назад

Новинки Електронної бібліотеки (вересень 2021)

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

Англо-український ілюстрований словник термінів з дисципліни: «Деталі машин», для спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми "Експлуатація, випробування та сервіс машин" (для денної та заочної форм навчання) / Н. В. Астаніна, В. М. Тютін, С. А. Левківський, В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра дорожніх машин. – Київ : НТУ, 2021. – 33 с.

 

Англо-український ілюстрований словник термінів з дисципліни: «Деталі машин», для спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Будівельні та дорожні машини і устаткування» (для денної та заочної форм навчання) / Н. В. Астаніна, В. М. Тютін, С. А. Левківський, В. В. Мороз ; НТУ, Кафедра дорожніх машин. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с.

 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Урбоекологія» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», освітньої програми «Екологія» / В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 35 с.

 

Зюзюн, В. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Урбоекологія» : для студентів першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітньою програмою «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» / В. І. Зюзюн, Є. С. Цюман ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2021. – 27 с.

 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" : для здобувачів освіти за освітньою програмою "Підприємництво та комерційна діяльність в будівництві" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" всіх форм навчання / С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, Г. В. Кириченко, С. І. Петровська ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 23 с.

 

Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" : для здобувачів освіти за освітньою програмою "Підприємництво у сфері управління нерухомим майном" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузь знань: 07 "Управління та адміністрування" всіх форм навчання / С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, Г. В. Кириченко, С. І. Петровська ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 24 с.

 

Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Основи економічної теорії" для здобувачів освіти за освітньою програмою "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) : перша англійська)", спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська", галузі знань 03 Гуманітарні науки, освітній ступень - бакалавр / С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, О. В. Комчатних, С. І. Петровська ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 60 с.

 

Козак, Л. С. Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проєкту з дисципліни «Національна економіка» : для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с.

 

 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 

Бабюк, А. М.  Митне право : методичні вказівки до семінарських занять для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 "Право" денної та заочної форми навчання / А. М. Бабюк ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 37 с.

 

Бугера, О. І.  Використання інноваційних технологій для запобігання злочинності : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : для підготовки фахівців галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" для здобуття другого (магістерського) рівня освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

Бугера, О. І.  Використання інноваційних технологій для запобігання злочинності : методичні рекомендації з підготовки та оформлення розрахунково-графічної роботи : для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

Бугера, О. І.  Віктимологія : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : для підготовки здобувачів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" за освітньо-професійною програмою "Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 22 c.

 

Бугера, О. І.  Проблеми кримінології : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять : для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с.

 

Гелич, Ю. О. Аграрне право : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять : для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньою програмою "Право" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич, А. О. Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с.

 

Гелич, Ю. О.  Актуальні проблеми діяльності прокуратури на досудовій і судовій стадіях кримінального процесу : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : для здобувачів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 34 с.

 

Гелич, Ю. О.  Бізнес-планування юридичної діяльності : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : для здобувачів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 25 с.

 

Гелич, Ю. О. Право екологічної безпеки : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять : для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньою програмою "Право" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич, А. О. Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 38 с.

 

Гелич, Ю. О.  Юридична клініка : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич, А. О. Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 39 с.

 

Довженко, Є. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Транспортне право" : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Правознавство" спец. 081 "Право" галузі знань 08 Право / Є. В. Довженко, А. М. Чечет ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с.

 

Задорожний, Ю. А.  Порівняльне правознавство : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 "Право" / Ю. А. Задорожний ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с.

 

Задорожний, Ю. А.  Основи римського приватного права : курс лекцій для студентів освітнього рівня "бакалавр" денної та заочної форми навчання за спеціальністю 081 "Право" / Ю. А. Задорожний ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 113 с.

 

Задорожний, Ю. А.  Основи римського приватного права : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять (для студентів освітнього рівня "бакалавр" денної та заочної форми навчання за спеціальністю 081 "Право") / Ю. А. Задорожний ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 57 с.

 

Константий, О. В.  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Проблеми правової системи України" : для студентів денної форми для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 "Право" за освітньо-професійною програмою "Правознавство" / О. В. Константий ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с.

 

Медведська, В. В.  Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Проблеми господарського процесу" : для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 081 "Право". Галузь знань 08 Право. Освітньо-професійна програма "Правознавство" / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2020. – 36 с. 

 

Чебан, О. М.  Адвокатура України : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять для підготовки здобувачів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

Чебан, О. М. Комерційне право : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент", що навчаються за освітньою програмою "Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)" ... / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 20 с.

 

Чебан, О. М. Підприємницьке право : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять : для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", що навчаються за освітньою програмою "Підприємництво в сфері управління нерухомим майном"... / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 21 с.

 

Чебан, О. М.  Право інтелектуальної власності : методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : для підготовки здобувачів галузі знань 08 "Право" спеціальності 0.81 "Право" для здобуття другого (магістерського) рівня освіти / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

Чебан, О. М.  Право інтелектуальної власності : методичні рекомендації з підготовки та оформлення розрахунково-графічної роботи : для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

Шатіло, В. А.  Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Житлове право" для здобувачів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 "Право" / В. А. Шатіло ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 16 с.

 

Ярова, Р. В.  Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 081 "Право" для другого (магістерського) рівня вищої освіти / Р. В. Ярова, К. Т. Берідзе ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 27 с.

 

Ярослав, Ю. Ю.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 "Складання процесуальних документів щодо огляду місця події та призначення судових експертиз за фабулами ДТП" : ОКП2 "Правові основи розслідування та експертизи ДТП" спеціальність 081 "Право" / Ю. Ю. Ярослав ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 60 с.

 

Ярослав, Ю. Ю.  Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни ОКП2 "Правові основи розслідування та експертизи ДТП" та методичні вказівки щодо їх виконання / Ю. Ю. Ярослав. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с.

 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Бакуліч, О. О.  Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Техногенна безпека" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" ступеня бакалавра (у тому числі із застосуванням дистанційних технологій), освітня програма "Менеджмент природоохоронної діяльності" / О. О. Бакуліч, М. М. Гребельник, Є. С. Самойленко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 24 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Екологічний менеджмент" : для студентів освітнього рівня "бакалавр" денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент природоохоронної діяльності" / О. О. Бакуліч, О. В. Заяц, Є. С. Самойленко та ін. ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 44 с.

 

Лаврик, І. Ф.  Програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" : для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної форми навчання / І. Ф. Лаврик, О. М. Височило, Т. М. Гончар ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 48 с.

 

Лаврик, І. Ф.  Тестові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи менеджменту" спеціальності 275 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті) денної форми навчання / І. Ф. Лаврик, О. М. Височило, Т. М. Гончар ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 41 с.

 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Георгієва, М. Д.  Всесвітня культура і мистецтво : в таблицях і схемах : опорний конспект лекцій для студентів спеціальності "Туризм" для всіх форм навчання / М. Д. Георгієва ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 56 с.

 

Георгієва, М. Д.  Історія України та української культури : опорний конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / М. Д. Георгієва ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 85 c.

 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра : для студентів спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 015 "Професійна освіта (транспорт)" / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук, В. Б. Будниченко, Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Киев : НТУ, 2021. – 43 с.