назад

САХНО ВОЛОДИМИР ПРОХОРОВИЧ : до 80-річчя з дня народження

 

Завідувач кафедри «Автомобілі».

Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України, Заслужений працівник освіти України.

 

Народився 25 вересня 1940 року в м. Києві; у 1957 році закінчив київську середню школу № 5; у 1962 році – Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ), отримавши кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Автомобільний транспорт». Два роки пропрацював у Павлодарському облавтотресті (Казахстан) та у 1964 р. повернувся до КАДІ, став аспірантом кафедри «Автомобілі і трактори», розпочав викладацьку діяльність. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вибір і обґрунтування власної ваги і координат центра ваги вантажних автомобілів при їх проектуванні»; у 1976 р. отримав вчене звання доцента кафедри «Автомобілі»; у 1991 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Автомобілі і трактори» на тему «Обґрунтування систем керування спеціалізованих автотранспортних засобів для перевезення будівельних конструкцій»; у 1992 р. отримав вчене звання професора кафедри «Автомобілі».

З 1991 р. очолює кафедру «Автомобілі» КАДІ–НТУ.

Сфери наукових інтересів – керованість та стійкість автомобільних поїздів, тягово-швидкісні властивості та паливна економічність автомобілів та автопоїздів.

 

КНИГИ

 

 

 

Автомобілі : Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність : навчальний посібник / В. П. Сахно, Г. Б. Безбородова, М. М. Маяк, С. М. Шарай. – Київ : КВІЦ, 2004. – 174 с. : іл. , табл. – Бібліогр. : с. 170-171. – 30грн.00к.

 

Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В. П. Сахно, О. В. Григорашенко, А. В. Вакуліч, О. М. Тімков, Д. М. Ященко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2013. – 180 с. – Бібліогр. : с. 168-180. – 50грн.00к.

 

 

 

 

 

Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія / М-во транспорту та зв'язку України, Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний ін-т"; за заг. ред. А. М. Редзюка. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2005. – 400 с. – 45грн.00к.

 

Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами) : навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, А. А. Лісова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2016. – 65 с. – Бібліогр. : с. 65. – б/ц.

 

Основи інформатики : навчальний посібник: в 2 ч. Ч. 1. Основи комп'ютерної технології математичних розрахунків в середовищі MathCAD / М-во освіти і науки України, НТУ; В.І.Вишневецький, В.П.Лясковський, О.П.Тимченко, Я.О.Лудченко, А.В.Кривенко. – Київ : НТУ, 2007. – 112 с. – 16грн.93к.

 

Андрусенко, С. І.  Технології підвищення ефективності виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту : навчальний посібник для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : Медінформ, 2017. – 212 с. іл. – Бібліогр. : с. 175-177. – 20грн.00к.

 

Вишневецький, В. І.  Основи інформатики і математичного моделювання : в 2-х ч.; навчальний посібник для аспірантів. Ч.1. Основні положення загальної теорії розвитку соціально-економічних систем, системного підходу, аналізу і синтезу / В. І. Вишневецький ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Киев : НТУ, 2005. – 140 с. – Бібліогр. : с. 136-138. – 14грн.29к.

 

Кудін, Р. А.  Вік автомобільного парку та потреби в технічному сервісі : монографія / Р. А. Кудін. – Київ : НТУ, 2005. – 109 с. – Бібліогр.: с. 105-109. – 2 грн.00к.

 

Мансуров, А. М.  Подвижной состав автомобильного транспорта : тексты лекций / А. М. Мансуров, В. П. Сахно ; А.М.Мансуров, В.П.Сахно. – Киев : КАДИ, 1975. – 88 с. – 0-27к.

 

 

Матейчик, В. П.  Методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів : монографія / В. П. Матейчик ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2006. – 216 с. – Бібліогр.: с.197-212. – 34грн.90к.

 

Основенко, М. Ю.  Автомобілі : навчальний посібник для студентів спец."Автомобілі та автомобільне господарство" / М. Ю. Основенко, В. П. Сахно ; Міністерство освіти України. КАДІ. – Київ : Вища школа, 1992. – 343 с. – 1грн.50к.

