назад

Хом'як Ярослав Васильович: до 100-річчя з дня народження

 

 

Я. В. Хом’як – доктор технічних наук, професор, проректор Київського автомобільно-дорожнього інституту з наукової роботи, завідувач кафедри проектування доріг, перший завідувач кафедри українознавства. Керівник знаної далеко за межами України наукової школи, з якої вийшло більше сорока кандидатів та докторів наук, які й зараз успішно працюють як в Україні, так і в Росії, Молдові, Грузії, Вірменії, Узбекистані, Азербайджані, Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Угорщині, Болгарії.

 

Розроблена професором Я. В. Хом’яком методика проектування мереж автомобільних доріг знайшла широке впровадження як у республіках колишнього Радянського Союзу, так і за кордоном. Висока якість наукових робіт, виконуваних під керівництвом професора Я. В. Хом’яка, неодноразово підтверджувалася високими нагородами – золотими, срібними та бронзовими медалями ВДНГ СРСР.

Професор Я. В. Хом’як був членом дорожньої комісії секції будівництва та архітектури науково-технічної Ради МВССО СРСР, членом автомобільно-дорожньої секції науково-технічної Ради МВССО СРСР, членом секції міських вулиць та автомобільних доріг Наукової Ради з безпеки руху на автомобільному та міському транспорті при Держкомітеті Ради  міністрів СРСР з науки і техніки, членом постійної транспортної комісії при АН УРСР тощо. Протягом багатьох років був головою спеціалізованих Рад по захисту дисертацій а КАДІ, членом відповідних Рад у МАДІ, СИБАДІ та інших учбових і наукових інститутах. Неодноразово очолював Державні екзаменаційні комісії в Омську, Краснодарі, Володимирі, інших містах, де готували інженерів-будівельників автомобільних доріг.

Багато років був відповідальним редактором міжвідомчого наукового збірника «Автомобільні дороги та дорожнє будівництво», членом редколегії науково-технічного збірника «Автошляховик України», членом редколегії науково-технічного журналу «Строительство и архитектура» (Новосибірськ ) та ін.

Ярослав Васильович володів іноземними мовами: переклав українською мовою «Пісню про Гайявату» ( переклад мав схвальні відгуки фахівців ), а також з французької мови – статті Петіньї про імовірнісну модель транспортного потоку.

Запропоновані Я. В. Хом’яком теоретичні та практичні методи лягли в основу розробленої для України  раціональної мережі місцевих автомобільних  доріг. Під керівництвом професора здійснювалося також впровадження результатів наукових досліджень в практику проектування мереж автомобільних доріг.

У 1975 році науково-дослідна робота «Теоретичні основи і практичні методи оптимізації мереж автомобільних доріг з використання їх при розробці раціональної конфігурації мережі місцевих доріг Української РСР», яка була виконана кафедрою проектування доріг Київського автомобільно-дорожнього інституту разом з Українським державним інститутом по проектуванню дорожнього господарства «Укрдіпродор» Міндорбуду  УРСР, була представлена до Державної премії УРСР. Науковим керівником успішного творчого колективу був доктор технічних наук, професор, проректор КАДІ з наукової роботи, завідуючий кафедрою проектування доріг  Ярослав Васильович Хом’як.

Професор Хом’як Я. В. був єдиним, хто на дорожньо-будівельному факультеті викладав свою дисципліну українською мовою.

Ярослав Васильович залишився в нашій пам’яті як людина високої ерудиції та енциклопедичних знань, розсудлива у  прийнятті рішень, надзвичайно інтелігентна та толерантна,з щирим патріотичним ставленням до  України.

 

 

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 

 

Хомяк Я. В. Графическое уравновешивание нивелирных сетей методами графостатики // Сборник научных работ студентов КАДИ.-К.: КАДИ, 1950.- Вып.II.- С. 11-22.

 

Хомяк Я. В. Истечение жидкости через отверстие при наличии притока жидкости в сосуд //Труды КАДИ.- К.: Гостехиздат УССР, 1955.- Сборник № 2.- С. 140-146.

 

Хомяк Я. В. Исследование условий протекания воды в подтопленных подмостовых руслах // Труды КАДИ.- К.: Гостехиздат УССР, 1957.-Сборник № 3. - С. 145-153.

 

Хомяк Я. В.

