назад

ЕНМВ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ (2017)

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ПРОГРАМИ

 

 

658.7(07)

П784

     Гребельник, М. М.  Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства" : для студентів заочної форми навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра менеджменту; укладач М. М. Гребельник. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с. 

 

658.7(07)

П784

     Гребельник, М. М.  Программа курса и методические указания к выполнению контрольной и самостоятельной работы по дисциплине "Управление материально-техническим обеспечением предприятия" : для студентов заочной формы обученияя первого уровня высшего образования (бакалавр) специальности 073 "Менеджмент" Специализации "Транспортный менеджмент и логистика" (ТМ) / НТУ, Кафедра менеджмента; составитель М. М. Гребельник. – Киев : НТУ, 2017. – 36 с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

339.13(07)

М545

     Бідняк, М. Н.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» : для студентів напряму підготовки 073 «Менеджмент» спеціальностей "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент природоохоронної діяльності", денної форми навчання в межах кредитно модульної системи / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор технічних наук, професор М. Н. Бідняк, канд.екон.наук К. Л. Железняк, канд.техн.наук В. В. Ігнатюк. – Київ : НТУ, 2017. – 43 с. 

 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

ВПРАВИ. ЗАВДАННЯ

 

 

379.85(07)

В181

     Ципко, В. В.  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів другого курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, кандидат економічних наук, доц. Н. В. Івасишина [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 57 с.

 

379.85(07)

В181

     Ципко, В. В.  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів першого курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, кандидат економічних наук, доц. Н. В. Івасишина [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 36 с.

 

379.85(07)

В181

     Ципко, В. В.  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів третього курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, кандидат економічних наук, доц. Н. В. Івасишина [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 39 с.

 

379.85(07)

В181

     Ципко, В. В.  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з циклу дисциплін професійної підготовки : для студентів за спеціальністю - 242 "Туризм" Центру заочного та дистанційного навчання / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, к.е.н., доц. Н. О. Щербакова [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 63 с. 

 

ПРОГРАМИ

 

379.85(07)

Р584

     Грищук, О. К.  Робоча програма з дисципліни "Управління розвитком туризму" : для студентів, галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм". Спеціалізація "Туризмознавство" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : професор, кандидат технічних наук О. К. Грищук, доцент І. О. Темник. – Київ : НТУ, 2017. – 23 с.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

658(07)

М545

     Івасишина, Н. В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни "Комунікативний менеджмент в управлінні персоналом" : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 Туризм, 073 Менеджмент / НТУ, Кафедра туризму ; укладач Н. В. Івасишина. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

368(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Страхування" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : д.п.н., професор В. В. Ципко, к.е.н. доц. К. К. Софійчук. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління діловим видом туризму" : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач проф.В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с.

 

379.85(07)

М545

     Щербакова, Н. О.  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" (напряму підготовки 6.140103 "Туризм") / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : к.е.н., доц. Н. О. Щербакова, к.е.н., доцент Н. В. Івасишина, асистент О. В. Василенко. – Київ : НТУ, 2017. – 31 с.

 

379.85(07)

М545

     Щербакова, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Туристсько-рекреаційне проектування" : для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.140103 "Туризм" (за Переліком -2010); спеціальність 242 "Туризм" (за Переліком -2015) / НТУ, Кафедра туризму ; укладач доц. Н. О. Щербакова. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

640.41(07)

М545

     Грищук, О. К.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та технологія готельного господарства" : для студентів денної та заочної форми навчання напряму 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : О. К. Грищук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 34 с.

 

379.85(07)

М545

     Грищук, О. К.  Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з дисципліни: "Аналіз діяльності підприємства в туризмі" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : професор О, К. Грищук, доцент С. І. Іванчук. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

658(07)

М545

     Чеснакова, Л. С.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : к.е.н., професор Л. С. Чеснакова, к.е.н., доцент В. В. Масалітіна. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

338(07)

М545

     Корольова, О. І.  Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за переліком 2006 року галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" : за переліком 2015 року -- галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач к.е.н. О. І. Корольова. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с.

 

338(07)

М545

     Турпак, Т. Г.  Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів : за переліком 2006 року - галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"; за переліком 2015 року - галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа..." / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач к.е.н., доцент Т. Г. Турпак. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.