ПЕРЕЛІК УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДСИЛАЮТЬСЯ АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ :

 

 1. Адміністрація Президента України (01220, Київ, вул. Банкова, 11)

 2. Кабінет Міністрів України (01008, Київ, вул. М.Грушевського, 12/2)

 3. Міністерство освіти і науки України (01033, Київ, пр. Перемоги, 10)

 5. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського (03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3)

 6. Національна парламентська бібліотека України (01601, Київ, вул. М.Грушевського, 1)

 7. Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника (79001, Львів, вул. Стефаника, 2)

 8. Одеська державна наукова бібліотека (65020, Одеса, вул. Пастера, 13)

 9. Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка (61003, Харків, провулок Короленка, 18)

 10. Волинський державний університет імені Лесі Українки (43009, Луцьк, проспект Волі, 13)

 11. Дніпропетровський державний університет (49025, Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72)

 12. Донецький державний університет (83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)

 13. Запорізький державний університет (69600, Запоріжжя, вул. Жуковського, 66)

 14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (01017, Київ, вул. Володимирська, 64)

 15. Львівський національний університет імені Івана Франка (79002, Львів, вул. Університетська, 1)

 16. Одеський державний університет ім.І.І.Мечнікова (65057, Одеса, вул. Петра Великого, 2)

 17. Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського (95038, Сімферополь, вул. Ялтинська, 4)

 18. Сумський державний університет (40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)

 19. Ужгородський державний університет (88000, Ужгород, вул. Горького, 4)

 20. Східноукраїнський державний університет (91034, Луганськ, квартал Молодіжний, 20-А)

 21. Прикарпатський університет ім.В.С.Стефаника (76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)

 22. Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна (61006, Харків, площа Свободи, 4)

 23. Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького (18000, Черкаси, бульвар Шевченка, 81)

 24. Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича (14012, Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2)

 25. Російська державна бібліотека (101000, Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, 3)

 26. Державна бібліотека Республіки Біларусь (220636, Белоруссия, Минск, ул. Красноармейская, 9)

 27. Державна бібліотека Республіки Узбекистан ім.А.Навої (700000, Узбекистан, Ташкент, Мустакилик, 5)

 28. Національна бібліотека Грузії (380007, Грузия, Тбилиси, ул. Кецховели, 5)

 29. Національна бібліотека Республіки Казахстан (480013, Казахстан, Алмати, просп. Абая, 14)

 30. Державна бібліотека Азербайджану ім.М.Ф.Ахундова (370601, Азербайджан, Баку, ул. Хагани, 25)

 31. Національна бібліотека Республіки Молдова (277012, Республика Молдова, Кишинев, ул. Киевская, 78)

 32. Національна бібліотека Республіки Киргизстан (72000, Киргизия, Бишкек, ул. Советская, 208)

 33. Національна бібліотека Таджикистану імені Фірдоусі (734711, Таджикистан, Душанбе, просп. Рудаки, 14)

 34. Державна бібліотека Вірменії ім.А.Ф.Мяснікяна (375009, Армения, Ереван, ул. Теряна, 72)

 35. Національна бібліотека Туркменистану імені Фірдоусі (744000, Туркменистан, Ашгабад, пл. К.Маркса)

 36. Книжкова палата України (02094, Київ, пр. Гагаріна, 27)

 37. Державна науково-технічна бібліотека України (03171, Київ, вул. Антоновича, 180)

 38. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (03127, Київ, вул. Героїв Оборони, 10) - для біологічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук

 39. Державна науково-педагогічна бібліотека АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9) - для педагогічних, психологічних наук

 40. Національна юридична бібліотека України (03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3) - для юридичних наук.

 

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

 

1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники). 
4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). 
У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).         
У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

 

До документів додаються:   

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;        
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);        
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
  примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);   
 • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).
  На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
  компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники);
  компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім'я файла - dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

 

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

 

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до МОНмолодьспорту, за встановленою формою.
2. Заява здобувача на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.      
3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради. 
4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.
5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук (за наявності), засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу.
Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені).
6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.
7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма членами комісії.
8. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.
9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.
10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.   
11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради
і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій функціонує рада.         
12. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою.
13. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.        
14. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.
15. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.       
16. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрIНТЕІ).
17. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв'язку або канцелярії (експедиції) наукової установи чи вищого навчального закладу, підписаний вченим секретарем ради.

 

Разом з атестаційною справою зберігаються:

 • дисертація (в бібліотеці наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, де функціонує спеціалізована вчена рада);      
 • автореферат дисертації (2 примірники);    
 • один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:
  рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls;      
  текст автореферату. Ім'я файла - aref. doc;     
  зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc;       
  фонограма захисту дисертації.    
 • При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі

 

КАТАЛОГ РЕСУРСІВ ДЛЯ АСПІРАНТІВ 

 

Aspirantura.com

http://aspirantura.com/

Сайт для аспірантів і претендентів вченого ступеня.

 

Диссертант I online

http://diser.biz/

Дисертант | online - сайт для  тих, хто збирається працювати над дисертацією або вже почав таку роботу. Тут ви знайдете методичні вказівки по підготовці дисертацій, авторефератів, наукових публікацій. А також, можливо, скористаєтеся різноманітними послугами для претендентів вчених ступенів. Зокрема, можна замовити як комплексний підбір матеріалів для власних дисертаційних досліджень, так і окремі послуги в цій області: складання бібліографічних списків, підбірку дисертацій на певну тематику, виконання дисертаційних досліджень по ряду економічних і гуманітарних спеціальностей відповідно до вимог ВАК.

 

Диссертация по педагогике

http://disser.biz/

Автори сайту зробили спробу розглянути окремі, найбільш важливі аспекти підготовки і ведення дисертаційного дослідження по педагогіці і психології. Викладаються загальна схема роботи над дисертацією, питання вибору теми, формулювання назви, складання плану, підбору літературних джерел, написання огляду літератури. Освітлюються питання композиції і оформлення дисертаційної роботи, підготовки публікацій, публічного захисту дисертації. Приведена номенклатура спеціальностей науковців в області педагогічних і психологічних наук.

 

Аспирант Украины

http://aspirant.com.ua/

На сайті освітлено широке коло питань, орієнтованих на претендентів наукових мір. Розглянута технологія і організація роботи над дисертацією. Приведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів. Освітлені питання підготовки до публічного захисту дисертацій.