назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 8 (2002-2000)

 2002 рік

 

 

 

656.13(08)

Б402

Безпека руху автомобільного транспорту : довідник / НТУ, Транспортна академія України ; Д.В.Зеркалов, П.Р.Левковець, О.І.Мельниченко, О.М.Дмитрієв. - Київ : Основа, 2002. - 360 с. - ISBN 966-7233-61-8 

 

У книзі наведено узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових, нормативно-технічних та інших документів з безпеки руху автомобільного транспорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

621.398

Г124

Гавриленко, В. В. Mathcad в інженерних розрахунках. Ч. 2 / В. В. Гавриленко, К. С. Величко, К. М. Алєксєєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 108 с. - Бібліогр. : с. 108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621.398

Г124

Гавриленко, В. В. Mathcad в інженерних розрахунках : посібник для студ. інженерних спец. Ч. 1 / В. В. Гавриленко, К. С. Величко, К. М. Алєксєєнко ; Мін-во освіти і науки України, Національний транспортний університет. - Киів : НТУ, 2002. - 127 с. - Бібліогр. : с. 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

621.43

Г97

Гутаревич, Ю. Ф. Випробування двигунів внутрішнього згорання : навчальний посібник для судентів ВНЗ, що навчаються за спеціальностями "Двигуни внутрішнього зроряння", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Підйомно-транспртні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач ; Мін-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 191 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 189. - ISBN 966-632-010-Х 

 

 

 

 

 

621.8.0025

Д534

Дмитриченко, Н. Ф. Смазочные процессы в условиях нестационарного трения : монография / Н. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов ; Мин-во образования и науки Украины. - Житомир : ЖИТИ, 2002. - 308 с. : ил. - Библиогр.:с.286 - 304. - ISBN 966-683-010-8 

 

В книге представлен метод оценки триботехнических свойств смазочных материалов по параметрам, регистрируемым в условиях неустановившегося  режима работы трибомеханической системы с локальной формой контакта, базирующихся на математической модели, описывающей зависимость интенсивности изнашивания контактных поверхностей как функции этих параметров. Обоснованы параметры и комплексы параметров, которые могут быть использованы для оценки противоизносных и антифрикционных свойств комплекса металл-смазка-металл. Приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию неустановившихся режимов работы на организацию смазочного процесса различных групп смазочных материалов и физико-механические свойства тонких поверхностных слоев на основании которых разработан метод предварительной оценки триботехнических свойств смазочных материалов.

 

 

 

 

 

656.13

Е457

Екологія автомобільного транспорту : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, НТУ; Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, Г.А. Говорун [та ін.]. - Київ : Основа, 2002. - 312 с. - Бібліогр. : с. 310-311. 

 

 

 

 

 

 

 

57(03)

З-574

Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності : словник-довідник / Д. В. Зеркалов, В. А. Сажко ; Національний транспортний ун-т, Дніпропетровський держ.технічний ун-т залізничного транспорту, Транспортна Академія України. - Киів : Основа, 2002. - 128 с. - Для студ.вузів, викладачів, науковців. - ISBN 966-7233-81-2 

 

Словник - довідник розкриває зміст основних найпоширеніших понять і термінів, які даються в законах, міжнародних і державних стандартах нормативно-правових документах та науковій літературі

 

 

 

 

 

 

 

539.3

Ж734

Жирнов, Б. М. Томсоновская одночастная динамика фрикционных механических автоколебательных систем с последствием : монография / Б. М. Жирнов. - Киев : Науковий світ, 2002. - 194 с. - Библиогр. : с. 187-192. - ISBN 966-675-168-2 

 

Монография посвящена проблематике исследования и инженерного расчёта продольных одночастотных колебаний слабонелинейных  фрикционных механических автоколебательных систем с конечным и бесконечным числом степеней свободы

 

 

 

366

З-386

Захист прав споживачів : соціально-правовий аспект : монографія / М-во освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний ун-т ; автори : А. А. Мазаракі, О. М. Язвінська [та ін] ; за заг. ред. Л. В. Ніколаєвої. - Київ : КНТЕУ, 2002. - 312 с. - Бібліогр. : с. 300-311. - ISBN 966-629-019-7 

 

У монографії висвітлюються соціально-історичні та правові засади консумеризму (захисту прав споживачів). Розкриваються передумови та основні етапи розвитку консумеризму, визначаються його характерні риси, роль і місце у системі ринкової економіки; особливості, цілі, завдання, напрями діяльності та їх правове забезпечення. Дано аналіз сучасного консумерського руху та законодавства щодо захисту прав споживачів в Україні.