 

Поляков, В. М.  Триланкові автопоїзди. Маневреність : монографія / В. М. Поляков, В. П. Сахно. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 206 с. – Бібліогр. : с. 191-205. – 50грн.00к.

 

 

 

 

Сирота, В. І.  Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота, В. П. Сахно ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : Арістей, 2007. – 288 с. – Бібліогр. : с. 283-284. – 33грн.00к.

 

Сирота, В. І.  Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота, В. П. Сахно ; М-во освіти і науки України, НТУ. – 2-ге вид. – Київ : Арістей, 2009. – 288 с. – Бібліогр. : с. 283-284. – 71грн.00к

.

Сирота, В. І.  Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота, В. П. Сахно ; М-во освіти і науки України, НТУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Арістей, 2011. – 356 с. – Бібліогр. : с. 352-353. – 90грн.00к.

 

 

 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ГСВОУ, 6.070106-2014  Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра : галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" : напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" ; Кваліфікація 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту автомобілів / 6. 0. ГСВОУ ; розробники : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович, С. І. Андрусенко, В. П. Матейчик, Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Сахно, Ю. Х. Савін, М. М. Ященко, О. С. Добровольський, А. М. Чуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 12.11.2014 р. №1302. – Київ : НТУ, 2014. – . – 60 с. : 40грн.00к.

 

ГСВОУ 6.070106-2014  Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра : галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" : напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" ; Кваліфікація 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту автомобілів / ГСВОУ 6.070106-2014 ; розробники : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович, С. І. Андрусенко, В. П. Матейчик, Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Сахно, Ю. Х. Савін, М. М. Ященко, О. С. Добровольський, А. М. Чуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 12.11.2014 р. №1302. – Київ : НТУ, 2014. – . – 67 с. : 40грн.00к.

 

ГСВОУ 6.070106-2014  Освітньо-професійна програма бакалавра : галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" : напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" ; Кваліфікація 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту автомобілів / ГСВОУ 6.070106-2014 ; розробники : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович, С. І. Андрусенко, В. П. Матейчик, Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Сахно, Ю. Х. Савін, М. М. Ященко, О. С. Добровольський, А. М. Чуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 12.11.2014 р. № 1302. – Київ : НТУ, 2014. – . – 96 с. : 50грн.00к.

 

ЕЛЕКТРОННІ ПОВНОТЕКСТОВІ ВИДАННЯ

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Теорія оптимізації технічних систем" : для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / В. П. Сахно, О. А. Корпач ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2016. – 47 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи сертифікації автомобілів» : для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» та напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / В. П. Сахно, О. А. Корпач ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2018. – 31 с. 

 

Організація дипломного проектування : методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / В. П. Сахно, О. К. Грищук, В. М. Поляков, Г. А. Філіпова ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2012. – 25 с. 

 

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с. 

 

Програма та методичні розробки до проведення виробничої практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с. 

 

Програма та методичні розробки до проведення науково-дослідницької практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с. 

 

Програма та методичні розробки до проведення переддипломної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2017. – 19 с. 

 

Робоча програма та методичні вказівки до проведення конструкторсько-технологічної практики студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» фахового спрямування «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. М. Тімков, Г. А. Філіпова ; НТУ, Кафедра автомобілів. – Київ : НТУ, 2012. – 17 с. 

 

СТАТТІ ЗБІРНИКА

 

До визначення показників маневреності автопоїзда з подвійним приводом управління напівпричепом та гальмуванням коліс одного борту возика / В. М. Босенко, В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. А. Енглезі // Проблеми транспорту : збірник наукових праць / ред. колегія : М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. – Київ : НТУ, 2013-14. – Вип. 10. – С. 40-46.

 

Іванушко, О. М.  До аналізу методів визначення періодичності виконання технічних впливів / О. М. Іванушко, В. П. Сахно // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 3 (39). – С. 53-65. – (Технічні науки).

