

2012 рік

 

656.2

Б19

Бакалінський, О. В. Маркетингове забезпечення впровадження перспективних видів залізничного рухомого складу : монографія / О. В. Бакалінський. - Київ : ДЕТУТ, 2012. - 268 с. : іл. - Бібліогр. : с. 245-267. - ISBN 978-966-2197-37-2 

 

Потреби у транспортному обслуговуванні постійно зростають і набувають нових форм, що зумовлює зміну очікувань пасажирів від сервісу. Якість транспортних послуг, які надаються залізницями України, не відповідає сучасним вимогам. Морально й фізично застарілий пасажирський рухомий склад, небезпечний рівень зносу основних фондів разом з недостатнім фінансування проектів, спрямованих на розвиток, призвели до втрати залізницями частки ринку.

Із загальних завдань галузі для  покращення обслуговування пасажирів, переходом до руху пасажирських поїздів у світлий час доби, збільшенням їх швидкості виникла необхідність впровадження перспективних видів пасажирського рухомого складу. На залізницях нашої країни вперше впроваджуються поїзди з двоповерхових вагонів, а на маршрутах , що зв'язують столицю з обласними центрами, починається експлуатація сучасних швидкісних електропоїздів. У турбулентному середовищі такі перетворення потребують наукового обгрунтування управлінських рішень, вагомою частиною яких є рішень, вагомою частиною яких є маркетингове забезпечення змін..

У монографії подані результати теоретичного обгрунтування, розроблення методологічних і практичних засад маркетингового забезпечення впровадження перспективних видів залізничного пасажирського рухомого складу. Науковий доробок автора спрямований на практичне втілення - результати досліджень, науково-практичні пропозиції і розробки знайшли відображення у господарській діяльності залізничного транспорту України.

Книга буде корисною науковцям, фахівцям-практикам, викладачам, аспірантам і студентам

 

 

811.111

В175

Вантажні перевезення : начальний посібник з англійської мови / Н. В. Астаніна, Л. С. Березова, Т. В. Сахнюк, О. Б. Четверухина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 80 с. - Бібліогр. : с. 79. - ISBN 978-966-632-160-5 

 

Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у професійному середовищі, пов'язаному з організацією вантажних перевезень. Значна увага приділяється подоланню лексичних і граматичних труднощів. Укладачами посібника враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Призначено для студентів других курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями напряму "Транспортні технології"

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Комп'ютерні технології в аналізі систем масового обслуговування : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, Л. М. Парохненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ, Каф. інформаційних систем і технологій. - Київ : НТУ, 2012. - 116 с. : іл. - Бібліогр. : с. 110. - ISBN 978-966-632-155-1 .

 

Посібник призначений для вивчення методів, моделей і алгоритмів розв'язання задач масового обслуговування і їх реалізації засобами сучасних комп'ютерних технологій. Рекомендовано як навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" (модуль "Аналіз і оптимізація систем масового обслуговування") для студентів вузів, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології".

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Офісні інформаційні технології "Текстовий редактор MS Word" : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ, Каф. інформаційних систем і технологій. - Київ : НТУ, 2012. - 140 с. - Бібліогр. : с. 129. - ISBN 978-966-632-166-7 

 

Посібник призначений для вивчення методів створення, редагування та формування текстових документів різної функціональної наповненості та структури в текстовому редакторі MS Word.

Рекомендовано як навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Офісні інформаційні технології" (модуль "Текстовий редактор MS Word") для студентів вузів, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки".

 

 

004

Д195

Данчук, В. Д. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник. Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 196 с. : іл. - Бібліогр. : с. 193. - ISBN 978-966-632-164-3 

 

Навчальний посібник з дисципліни "Інформаційні системи та технології" (Частина 1) підготовлений у відповідності до програми курсу для студентів денної форми навчання, які проходять підготовку за напрямом "Менеджмент", та побудований з врахуванням кредитно-модульної системи навчання.

Теоретичні відомості, наведені у посібнику, що супроводжуються і конкретними прикладами, охоплюють матеріал першого (Модуль 1 та перша частина Модулю 2) та частково другого семестрів (друга частина Модуль 2).