Призначена для викладачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти з підприємства та торгівлі; усіх, хто цікавиться проблемами захисту прав споживачі

 

 

 

 

 

669

К19

Канарчук, В. Є. Математичне моделювання металургійних процесів : навчальний посібник / В. Є. Канарчук, А. Д. Чигринець, О. П. Токін ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 94 с. : іл. - Бібліогр. : с. 90-91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378

К19

Канарчук, В. Є. Основи побудови проектів систем організаційного управління : монографія / В. Є. Канарчук, П. Р. Левковець, В. П. Лясковський ; М-во освіти і науки України, НТУ; За ред. В.Є. Канарчука. - Київ : НТУ, 2002. - 206 с. - Бібліогр.: с.194-206. - ISBN 966-632-033-7 

 

В монографії розроблений науковий підхід до побудови системи організаційного управління на прикладі вищого навчального закладу за розрахунок перспективних методів, моделей і алгоритмів.

 

 

 

 

 

625.7э

К385

Кизима, С. С. Основи експлуатації автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальністю "Автомобільні дороги і аеродроми" / С. С. Кизима ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 232 с. : іл. - Бібліогр. : с. 227-228. - ISBN 966-632-027-4 

 

Посібник розроблено у відповідності з програмою підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР спец. "Автомобільні дороги і аеродроми" в області експлуатації автомобільних доріг

 

 

 

 

 

 

662.6

К614

Колосюк, Д. С. Палива, мастильні матеріали та технічні рідини : навчальний посібник. Ч.1. Бензини, дизельні та альтернативні палива / Д. С. Колосюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 90 с. - Бібліогр. : с. 88. 

 

Розглянуті експлуатаційно-технічні властивості палив та їх вплив на роботу двигунів та інших агрегатів автомобілів, дорожньо-будівельної та іншої техніки, на навколишнє середовище...

 

 

 

 

 

 

662.6

К614

Колосюк, Д. С. Палива, мастильні матеріали та технічні рідини : навчальний посібник. Ч.2. Мастильні матеріали та технічні рідини / Д. С. Колосюк ; М-во науки і освіти України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 84 с. - Бібліогр. : с. 82. 

 

Розглянуті експлуатаційно-технічні властивості  мастильних матеріалів і технічних рідин та їх вплив на роботу двигунів та інших агрегатів автомобілів, дорожньо-будівельної та іншої техніки, на навколишнє середовище..

 

 

 

 

 

 

626.83

К958

Куценко, Ю. Е. Виброакустическая диагностика машин и механизмов при сервисном обслуживании мелиоративных объектов / Ю. Е. Куценко. - 1-е изд. - Киев : Фирма "Випол", 1996. - 112 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

К958

Куценко, Ю. Е. Финансовое право создания фиктивного капитала различных порядков для инноваций на примере бирж США = Фінансове право створення фіктивного капіталу різноманітних порядків для інновацій на прикладі бірж США : монография / Ю. Е. Куценко. - Киев : НТУ, 2002. - 202 с. - Библиогр. : с. 201. - ISBN 966-623-016-9 

 

 

 

 

 

330.33

Л835

Лудченко, Я. О. Економічна ефективність інвестицій (на прикладі пасажирського автотранспорту України) : монографія / Я. О. Лудченко, І. В. Кононенко. - Київ : Вища школа, 2002. - 191 с. - Бібліогр. : с. 179-189. - ISBN 966-642-138-0 

 

Теоретично узагальнено і по-новому вирішено наукове завдання щодо оцінювання ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, утілене у створення концепцій, що враховує методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій та розвиває їх завдяки введенню нових показників (постійних коефіцієнтів, абсолютних і відносних значень коефіцієнтів) до імітаційного моделювання на основі  теорії ігор). Розроблено економіко-математичні моделі та комп'ютерні програми для оцінювання ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків.                  