 

Савостін-Косяк, Д. О.  Нормування витрати палива для міських автобусів з дизелем / Д. О. Савостін-Косяк, В. П. Сахно // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 3 (39). – С. 141-150. – (Технічні науки).

 

Сахно, В. П.  Основні здобутки та напрямки досліджень стійкості руху автомобілів і автопоїздів / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник до 10-річчя заснування ТАУ / НТУ, Транспортна академія України ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 6. – С. 67-73.

 

Нелінійна стійкість і біфуркації в динаміці автомобіля / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, Є. Л. Барилович, О. А. Веремчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник присвячений 60-річчю заснування ун-ту : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2004. – Вип. 9. – С. 264-272.

 

 Якісна оцінка реакції автомобіля на управління шляхом часткового гальмування коліс одного борту / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, О. А. Веремчук, М. І. Загороднов // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : зб. наук. пр. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : В.Є. Канарчук (гол. ред.). – Київ : НТУ ; ТАУ, 2001. – Вип. 12. – С. 116-121.

 

До визначення показників маневреності і стійкості руху трьохланкових автопоїздів / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, І. Ф. Вороніна, В. В. Стельмащук // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : наук. журн. : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : М.Ф Дмитриченко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : НТУ ; ТАУ, 2003. – Вип. 17. – С. 141-146. – (Технічна. Економічна).

 

Сахно, В. П.  До визначення показників стійкості шарнірно-зчленованих автобусів / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, М. І. Загороднов // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник присвячений 60-річчю заснування університету : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2003. – Вип. 8. – С. 280-288.

 

Сахно, В. П.  Чисельно-аналітичний метод оцінки маневреності автомобіля / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, М. І. Загороднов // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : зб. наук. пр. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : В.Є. Канарчук (гол. ред.). – Київ : НТУ ; ТАУ, 2001. – Вип. 12. – С. 121-126.

 

Вплив стабілізуючого моменту шин на курсову стійкість руху автомобіля / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, А. В. Костенко et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2010. – Вип. 21, Ч. 1. – С. 180-182.

 

 

До питання про методи дослідження курсової стійкості легкового автомобіля / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, А. В. Костенко et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2010. – Вип. 21, Ч. 1. – С. 183-185.

 

До питання про розробку математичної моделі легкового автомобіля з урахуванням крену / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, А. В. Костенко et al. // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 8. – С. 166-171. – (Технічна. Економічна).

 

Аналіз динамічного поводження моделі автомобіля із закріпленим рульовим управлінням і керуванням поворотом коліс задньої осі / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, В. А. Макаров, В. Г. Дугельний // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 14. – С. 152-157.

 

Покращання показників стійкості триланкових сідельно-причіпних автопоїздів / В. П. Сахно, І. Ф. Вороніна, А. Е. Бондаренко, В. М. Глінчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 13, Ч. 1. – С. 35-41.

 

До визначення показників стійкості триланкового сідельно-причіпного автопоїзда у прямолінійному русі / В. П. Сахно, І. Ф. Вороніна, О. А. Енглезі, Р. М. Кузнєцов // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник ; заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 12. – С. 64-68.

 

До застосування подвійного приводу управління поворотними осями напівпричепа триланкового автопоїзда / В. П. Сахно, В. М. Глінчук, О. А. Енглезі, В. П. Онищук // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 6. – С. 219-224. – (Технічна. Економічна).

 

До визначення критичної швидкості руху триланковго автопоїзда з напівпричепом на підкатному візку "Dolly" / В. П. Сахно, В. М. Глінчук, О. А. Енглезі, В. М. Поляков // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 184-189.

 

Експериментальні дослідження маневреності автопоїзда-контейнеровоза / В. П. Сахно, П. О. Гуменюк, Р. М. Марчук, В. М. Придюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 24, Ч. 1. – С. 124-127.

 

Сахно, В. П.  Вплив конструктивних параметрів автопоїзда на його продуктивність та економічність / В. П. Сахно, К. С. Жаров // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту : науковий журнал / гол. ред. І. П. Енглезі. – Донецьк : ДААТ, 2010. – № 2. – С. 68-78.

