назад

Повнотекстові видання Кафедри Філософії та педагогіки (2009-2019)

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

111.852

Д564

   Доброносова, Ю. Д.  Естетика : навчальний посібник для напрямів підготовки 6.020207 "Дизайн", 6.020107 "Туризм" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2014. – 135 с.

 

17

Д564

  Доброносова, Ю. Д.  Етика : навчальний посібник для спеціальностей 081 "Право", 015 "Професійна освіта", 022 "Дизайн", 101 "Екологія", 242 "Туризм", 071 "Облік і оподаткування", 121 "Прикладна механіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Частина 2. Актуальні проблеми прикладної та професійної етики / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2016. – 144 с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 

7.012

Д564

  Доброносова, Ю. Д.  Філософія мистецтв дизайну : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів, здобувачів ступеню магістра зі спеціальності 022 "Дизайн" / Ю. Д. Доброносова, А. В. Арістова. – Київ : НТУ, 2017. – 100 с.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

37

Н-156

  Бахтіярова, Х. Ш.  Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Основи педагогіки, включаючи педагогічну практику та методику викладання" для студентів-магістрантів спеціальності 8.050100 "Економіка підприємства" : в межах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Х. Ш. Бахтіярова, М. М. Клименко ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2011. – 48 с.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

316.77(07)

П372

    Балагура, О. О.  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Ділові комунікації" : для студентів денної форми навчання спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" / О. О. Балагура ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

1(07)

Д564

  Доброносова, Ю. Д.  Плани семінарських занять та методичні вказівки для аспірантів та здобувачів в межах підготовки до складання кандидатського іспиту з філософії : навчально-методичне видання / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2011. – 28 с.

 

32(07)

П372

  Лавринович, О. А.  Плани семінарських занять, вправи та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Політологія" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" / О. А. Лавринович ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2013. – 30 с.

 

316(07)

П372

     Лавринович, О. А.  Плани семінарських занять та питання для самоконтролю з навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс" : для студентів денної форми навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / О. А. Лавринович, Л. М. Ліпіч ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с.

 

316(07)

П372

    Лавринович, Е. А.  Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по дисциплине "Политолого-социологический курс" : для студентов дневной формы обучения специальности 275 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" Центра международного образования / Е. А. Лавринович, Л. М. Липич ; НТУ, Кафедра философии и педагогики. – Киев : НТУ, 2016. – 28 с. 

 

316(07)

П372

   Липич, Л. М.  Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по социологии для студентов дневной формы обучения специальности 275 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" Центра международного образования : учебно-методическое издание / Л. М. Липич ; НТУ, Кафедра философии и педагогики. – Киев : НТУ, 2016. – 20 с.

 

316(07)

П372

     Ліпіч, Л. М.  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Політолого-соціологічний курс" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / Л. М. Ліпіч ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2014. – 24 с.

 

1(07)

П-372

     Середина, И. А.  Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по философии для студентов очной формы обучения Института доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества : в рамках кредитно-модульной системы организации учебного процесса : учебно-методическое пособие / И. А. Середина ; НТУ, Кафедра философии и педагогики. – Київ : НТУ, 2011. – 33 с.

 

17(07)

Е881

   Середіна, І. А.  Етика бізнесу : плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (в межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу) : навчальне видання / І. А. Середіна ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2012. – 20 с. 

 

ТЕСТИ. ВПРАВИ. ЗАВДАННЯ

 

316(07)

В181

     Варианты контрольных заданий и методические указания для выполнения контрольных работ по социально-гуманитарным дисциплинам для студентов заочной формы обучения Центра международного образования : для специальностей: 275 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)", 122 "Компьютерные науки и информационные технологии", 072 "Финансы, банковское дело и страхование", 051 "Экономика", 073 "Менеджмент", 071 "Учет и налогообложение"... / А. В. Аристова, С. В. Волобуева, Л. М. Липич и др. ; НТУ, Кафедра философии и педагогики. – Киев : НТУ, 2016. – 75 с.

 

111.852(07)

Е86

    Естетика : тести, вправи та завдання для самостійної роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» / НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2012. – 44 с. 

 

17(07)

Е881

    Етика : тести, вправи та завдання для самостійної роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Право» / НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2012. – 36 с. 

 

32(07)

Т367

  Доброносова, Ю. Д.  Тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Політологія" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки "Професійна освіта (транспорт)" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2013. – 34 с.

 

1(07)

Т367

  Доброносова, Ю. Д.  Тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Філософія" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" спеціальностей "Організація і регулювання дорожнього руху", "Транспортні системи" : навчально-методичне видання / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2013. – 36 с.

 

1(07)

Т367

  Доброносова, Ю. Д.  Тести, вправи і завдання для самостійної роботи з дисципліни "Філософія глобальних проблем сучасності" : для студентів денної форми навчання спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с.

 

316(07)

Т367

     Лавринович, О. А.  Тести, вправи і завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Політолого-соціологічний курс» : для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / О. А. Лавринович, Л. М. Ліпіч ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с. 

 

ПРОГРАМИ

 

378(07)

М545

   Бахтіярова, Х. Ш.  Методологічні засади професійної освіти : навчальна програма та плани семінарських занять з дисципліни : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта (Транспорт)" (в межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2012. – 27 с. 

 

378(07)

Н156

   Бахтіярова, Х. Ш.  Навчальна програма та плани семінарських занять з дисципліни "Дидактичні основи професійної освіти" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта (транспорт)" / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2013. – 35 с. 

 

378(07)

Р584

   Бахтіярова, Х. Ш.  Робоча програма з навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі" : для магістрів напряму 0502 "Менеджмент організацій" спеціальності 8.050208 "Логістика" (в межах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2009. – 18 с.

 

377(07)

Р584

   Бахтіярова, Х. Ш.  Робоча програма з навчальної дисципліни "Методика професійного навчання" : для студентів денної форми навчання напряму 0101 "Педагогічна освіта" 6.010100 "Професійне навчання (Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту)" (в межах впровадження кредитно-модульної системи) / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2009. – 25 с. +

 

37(07)

Р584

   Бахтіярова, Х. Ш.  Робоча програма з навчальної дисципліни "Основи педагогіки та методика викладання у вищій школі" для магістрів усіх напрямів підготовки : в рамках впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2009. – 14 с.

 

378(07)

Р584

     Бахтіярова, Х. Ш.  Робоча програма з навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" : для студентів денної форми навчання напрям підготовки 0502 "Менеджмент організацій" спеціальність 7.050207, 8.050207 "Логістика" (в рамках впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / Х. Ш. Бахтіярова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2009. – 19 с.

 

001(07)

Р584

     Бахтіярова, Х. Ш.  Робоча програма з навчальної дисципліни "Основи науково-педагогічних досліджень" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" спец. 6.010100 "Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту" (в рамках впровадження кредитно-модульної системи організації... / Х. Ш. Бахтіярова, А. В. Арістова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2009. – 17 с.

 

316(07)

П503

  Лавринович, О. А.  Політолого-соціологічний курс : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / О. А. Лавринович, Л. М. Ліпіч ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2018. – 49 с.