Для наукових працівників автотранспортної галузі, аспірантів, студентів і спеціалістів, зайнятих проблемою інвестиційної діяльності в Україні.

 

 

624.2

Н32

Настанови з визначення технічного стану мостів / А. І. Лантух-Лященко, С. Г. Ткачук, Н. М. Хвощинська [та ін.] ; за ред. А. І. Лантух-Лященка ; Транспортна академія України. - Київ : Логос, 2002. - 117 с. : 41 табл. - ISBN 966-581-384-6 

 

В посібнику надаються загальні інженерні правила та методологія оцінки технічного стану автодорожніх мостів, що знаходяться в експлуатації. За правилами, викладеними в посібнику, має перевірятися рівень надійності та прогнозуватися остаточний ресурс безаварійної роботи елементів залізобетонних, сталевих та сталезалізобетонних автодорожніх мостів, а саме - проїзної частини, прогонових будов, опор, фундаментів, підмостового русла і регуляційних споруд.

Настанови мають стати системою технічною і юридичною базою паспортизації мостів, діагностики стану їх елементів, прогнозу терміну служби та планування фінансування на ремонт і реконструкцію мостів в умовах обмежених ресурсів.

  

 

 

629.113

С409

Системна ефективність на транспорті. Методи, моделі і стратегії : монографія / М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т економіки і бізнесу на транспорті ; П. Р. Левковець, Ю. М. Гедз, О. В. Канарчук, Г. Л. Кришан, М. Д. Сендак. - Київ : НТУ, ІЕБТ, 2002. - 216 с. - Бібліогр. : с. 198 - 215. - ISBN 5-8238-0609-4 

 

В монографії викладена методика системних досліджень ефективності використання виробничо-технологічного потенціалу автотранспортних і авторемонтних підприємств на основі розв'язання складних оптимізаційних задач

 

 

 

 

 

 

811.111

Р589

Ровніна, Н. І. Цементобетонні покриття в сучасному дорожньому та аеродромному будівництві : учбовий посібник / Н. І. Ровніна, О. В. Гусєв, О. І. Зайко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2002. - 100 с. 

 

В учбовому посібнику, який складається на основі організаційних текстів, надаються основи будівництва та сучасні концепції проектування цементобетонних покриттів автомобільних доріг та аеродромів. 

Учбовий посібник призначений для студентів спеціальності БД, які вивчають англійську мову

 

 

 

2001 рік

 

 

 

 

621.39

Б449

Бєляєвський, Л. С. Глобальні супутникові системи навігації та обслуговування повітряного руху : навчальний посібник для студентів внз / Л. С. Бєляєвський, С. М. Неділько, М. І. Рубець. - Кіровоград : ДЛАУ, 2001. - 124 с. - Бібліогр.: с.115 - 116. - ISBN 966-7878-09-0 

 

У книзі викладаються основні принципи побудови і застосування сучасних і перспективних глобальних систем навігації і спостереження.

 

 

 

 

 

 

 

 

526

Б618

Білятинський, О. А. Інженерно-геодезичні роботи при будівництві автомобільних доріг : навчальний посібник по спеціальному курсу інженерної геодезії / О. А. Білятинський ; НТУ ; соавт. В. І. Кузьмін. - Киів : НТУ, 2001. - 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Excel : лабораторний практикум : Навчальний посібник для студентів ВНЗ , що навчаються за напрямами "Інженерна механіка", "Будівництво", "Транспортні технології" / В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко ; НТУ. - Київ : НТУ, 2001. - 108 с. - Бібліогр. : с. 106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

К19

Канарчук, В. Є. Основи теорії тертя : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальностями "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій", "Автомобілі і автомобільне господарство", "ДВЗ", "Колісні та гусеничні транспор. засоби" / В. Є. Канарчук, М. М. Дмитрієв, О. В. Деменко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2001. - 104 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с.100-101. 

