назад

Що залишаємо майбутнєму. Частина 1

 

 

504(03)

Б24

Барабаш, О. В. Біоіндикація : словник-довідник / О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 92 с. - Бібліогр. : с. 90-91.

 

У стислій формі подається науково-обгрунтоване тлумачення змісту термінів і понять з біоіндикації (близько 800), що ввійшли в українську мову як складова частина загальної наукової термінології. Для закріплення та кращого опанування знань розроблено кросворди з основних термінів біоіндикації.

Словник-довідник розрахований на широке коло фахівців різних екологічних спеціальностей, студентів, аспірантів, науковців, викладачів ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл, для продовження післядипломної освіти.

 

 

 

504

Б282

Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навчальний посібник / В. А. Батлук. - Київ : Знання, 2009. - 309 с. - Бібліогр. : с. 298-309.

 

У навчальному посібнику розглянуто історію виникнення радіаційної екології, розтлумачено, чому радіація є однією з найсуттєвіших проблем людства. Показано, в який спосіб і за допомогою яких приладів здійснюється оцінювання радіаційної обстановки. Зосереджено увагу на особливостях ведення рослинництва і тваринництва на землях, які зазнали дії радіоактивного забруднення. Порушено питання щодо можливості збереження та захоронення радіоактивних відходів. Представлено довідкові матеріали, що дають змогу оцінити наслідки ядерних вибухів і спрогнозувати рівень забруднення сільськогосподарської продукції на територіях, уражених у результаті руйнування або аварій АЕС і підприємств атомної промисловості.

Призначено для студентів екологічних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіаційної екології.

 

 

504

Б385

Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів ВНЗ України / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. - Львів : "Магнолія 2006", 2007. - 499 с. - Бібліогр. : с. 487-488.

 

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності". Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі "Людина - машина - середовище існування", безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим. Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.

 

 

504

Б402

Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / за ред. В. Г. Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Знання-Прес, 2003. - 397 с. - Бібліогр. : с. 395-397.

 

Перевага цього навчального посібника в тому, головна увага авторів зосереджується на людині: людина розглядається як об'єкт, що потребує  захисту в умовах навколишнього середовища. Аналізуються особливості організму людини, вплив на нього природного середовища (кліматичних умов, атмосферного повітря, гідросфери, електромагнітного випромінювання та ін.). Особлива увага приділяється  небезпекам, які є наслідком науково-технічної, соціальної, політичної діяльності людини, урбанізації. Наводяться практичні поради щодо захисту населення, надання першої медичної допомоги у разі аварії на транспорті, пожежі, землетрусу, хімічної чи радіаційного забруднення тощо. Аналізуються система управління і правові аспекти безпеки життєдіяльності людини і суспільства.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.

 

 

 

 

57

Б618

Білявський, Г. О.  Основи екології: теорія та практикум : навчальний посібник для студентів внз / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко. - 3 - тє вид. - Київ : Лібра, 2006. - 368 с. - Бібліогр.: с.365-367.

 

У першій - теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології. У другій частині (практикум) наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень.

 

 

 

 

 

 

57

Б618

Білявський, Г. О. Основи екології : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - Київ : Либідь, 2004. - 408 с. - Бібліогр.: с.404 - 405.

 

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства в ХХ1 столітті.

 

 

 

 

 

504

Б724

Бобровський,  А.  Л.  Екологічний менеджмент : підручник для студентів ВНЗ / А. Л. Бобровський. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2016. - 586 с.

 

У підручнику викладено основи та принципи формування національної системи екологічного управління й екологічної політики, включаючи її сучасні інструменти в контексті міжнародної практики. Подано шляхи вирішення природоохоронних проблем відповідно до загальноєвропейських вимог, а також особливості реалізації принципу сталого розвитку в Україні. Проаналізовано методи та нові форми екологічного менеджменту. З урахуванням практичних потреб розглянуто прикладні завдання і ситуації, які стосуються екологічних аспектів.

 Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також системи підвищення кваліфікації й перепідготовки спеціалістів і для тих, хто бере участь у вирішенні природоохоронних проблем.

 

 

 

 

 

504

Б779

Бойчук,  Ю. Д.  Екологія і охорона навколишнього середовища : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-е, випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2007. - 316 с. - Бібліогр. : с. 314-315.

 

Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища - вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини.

 

 

 

 

504

В201

Васюкова,  Г. Т. Екологія : підручник для студентів ВНЗ / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. - Київ : Кондор, 2013. - 524 с. - Бібліогр. : с. 523-524.

 

 Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.

Розглянуто: демографічний вибух ХХ сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров'я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи "Суспільство - природа" і взаємодій різних систем всесвіту.

