ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ОФІЦІЙНИЙ WEB-САЙТ БІБЛІОТЕКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

I. Загальні положення

 

1.1. Дане положення про офіційний web-сайт (далі – Сайт  Бібліотеки) визначає основні принципи організаційно-технічного супроводу і підтримки в актуальному стані Сайту Бібліотеки НТУ.

1.2. Сайт Бібліотеки є офіційним і включений в єдиний інформаційний простір мережі Інтернет як загальнодоступний ресурс з мережевою адресою: http://www.library.ntu.edu.ua.

1.3. Сайт Бібліотеки призначений для оперативного задоволення універсальних інформаційних потреб усіх категорій користувачів незалежно від їх місцезнаходження у режимі онлайн загальнодоступними електронними інформаційними ресурсами бібліотеки.

1.4. Функціонування Сайту Бібліотеки регламентується чинним законодавством, Положенням про Бібліотеку, нормативно-методичними документами Бібліотеки, а також даним Положенням.

 

II. Основні завдання сайту

 

2.1. Активна реалізація інформаційних, освітніх та навчальних функцій Бібліотеки, розвиток нових інформаційних послуг шляхом належного представлення в мережі Інтернет інформаційних ресурсів Бібліотеки.

2.2. Надання вільного доступу широкому колу користувачів мережі до інформаційних ресурсів Бібліотеки.

2.3. Організація доступу користувачів до інформаційно-освітніх ресурсів мережі Інтернет шляхом їхнього представлення на Сайті Бібліотеки.

2.4. Просування та рекламування діяльності та послуг Бібліотеки у міжнародному інформаційному співтоваристві Інтернет.

2.5. Сприяння обміну фаховою інформацією між бібліотечними спеціалістами.

 

III. Інформаційні ресурси

 

3.1. Інформаційні ресурси Сайту Бібліотеки — результат сукупної діяльності усіх підрозділів Бібліотеки, що використовують комп’ютерні технології та створюють їх бібліотечну складову.

3.2. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

3.2.1. Електронний каталог, який відображає бібліотечний фонд (підручники, методичні посібники, довідники, словники, енциклопедії, монографії,  автореферати дисертацій тощо) за такими складовими:

3.2.1.1. поточні надходження (з 2002 року);

3.2.1.2. ретрокаталог (ретровведення з каталожної картки абеткового каталогу);

3.2.1.3. аналітичний розпис статей з періодичних видань;

3.2.1.4. каталог авторефератів дисертацій;

3.2.1.5. каталог дисертацій.

3.2.2. Фонд повнотекстових видань професорсько-викладацького складу Національного транспортного університету.

3.2.3. Довідкова інформація про Бібліотеку (функції, структура, фонди, пошуковий апарат, читальні зали, історія, новини тощо).

 

IV. Організація роботи

 

4.1. Організація роботи  Сайту Бібліотеки грунтується на оперативності, об’єктивності, максимальній точності і стислості інформації.

4.2. Інформаційне наповнення і актуалізація Сайту Бібліотеки здійснюється спільними зусиллями структурних підрозділів Бібліотеки університету.

4.3. По кожному розділу Сайту визначаються підрозділи (посадові особи) відповідальні за добірку і надання відповідної інформації. Перелік інформації, що обов’язково надається, і зон відповідальності підрозділів, що виникають у зв’язку з цим, приведений в додатку до цього Положення.

4.4. Інформація для розміщення на Сайті Бібліотеки подається спеціалісту Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

4.5. Керівники структурних підрозділів Бібліотеки можуть вносити пропозиції, що стосуються розвитку структури, функціональності і інформаційного наповнення Сайту по відповідних аспектах.

4.6. Забезпечення функціонування Сайту Бібліотеки і його програмно-технічна підтримка покладається на Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

4.7. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення забезпечує якісне виконання усіх видів робіт на програмному рівні, безпосередньо пов’язаних з експлуатацією Сайту :

4.7.1. зміна дизайну і структури сайту;

4.7.2. розміщення нової і видалення застарілої інформації;

4.7.3. розробка нових web-сторінок;

4.7.4. ухвалення рішень про залучення (при необхідності) інших підрозділів університету для реалізації загальноуніверситетських завдань;

4.7.5. консультації з робочих питань з усіма особами, відповідальними за розміщення інформації на веб-сайті з метою проведення єдиної політики за уявленням бібліотеки університету у світовому інформаційному просторі.