 

 

 

 

 

 

 

621.79

К19

Канарчук, В. Є. Теплові основи зварювання : навчальний посібник / В. Є. Канарчук, А. Д. Чигринець, О. П. Токін ; М-во освіти і науки України, НТУ ; Соавт.А.Д.Чигринець, О.Токін. - Киів : НТУ, 2001. - 102 с. : іл. - Бібліогр. : с. 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

К19

Канарчук, В. Є. Надійність машин : навч. пос. для студ. ВНЗ, що навч. за спец-ми: "Будівельні машини та обладнання", "Підйомно-транспортні машини", "Дорожні машини та обладнання", "Автомобільний транспорт", "Машини для сільськогосподарських робіт" та "Машини для деревообр. промисл." / В. Є. Канарчук, С. К. Полянський, М. М. Дмитрієв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2001. - 428 с. - Бібліогр. : с. 418-419. - ISBN 966-632-009-6 

 

 

 

 

621

К19

Канарчук, В. Є. Зносостійкі матеріали : навчальний посібник для студентів ВНЗ, щонавчаються за спеціальностями "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зностійкості машин і конструкцій", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Колісні та гусеничні транспортні засоби" / В. Є. Канарчук, В. І. Шевченко ; Мін-во освіти і науки України, НТУ, Каф-ра виробництва, ремонту і матеріалознавства. - Київ : НТУ, 2001. - 99 с. - Бібліогр. : с. 99. - ISBN 966-632-0004-5 

 

У посібнику розглянуті закономірності тертя та зношування, загальні вимоги до зносостійких матеріалів , методи та обладнанні при випробуванні зносостійких матеріалів.

 

 

 

 

 

624.012

Л228

Лантух, - Лященко А. И. Лира. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций : учебное пособие / -. Л. Лантух. - Киів - Москва : Факт, 2001. - 359 с. - Книга предназначена студентам строительных, транспортных и машиностроительных фак-тов университетов, инженерам, аспирантам и науч.работникам. - ISBN 966-7274-84-5 

 

Это краткое учебное пособие по работе в среде программного комплекса ЛИРА для расчета и проектирования конструкций

 

 

 

 

 

 

 

625.7р

Л618

Ліпський, Г. Є. Основи проектування організації дорожньо - будівельних робіт : навчальний посібник для курсового та дипломного проектування / Г. Є. Ліпський ; Національний транспортний університет;Соавт.С.В.Тюпаков. - Киів : НТУ, 2001. - 148 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

656

М545

Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте : учебно-методическое пособие / М-во транспорта Украины, Киевский ин-т железнодорожного транспорта ; составитель Ю. Ф. Кулаев. - Киев : Транспорт України, 2001. - 182 с. - Библиогр. : с. 94-100. - ISBN 966-7737-10-1 

 

Содержит методические рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, приведены краткие аннотации  4-х  методик и даны рекомендации по областям их применения.

 

 

 

656.13

М581

Міжнародні перевезення і транспортне право : навчальний посібник для студентів ВНЗ / П. Р. Левковець [та ін.]. - Київ : УТУ, 2001. - 283 с. - Бібліогр. : с. 199-211. - ISBN 966-632-012-6

 

У посібнику розглянуті: основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США; аналіз, теоретичні і практичні аспекти удосконалення міжнародних пасажирських перевезень та їх моделювання; логістика та правове забезпечення міжнародних перевезень; пріоритетні напрямки приєднання до міжнародних конвенцій та угод в галузі міжнародних автомобільних перевезень; мета, завдання та структура діяльності міжнародних транспортних організацій.

Для студентів спеціальностей: 7.100405 "Організація міжнародних перевезень", які вивчають курс "Міжнародні транспортні організації і транспортне право" і "Організація пасажирських автомобільних перевезень"; 7.100408 "Транспортне право" - "Організація та управління перевезень".

 

 

 

 

 

 

624.2

Т485

Ткачук, С. Г. Прогнозування руслоких деформацій на мостових переходах : навчальний посібник для студентів, що вичають дисципліну 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми" / С. Г. Ткачук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2001. - 107 с. : іл. - Бібліогр. : с. 104. - ISBN 966-632-023-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336

Ч-512

Чеснакова, Л. С. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник для студентів внз / Л. С. Чеснакова ; Мін-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т економіки і бізнесу на тр-ті. - Київ : НТУ, 2001. - 143 с. 

