назад

Надходження до Електронної бібліотеки (березень-травень 2022)

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" : для cамостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг послуг» / Л. В. Левківська ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2022. – 46 с.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" : для студентів денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми «Маркетинг послуг» / Л. В. Левківська ; НТУ, Кафедра вищоЇ математики. – Київ : НТУ, 2022. – 68 с.

 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при вивченні дисципліни "Математичний аналіз" для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Освітня програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі». Спеціальність 124 Системний аналіз. Галузь знань 12 Інформаційні технології. Частина 2 / Ю. А. Мейш, О. І. Білобрицька, І. Л. Соловйов ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2022. – 86 с.

 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Комунікативні стратегії англійської мови" : для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / О. І. Москаленко, І. О. Сілютіна ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2022. – 57 с.

 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки до виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" ступеня бакалавра освітньо-професійної програми заочної форми навчання "Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)" / М. М. Гребельник ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 35 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" ступеня бакалавра освітньо-професійної програми денної форми навчання "Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)" / М. М. Гребельник ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 66 с.

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Менеджмент екологічних ризиків" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної програми "Менеджмент природоохоронної діяльності" денної форми навчання / В. Ю. Ільченко, Ю. А. Малахова, О. С. Парохненко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с.

 

Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 073 "Менеджмент" для студентів денної форми навчання : за освітньо-професійними програмами: "Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)"; "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"; "Менеджмент природоохоронної діяльності": "Логістика" / І. Ф. Лаврик, Л. О. Литвишко, О. М. Височило, Т. М. Гончар ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 27 с.

 

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи бакалавра, для студентів спеціальності 073 "Менеджмент", ОПП "Менеджмент природоохоронної діяльності" / О. М. Ложачевська, О. О. Бакуліч, О. Р. Омельянович ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 41 с.

 

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи бакалавра, для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 073 "Менеджмент", ОПП "Менеджмент організацій та адміністрування" / О. М. Ложачевська, О. О. Бакуліч, О. Р. Омельянович, В. Ю. Ільченко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт з дисципліни "Самоменеджмент" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. В. Ігнатюк, К. Л. Железняк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 51 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт з дисципліни "Самоменеджмент" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. М. Ложачевська, В. В. Ігнатюк, К. Л. Железняк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2022. – 51 с.

 

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 "Менеджмент ОПП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. М. Ложачевська, О. Р. Омельянович, В. Ю. Ільченко, В. Г. Сєдой ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 38 с.

 

Методичні вказівки та програма проведення виробничої та переддипломної практик для здобувачів освіти з спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : для освітньо-професійних програм: "Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент)", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / О. М. Ложачевська, В. І. Порфіренко, М. М. Гребельник ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с.

 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньої програми «Організація міжнародних перевезень» денної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 42 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Організація наукових досліджень у міжнародних перевезеннях" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень» денної та заочної форми навчання / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 48 с.

 

Сучасні методи наукових досліджень : навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійних програм «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа у транспортній галузі» / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 207 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни «Моделі та методи оптимізації перевезень у міжнародному сполученні» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" : освітньо-професійних програм "Організація міжнародних перевезень" та "Митна справа у транспортній галузі" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / Г. С. Прокудін, І. І. Прокудіна ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 88 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової робіти з дисципліни «Моделі та методи оптимізації перевезень у міжнародному сполученні» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" освітньо-професійних програм "Організація міжнародних перевезень" та "Митна справа у транспортній галузі" другого (магістерського) рівня вищої освіти ... / Г. С. Прокудін, І. І. Прокудіна ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 72 с.

 

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі та методи оптимізації перевезень у міжнародному сполученні» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» : спеціалізації 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" освітньо-професійних програм "Організація міжнародних перевезень" та "Митна справа у транспортній галузі" другого (магістерського) рівня вищої освіти... / Г. С. Прокудін, І. І. Прокудіна ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2022. – 94 с.

 

 

ВИДАННЯ ІНШИХ УСТАНОВ

 

Вайда, Т. С.  Долікарська допомога : навчальний посібник для курсантів, студентів та слухачів закладів вищої освіти МВС України / Т. С. Вайда ; Одеський державний університет внутрішніх справ. – Хесрон : Олді-Плюс, 2019. – 874 с.