Матеріал посібника спрямований на освоєння головних принципів побудови інформаційних систем та напрямків використання сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності; вивчення апаратної складової та програмного забезпечення ПК; оволодіння технологіями обробки текстової інформації (з використанням MS Word) та інформації, поданої в табличному вигляді (з використанням MS Excel), які є засобом процесу переробки інформації інформаційними системами

 

 

629.3.054

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Теплова діагностика (основи теорії та практичні застосування) : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Б. Деркачов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 168 с. - Бібліогр. : с. 162-168. - ISBN 978-966-632-165-0 

 

Викладено основи теорії неруйнівного теплового контролю матеріалів та споруд, методи та засоби його технічного здійснення. Наведено результати експериментальних досліджень з теплового контролю автомобільних шин в умовах виробництва. Розглянуто методи та засоби теплового контролю стану аеродромних покриттів, досвід їх практичного застосування для пошуку прихованих дефектів і виявлення проникнень грунтових вод. Описано технічні характеристики сучасної інфрачервоної апаратури.

Для науковців, інженерів, аспірантів, які працюють в галузі теплової діагностики матеріалів та споруд

 

 

691.32

Д696

Дорошенко, Ю. М. Цементні бетони в дорожньому будівництві : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. М. Дорошенко, О. Ю. Дорошенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 192 с. - Бібліогр. : с. 186-189. - ISBN 978-966-632-161-2

 

В посібнику розглянуто короткий огляд розвитку і застосування неорганічних в'яжучих і бетонів на їх основі, а також стан і перспективи розвитку дорожньої мережі України. Розглянуті вимоги до дорожнього цементного бетону і його складових. Наведено порядок розрахунку складу дорожнього бетону. Висвітлені сучасні уявлення про структуру, роль компонентів, технологічні властивості і фактори, що впливають на якість бетонної суміші. Відображені сучасні погляди на процеси структуроутворення дорожнього цементобетону, його властивості та експлуатаційні впливи. Наведені види цементних бетонів, які можуть застосовуватись на об'єктах транспортного будівництва. Розглянуті проблеми бетонування дорожніх покриттів в зимових умовах і питання контролю якості вихідних матеріалів, бетонної суміші і бетону. Призначено для студентів напряму 6.060101 "Будівництво" фахового спрямування 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми", 7.092104 "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" та 7.092106 "Мости і транспортні тунелі2 денної та заочної форми навчання.

 

 

621.3

К212

Карандаков, Г. В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного ун-ту. Ч. 1 / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 248 с. : іл. - Бібліогр. : с. 246-247. - ISBN 978-966-632-154-4 

 

Посібник містить розширене подання лекційного матеріалу з дисциплін "Електротехніка і електроніка", "Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка", "Електротехніка в будівництві", "Схемотехніка ЕОМ", "Радіоелектроніка" а також матеріал зазначених дисциплін за темами, які винесені для самостійного вивчення. Призначений для студентів напрямків "Машинобудування", "Будівництво", "Комп'ютерні науки", "Геодезія, картографія та землеустрій". У першій частині посібника розглядаються кола постійного, однофазного та трифазного змінного струму, магнітні кола, перехідні процеси при комутаціях, трансформатори та електричні машини

 

 

621.3

К212

Карандаков, Г. В. Електротехніка та електроніка : навчальний посібник з електротехнічних дисциплін для студентів Національного транспортного ун-ту. Ч. 2 / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 280 с. : іл. - Бібліогр. : с. 278-279. - ISBN 978-966-632-157-5 

 

Посібник містить розширене подання лекційного матеріалу з дисциплін "Електротехніка і електроніка", "Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка", "Електротехніка в будівництві", "Схемотехніка ЕОМ", "Радіоелектроніка" а також матеріал зазначених дисциплін за темами, які винесені для самостійного вивчення. Призначений для студентів напрямків "Машинобудування", "Будівництво", "Комп'ютерні науки", "Геодезія, картографія та землеустрій". У другій частині посібника розглядаються напівпровідникові прилади та пристрої, елементи мікропроцесорної техніки, зокрема, логічні комбінаційні елементи та логічні елементи із програмованою логікою.