Гидравлический расчет малых мостов при переходах через затопленные логии // Труды КАДИ. – К.: Гостехиздат УССР,1960.- Сборник № 4.-С. 224-232.

 

Хомяк Я. В. Учет скорости движения при назначении ширины проезжей части двухполосных автомобильных дорог.Труды КАДИ.- К.: Гостехиздат УССР, 1962.- 67с. /КАДИ. Кафедра проектирования дорог.

     

Хомяк Я. В. Исследование движения автомобилей на двухполосных дорогах // Проектирвоание автомобильных дорог. Труды КАДИ.- К.: КАДИ, 1962. - Выпуск № 9. - С. 30-41.

Вопросы технического прогресса в городском хозяйстве и автомобильном транспорте : тезисы докладов научной конференции / Киевский обл. комитет КП Украины, Киевский обл. совет профсоюзов, Киевский обл. совет научно-технических обществ. - Киев : [б. и.], 1965. - 49 с.

В сборнике публикуются тезисы докладов, представленных секцией городского хозяйства и автомобильного транспорта на научной технической конференции «Киевские ученые и  работники промышленности, строительства и транспорта в борьбе за ускорение технического прогресса и повышение эффективности производства».

 

 

   

Гидравлика : межвед. респ. научно-техн. сб. : сборник статей. Вып. 1 / МВ и ССО УССР; ред. коллегия: А. В.Горелкин (отв. ред) и др. - Киев : Техника, 1965. - 222 с. - (Межведомственный республиканский науч.-техн. сборник ; № 1).

В сборнике помещены статьи, в которых освещены вопросы гидравлики открытых русел и трубопроводов. Ряд стате   й посвящен вопросам фильтрации, исследованиям и расчетам гидротехнических сооружений.

Сборник рассчитан на работников вузов и научно-исследовательских институтов, аспирантов и инженеров-проектировщиков.

 

 

 

Хомяк, Я. В. Проектирование оптимальных сетей автомобильных дорог / Я. В. Хомяк. - Москва : Транспорт, 1969. - 144 с.

В результате проведенных в Киевском автомобильно-дорожном институте исследований получена экономико-математическая модель требований автомобильного транспорта к путям сообщения, на основании которой сформулировано необходимое условие для рациональных сетей автомобильных дорог и разработан вычислительный метод проектирования таких сетей.

Задача об оптимальном размещении дорог решается путем отбора в сеть таких дорог решается путем отбора в сеть таких дорог, которые, связав между собой все корреспондирующие точки, обеспечили бы реализацию транспортных связей при наименьших дорожно-транспортных затратах.

Будучи алгоритмическим, изложенный в книге метод позволяет создать программы для вычислительных машин.

Приведенные в книге программы разработаны для ЭЦВМ «Минск-11».

Книга рассчитана на инженеров и научных сотрудников, работающих в области проектирования автомобильных дорог и планирования дорожного строительства, студентов автомобильно-дорожных вузов, а также на более широкий круг читателей, работающих на различных видах транспорта.

 

Хом'як, Я. В. Сучасне і майбутне автомобільних доріг / Я. В. Хом'як ; Т-во "Знання" УРСР. - Київ : Знання, 1972. - 13 с.

Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-техническойконференции "Прогрессивные методы создания безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов средствами дорожной службы" : 25-26 сентября 1974 г. / М-во стр-ва и эксплуатации автомобильных дорог УССР; Укр. республ. правление НТО автомобильного транспорта и дор. хозяйства. - Киев : Укр. респ. правление НТО, 1974.

 

Хом'як, Я. В. Організація і безпека руху на автомобільних дорогах : тексти лекцій / Я. В. Хом'як ; МВіССО УССР. КАДІ. - Київ, 1977. - 63 с.

У лекціях з питань організації дорожнього руху викладений основний зміст цього курсу для студентів спеціальності 1211 «Автомобільні дороги». У лекціях висвітлені основні положення, цілі і завдання організації дорожнього руху, методи і заходи щодо економічного, комфортабельного і безпечного дорожнього руху.

Лекції можуть бути використані студентами спеціальності 1616 «Організація дорожнього руху», а також інженерно-технічними робітниками    служб безпеки дорожнього руху.

 

Хомяк, Я. В. Розрахунок конструкцій дорожніх одягів : учбовий посібник / Я. В. Хомяк ; МВиССО. КАДІ. - Київ : КАДІ, 1979. - 114 с.