 

 

 

 

 

2000 рік

 

 

 

 

 

620.19

В235

Ващенко, О. П. Механічні випробування конструкційних матеріалів за високошвидкісного розтягу у широкому діапазоні температур : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / О. П. Ващенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : УТУ, 2000. - 93 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 86-91. 

 

 

 

 

 

 

 

336

В75

Воркут, Т. А. Проектний аналіз : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом "Транспортні технології" / Т. А. Воркут. - Київ : УЦДК, 2000. - 440 с. - Бібліогр. : с. 418-419. - ISBN 966-7276-90-2 

 

Книга представляє проектний аналіз як навчальну дисципліну, яку включено до навчальних планів підготовки фахівців за напрямами транспортні технології, менеджмент та ін. Проектний аналіз при цьому розглядається як методологічна система оцінки інвестиційних проектів як таких, що розвиваються у взаємодії зі стратегічними планами як взаємопов'язані процеси вкладання ресурсів і отримання результатів.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів, а також проектних аналітиків, які здійснюють розробку та експертизу інвестиційних проектів, менеджерів вищої та середньої ланки підприємств, які приймають рішення щодо реалізації інвестиційних проектів, представників законодавчої та виконавчої влади

 

 

 

621.89

Д536

Дмитриченко, Н. Ф. Эластогидродинамика : теория и практика : монография / Н. Ф. Дмитриченко. - Львов : Львовская политехника, 2000. - 224 с. : ил. - Библиогр. : с. 200-220. - ISBN 966-553-194-8 

 

Монографію присвячено дослідженню триботехнічних властивостей мастильних матеріалів, розробці  спеціальних методів оцінювання антифрикційних властивостей трибосполучень і вирішенню важливої проблеми підвищення стійкості до спрацювання і прогнозування тривкості  вузлів трибомеханічних систем.

Для аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів у галузі триботехнічних досліджень.

 

 

 

 

624.2

Е45

Експлуатація і реконструкція мостів : підручник для студентів транспортних і будівельних спеціальностей ВНЗ / Н. Є. Страхова [та ін.] ; за ред. А. І. Лантуха-Лященко ; Транспортна Академія України, Український транспортний ун-т. - Київ : Транспортна Академія України, 2000. - 384 с. - ISBN 9666-623-000-2 

 

Подано загальні відомості про стан існуючих мостів, проведена ідентифікація типів конструкцій автодорожніх мостів малих та середніх прогонів. Аналізуються та класифікуються дефекти мостів, причини їх виникнення. Подаються сучасні способи ремонту та реконструкції мостів

 

 

 

 

 

 

004

Е937

Excel ' 97. Основні поняття та прийоми роботи : посібник для студентів всіх спец. НТУ / укл. : Т.І.Червякова, В.І.Кривенко; НТУ, Каф-ра електроніки і обчислювальної техніки. - Київ : НТУ, 2000. - 96 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

629.113

К19

Канарчук, В. Е. Експлуатаційна надійність автомобілів : підручник для студ. техніч. спец. ВНЗ. Кн. 4. Ч. 2 / В. Е. Канарчук, О. А. Лудченко, А. Д. Чигринець. - Київ : Вища школа, 2000. - 615 с. : іл. - Бібліогр. : с. 607-611. 

 

 

 

 

 

 

 

621.892 (08)

К21

Караулов, А. К. Автомобильные масла. Моторные и трансмиссионные. Ассортимент и применение : справочник / А. К. Караулов, Н. Н. Худолий. - Киев : Радуга, 2000. - 436 с. : ил. - ISBN 966-7121-14-3 

 

В справочнике систематизированы сведения о моторных и трансмиссионных автомобильных маслах.