 

Дослідження впливу кількості некерованих колісних осей на область стійкості прямолінійного руху багатовісного автомобіля / В. П. Сахно, Л. І. Зав'ялова, М. П. Несторенко, О. О. Лагошна // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 14. – С. 164-168.

 

Сахно, В. П.  Вплив умов експлуатації та системи технічного обслуговування і ремонту на технічний стан автотранспортних засобів / В. П. Сахно, О. М. Іванушко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 1 (37). – С. 363-372. – (Технічні науки).

 

Сахно, В. П.  Експертний аналіз причин зміни технічного стану автотранспортних засобів / В. П. Сахно, О. М. Іванушко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – Вип. 1 (40). – С. 274-284. – (Технічні науки).

 

Шеститактний двигун внутрішнього згоряння з ланцюговою передачею крутного моменту та використанням енергії пари / В. П. Сахно, Г. О. Ковальчук, Д. М. Ященко et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 190-194.

 

Сахно, В. П.  Альтернативні палива - один із способів вирішення екологічної проблеми сучасності / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 22. – С. 25-30.

 

Сахно, В. П.  Аналіз можливості використання альтернативних палив для двигунів автомобілів / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 19, Ч. 1. – С. 66-69.

 

Сахно, В. П.  Математична модель для визначення показників паливної економічності автомобіля з двигунами різної потужності при виконанні міського їздового циклу / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 25. – С. 193-196.

 

Сахно, В. П.  Математична модель для визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля при використанні двигунів різної потужності / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 165-170. – (Технічна. Економічна).

 

Сахно, В. П.  Оцінка торгово-швидкісних властивостей, паливної економічності та токсичності автомобіля при використанні двигунів різної потужності / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 195-201.

 

Сахно, В. П.  Перевірка адекватності математичної моделі для визначення тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності автомобіля / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 28. – С. 415-423.

 

Сахно, В. П.  Порівняння показників автомобільних двигунів при роботі на традиційних та альтернативних паливах / В. П. Сахно, О. А. Корпач // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 7. – С. 159-166. – (Технічна. Економічна).

 

Создание интеллектуальных систем управления транспортными потоками в городах / В. П. Сахно, В. А. Корчагин, Ю. Н. Ризаева, Т. В. Корчагина // Проблеми транспорту : збірник наукових праць / ред. колегія : М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. – Київ : НТУ, 2013-14. – Вип. 10. – С. 222-225.

 

Сахно, В. П.  Про дослідження експлуаційних властивостей, що впливають на активну безпеку легкового автомобіля / В. П. Сахно, А. В. Костенко // Проблеми транспорту : збірник наукових праць / ред. колегія : М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України. – Київ : НТУ, 2013-14. – Вип. 10. – С. 215-221.

 

До питання про описання взаємодії автомобільної шини та опорної поверхні / В. П. Сахно, А. В. Костенко, О. А. Енглезі, П. О. Прогній // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 10. – С. 226-234. – (Технічна. Економічна).

 

До визначення показників стійкості триланкового автопоїзда у гальмівному режимі / В. П. Сахно, Р. М. Кузнєцов, М. М. Горбаха, О. О. Лагошна // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 6. – С. 224-229. – (Технічна. Економічна).

 

Сахно, В. П.  Покращення курсової стійкості руху автомобіля з використанням системи ESP / В. П. Сахно, В. В. Лотиш, П. О. Гуменюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 8. – С. 171-175. – (Технічна. Економічна).

 

До аналізу конструкцій автопоїздів-контейнеровозів / В. П. Сахно, Р. М. Марчук, В. П. Онищук, В. М. Придюк // Збірник доповідей 13 Міжнародної науково-практичної конференції "Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики" : Міжнародні спеціалізовані виставки Транспотр+Логістика'2011, ІнтерСклад'2011 / під заг. ред. В. С. Дем'янчука, О. Л. Петрашевського. – Київ : М-во транспорту та зв'язку України, 2011. – С. 180-182.