В учбовому посібнику коротко викладені теоретичні передумови й подані практичні методи проектування нежорстких та жорстких дорожніх одягів. Посібник містить рекомендації, графіки, таблиці, необхідні для конструювання та розрахунку дорожнього одягу.

Учбовий посібник призначений для студентів автомобільно-дорожніх інститутів, що навчаються з спеціальностей 1211 «Автомобільні дороги» і 1212 «Мости і тунелі».

 

 

Справочник по инженерной геологии строителя автомобильных дорог / А. В.Артеменко, Р. Н. Кузишин, Р. П. Купраш, К. А. Стасовская, Я. В. Хомяк. - Киев : Будівельник, 1979. - 159 с.

Справочник содержит основные сведения по инженерно-геологическим изысканиям в дорожном строительстве. Рассмотрены лабораторне и полевые методы определения характеристик физико-механических свойств грунтов. Значительное внимание уделено особенностям инженерно-геологических изысканий в сложных природних условиях, способам укрепления грунтов в дорожном строительстве.

Справочник рассчитан на инженеров-дорожников, геологов и может быть использован инженерно-техническими работниками других отраслей строительства, а также студентами транспортних и строительных вузов.

 

Организация эксплуатационной и автотранспортной службы на автомобильных дорогах : материалы Всесоюзной научно-технической конференции / Государственный комитет Совета Министров УССР по координации научно-исследовательских работ, Институт технической информации, Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог УССР ; ред. колегия: А. К. Бируля. - Киев : Техника, 1964. - 208 с.

В сборнике помещены доклады участников Всесоюзной конференции по вопросам организации эксплуатационной и автотранспортной службы на автомобильных дорогах, состоявшейся в 1962 г. в г. Харькове.

 

Хом'як, Я. В. Гідравлічні розрахунки малих мостів і дорожних труб / Я. В. Хом'як ; М-во вищої і серед. освіти УРСР. Київський автомоб.- дор. ін-т. Кафедра проектування доріг. - Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. - 92 с. - (Б-ка студента ; № 9).

На підставі літературних даних і результатів досліджень, проведених в Київському автомобільно-дорожньому інституті, в книзі викладено методику гідравлічних розрахунків малих мостів і дорожних водопропускних труб.

Книга є посібником для студентів автомобільно-дорожніх вузів, може бути використана також інженерами-проектувальниками.

 

Хом'як, Я. В.Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг і безпека руху : навчальний посібник / Я. В. Хом'як ; МВ і ССО УРСР. КАДІ. - Київ, 1980. - 114 с.

У навчальному посібнику подано основні відомості про вплив транспортно-експлуатаційного рівня автомобільних доріг на безпеку руху. Викладено рекомендації по оцінці дорожніх умов, а також методи та заходи по забезпеченню належного рівня безпеки дорожнього руху.

Посібник розраховано на студентів, які навчаються по спеціальностях 1211 «Автомобільні дороги», 1616 «Організація дорожнього руху» та 1617 «Експлуатація автомобільного транспорту».

 

Хомяк, Я. В. Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации / Я. В. Хомяк, В. М. Сиденко. - Киев : Знание, 1981. - 20 с. - (Транспорт).

В брошюре приведены важнейшие научно-исследовательские направления, проблемы и задачи по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, которые, по мнению авторов, требуют особого внимания работников дорожных, научно-исследовательских институтов, строительных и эксплуатационных организаций   и автомобильно-дорожных вузов.

Раздел I написан проф.Я. В.Хомяком, разделы 2 и 3 – проф.В. И.Сиденко.

Материалы брошюры могут быть использованы лекторами при подготовке лекций по данной тематике.

 

 

Хомяк, Я. В. Проектирование сетей автомобильных дорог / Я. В. Хомяк. - Москва : Транспорт, 1983. - 207 с.

В книге изложены методы проектирования сетей автомобильных дорог на основе экономико-математического моделирования требований автомобильного транспорта. Показано решение задачи об оптимальном размещении дорог путем отбора в сеть таких ее звеньев, которые связывают между собой все корреспондирующие точки и обеспечивают реализацию транспортних связей при наименьших дорожно-транспортных затратах. Изложенный метод алгоритмичен и допускает использование ЭВМ.

