назад

Нові надходження (листопад 2020)

342.9

С81

  100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності : навчальний посібник / А. І. Берлач [та ін.] Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 252 с. – 220грн.00к.

(1 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Methodical instructions for practical studies and list of questions and tasks for independent work on the academic discipline "Management of business tourism" = мет. вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для сам. роботи з навч. дисципліни "Управління діловим видом туризму" : for students of all forms of study Specialty: 242 "Tourism" / V. V. Tsipko ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак.: Менеджменту, логістики і туризму, Каф. "Туризм". – Kyiv : NTU, 2019. – 24 p. – Бібліогр. : с. 18-20. – 9грн.70к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

М545

     Methodical instructions for practical studies and list of questions and tasks for self-work from educational discipline "Tourismology" = мет. вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для сам. роботи з навч. дисципліни "Туризмологія" для студ. денної форми навч. освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спец.: 242 "Туризм" : for full-time students educational qualificatijn level Magister Specialtu : 242 "Tourism" / V. V. Tsipko ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак.: Менеджменту, логістики і туризму, Каф. "Туризм". – Kyiv : NTU, 2019. – 28 p. – Бібліогр. : с. 19-22. – 9грн.69к.

(15 прим.)

 

342.9(477)

А313

  Адміністративне право України. Повний курс = Administrative law of Ukraine.Full course : підручник / В. Галунько [та ін.]. – Вид. 2-ге. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 520 с. – 385грн.00к.

(1 прим.)

 

656

Г353

     Географія основних видів транспорту : підручник / Г. І. Нестеренко [та ін.] ; за заг. ред. Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвинека ; М-во освіти і науки України, Дніпровський національний ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національний авіаційний ун-т. – К. : Кондор, 2019. – 192 с. – Бібліогр. : с.182-191. – 155грн.00к.

(2 прим.)

 

346

Г7222

     Господарське право : підручник для ВНЗ / О. П. Подцерковний [та ін.] ; за ред. О. П. Подцерковного. – Вид. 3-тє., доп. та перероб. – Одеса : Фенікс, 2018. – 612 с. – Бібліогр. : с. 608-610. – 390грн.00к.

(1 прим.)

 

621.81(07)

Д38

     Деталі машин і основи конструювання : методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни спеціальність "Професійна освіта (транспорт)" / укладачі : В. А. Дем'янюк, В. Д. Мусійко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 24. – 19грн.65к.

(15 прим.)

 

656

З-14

     Загальні основи транспортної географії : підручник / Г. І. Нестеренко [та ін.] ;за заг. ред. Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвиненко ; М-во освіти і науки України, Дніпровський національний ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національний авіаційний ун-т. – К. : Кондор, 2019. – 184 с. – Бібліогр. : с. 177-182. – 150грн.00к.

(2 прим.)

 

330.8

І-907

     Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник / К. М. Владимиров [та ін.]. – Стереотип. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 406 с. – Бібліогр. : с. 401-404. – 260грн.00к.

(1 прим.)

 

658

М502

     Менеджмент : навчальний посібник для студентів за спеціальностями: 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 123 "Комп'ютерна інженерія", 073 "Менеджмент" / укладачі : Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. виробничого та інвестиційного менеджменту. – Київ : Кондор, 2018. – 220 с. – Бібліогр. : с. 214-216. – 165грн.00к.

(5 прим.)

 

51(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з вищої математики : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузь знань 12 " Інформаційні технології" / розробники : Ю. А. Мейш [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. вищої математики. – Київ : НТУ, 2019. – 80 с. – Бібліогр. : с. 78. – 18грн.07к.

(15 прим.)

 

656(07)

М545

     Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної форми навчання : на отримання ступеня магістра галузь знань 27 "Транспорт" спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" освітньо-професійних програм "Організація міжнародних перевезень", "Митна справа у транспортній галузі" / укладачі : Г. С. Прокудін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Міжнародні перевезення та митний контроль". – Київ : НТУ, 2019. – 16 с. – Бібліогр. : с. 10-11. – 6грн.95к.

(15 прим.)

 

656(07)

М545

     Методичні вказівки до проходження науково-дослідницької практики студентами денної форми навчання : на отримання ступеня магістра. Галузь знань 27 "Транспорт" спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" освітньо-професійних програм "Організація міжнародних перевезень", "Митна справа у транспортній галузі" / укладачі : Г. С. Прокудін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Міжнародні перевезення та митний контроль". – Київ : НТУ, 2019. – 16 с. – Бібліогр. : с. 9-10. – 6грн.95к.

(15 прим.)

 

502

М773

     Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов [та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова ; М-во освіти і науки України. – Херсон : Грінь Д. С., 2018. – 530 с. – Бібліогр. : с. 513-520. – 240грн.00к.

(1 прим.)

