назад

ЕНМВ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА НТУ (2017)

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

ПРОГРАМИ

 

330.1(07)

П784

     Клименко, І. С.  Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна теорія " : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа, 275 Транспортні технології (за видами транспорту) / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : І. С. Клименко, С. В. Кривошеєва, Н. В. Дулеба. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

330(07)

П784

     Хмелевский, Н. А.  Программа курса и методические указания по дисциплине "Политическая экономия" : для студентов-иностранцев дневной формы обучения за специальностями: 051 Экономика, 071 Учет и налогообложение, 072 Финансы, банковское дело и страхование / НТУ, Кафедра экономики; составители : Н. А. Хмелевский, Т. В. Заплитная, Е. И. Заруцкая [и др.]. – Киев : НТУ, 2017. – 46 с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

330.32(07)

М545

     Гречан, А. П.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інвестування" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" 6.030504 "Економіка підприємства" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : доктор економічних наук, професор А. П. Гречан, ст. викл. Г. Г. Гайдай. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

331.108(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Кадрове адміністрування» : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, канд. екон. наук, доцент О. В. Федорук. – Київ : НТУ, 2017. – 94 с. 

 

330.1(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент", галузь знань 07 "Управління та адміністрування" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, Н. О. Редько, М. К. Жижома. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с.

 

330.34(07)

М545

     Полонський, В. Г.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : к.т.н., проф. В. Г. Полонський, к.е.н., доцент В. І. Павлюк, ст. викладач О. В. Камчатних. – Київ : НТУ, 2017. – 38 с. 

 

338(07)

М545

     Швець, Л. В.  Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів денної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : к.е.н., проф. Л. В. Швець, доц. О. М. Дзюба, ст. викладач В. В. Гайдай [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

338.27(07)

М545

     Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічна діагностика" : для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладач к.е.н., доцент В. В. Бойко. – Київ : НТУ, 2017. – 33 с.

 

338(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Национальная экономика» : для студентов специальностей 051 «Экономика», 072 «Финансы, банковское дело и страхование», 071 «Учет и налогообложение» Центра международного образования / НТУ, Кафедра экономики ; составители : проф. Л. С. Козак, к.э.н. , доцент О. В. Федорук. – Киев : НТУ, 2017. – 37 с. 

 

338(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Міжнародна економіка») / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, О. М. Ложачевська, А. П. Гречан [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 46 с. 

 

338(07)

М545

     Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт за спеціальністю 051 "Економіка" (спеціалізація "Економіка підприємства") / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, О. М. Ложачевська, А. П. Гречан [та ін.]. – Киев : НТУ, 2017. – 43 с. 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

811.124(07)

М545

     Косіцька, О. М.  Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни "Латинська мова" : для студентів І-ІІ курсу заочної форми навчання, галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право" / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладач канд. філол. наук, доцент О. М. Косіцька. – Київ : НТУ, 2017. – 52 с. 

 

81'38(07)

М545

     Мозгова, Я. О.  Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Стилістика основної іноземної мови" : для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладач канд. філол. наук, доцент Я. О. Мозгова, асистент А. В. Єгорова. – Київ : НТУ, 2017. 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

ВПРАВИ. ЗАВДАННЯ

 

94(477)(07)

І-907

     Георгієва, М. Д.  Історія України та української культури : тестові завдання для контролю знань та організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : к.і.н. М. Д. Георгієва, к.і.н., доцент Н. М. Глушенок. – Київ : НТУ, 2017. – 21 с. 

 

005.9(07)

З-133

     Малінська, Г. Д.  Завдання до самостійної роботи з дисципліни "Теорія і практика референтської діяльності" : для студентів напряму підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" денної форми навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права; укладач Г. Д. Малінська. – Київ : НТУ, 2017. – 32 с.

 

ПРОГРАМИ

 

811.161.2(07

Н156

     Шкода, А. В.  Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач ст. викладач А. В. Шкода. – Київ : НТУ, 2017. – 78 с. 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

008(07)

К906

     Волошенко, В. О.  Культурологія : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач к.і.н., доц. В. О. Волошенко. – Київ : НТУ, 2017. – 65 с.

 

94(477)(07)

І-907

     Ковальська, О. М.  Історія України та української культури : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки : галузь знань: 08 "Право", спеціальність: 081; галузь знань: 07 "Управління та адмістрування, спеціальністі: 071, 072, 073... / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права; укладач к.і.н., доц. О. М. Ковальська. – Київ : НТУ, 2017. – 97 с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

025.171(07)

А876

     Глушенок, Н. М.  Архівознавство : методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" (ДЗ) денної форми навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач к.і.н., доцент Н. М. Глушенок. – Київ : НТУ, 2017. – 21 с. 

 

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 

811.161.2(07

У45

     Горбань, Г. М.  Українська мова. Науковий стиль мовлення. Основи економіки : методичні розробки для студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : Г. М. Горбань, Т. Д. Савенко, В. А. Ткаченко. – Київ : НТУ, 2017. – 51 с. 

 

811.161.2(07

У45

     Остапко, О. М.  Українська мова. Науковий стиль мовлення. Основи економічних знань : методичні розробки для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : ст. викл. О. М. Остапко, канд. філолог. наук, доц. Т. Д. Савенко, доц. В. А. Ткаченко. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. 

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

7.012

Д564

     Доброносова, Ю. Д.  Філософія мистецтв дизайну : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 022 "Дизайн" / Ю. Д. Доброносова, А. В. Арістова. – Київ : НТУ, 2017. – 100 с.