 

 

504

Г657

Гончаренко, М. С.  Екологія людини : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; за ред. Н. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2016. - 391 с. - Бібліогр. : с. 374-379.

 

Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини в екологічних, біологічних, соціальних і філософських позицій. Людина розглядається як космопланетарний феномен. Досліджується взаємодія людини з навколишнім середовищем. з урахуванням прямих і зворотних зв'язків цієї взаємодії.

У посібнику викладений холістичний підхід до пізнання людини як біоенергоінформаційної системи, що є основою спрямованого управління процесами життєдіяльності, оптимізації обміну з навколишнім середовищем, нових підходів до боротьби з хворобами, збереження та зміцнення здоров'я, духовної еволюції людини як єдиного шляху спасіння від екологічного апокаліпсису.

Розрахований на студентів екологічних, біологічних, психологічних, соціологічних, географічних, медичних, валеологічних та інших спеціальностей, де викладаються курси "Екологія людини", "Соціальна екологія" та інші дисципліни з екології та людинознавства. Буде корисний викладачам, аспірантам, вчителям та учням шкіл різного типу.

 

 

504

Г962

Гусєв, Г. Ф.  Безпека життєдіяльності : перша медична допомога у екстремальних ситуаціях : навчальний посібник для самостійної роботи студентів за вимогами положень кредитно-модульної системи / Г. Ф. Гусєв, С. Т. Сусло ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 116 с. : іл. - Бібліогр. : с.114.

 

У навчальному посібнику розглянуті механізм та етапи розвитку екстремальних станів людини, наслідки травм в умовах надзвичайних ситуацій, описані обсяг і послідовність дій при наданні першої медичної допомоги потерпілим. В кожному розділі висвітлені навчально-цільові завдання і алгоритми, які акцентують увагу студентів на основних положеннях.

Посібник призначений для підготовки студентів і може використовуватись для самостійного опрацювання викладеного в ньому матеріалу з урахуванням вимог Болонськогопроцесу та на курсах підвищення кваліфікації з напрямків безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту і підготовки водіїв.

Матеріал посібника є корисним для викладачів і фахівців, робота яких пов'язана з вирішенням питань безпеки здоров'яіжиття людини в умовах екстремальних ситуацій.

 

 

04

Д412

Джигирей,  В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навчальний посібник / В. С. Джигирей. - 5-те вид., випр. і доп. - Київ : Знання, 2007. - 422 с. - Бібліогр. : с. 421-422.

 

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структури та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи.

 

 

 

 

 

504

Е457

Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська; М-во освіти і науки України; НТУ. - Київ : Арістей, 2006. - 292 с.

 

У навчальному посібнику викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом.

 

 

 

 

504

Е457

Екологія: основи екології : навчальний посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 233 [3] с. - Бібліогр.: с. 224-232.

 

 Матеріали систематизовано згідно змістових частин стандартів вищої освіти щодо підготовки кваліфікаційного рівня бакалавра в обсязі 54 академічних годин, з них - третина аудиторних занять. В основу формування змістових частин покладена програма навчальної нормативної дисципліни "Основи екології", затвердженої Міністерством освіти і науки України. В посібнику систематизовано 16 тем, які є базовими для опанування основами екології, і 5 тем, що забезпечують практичне закріплення визначеної теми з застосуванням сучасних комп'ютерних технологій. Основні означення, екологічні категорії, екологічні структури, основні процеси та панівні ідеї розкриті стисло, об'єктивно. Практичні заняття подано у вигляді прикладів для самостійного опрацювання і написання "Індивідуальної роботи" за варіантами з розрахунками природоохоронних заходів для основних складових частин природи. Ділові ігри передбачено виконувати дистанційно під керівництвом викладача за наявності комп'ютерної мережі Internet. Основу їх складає господарська діяльність з антропогенним навантаженням на складові частини природи, зокрема, на водні об'єкти. Використання радикальних природоохоронних заходів впливу на забруднення, економічне обгрунтування засобів сприяють їх ефективному впровадження і формування екологічного світогляду у майбутніх фахівців.

Навчальний посібник буде корисним студентам і викладачам, молодим науковцям, слухачам післядипломної освіти та широкому колу читачів.

 

 

504

Е457

Екологічний менеджмент : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. П. Матейчик [та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. - Київ : НТУ, 2010. - 224 с. : іл. - Бібліогр. : с. 216-220.