 

 

001

Л835

Лудченко, О. А. Наукові дослідження. Патентознавство. Методологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. - Київ : Логос, 2012. - 174 с. : іл. - Бібліогр. : с. 171-173. - ISBN 978-966-171-501-0 

 

Розглянуто формулювання теми, мети і завдання наукового дослідження; методологія теоретичного і експериментального досліджень; аналіз теоретико-експериментальних досліджень, формулювання висновків і пропозицій; впровадження і ефективність наукових досліджень; правила оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, дисертацій на здобуття наукових ступенів. Висвітлено також питання організаційно-правових форм патентознавства, патентного пошуку, купівлі і продажу ліцензій на винаходи.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, наукових працівників і спеціалістів

 

 

629.3

М545

Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, О. К. Грищук, М. П. Цюман ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 168 с. - Бібліогр. : с. 159-163. - ISBN 978-966-632-215-2 

 

В навчальному посібнику викладені загальні питання системного аналізу і особливості його застосування при дослідженні властивостей автомобільної техніки. Значна увага приділена особливостям математичного моделювання і оцінювання функціональних, економічних і екологічних властивостей автомобільної техніки.

Посібник можуть використовувати студенти, аспіранти, наукові співробітники, викладачі та інженерні працівники, що займаються питаннями поліпшення властивостей автомобільної техніки

 

 

54

М917

Мустяца, О. Н. Загальна хімія : підручник для студентів інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ / О. Н. Мустяца, В. М. Янкович ; М-во освіти і науки України. - Київ : Арістей, 2012. - 465 с. - Бібліогр. : с. 447-449. - ISBN 978-966-8458-86-6

 

Підручник написаний у відповідності із програмою курсу "Хімія" для  інженерно-технічних спеціальностей вузів. Викладено теоретичні питання з будови атому і хімічного зв'язку, закономірностей протікання хімічних реакцій, властивостей дисперсних систем, окисно-відновних реакцій та електрохімії, з хімізму процесів тверднення в'яжучих матеріалів; наведено основні уявлення про полімери та їх застосування. Розглянуто елементи органічної хімії, а також революційний напрямок - прорив - сучасної науки та техніки - нанотехнології. Викладено основні поняття нанотехнологій.

Увага надана практичному розв'язуванню теоретичних питань з вирішенням конкретних прикладів, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу з розділів загальної хімії.

У підручнику наведені контрольні запитання і завдання, а також необхідний довідковий матеріал у вигляді таблиць.

Підручник розрахований на студентів технічних спеціальностей нехімічних вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Підручник буде корисний для самостійного вивчення основних положень хімії слухачами дистанційної освіти, а також для студентів технікумів та учнів старших класів середніх шкіл, для інженерно-технічних працівників.

 

 

625.8

Н176

Надійність конструкцій дорожнього одягу : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються на напрямом підготовки "Будівництво" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, Я. М. Якименко, Р. Ф. Райковський. - Київ : НТУ, 2012. - 216 с. : іл. - Бібліогр. : с. 209-215. - ISBN 978-966-632-168-1 

 

Посібник розроблено у відповідності з програмою підготовки з дисципліни: "Надійність дорожніх споруд" фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво".

Наведено методику оцінки надійності конструкцій дорожніх одягів та методи її визначення при проектуванні, будівництві та експлуатації. Наведена класифікація візуальних та інструментальних методів обстеження дорожнього одягу та методика їх виконання для оцінки та забезпечення надійності конструкції.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" з фаховим спрямуванням "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", "Автомобільні дороги та аеродроми", "Будівництво аеродромів", а також для фахівців дорожньої галузі.

 

 

656.13

Р831

Рудзінський, В. В. Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті : навчальний посібник / В. В. Рудзінський, О. М. Тімков, О. В. Рудзінська ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, НТУ, Житомирський державний технологічний ун-т. - Київ : НТУ, 2012. - 160 с. - Бібліогр. : с. 105-108. - ISBN 978-966-632-163-6 

 

Навчальний посібник розкриває сутність сертифікації як процесу економічного та суспільного розвитку суспільства, основні принципи сертифікації та історії її розвитку. Велика увага присвячена технічним вимогам проведення випробувань лабораторіями на автомобільному транспорті. Розкриваються міжнародні зв'язки в галузі сертифікації. Методи та підходи управління якістю в сфері сертифікації автотранспортних послуг. Сертифікація в галузі автомобільного транспорту в Україні.