4.8. Роботи по інформаційному наповненню Сайту проводять відповідальні фахівці, що призначаються розпорядженням Директора Бібліотеки НТУ.

 

V. Контроль і звітність

 

5.1. Контроль і перевірка функціонування Сайту здійснюється Дирекцією Бібліотеки НТУ  у встановленому порядку.

5.2. Загальна координація робіт по розвитку сайту, контроль виконання обов’язків керівниками структурних підрозділів Бібліотеки,  які відповідають за надання інформації для розміщення на сайті, контроль виконання обов’язків особами, що беруть участь в процесах інформаційного наповнення, актуалізації і програмно-технічного супроводу сайту, покладається на Директора Бібліотеки.

5.3. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення щорічно звітує про функціонування сайту шляхом підготовки та подання в кінці року даних до звіту про діяльність Бібліотеки.

 

VI. Реорганізація та ліквідація

 

6.1. Сайт не підлягає ліквідації.

6.2. Реорганізація структури Сайту Бібліотеки здійснюється за пропозицією Відділу  інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки, що затверджується Директором Бібліотеки.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЕЛЕКТРОННУ БІБЛІОТЕКУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про Електронну бібліотеку Національного транспортного університету визначає основні поняття, склад, мету та завдання і регламентує основні засади організації та управління Електронною бібліотекою.

 

1.2. Електронна бібліотека формується та функціонує відповідно до наступних документів:

 • Положення про Бібліотеку НТУ;
 • Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
 • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
 • Закон України «Про Національну програму інформатизації».

2. Мета, завдання та функції Електронної бібліотеки

 

2.1. Мета Електронної бібліотеки – створення, збереження, організація використання власних та світових електронних інформаційних ресурсів в різних галузях знань та надання доступу до них користувачам бібліотеки із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

 

2.2. Основними завданнями Електронної бібліотеки є:

 • якісне забезпечення освітніх та науково-дослідних потреб студентів і викладачів НТУ, розширення інформаційних послуг бібліотеки;
 • забезпечення віддаленого доступу до ресурсів;
 • створення електронних копій для забезпечення збереження друкованих матеріалів.

2.3. Електронна бібліотека орієнтована на студентів та співробітників НТУ та виконує наступні функції:

 • освітньо-наукову, що спрямована на сприяння освітньому та науково-дослідницькому процесу університету;
 • інформаційно-бібліографічну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань;
 • фондоутворюючу, що спрямована на поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань;
 • фондозберігаючу, що спрямована на збереження бібліотечного фонду.

3. Функціональні вимоги до Електронної бібліотеки

 

3.1. Електронна бібліотека НТУ повинна забезпечувати користувачам:

 • доступ до електронних ресурсів з будь-якого комп’ютерного робочого місця в університеті;
 • можливість одноманітно організованого та оперативного пошуку у великих обсягах різнорідної інформації;
 • реалізацію сучасних форм бібліотечного та інформаційного обслуговування.

3.2  Вимоги до бібліотечної технології:

 • формування електронних ресурсів шляхом придбання, передплати електронних ресурсів та сканування друкованих видань;
 • каталогізація електронних ресурсів;
 • архівування, зберігання та захист електронних ресурсів;
 • організація обмеженого доступу до електронних ресурсів через електронний каталог бібліотеки.

 4. Інформаційні ресурси Електронної бібліотеки

 

4.1. Електронна бібліотека є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

4.2  Хронологічні рамки для документів Електронної бібліотеки не встановлюються.

 

4.3. За рівнем доступності:

 • локальний доступ (інформаційні ресурси, доступ до яких є тільки в локальній мережі НТУ);
 • інформаційні ресурси на оптичних дисках (доступ з локальних комп’ютерів).

4.4. За формою власності ресурси Електронної бібліотеки є:

 • власністю НТУ (створені професорсько-викладацьким складом Університету);
 • не є власністю НТУ (у тому числі відскановані навчальні видання зі спеціальностей, недостатньо забезпечених підручниками).

4.5. За видами інформації:

 • електронні ресурси на електронних носіях;
 • електронні ресурси у вигляді окремих файлів (pdf, doc, docx, rtf, djvu).