Рассчитана на инженеров и научных сотрудников, работающих в области проектирования автомобильных дорог и планирования дорожного строительства, может бать также полезна студентам автомобильно-дорожных институтов

 

Современное состояние и перспективы развития транспортных систем крупного города : Тезисы докладов ко II Свердловской научно-практич.конф (17-19 сентября). Вып. 2. Легковой индивидуальный и таксомоторный транспорт в городах. Транспортная загрузка сети магистральных улиц и дорог. Управление городским движением. Эксплуатация массового пассажирского транспорта / Свердловское областное правление НТО автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Свердловское областное правление НТО коммун. хозяйства и бытового обслуживания, Свердловской областной дом техники НТО. - Свердловск : [б. в.], 1974. - 104 с.

 

 

 

Хомяк, Я. В. Автомобильные дороги и окружающая среда / Я. В. Хомяк, В. Ф. Скорченко. - Киев : Вища школа, 1983. - 160 с.

В монографии рассмотрены различные аспекты взаимодействия автомобильных дорог с окружающей средой: от вод земель под. дорожное строительствоозможность сохранения ценных сельскохозяйственных угодий, формирование дорожного ландшафта и охрана флоры и фауны, защита окружающей среды от  транспортного шумаи токсичних выбрасов отработавщих газов, охрана водних бассейнов и т. д.

Для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области автомобильного транспорта, городского и дорожного строителства, охраны окружающей среды. Может бать полезной для студентов и преподавателей.

 

Хомяк, Я. В. Организация дорожного движения : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Организация дор. движения" и " Эксплуатац. автомобильного транспорта" / Я. В. Хомяк. - Киев : Вища школа, 1986. - 271 с.

Изложены основы организации дорожного движения. Рассмотрены основные характеристики транспортних потоков и дорожных условий, а также методы  исследования характеристик дорожного движения. Приведены сведения о пропускной способности автомобильных дорог и улично-дорожной сети. Освещены вопросы активной и пассивной безопасности транспортних средств, влияния дорожых условий на безопасность движения, методы оценки аварийности на автомобильных дорогах. Показаны методы и мероприятия по обеспечению экономичного, безопасного и комфортабельного движения транспортних и пешеходных потоков в различных дорожных условиях

Для студентов, обучающихся по специальности «Организация дорожного движения» и «Экспллуатация автомобильного транспорта».

 

 

Автоматизация проектирования автомобильных дорог / Я. В. Хомяк и др. - К : Вища школа, 1987. - 192 с.

В учебном пособии изложены теоретические предпосылки и практические методы проектирования автомобильных дорог с использованием ЭВМ. Рассмотрены вопросы создания систем автоматизированного проектирования, подсистемы инженерно-геодезических расчетов, проектирования сетей, плана и продольного профиля автомобильных дорог. Освещены проблемы оптимизации проектирования автомобильных дорог, основы и способы применения математического программирования, вариационного исчисления.

Для студентов, обучающихся по спец.»Автомобильные дороги».

 

Хомяк, Я. В. Инженерное оборудование автомобильных дорог / Я. В. Хомяк, Ф. П. Гончаренко, С.Л. Копилевич. - Москва : Транспорт, 1990. - 232 с.

Книга посвящена проблеме инженерного оборудования автомобильных дорог и охватывает вопросы проектирования,размещения и эксплуатации дорожных знаков, раз метки, светофорной сигнализации, ограждений, средств связи, автобусных остановок, комплексов обслуживания движения, освещения и озеленения. Показана экономическая эффективность средств инженерного оборудования автомобильных дорог.

     Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся благоустройством автомобильных дорог, организацией и обеспечением безопасности движения.

 

 

Проектування автомобільних доріг : у 2 ч. : підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальностями "Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів" та "Мости і транспортні тунелі". Ч. 1 / О. А. Білятинський, В. Й. Заворицький, В. П. Старовойда, Я. В. Хом'як ; за ред. О. А. Білятинського, Я. В. Хом'яка. - Київ : Вища школа, 1997. - 518 с.

Підручник містить теоретичні основи і практичні методи розвідування та проектування автомобільних доріг. Викладено загальні відомості про автомобільні дороги, основні вимоги до елементів дороги в плані і в подовжньому профілі, правила прокладення траси на місцевості, розрахунки малих штучних споруд і переходи через великі водотоки, методи забезпечення стійкості земляного полотна і призначених конструкцій дорожніх одягів.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів» та «Мости і транспортні тунелі».