 

 

 

 

 

 

514.74(076)

Т338

Теорія поверхонь : збірник задач ; напрям підготовки : "Геодезія, картографія та землеустрій" / М-во освіти і науки України, НТУ ; В. І. Гуляєв, І. В. Горбунович, В. Г. Горбунович, О. М. Андрусенко. - Київ : НТУ, 2012. - 104 с. - Бібліогр. : с. 101-102. 

 

 

 

 

 

355.58

Х20

Харамда, Г. М. Цивільний захист : навчальний посібник / Г. М. Харамда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 128 с. : іл. - Бібліогр. : с.126-127. - ISBN 978-966-632-158-2 

 

У навчальному посібнику викладено основні питання організації цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій (НС) згідно нової програми і наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 969/ 922/ 216 від 21.10.2010 р. м. Київ "Про організацію та вдосконалення з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України".

Навчальний посібник "Цивільний захист" відповідає діючій Програмі підготовки фахівців і магістрів загально-технічних, транспортних, будівельних, економічних та інших ВНЗ з дисципліни "Цивільний захист".

Посібник призначений для підготовки спеціалістів і магістрів з дисципліни "Цивільний захист" у ВНЗ України, а також для викладачів та спеціалістів підприємств робота яких пов'язана з вирішенням питань цивільного захисту співробітників та населення.

 

 

669

Ф503

Фізико-хімічні основи металургії : навчальний підручник для студентів вищих технічних закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, О. І. Богданова, В. Г. Нікітін, В. В. Волосовський. - Київ : НТУ, 2012. - 504 с. - Бібліогр. : с. 495-496. - ISBN 978-966-632-162-9 

 

У навчальному підручнику викладені фізико-хімічні теоретичні та технологічні основи найбільш важливих технологічних процесів чорної та кольорової металургії.  Наведені кінетика і термодинаміка, розглянуті ентальпія і ентальпія металургійних процесів.

Викладено механізм фізико-хімічних перетворень, описано переплавні процеси і позапічна обробка металів, представлено обладнання і пристрої, що використовуються.

Даний підручник рекомендується для студентів і аспірантів технічних спеціальностей ВНЗ України

 

 

2011 рік

 

 

625.7

А224

Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини і механізми для виконання робіт : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямами підготовки "Будівництво" та "Машинобудування". Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ; Л.А. Хмара, О.С. Шипілов, В.Д. Мусійко, М.П. Кузьмінець. - Київ ; Дніпропетровськ : НТУ ; ПДАБА, 2011. - 416 с. - Бібліогр. : с. 414-415. - ISBN 978-966-632-142-1 

 

У посібнику розглянуто аспекти сучасних технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг у тісному поєднанні з вибором та обгрунтуванням технічних засобів, машин і механізмів для виконання відповідних робіт. Наведено широкий спектр технічних характеристик машин та механізмів, що використовуються під час будівництва та ремонту автомобільних доріг. Відомості про конструкції дорожнього одягу, інженерні споруди на автомобільних дорогах, геодезичні роботи, що передують будівництву, дають змогу оптимізувати парк машин і механізмів, задіяних у виконанні робіт.

Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації, що навчаються за напрямами підготовки "Будівництво" та "Машинобудування". Посібник стане у нагоді інженерно-технічним  працівникам дорожньої галузі, задіяним у виконанні будівельних або ремонтних робіт на автомобільних дорогах.

 

 

004

Б908

Булига, К. Б. Розв'язання прикладних задач засобами Mathcad і Excel : навчальний посібник / К. Б. Булига, О. А. Булига, О. А. Чайковська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 164 с. : іл. - Бібліогр. : с. 163. - ISBN 978-966-632-143-8 

 

Метою даного посібника є набуття студентами комплексних навичок з використання математичних методів і комп'ютерних технологій для розв'язання задач економіки і техніки. У якості основного інструментарію використовуються електронні таблиці MS Excel та прикладний математичний пакет Mathcad. Наведено 33 практичні роботи, кожна робота подається за єдиною схемою, яка включає основний теоретичний матеріал, приклад розв'язання, завдання для самостійної роботи, варіанти завдань, перелік контрольних питань. Може бути корисним широкому кругу читачів: студентам, викладачам вузів, спеціалістам, які використовують електронні таблиці MS Excel та прикладний математичний пакет Mathcad в практичній діяльності.