 

В посібнику висвітлено основи екологічного менеджменту, нормативно-правове забезпечення менеджменту навколишнього природного середовища в Україні, вимоги міжнародного стандарту ISO 14001:2004 до систем екологічного менеджменту, принципи побудови і функціонування їх на підприємстві, технологію проведення екологічного аудиту та сертифікації систем екологічного менеджменту. Окремий розділ присвячено узагальненню досвіду розроблення, впровадження і сертифікації системи менеджменту навколишнього середовища в Національному транспортному університеті.

 

 

504

Е457

Екологічне інспектування : підручник для студентів ВНЗ / М. О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 400 с. - Бібліогр. : с. 397-398.

 

У  підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських  перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та завдання.

Підручник адресований студентам ВНЗ.

 

 

504

Е457

Екологічна безпека : підручник / В. М. Шмандій [та ін.]; М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Кременчуцький національний ун-т ім. Михайла Остроградського. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 366 с. - Бібліогр. : с. 362-364.

 

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки - основа управління екологічною безпекою", у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій. у виробничо-господарській діяльності, у т. ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику.

Підручник розрахований на студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

 

 

504

Ж689

Жигуц, Ю. Ю.  Інженерна екологія : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський національний ун-т, Мукачівський державний ун-т. - вид. 2-е, випр. і доп. - Київ : Кондор, 2012. - 170 с. - Бібліогр. : с. 154-156.

 

Посібник присвячений методичним і методологічним питанням інженерної екології, встановленню впливу промислових підприємств на навколишнє середовище, визначенню екологічного ефекту та оцінці природоохоронних заходів. Посібник рекомендований для підготовки студентами курсу "Інженерна екологія", для бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів технічних спеціальностей і може бути корисним для керівників дипломних та магістерських робіт.

У посібнику вміщено екологічний словник, який дає можливість краще ознайомитись із екологічними термінам.

 

 

504

З-232

Залеський, І. І.  Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - Київ : Академія, 2005. - 288 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 267-270.

 

У підручнику охарактеризовано взаємозв'язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи.

 

 

 

504

З-33

Запольський, А. К. Основи екології : підручник для студентів ВНЗ / А. К. Запольський, А. І. Салюк ; за ред. К. М. Ситника. - 4-те вид., доп. і перероб. - Київ : Вища школа, 2010. - 399 с. : іл. - Бібліогр. : с. 387-390.

 

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональномувикористанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучаснуорганізацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсі та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу. У 4-му виданні (1-ше вид. - 2001 р.) наведено найновіші дані щодо економічного становища та екологічної ситуації в Україні й у світі загалом. Для студентів ВНЗ.

 

 

57

З-68

Злобін,  Ю. А.  Загальна екологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2015. - 416 с. - Бібліогр. : с. 413 - 414.

 

У посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери у сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічного знання і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначущу сферу людських знань і дій.

Для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів, що проходять курси підвищення кваліфікації, та осіб, що цікавляться екологією.

 

 

 

 

504

З-912

Зубик, С. В.  Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навчальний посібник / С. В. Зубик. - Львів : Оріяна-Нова, 2007. - 400 с. - Бібліогр.: с. 397-399.

 

У посібнику наведені основні джерела забруднення навколишнього середовища, детально розглянуто навантаження на навколишнє середовище, визначено ступінь ураженості людини внаслідок її господарської діяльності.

Посібник розрахований на викладачів і студентів екологічних спеціальностей ВНЗ, а також на інженерно-технічних працівників по спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища".

 

 

 

11.4

К492

Клименко,  М. О.  Екологія міських систем : підручник для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. - 294 с. - Бібліогр. : с. 292.

 

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов'язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої літератури.

Підручник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

 

 

504

К 492

Клименко, М. О.  Радіоекологія. Практикум : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, О. О. Лебедь. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 404 с. - Бібліогр. : с. 401-403.

 

У навчальному посібнику викладено методи та методики радіоекологічних досліджень. Особливу увагу приділено вимогам роботи в радіаційних лабораторіях , нормам радіаційної безпеки, визначенню радіоактивного забруднення довкілля, дослідних зразків тощо за допомогою прикладів радіологічного контролю.

Розглянуто питання прогнозування рівня забруднення сільськогосподарської, лісової продукції в умовах радіаційного забруднення. Запитання для самоконтролю та контрольна тестова програма допомагають закріпити студентам набуті знання.

Посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

331.45

К595

Козяр,  М. М.  Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навчальний посібник / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. - Київ : Кодор, 2017. - 458 с. - Бібліогр. : с. 448-450.

 

Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Він може бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей господарювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

57

К959

Кучерявий, В. П.  Екологія / В. П. Кучерявий. - 2-е вид. - Львів : Світ, 2001. - 499 с.

 

 

 

 

 

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.


Головний бібліограф Валітова Н.Д.