 

Експериментальне дослідження стійкості автопоїзда-контейнеровоза / В. П. Сахно, Р. М. Марчук, В. П. Онищук, В. М. Придюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 171-175. – (Технічна. Економічна).

 

Маневреність та стійкість руху автопоїзда-контейнеровоза / В. П. Сахно, Р. М. Марчук, В. І. Придюк, В. П. Онищук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 23. – С. 31-36.

 

Сахно, В. П.  До визначення конструктивних і компонувальних параметрів автопоїзда-контейнеровоза / В. П. Сахно, В. П. Онищук, В. М. Придюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 19, Ч. 1. – С. 80-84.

 

До попередньої оцінки стійкості руху автопоїзда з керованим напівпричепом / В. П. Сахно, В. М. Поляков, В. М. Босенко, П. О. Гуменюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 29. – С. 370-378.

 

До розробки алгоритму управління напівпричепом сідельного автопоїзда / В. П. Сахно, В. М. Поляков, В. М. Босенко, П. О. Гуменюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 28. – С. 424-433.

 

Аналіз криволінійного руху автопоїзда за подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа / В. П. Сахно, В. М. Поляков, В. М. Босенко, Д. Л. Мойся // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 330-338. – (Технічні науки).

 

Порівняльна оцінка показників стійкості прямолінійного руху автопоїздів різних компонувальних схем / В. П. Сахно, В. М. Поляков, В. М. Глінчук, В. М. Босенко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 10. – С. 220-225. – (Технічна. Економічна).

 

Сахно, В. П.  Аналіз способів оцінювання та покращення паливної економічності вантажних автомобілів / В. П. Сахно, В. М. Поляков, К. С. Жаров // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 339-348. – (Технічні науки).

 

До визначення параметрів закону управління напівпричепом сідельного автопоїзда / В. П. Сахно, В. М. Поляков, В. І. Сирота et al. // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 12. – С. 170-179. – (Технічна. Економічна).

 

До порівняльної оцінки маневреності гібридних автопоїздів за різних схем управління напівпричепом / В. П. Сахно, В. М. Поляков, Д. М. Ященко et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 3 (39). – С. 169-183. – (Технічні науки).

 

Сахно, В. П.  До порівняльної оцінки показників тягово-швидкісних властивостей автопоїзда із різними коробками передач / В. П. Сахно, О. І. Рабічев, М. І. Міщенко // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : зб. наук. пр. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : В.Є. Канарчук (гол. ред.). – Київ : НТУ ; ТАУ, 2001. – Вип. 12. – С. 126-132.

 

Сахно, В. П.  Форми організації моніторингу технічного стану транспортних засобів / В. П. Сахно, Д. О. Савостін-Косяк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 1 (37). – С. 373-380. – (Технічні науки).

 

До визначення показників стійкості руху автопоїзда з комбінованою системою управління напівпричепом / В. П. Сахно, В. М. Сондак, О. А. Енглезі, О. А. Веремчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 13, Ч. 1. – С. 81-86.

 

Сахно, В. П.  Результати чисельного інтегрування рівнянь руху в нелінійній постановці / В. П. Сахно, О. М. Тімков // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : М.Ф Дмитриченко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : НТУ ; ТАУ, 2003. – Вип. 16. – С. 28-31. – (Технічна. Економічна).

 

До визначення показників стійкості автопоїзда / В. П. Сахно, О. М. Тімков, П. О. Гуменюк, М. І. Файчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 27. – С. 31-39.

 

Сахно, В. П.  Моделювання та керування гібридною силовою установкою автомобіля виконаною за паралельною схемою / В. П. Сахно, О. М. Тімков, О. С. Іванов // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 349-356. – (Технічні науки).

 

Шляхи розвитку вантажного транспорту / В. П. Сахно, О. М. Тімков, М. І. Файчук, В. Ю. Бочковський // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал : заснований у 2014 році / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; ред. колегія : М. М. Дмитрієв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2014. – № 2. – С. 140-145.