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Основи надійності комп'ютерних систем : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Р. А. Серебряков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 214 с. - Бібліогр. : с. 211-212. - ISBN 978-966-632-144-5 

 

Посібник призначений для вивчення методів, способів проектування комп'ютеризованих систем з огляду на основні показники надійності роботи апаратури, яка працює в складі комп'ютеризованої системи.

Посібник призначений для вивчення відповідальної дисципліни студентами спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології".

Посібник може бути також використаний при викладанні дисципліни "Захист інформації", "Комп'ютерні мережі", "Сучасні комп'ютерні технології".

Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються проблемами надійності в галузі комп'ютерно-інтегрованих технологій

 

 

621.01

Г657

Гончар, М. О. Теорія механізмів і машин : підручник для студентів ВНЗ / М. О. Гончар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : Видавничий дім "Вініченко", 2011. - 456 с. - Бібліогр. : с. 450-452. - ISBN 978-966-2622-03-4 

 

У підручнику викладено загальні принципи аналізу і синтезу основних принципів механізмів, які широко використовуються в різноманітних машинах, приладах і пристроях. Наведені основні теорії  регулювання ходу машини, тертя і зношування, зрівноважування. Матеріал подано на основі використання логічно пов'язаних між собою графічних і аналітичних методів.

Підручник призначений для студентів ВНЗ. Може бути корисним для аспірантів та спеціалістів.

 

 

 

 

 

 

514.74

Г944

Гуляєв, В. І. Елементи теорії поверхонь : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за інженерно-технічними напрямами підготовки / В. І. Гуляєв, І. В. Горбунович, Л. В. Гловач ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 239 с. : іл. - Бібліогр. : с. 237-239. - ISBN 978-966-62-149-0 

 

 

 

 

 

 

691(076)

Д696

Дорошенко, Ю. М. Будівельне матеріалознавство в прикладах і задачах : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Ч. 1. Неорганічні матеріали / Ю. М. Дорошенко, О. Ю. Дорошенко, А. Д. Возненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 125 с. - Бібліогр. : с. 121-124. - ISBN 978-966-632-147-6 

 

В посібнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, в основу яких покладені загальні принципи побудови композиційних матеріалів. Представлені приклади рішення задач по розділами: основні властивості будівельних матеріалів; природні кам'яні матеріали; неорганічні в'яжучі; бетони.

Призначено для студентів спеціальності 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми"

 

 

656.13(09)

І-907

Історія автомобільного транспорту в Україні / М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, О. М. Ковальська ; М-во освіти, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 352 с. : іл. - Бібліогр. : с. 324-343. - ISBN 978-966-632-141-4 

 

Висвітлено широке коло питань, пов'язаних із становлення та еволюцією транспорту на тернах України з найдавніших часів до сьогодення. На основі обширного інформативно-аналітичного матеріалу подано основні аспекти динаміки розвитку автомобільного транспорту. Розглянуто історичні коріння його появи в Україні та світі, процес налагодження виробництва, його роль у створенні необхідних умов для ефективного функціонування суспільного виробництва та комплексного розвитку всіх його галузей у сучасних умовах.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, науковців автодорожніх, технічних та економічних ВНЗ. Може бути корисним для практичних працівників транспорту, для всіх, хто цікавиться проблематикою історії автомобіля в Україні.

 

 

621.83(08)

К523

Клюс, В. П. Проектування приводів машин : навчально-довідковий посібник з курсового проектування деталей машин для студентів ВНЗ технічних спеціальностей / В. П. Клюс, М. О. Білякович, С. О. Кудря. - Київ : ЦУЛ, 2011. - 421 с. - Бібліогр. : с. 418-419. - ISBN 978-611-01-0233-9 

 

У посібнику викладені загальні основи розрахунку і конструювання приводів машин. Наведені рекомендації щодо вибору передач, оформленню конструкторської документації, а також приклади розрахунків передач, валів, підшипників. Наведені креслення типових деталей, редукторів, приводів машин, приклади специфікацій.