 

Білятинський, О. А. Проектування автомобільних доріг : підручник для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальностями "Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів" та "Мости і транспортні тунелі"; у 2 ч. Ч. 2 / О. А. Білятинський, В. П. Старовойда, Я. В. Хом'як ; за ред. О. А. Білятинського, Я. В. Хом'яка. - Київ : Вища школа, 1998. - 416 с.

У другій частині підручника викладено питання, пов’язані з економічним і технічним розвідуванням автомобільних доріг, особливостями проектування доріг у складних природних умовах. Висвітлено  питання проектування автомобільних магістралей, міських вулиць і доріг, реконструкції їх, розглянуто основні принципи проектування аеродромів. Окремим розділом наведено порядок техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів» та «Мости і транспортні тунелі».

 

Хомяк Я. В. Гидравлические расчет малых мостов с подтопленным подмостовым руслом.- К.,КАДИ, 1956.- 6с. / Информационное сообщение № 14, октябрь .

 

Хомяк Я. В. Определение коэффициента расхода подтопленных отверстий малых мостов.- К., КАДИ,1957.- Зс. / Информационное сообщение № 19, апрель .

 

Хомяк Я. В. Определение критического расхода при гидравлических расчетах малых мостов с учетом накопления воды перед сооружением.- К., КАДИ, 1957.- 4с./Информационное сообщение № 20, апрель.

 

Хомяк Я. В. Исследование условий протекания воды в подмостовых руслах трапецоидального сечения//Известия высших учебных заведений «Строительство и архитектура».- 1958. - № 9.- С. 131-137

 

Хомяк Я. В. Выбор экономически наивыгоднейшего направления подъездных путей //Известия высших учебных заведений «Строительство и архитектура». – 1961.- № 4.-С. 144-147.

 

Хомяк Я. В., Артеменко А. В.  Современные методы сооружения земляного полотна магистральных автомобильных дорог и повышение качества строительства // Известия высших учебных заведений «Строительство и архитектура». – 1978.- № 4.- С. 163-165

 

Фецович И. П., Хомяк Я. В.  Проектирование конусов насыпи у обсыпного устоя при наклонной топографической поверхности местности //Известия высших учебных заведений «Строительство и архитектура». – 1978.- № 9.- С. 147-153

 

Хомяк Я. В., Полищук В. П., Вальчук Л. Ф., Зимина И. М.

Автоматизация проектирования автомобильных дорог //Известия высших учебных заведений «Строительство и архитектура».- 1983.- № 2.- С.121

 

Хомяк Я. В., Четверухин Б. М.  О связи статистических характеристик параметров транспортных потоков // Известия высших учебных заведений «Строительство и архитектура». - 1988.- № 10.- С. 86-89

 

 

Хомяк Я.  Определение зависимости между скоростью движения и шириной проезжей части двухполосной автомобильной дороги // Автодорожник Украины.- 1962.-№ 3.- С.39-42

 

Курутин Н. Ф., Хомяк Я. В.  Оценка экономической эффективности капиталовложений в строительство или реконструкцию дорог // Автодорожник Украины. - 1967.- № 4.- С. 42-45

 

Хомяк Я. В., Макаренко М. М.  Пропускная способность двухполосных дорог при заданных режимах движения // Автодорожник Украины.-1968.-№ 3.- С.28-30

 

Шульпин Л. В., Хомяк Я. В., Мельничук И. Н.  Совершенствование системы учета перевозок грузов // Автодорожник Украины.-1970.- № 3.- С. 18-20

 

Хомяк Я. В. Проблема оптимального управления движением транспортных потоков на автомобильных дорогах // Автодорожник Украины.-1971.- № 2.- С.31-33

 

Хомяк Я. В. Техническая направленность в проектировании автомобильных дорог // Автодорожник Украины.-1973.- № 1.- С. 31-33

 

Хомяк Я., Скорченко В. Автодорожная экология и ее задачи // Автодорожник Украины.-1977.- № 4.- С. 36-39

 

Хомяк Я. В., Ворончук Г. А., Гончаренко Ф. П. Знак для маркировки дорожных покрытий // Автодорожник Украины.-1980.- № 2.- С. 45-46

 

Хомяк Я. В.  Классификация автодорог общей сети требует совершенствования // Автодорожник Украины.- 1981.- № 4.- С. 21

 

Хомяк Я. В.  IV Всесоюзная научная конференция «Пути повышения безопасности дорожного движения» //Автодорожник Украины.- 1982.- № 1.- С. 33-34