 

До визначення моменту інерції автомобіля / В. П. Сахно, Д. М. Ященко, П. О. Гуменюк, Р. М. Марчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 25. – С. 181-185.

 

Сахно, В.  Поворот МКШ с уменьшенной поворотной базой / В. Сахно, В. Боднарук, Е. Крестьянополь // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochdowych i maszyn roboczych samojezdnych : Zarzadzanie i marketing w motoryzacji : Sakon' 98 : materialy IX konferencji miedzynarodowej / Zaklad pojazdow samochodowych i silnikow spalinowych Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia transportu Ukrainy - zachodnie centrum we Lwowie ; pod redakcig Kazimierza Lejdy. – Rzeszow : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 23-26 wrztsien 1998. – С. 273-275.

 

Сахно, В.  К определению основных параметров самоустанавливающейся оси полуприцепа / В. Сахно, В. Бондарук, Е. Крестьянполь // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochdowych i maszyn roboczych samojezdnych : Zarzadzanie i marketing w motoryzacji : Sakon' 98 : materialy IX konferencji miedzynarodowej / Zaklad pojazdow samochodowych i silnikow spalinowych Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia transportu Ukrainy - zachodnie centrum we Lwowie ; pod redakcig Kazimierza Lejdy. – Rzeszow : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 23-26 wrztsien 1998. – С. 369-372.

 

Сахно, В.  Математические модели в задаче исследования устойчивости прямолинейного движения многоосного автомобиля / В. Сахно, Л. Завьялова, Е. Барилович // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochdowych i maszyn roboczych samojezdnych : Sakon' 96 : materialy VII konferencji miedzynarodowej / Zaklad pojazdow samochodowych i silnikow spalinowych Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia transportu Ukrainy - zachodnie centrum we Lwowie ; pod redakcig Kazimierza Lejdy. – Rzeszow : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 25-28 wrztsien 1996. – С. 179-184.

 

Сахно, В. П.  Оптимізація параметрів системи "двигун-трансмісія" при переобладнанні автомобіля "Газель" / В. П. Сахно, О. Д. Бумага, М. М. Горбаха // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 3 : Технічна, економічна серія. – С.129-137. – (Технічна. Економічна).

 

Сахно, В. П.  Определение множества стационарных режимов и оценка конструктивных параметров уточненной модели 3-х колесного экипажа / В. П. Сахно, В. Г. Вербицкий, В. А. Банников // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 17, Ч. 1 : Ч. 1. – С.59-67.

 

Сахно, В. П.  Основні здобутки та напрямки досліджень стійкості руху автомобілів і автопоїздів / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ : Збірник наукових праць НТУ та ТАУ / НТУ; Транспортна академія України. – Київ : НТУ, 2002. – Вип.6. – С.67-74.

 

Сахно, В. П.  До визначення показників стійкості шарнірно-зчленованих автобусів / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, М. І. Загороднов // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2003. – Вип. 8. – С.280-288.

 

Сахно, В. П.  Аналіз постбіфуркаційного поводження моделі автомобіля з керованим колісним модулем / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, В. С. Макаров // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 7. – С.314-319.

 

Розробка математичної моделі триланкового причіпного автопоїзда / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, І. С. Мурований et al. // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 5 : Технічна, економічна серія. – С.161-169. – (Технічна. Економічна).

 

До визначення показників маневреності і стійкості автобуса великого класу / В. П. Сахно, О. А. Веремчук, О. В. Григорашенко, Д. М. Ященко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 5 : Технічна, економічна серія. – С.169-176. – (Технічна. Економічна).

 

Сахно, В. П.  Вплив компонувальних параметрів міських автобусів великого класу на показники їх маневреності / В. П. Сахно, О. А. Веремчук, М. І. Загороднов // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2004. – Вип. 9. – С.132-138.

 

Сахно, В. П.  До визначення максимально припустимої бази тривісного некерованого напівпричепа і напівпричепа з самовстановлювальною віссю / В. П. Сахно, М. М. Горбаха, В. М. Глінчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 15, Ч. 1 : Вип.15. – С.77-83.