4.6. Інформаційні ресурси Електронної бібліотеки можуть містити у собі:

 • електронні видання та документи (навчальні, наукові підручники та посібники, курси лекцій, лабораторні та курсові роботі, навчально-методичні комплекси,  монографії та ін.), що передані до Бібліотеки НТУ авторами (правовласниками);
 • електронні аналоги (версії) друкованих документів та видань, що були передані до Бібліотеки авторами (правовласниками) або створені шляхом оцифровування співробітниками Бібліотеки НТУ;
 • електронні видання на носіях для машинного зчитування, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету, а також авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
 • власні електронні ресурси Бібліотеки НТУ (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

 5. Комплектування Електронної бібліотеки

 

5.1. Комплектування Електронної бібліотеки здійснюється відділом комплектування документів бібліотеки НТУ у відповідності до тематичного плану комплектування.

 

5.2. Джерела комплектування:

 • Придбання, передплата. Придбання електронних ресурсів на CD дисках здійснюється відділом комплектування документів на тих самих засадах, що і решти видань.
 • Підрозділи університету. Викладачі. Електронні ресурси від підрозділів університету та окремих викладачів можуть бут можуть бути надіслані е-поштою на адресу відповідального за організацію Електронної бібліотеки чи передані на будь-якому носії інформації (CD, DVD, USB).
 • Оцифрування власних фондів.

6. Каталогізація електронних документів

 

6.1. Інформація про електронні ресурси заноситься до електронного каталогу, що створюється в інтегрованій бібліотечній системі «УФД»Бібліотека».

 

6.2. Каталогізація здійснюється відповідно до міжнародних стандартів, які діють у сфері бібліографічного опису документів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання,  ГОСТ 7.1-2003. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, ГОСТ 7.82—2001. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів.

 

6.3. До електронного каталогу вноситься інформація про:

 • електронні книжки;
 • електронні версії друкованих видань та публікацій, в тому числі видань редакційно-видавничого відділу Національного транспортного університету;
 • повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ.

 

 7. Відповідальність та управління Електронною бібліотекою

 

7.1. Управління Електронною бібліотекою регламентується цим положенням та внутрішніми регламентуючими документами Бібліотеки НТУ.

 

7.2. Координацію спільної роботи Електронної бібліотеки НТУ та структурних підрозділів університету здійснює перший проректор Національного транспортного університету.

 

7.3. Загальне керівництво роботою Електронної бібліотеки здійснює адміністрація Бібліотеки.

 

7.4. Організацію роботи Електронної бібліотеки  здійснює відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

 

7.5. Програмне та технічне забезпечення функціонування Електронної бібліотеки здійснює інформаційно-обчислювальний центр НТУ і відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

БІБЛІОТЕКОЮ  НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.1998р. Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти поширюються на заклади освіти, які підпорядковані Міносвіти України.

1.2. Бібліотека НТУ є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами, навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Бібліотека університету в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативними актами Міністерства культури і мистецтв України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства освіти України та положенням про бібліотеку НТУ.

1.4. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.5. Користування бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383 (239) 131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

2.1. Сприяння в підготовці висококваліфікованих фахівців, володіючих сучасним політичним і економічним мисленням, навиками управлінської і організаторської роботи, методами використання електронно – обчислювальної техніки стосовно до профілю своєї діяльності.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно їх інформаційним запитам на основі широкого доступу до фондів бібліотеки.

2.3. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення навичок користування книгою та бібліотекою.

2.4. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб читачів.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-бібліографічних послуг та підвищення їх якості, на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Координація взаємодії бібліотеки з іншими структурними підрозділами університету, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших систем і відомств.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

 

3.1. Право користування бібліотекою надається студентам, аспірантам, докторам, професорсько-викладацькому складу, науковим робітникам, співробітникам закладу. Примітка: наукові співробітники, фахівці народного господарства району, претенденти наукових ступенів, стажисти, слухачі підготовчих відділень, абітурієнти інших вищих навчальних закладів мають право користуватись фондами бібліотеки тільки в читальних залах.

3.2. Для запису до бібліотеки викладачі та співробітники університету пред'являють – посвідчення, студенти – студентський квиток або залікову книжку, інші читачі – паспорт.

3.3. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

3.4. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу з фондів бібліотеки, а також користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування та іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у заходах, які проводить бібліотека.

3.5.  Література видається на строк від 10 до 30 діб в залежності від попиту на конкретне видання. Наукова література видається в кількості: до 15 примірників – співробітникам університету, професорсько-викладацькому складу, аспірантам; до 10 примірників – студентам; до 5 примірників – іншим категоріям читачів. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. Рідкісні та цінні видання, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку. Число творів друку і матеріалів, що видаються в читальних залах не обмежено.