Рекомендується для студентів вищих технічних навчальних закладів, які виконують курсові проекти по дисциплінам "Деталі машин і основи конструювання", "Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

 

 

54

М917

Мустяца, О. Н. Загальна хімія : підручник для студентів інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ / О. Н. Мустяца, В. М. Янкович ; М-во освіти і науки України. - Київ : Арістей, 2011. - 440 с. - Бібліогр. : с. 422-424. - ISBN 978-966-8458-86-6 

 

Підручник написаний у відповідності із програмою курсу "Хімія" для  інженерно-технічних спеціальностей вузів. Викладено теоретичні питання з будови атому і хімічного зв'язку, закономірностей протікання хімічних реакцій, властивостей дисперсних систем, окисно-відновних реакцій та електрохімії, з хімізму процесів тверднення в'яжучих матеріалів; наведено основні уявлення про полімери та їх застосування. Розглянуто елементи органічної хімії, а також революційний напрямок - прорив - сучасної науки та техніки - нанотехнології. Викладено основні поняття нанотехнологій.

Увага надана практичному розв'язуванню теоретичних питань з вирішенням конкретних прикладів, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу з розділів загальної хімії.

У навчальному посібнику наведені контрольні запитання і завдання, а також необхідний довідковий матеріал у вигляді таблиць.

Навчальний посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей нехімічних вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Навчальний посібник буде корисний для самостійного вивчення основних положень хімії слухачами дистанційної освіти, а також для студентів технікумів та учнів старших класів середніх шкіл, для інженерно-технічних працівників

 

 

004

Н342

Наумова, Н. М. Комп’ютерна техніка та програмування : конспект лекцій : навчальний посібник. Ч. 1 / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 213 с. : іл. - Бібліогр. : с. 211-213. - ISBN 978-966-632-148-3 

 

Посібник містить матеріал за базовим курсом комп’ютерної техніки та програмування для користувачів персональних комп’ютерів (ПК). Посібник містить інформаційні, технічні і програмні основи ПК, матеріал з набуття навичок роботи з операційною системою Windows та сервісними програмами, текстовим процесором Microsoft Word та табличним процесором Microsoft Excel.

Призначений для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання, які освоюють базовий курс комп’ютерної підготовки, оскільки побудований у відповідності до робочої програми для напряму "Економіка підприємства".

 

 

656.11

О-641

Організація та регулювання дорожнього руху : підручник / за заг. ред. В. П. Поліщука ; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов, О. В. Красильнікова, О. Т. Лановий, В. П. Поліщук, О. В. Христенко. - Київ : Знання України, 2011. - 467 с. - Бібліогр. : с. 461-463. - ISBN 978-966-316-299-7 

 

У Підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, транспортного планування міст, технічних засобів організаії дорожнього руху, екології й економіки організації дорожнього руху, методи розв'язання транспортних проблем. Підручник призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями напрямку 1004 "Транспортні технології" у вищих навчальних закладах ІІ - ІІІ освітніх рівнів.

 

 

 

001

О-753

Основи наукових досліджень і патентознавство : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. А. Лудченко, Ю. Г. Сухенко, Я. О. Лудченко, В. Ю. Сухенко. - Київ : ВДК "Україна", 2011. - 237 с. : іл. - Бібліогр. : с. 225-227. - ISBN 978-966-388-353-3 

 

Розглянуто формування теми, мети і завдань наукового дослідження; методологія теоретичного і експериментального досліджень; аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формування висновків і пропозицій; впровадження і ефективність наукових досліджень; правила оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, дисертацій на здобуття наукових ступенів. Висвітлено також питання патентознавства.

Для студентів ВНЗ. Може бути корисним для аспірантів,наукових працівників і спеціалістів.

 

 

656.11

П147

Пальчик, А. М. Організація дорожнього руху : навчальний посібник / А. М. Пальчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 228 с. : іл. - Бібліогр. : с. 226-227. - ISBN 978-966-632-150-6 

 

У навчальному посібнику розглядаються основи організації дорожнього руху: тягово-швидкісні характеристики автомобілів, психофізіологічні характеристики водіїв, характеристики транспортного потоку, моделі транспортного потоку, світлофорне та координоване регулювання дорожнього руху, автоматизоване регулювання дорожнього руху, складання схеми організації дорожнього руху, дорожні знаки, дорожня розмітка, огородження. В основу посібника покладено курс лекцій, що читається в НТУ.