 

Хомяк Я. В., Рахуба А. И. Моделирование функционального цикла производственной базы дорожного хозяйства в регионе УССР // Автодорожник Украины.- 1983- № 1.- С. 26-28

 

Хомяк Я. В., Симеонов Д. С. Некоторые аспекты развития автотранспорта и сети автодорог Болгарии // Автодорожник Украины.- 1984.- № 2.-С.42-44

 

Хомяк Я. В. Оценка экономического эффекта ускорения доставки грузов, ожидаемого в результате строительства или реконструкции дорог//Автомобильные дороги и дорожное строительство: сб. науч.ст. - К.,1965.- Вып.1.- С. 226-232

 

Хомяк Я. В., Кожемяко М. В. Распределение скоростей на дороге с тремя полосами движения //Автомобильные дороги и дорожное строительство: сб. науч.ст.- К.,1965.- Вып II. - С. 8-15

 

Хом’як Я. В. Визначення оптимальних строків повторних капіталовкладень при стадійному будівництві автомобільних доріг//Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: зб. наук. ст.- К.,1967.- Вип.III.-   С.13-17

 

Хом’як Я. В.  Статистична обробка даних спостережень режимів руху /автомобілів/ з використанням ЕЦОМ//Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: зб. наук. ст.-К.,1968.- Вип.IV.- С.29-33

 

Хом’як Я. В. Оцінка економічної ефективності будівництва або реконструкції автомобільних доріг // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: зб. наук. ст.-К.,1968.-Вип.IV.- С. 157-162

 

Хом’як Я. В. Дослідження схематизації зростання щорічних транспортно-експлуатаційних витрат // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво:зб .наук. ст.-К.,1969.-Вип.V.-  С.78-82

 

Хом’як Я. В. Залежність між швидкістю та інтенсивністю руху // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб. наук. ст.-К.,1971.- Вип.VII.- С. 55-59

 

Хом’як  Я. В. Пристрій для автоматичної регістрації параметрів транспортних потоків / /Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб наук.ст.-К.,1971.- Вип.VII.- С. 49-55

 

Хом’як  Я. В. Алгоритм побудови найкоротшої пов’язуючої мережі доріг // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб. наук. ст.- К.,1971.- Вип.VIII.- С. 57-61

 

Хом’як  Я. В. Структура і зв’язки системи «дорожні умови – транспортні потоки» // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб. наук. ст.-К., 1971.- Вип.IX.- С. 43-49

 

Хом’як Я. В.  Економіко-математична модель і спосіб оптимізації комплексної транспортної мережі // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб. наук. ст. –К., 1973.-Вип.XII.- С. 64-71

 

Хом’як Я. В., Зиміна І. М. Програма для визначення вантажонапруженості та інтенсивності руху на економічних перегонах мережі автомобільних доріг // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб. наук. ст.- К., 1973.- Вип.XIII.- С. 87-92

 

Хом’як Я. В., Поліщук В. П. Оцінка дорожніх умов за аварійністю в системі  «дорожні умови – транспортні потоки» // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: сб. наук. ст.- К., 1973.-Вип.XIII. - С. 85-87

 

Хомяк Я. В., Лизин Н. М. К вопросу о прогнозировании интенсивности движения грузового автомобильного транспорта // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К., 1976.- Вип.XIX. - С. 53-56

 

Химерик Ю. А., Новикова Т. Л., Хомяк Я. В. Вычисление координат вершин полигона на ЭВМ «Мир-2» // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К.,1977.- Вип.XXI. - С. 43-48

 

Фецович И. П., Хомяк Я. В. Проектирование конусов насыпи в обсыпных опорах с переменной крутизной откосов// Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.- техн. зб.- К., 1977.- Вип.ХХ.   С. 24-29

 

Хомяк Я. В., Лайкин В. В.   Исследования устойчивости земляного полотна на моделях методом эквивалентных материалов // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К., 1978.- Вип.ХХIII. - С. 56-59

 

Хомяк Я. В., Чвак В. С.  Видимость на автомобильных дорогах Украины // Автомобільін дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К.,1979. - Вип.XXV. - С.90-93

 

Хомяк Я. В., Чвак В. С. Определение среднегодовой скорости движения транспортных потоков//Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К.,1979.- Вип.ХХIV. - С. 117-120

 