 

331.103(07)

Н34

     Наукова організація та нормування праці : програма курсу та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" перший (бакалаврський) рівень / розробники : В. Б. Іванов, Т. М. Гончар ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак. менеджменту, логістики і туризму, Каф. менеджменту. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 31-32. – 10грн.57к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

П691

     Практичний курс англійської мови : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни : для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та література (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Ч. 2 / укладачі : О. Є. Мартиненко, Л. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 48 c. – Бібліогр. : с. 48. – 12грн.12к.

(15 прим.)

 

330.32(07)

П791

     Проектний аналіз : методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань "07 Управління та адміністрування» спеціальності "073 Менеджмент» заочної форми навчання / укладачі : Л. С. Козак, В. В. Червякова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Центр заочного та дистанційного навчання. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с. – Бібліогр. : с. 29-31. – 12грн.93к.

(15 прим.)

 

330.32(07)

П791

  Проектний аналіз : методичні рекомендації до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" : освітні програми: "Управління дорожнім рухом", "Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління", "Транспортні системи міст", "Розумний транспорт і логістика для міст Smalog", другий (магістерський) рівень вищої освіти / розробники : Т. А. Воркут [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. – Бібліогр. : с. 37-39. – 9грн.94к.

(15 прим.)

 

7(07)

Т338

     Теорія та історія мистецтв : плани семінарських занять та методичні матеріали до організації самостійної роботи : для студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" за професійною кваліфікацією "Фахівець з документознавства та інформаційної діяльності" денної форми навчання / укладач Н. М. Глушенок ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2019. – 72 с. – Бібліогр. : с. 67-70. – 21грн.59к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

Т876

     Туризмологія : методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і відповідей для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальність 242 "Туризм" / укладач В. В. Ципко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Фак. : Менеджменту логістики і туризму, Каф. "Туризм". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 17-19. – 13грн.37к.

(15 прим.)

 

65.018(07)

У677

     Управління якістю : методичні вказівки до лабораторних робіт для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / укладачі : Н. А. Зубрецька, С. С. Федін ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 64 с. – 14грн.20к.

(15 прим.)

 

347.9(477)

Ц58

     Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник (для підготовки до іспитів і тестування) / за ред. Н. Ю. Голубєвої ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Одеська юридична академія". – 2-ге вид.,переробл. і доп. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 436 с. – Бібліогр. : с. 419-431. – 330грн.00к.

(1 прим.)

 

666.97

Д243

     Дворкін, Л. Й.  Проектування складів бетонів (Методи, приклади, вправи) : навчальний посібник / Л. Й. Дворкін. – Київ : Кондор, 2018. – 616 с. – Бібліогр. : с. 589-597. – 515грн.00к.

(2 прим.)

 

82.0

К644

     Кониський, О. Я.  Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя / О. Я. Кониський. – К. : Кондор, 2019. – 620 с. – 495грн.00к.

(1 прим.)

 

339.166.5

М599

    Мікульонок, І. О.  Інтелектуальна власність : навчальний посібник для студентів ВНЗ / І. О. Мікульонок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : Кондор, 2019. – 242 с. – Бібліогр. : с. 238. – 242грн.00к.

(2 прим.)

 

82.У

Н468

     Нечуй-Левицький, І. С.  Маруся Богуславка. Вибране : збірка / І. С. Нечуй-Левицький. – К. : Кондор, 2019. – 300 с. – 295грн.00к.

(1 прим.)

 

027

П192

     Пасмор, Н. П.  Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : монографія / Н. П. Пасмор. – К. : Кондор, 2018. – 104 с. – Бібліогр. : с. 86-100. – 105грн.00к.

(2 прим.)

 

025.5

С247

     Свістельник, І.  Інформаційна культура студента : навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту / І. Свістельник. – К. : Кондор, 2018. – 182 с. – Бібліогр. : с. 162-163. – 145грн.00к.

(2 прим.)

 

379.85

С301

     Семенов, В. Ф.  Туристичне країнознавство : навчальний посібник / В. Ф. Семенов, О. В. Дишкантюк, В. Д. Олійник ; за ред. В. Ф. Семенова ; Одеський національний економічний ун-т. – 2-ге вид., доп. та випр.; стереотип. вид. – Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2018. – 392 с. – Бібліогр. : с. 385-387. – 255грн.00к.

(1 прим.)

 

336.24

Т466

     Тіхосова, Г. А.  Митний контроль та експертиза товарів : навчальний посібник / Г. А. Тіхосова, О. М. Вербицький, О. Калінський ; М-во освіти і науки України, Херсонський національний технічний ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 312 с. – Бібліогр. : с. 301-306. – 260грн.00к.

(1 прим.)

 

657

Ш59

     Шило, В. П.  Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна ; М-во освіти і науки України, Ін-т підприємництва "Стратегія". – Київ : Кондор, 2018. – 172 с. – 140грн.00к.

(2 прим.)