3.6. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

3.7. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

3.8. Для одержання літератури читач подає студентський (читацький) квиток або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний держаний примірник. Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчуються підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

3.9. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

3.10. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

3.11. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

3.12. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3.13. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

3.14. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.15. Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу вищого навчального закладу.

3.16. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

3.17. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться а ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

3.18. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

3.19. Читачі у верхньому одязі, з сумками, портфелями та великими анкетами до роботи в читальних залах не допускаються.

3.20. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

3.21. В бібліотеці забороняється користуватися мобільними телефонами.

3.22. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки (строком від 2 тижнів до 1 місяця).

 

4. ОБОВ’ ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ

 

Бібліотека зобов'язана:

 

4.1. Забезпечити інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

4.2. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, художні та інші видання.

4.3. Формувати свої фонди згідно потреб науково-дослідного, навчального та виховного процесів університету.

4.4. Дбати про культуру обслуговування, формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, проведення навчальних екскурсій.

4.5. Забезпечувати високий культурний рівень обслуговування читачів, створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

4.6. Надавати допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

4.7. Розширювати можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.

4.8. Здійснювати облік книг та інших творів друку і матеріалів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональне використання.

4.9. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням книг до бібліотеки. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у десятиденний строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

4.10. Бібліотека не обслуговує читачів, якщо вони не пройшли перереєстрацію.

 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ 

ВІРТУАЛЬНОЮ ДОВІДКОЮ (ВД)

Віртуальна довідкова служба (ВДС) є онлайновою службою бібліотеки Національного транспортного університету і виконує інформаційні запити користувачів. Віртуальна довідка – безкоштовна послуга, яка надається віддаленим користувачам із застосуванням власних інформаційних ресурсів та Інтернету. На Ваші питання відповідають співробітники інформаційно-бібліографічного відділу та інших структурних підрозділів бібліотеки.

 

Можливо, Ви зможете самостійно знайти необхідну Вам інформацію і тим самим прискорити час її отримання. Для цього Ви можете скористатися:

 • електронним та картковими каталогами;
 • відповідями на вже виконані довідки.

Користувачі:

 

Обслуговуються всі користувачі, незалежно від того, чи є вони читачами бібліотеки університету. Преференції читачам бібліотеки НТУ.

 

Термін виконання ВД:

 • запити від користувачів приймаються автоматично і цілодобово;
 • запити виконуються у порядку їх надходження в режимі роботи бібліотеки університету;
 • термін виконання  запитів - 3 робочих дні (в залежності від їх специфіки та складності).

Типи запитів:

 • адресні – щодо наявності документів у фондах бібліотеки ;
 • уточнюючі – уточнюються,  або доповнюються елементи бібліографічного опису документу (автор, рік та місце видання, кількість сторінок тощо);
 • тематичні  - надаються бібліографічні списки за вказаною темою (не більше 10 назв), що не потребують складного бібліографічного пошуку.

Формулювання запитів повинно бути : стислим, коректним, українською або російською мовою з дотриманням нормативної лексикою.

 

Обмеження:

 • від одного користувача приймається один запит на добу;
 • кожен запит має містить одне чітко сформульоване питання;
 • у разі надходження від одного користувача більшої кількості запитів або питань, виконується лише один (на вибір бібліографа);
 • тематичний пошук здійснюється за ресурсами  опублікованими  українською або російською мовами;
 • запити в яких містяться прохання про пошук готових творів, рефератів, курсових і т. ін. чергові бібліографи не відповідають – такі запити вилучаються.
 • запити , які суперечать чинному законодавству України, не відповідають морально – етичним нормам;
 • запити комерційного,  розважального, навчального характеру (купити/продати, курси валют і ін..; розв’язання кросвордів, питання з вікторин  та ін.; розв’язання задач , написання рефератів, творів та ін.) 

Не виконуються:

 • запити, що потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації, які відсутні в бібліотеці;
 • не надсилаються електронні копії документів, а лише надаються довідки про наявність документа в бібліотеці;
 • переклади текстів та пошук цитат;
 • юридичні та медичні консультації;
 • запити , відповіді на які містяться на сайті (режим роботи, умови запису та ін.)
 • запити на сканування та розсилку текстів документів.

Запити приймаються щодня з 9.00 до 17.00. і виконуються у порядку їх надходження впродовж всього робочого тижня. Запити, що надійшли у святкові дні, ми намагатимуся виконати в перший робочий день після свята.