Хомяк Я.В., Чвак В. С.  Проектирование автомобильных дорог с учетом эксплуатации // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.-К.,1979.-Вип.ХХIV. - С. 28-30

 

Хомяк Я. В., Старовойда В. П., Бойко Л. Ю.  Улучшение организации дорожного движения на уличной сети старых городов // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К., 1980. - Вип. XXVI. – С. 99-106

 

Хомяк Я. В., Дзюба П.П.  Учет психофизиологического состояния водителя при проектировании автомобильных дорог и организации дорожного движения // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.-К.,1982.- Вип. ХХХI.- С. 39-42

 

Хомяк Я. В., Четверухин Б. М. О связи статистических характеристик параметров транспортніх потоков // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво:наук.-техн. зб.- К., 1987. - Вип.41. - С. 104-107

 

Хомяк Я. В., Белятынский А. А. Обоснование классификации реконструированных дорог // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво:наук.-техн. зб.- К.,1987.- Вип..41.- С. 100-103

 

Хомяк  Я. В., Гончаренко Ф. П., Осипюк О. Б., Хомяк А. Я.  Эффективность меропроятий организации дорожного движения // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К., 1987. - Вип.40 - С. 71-74

 

Хомяк Я. В., Зимина И. М., Тищенко-Тишковец Л. К., Паровенко О. Н.   Технологическая линия автоматизированного проектирования водопропускных труб как составная часть САПР АД // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн. зб.- К., 1988.- Вип. 42. - С. 25-27

 

Хомяк Я. В., Шилова Т. А.  Расчет затрат топлива в методиках технико-экономического обоснования мероприятий по улучшению русловий движения на улицах и дорогах // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: наук.-техн.  зб.- К.,1989.- Вип.45.- С.98-108

 

Хомяк Я. В., Старовойда В. П.  Студенческий проектно-конструкторский отдел института // Проблемы высшей школы «Научные исследования студентов».- К., «Вища школа», 1975. - Вып.21.- С. 77-80

 

Хомяк Я. В. и др.  Безопасность движения на автомобильных дорогах Украинской ССР //  Организация движения в сложных дорожных условиях: Труды МАДИ.- М., 1976.- С. 44-48

 

Хомяк Я. В. и др. Внедрение экономико-математических методов проектирования сети автомобильных дорог // Внедрение экономико-математических методов и ЭВМ в планирование дорожно-строительного производства: Труды Союздорнии. - М., 1977.- Вып.92.- С. 87-88

 

Хомяк Я. В. Скорость и безопсность движения автомобильного транспорта в непогоду // Наука и техника в городском хозяйстве.- Вып.37. Комплексное благоустройство городов.- К.: Будівельник, 1978.- С. 54-58

 

Хомяк Я. В. Технико-економическое сравнение вариантов дорожной одежды // Проектирование автомобиьных дорог: межвузовский сборник.- Новосибирск: СибАДИ, 1978.- С. 3-10

 

Хомяк Я. В., Гутаревич Ю, Ф., Скорченко В. Ф. Влияние дорожніх русловий на загрязнение окружающей среды автомобильным транспортом // Вісник Академії наук Української РСР.-К.: «Наукова думка», 1980.- № 5.- С. 70-76

 

Хомяк Я. В., Четверухин Б. М., Скорченко В. Ф. Контроль загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом // Проблемы контроля и защиты атмосферы от загрязнения.- 1985. - № 11.- С. 22-27

 

Хомяк Я. В., Пальчик А. Н., Чвак В. С. Определение среднегодовой скорости движения автомобилей на дорогах //Совершенствование методов проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог: межвуз.сб.науч.тр.- Краснодар: Краснодарский политехнический институт, 1985.- С. 48-55

 

Хомяк Я. В., Крамар В. М., Тищенко-Тишковец Л. К. Вопросы планирования развития сетей автомобильных дорог в сельской местности // Совершенствование планирования и проектирования автомобильных дорог: Труды Союздорнии. - М., 1987.

 

До 85-річчя з дня народження професора Ярослава Васильович Хом’яка /23.05.1923 – 05.06.1993 // Вісник Національного Транспортного Університету: науково-технічний збірник/ М-во освіти і науки України, НТУ: Гол. ред. М. Ф. Дмитриченко.- Київ: НТУ, 2007. - В 2-х ч.: Ч.2: Вип. 15.- С. 389-393.

 

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.


Головний бібліограф Валітова Н.Д.