 

Сахно, В. П.  Вибір факторів та планування експерименту при дослідженні бічного відведення автомобільних шин легкових автомобілів / В. П. Сахно, А. В. Костенко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 3 : Технічна, економічна серія. – С.137-141. – (Технічна. Економічна).

 

Прогресивні технології і енергозбереження в дорожньому будівництві /за матеріалами міжнародної науково-технічної конференції/ : Збірник наукових праць НТУ і ТАУ / В. П. Сахно, Ю. Ю. Куценко, В. В. Федоров, Г. А. Семеняка ; Транспортна академія України, НТУ. – Київ : НТУ // Вісник : Збірник наукових праць НТУ і ТАУ / Транспортна академія України, НТУ. – Київ : НТУ, 2001. – Вип.5. – С.67-69.

 

До визначення показників стійкості зчленованого автобуса / В. П. Сахно, М. І. Міщенко, О. М. Тімков, О. А. Веремчук // Вісник : Збірник наукових праць НТУ і ТАУ / Транспортна академія України, НТУ. – Київ : НТУ, 2001. – Вип.5. – С.212-215.

 

Сахно, В. П.  Дослідження впливу складу цільової функції на результати оптимізації параметрів трансмісії автомобілів підвищеної прохідності з метою покращення швидкісних властивостей / В. П. Сахно, А. В. Павленко, В. М. Глінчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 15, Ч. 1 : Вип.15. – С.59-64.

 

До питання про концепцію міського мікроавтомобіля / В. П. Сахно, О. В. Петров, А. В. Костенко et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 17, Ч. 1 : Ч. 1. – С.72-75.

Сахно, В. П.  Глушник шуму вихлопу ДВЗ для техніки АПК / В. П. Сахно, В. В. Федоров // Вісник : Збірник наукових праць НТУ і ТАУ / Транспортна академія України, НТУ. – Київ : НТУ, 2001. – Вип.5. – С.216-219.

 

Федоров, В. В.  Експериментально-аналітичні дослідження огороджуючої споруди як акустичного екрану / В. В. Федоров, В. П. Сахно // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2005. – Вип. 10. – С. 89-92.

 

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ

 

Сахно, В.  "Дело 2000: СТО " - учетно-аналитическая система управления предприятием автосервиса / В. Сахно // Автосервис. – 2004. – N5. – С.22.

 

Експериментальний автомобіль із всеколісним керуванням / В. П. Сахно, А. В. Вакуліч, О. М. Тімков et al. // Автошляховик України. – 2011. – №1. – С.12-16.

 

Сахно, В. П.  До питання поліпшення керованості та стійкості руху автомобілів категорії М1 / В. П. Сахно, О. В. Григорашенко // Автошляховик України. – 2013. – №5. – С. 2-4.

 

Сахно, В. П.  До порівняння параметрів керованості та стійкості руху автомобілів із 2WS та 4WS схемами керування / В. П. Сахно, О. В. Григорашенко // Автошляховик України. – 2015. – №6. – С. 2-8.

 

Сахно, В. П.  Порівняльна оцінка керованості та стійкості руху автомобіля з 2WS і 4WS схемами керування / В. П. Сахно, О. В. Григорашенко // Автошляховик України. – 2013. – №6. – С. 8-12.

 

Сахно, В. П.  До питання оцінки крену монорейкового вагона та перерозподілу реакцій опор у криволінійних ділянках руху / В. П. Сахно, А. М. Єфименко // Автошляховик України. Окремий випуск. – 2017. – №1-2. – С. 30-33.

 

Сахно, В. П.  До визначення їздових циклів та поздовжніх профілів доріг / В. П. Сахно, К. С. Жаров // Автошляховик України. – 2012. – №1. – С. 7-12.

 

Програмно-апаратний комплекс для дослідження системи керування двигуном автомобіля DAEWOO SENS / В. П. Сахно, В. В. Лотиш, Р. М. Кузнєцова, П. О. Гуменюк // Автошляховик України. – 2011. – №5. – С. 11-14.