Навчальний посібник рекомендується для студентів навчальних закладів по спеціальності "Організація дорожнього руху", "Автомобільні дороги та аеродроми". Книга буде корисною викладачам, науковим фахівцям практикантам по організації дорожнього руху. 

 

 

625.08

П545

Полянський, C. К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Машинобудування": У 3-х ч. Ч. 2. Заправлення та мащення. Управління технічним станом машин / C. К. Полянський, М. О. Білякович ; М-во освіти і науки України. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2011. - 448 с. - Бібліогр. : с. 439-440. - ISBN 978-966-194-069-6 

 

У другій частині підручника подаються матеріали по впливу властивостей бензинів і дизельних палив, а також альтернативних і перспективних палив (хіммотологія ПММ), хіммотологія моторних і трансмісійних олив, спеціальних рідин і мастил, а також матеріали  раціонального використання ПММ та робочої рідини. Розглянуті властивості маркування лакофарбованих матеріалів, мастики та інші засоби захисту машин для догляду за машинами, клеї та герметики, шини та їх використання і ремонт, а також основи проектування і  реконструкції ремонтно-механічних майстерень, діагностичні пости та їх оснащення; обсяг робіт при ТО, вибір і обгрунтування номенклатури структурних і діагностичних параметрів, методи і засоби діагностування машин і механізмів.

 

 

331.103

С347

Скукін М. П., Харченко А. М. Організація і нормування праці : навчальний посібник / Скукін М. П., Харченко А. М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2011. - 120 с. - Бібліогр. : с. 108-111. - ISBN 978-966-632-153-7 

 

Навчальний посібник для курсового проектування для напрямів 0601 "Будівництво" фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми", "Мости і транспортні тунелі", 0306 "Менеджмент" фахове спрямування "Менеджмент організації і адміністрування" та дипломного проектування для спеціалістів 7.06010106, 8.06010106 "Мости і транспортні тунелі", 7.03060101, 8.03030101 "Менеджмент організації і адміністрування", 7.06010105, 8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми", спеціалізації "Будівництво та експлуатація аеродромів".

 

 

621.791

У515

Ультразвукове зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.050503, 6.050504, 6.070106, 6.070101, 6.010104 / М-во освіти у науки, молоді та спорту України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв, О. В. Мельник, О. П. Токін. - Київ : НТУ, 2011. - 136 с. : іл. - Бібліогр. : с. 135. - ISBN 978-966-632-151-3 

 

В посібнику розглянуто ультразвукове зварювання металевих і неметалевих деталей в автомобілебудуванні. Проаналізовано механізм утворення з'єднань при використанні різних схем підведення енергії в зварювані деталі, представлено перетворення енергії механічних коливань в теплову енергію. Розглянуто зв'язок процесів теплоутворення і деформації в зоні зварювання з міцністю зварних з'єднань. Запропоновано обладнання для ультразвукового зварювання з використанням електроакустичних перетворювачів: феритових, магнітострикційних і п'єзоелектричних, трансформаторів пружних коливань, хвилеводів

 

 

65.018

У677

Управління якістю : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом ; В. Б. Захожай, О. М. Язвінська [та ін.] ; за наук. ред. В. Б. Захожая. - Київ : Видавничий дім "Персонал", 2011. - 936 с. : іл. - Бібліогр. : с. 899-931. - ISBN 978-966-608-970-3 

 

Навчальний посібник є узагальненою працею з концептуальних проблем управління якістю продукції, процесів, послуг. Розкрито сучасну парадигму якості. Викладено методику оцінювання рівнів якості, сутність конкурентоспроможності товарів і послуг та основні фактори її забезпечення. Значний акцент зроблено на аналітичних методах управління якістю, визначення ролі та місця методів аналізу якості в загальному управлінні якістю. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід у запровадженні систем управління якістю та її методологічні основи. Визначено місце системи технічного регулювання в управлінні якістю, висвітлено організаційно-методичні та правові принципи стандартизації, методології й сертифікації як в Україні, так і в інших державах. Велику увагу приділено проблемі консюмеризму (захисту прав споживачів) як важливої складової методології якості.

Для студентів, магістрів і викладачів ВНЗ, підприємців, торговців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами управління якістю продукції, процесів, послуг.

 

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.