 

 

 

 

 

626

К958

Куценко, Ю. Е. Теоретические основы и методы повышения уровня специализации комплекта машин при обслуживании систем (на примере мелиоративных сетей) : монография / Ю. Е. Куценко. - Киев : Випол, 2000. - 292 с. - Библиогр. : с. 245-251. - ISBN 966-623-016-9

 

В монографии рассматривают современное состояние уровня специализации комплектов машин, методология их повышения.

Установлено, что уровень специализации парков машин в рыночно-развитых государствах варьируется в различных пороговых пределах.

Разработаны методические основы и методы расчета по установлению уровня технологии и специализации комплектов машин на примере сервисного обслуживания мелиоративных сетей.

 Синтезированы основные экономико-математические задачи уровня специализации комплектов машин при обслуживании мелиоративных систем ( минимума приведенных удельных затрат, удельной стоимости технологического процесса и ограничениях времени, а также стоимости реконструкции-обьекта в мелиоративных сетях).

Разработаны исходные требования к специализированной товарной продукции для обслуживания мелиоративных сетей. Поставлена на производство товарная специализированная продукция. Осуществлено производственное внедрение через созданную автором фирму-дистрибьютор Луцкого автомобильного завода на рынки Украины, Казахстана, Армении.

Результаты исследований и выводы используются в Национальном транспортном университете (КАДИ) при подготовке инженеров.

Опубликована в связи с решением Ученого совета научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации Украинской академии аграрных наук.

 

 

 

 

656

Л556

Лігум, Ю. С. Інформаційні системи на транспорті : навчальний посібник для студентів ВНЗ напрямку "Транспортні технології" / Ю. С. Лігум ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2000. - 160 с. - Бібліогр. : с. 159-160. 

 

У навчальному посібнику розглядаються питання теорії і практики реалізації інформаційних систем на різних видах транспорту, узагальнюються результати досліджень, проведених в Україні в період 1980 - 2000рр.

 

 

 

 

 

 

 

656.13э

О-641

Організаційно-функціональні аспекти економіки і менеджменту : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, УТУ, Ін-т економіки і бізнесу на транспорті ; П.Р. Левковець, С.І. Андрусенко, Ю.М. Гедз та ін. ; під ред. П.Р. Левковця. - Київ : УТУ, ІЕБТ, 2000. - 397 с. : іл. - Бібліогр. : с. 391-396. - ISBN 966-623-004-5 

 

 

 

 

 

 

 

33

О-753

Основи економічної теорії : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки Укр., НТУ ; В.П.Агафонова, Н.О.Гончарова, Г.Т.Каленюк та ін. - Киів : НТУ, 2000. - 159 с. : іл. - Для студентів економічних спец-тей вищих навчальних закладів. - ISBN 966-632-000-2 

 

Основні проблеми економічної теорії розглядаються з урахуванням особливостей прояву на макро-, мікро- та наднаціональному рівнях , спираючись на фундаментальні надбання світової економічної науки

 

 

 

 

 

 

625.7э

С129

Савенко, В. Я. Менеджмент в експлуатації шляхів сполучення : навчальний посібник для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" "спеціалізація "Менеджмент у транспортному будівництві"). Ч. 2 / В. Я. Савенко, М. Д. Аленіч ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2000. - 134 с. : іл. - Бібліогр. : с. 130-131. - ISBN 966-623-008-8 

 

 

 

 

 

 

656

Ч-521

Четверухін, Б. М. Дослідження операцій в транспортних системах : учбовий посібник. Ч. 1. Методи лінійного програмування та їх застосування / Б. М. Четверухін ; М-во освіти і науки України, УТУ. - Київ : УТУ, 2000. - 92 с. - Бібліогр. : с. 92. 

 

Даний учбовий посібник має на меті дати можливість опанувати одну з важливих галузей дослідження операцій - лінійне програмування та його застосування для вирішення практичних задач, що мають місце в різноманітних транспортних системах. Велика кількістьрозв'язаних прикладів транспортних задач, без сумніву полегшать вивчення методів застосування цього найбільш поширеного розділу дослідження операцій в галузі автомобільного транспорту.

Передбачено застосування в якості учбового посібника для студентівтранспортних вищих учбових закладів. Може бути корисно також аспірантам та інженерам відповідних профілів  наукової і практичної діяльності.

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.