 

До аналізу впливу конструкції підвіски автотранспортного засобу на кути встановлення мостів причіпної техніки / В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. М. Тімков, М. І. Файчук // Автошляховик України. – 2014. – №5. – С. 8-14.

 

До аналізу методів вимірювання і корекції кутів встановлення мостів автотранспортних засобів / В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. М. Тімков, М. І. Файчук // Автошляховик України. – 2015. – №1-2. – С. 12-18.

 

Експериментальні дослідження автопоїзда з перекосом мостів напівпричепа / В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. М. Тімков et al. // Автошляховик України. – 2015. – №5. – С. 20-27.

 

Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда / В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. М. Тімков et al. // Автошляховик України. – 2015. – №3. – С. 5-9.

 

Порівняльна оцінка маневреності триланкових автомобільних поїздів різних компонувальних схем / В. П. Сахно, В. М. Поляков, М. І. Файчук et al. // Автошляховик України. – 2013. – №1. – С. 2-7.

 

Сахно, В. П.  Стан та перспективи застосування всеколісного керування для автомобілів категорії М1 / В. П. Сахно, А. В. Вакуліч, А. В. Григорашенко // Автошляховик України. Окремий випуск. – 2005. – №8. – С.161-166.

 

Вплив на керованість двовісного автомобіля асиметричних жорсткісних характеристик коліс / В. П. Сахно, В. Г. Вербицький, В. С. Макаров et al. // Автошляховик України. Окремий випуск. – 2005. – №8. – С.159-161.

 

Сахно, В. П.  Шляхи підвищення безпеки руху триланкових автопоїздів / В. П. Сахно, І. Ф. Вороніна // Автошляховик України. – 2004. – №6. – С.16-17.

 

До порівняльної оцінки дво- і триланкових автопоїздів / В. П. Сахно, В. М. Глінчук, Р. М. Кузнєцов et al. // Автошляховик України. – 2006. – №5. – С.14-18.

 

Маневреність триланкового автопоїзда з напівпричепом на підкатному візку / В. П. Сахно, Р. М. Кузнєцов, І. С. Мурований, А. Є. Бондаренко // Автошляховик України. – 2008. – №6. – С.5-9.

 

Сахно, В. П.  Маневреність триланкових причіпних автопоїздів / В. П. Сахно, В. В. Лотиш, І. С. Мурований // Автошляховик України. – 2008. – №2. – С.12-15.

 

Про вимірювання та аналіз параметрів, що характеризують стійкість руху автомобілів категорії М1 / В. П. Сахно, В. А. Макаров, О. С. Волохов, А. В. Куплінов // Автошляховик України. – 2011. – №3. – С. 19-22.

 

Сахно, В. П.  До вибору типу та складу причіпних ланок триланкових автопоїздів / В. П. Сахно, М. М. Марчук, В. М. Глінчук // Автошляховик України. – 2009. – №1. – С.7-11.

 

Сахно, В. П.  До вибору типу та складу причіпних ланок триланкових автопоїздів / В. П. Сахно, М. М. Марчук, В. М. Глінчук // Автошляховик України. – 2009. – №2. – С.10-11.

 

Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники стійкості автопоїзда / В. П. Сахно, В. М. Поляков, О. М. Тімков et al. // Автошляховик України. – 2015. – №4. – С. 16-21.

 

Сахно, В. П.  До ефективності використання залізобетонних огороджувальних споруд / В. П. Сахно, В. В. Федоров // Автошляховик України. – 2005. – №2. – С.13-16.

 

Сахно, В. П.  До ефективності використання залізобетонних огороджувальних споруд / В. П. Сахно, В. В. Федоров // Автошляховик України. – 2005. – №3. – С.20-22.

 

Федоров, В. В.  Існуючі способи та пристрої для екстреного гальмування автомобілів / В. В. Федоров, В. П. Сахно // Автошляховик України. – 2006. – №2. – С.22-23.

 

Виставку підготували: 

 

Зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.


Головний бібліотекар Самойленко С. М.