назад

Нові надходження (лютий-серпень 2023)

 

930(477)(08)

С81

     101 історія успіху, народжена в Україні / автор ідеї та упорядник І. І. Тимченко. – Київ : Логос Київ, 2021. – 252 с. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

94(477)

Т671

     30 років Незалежності : збірник історико-публіцистичних статей авторства журналістів газети Верховної Ради України / за заг. ред. А. Горлова. – Київ : ТОВ "ГАМА ПРИНТ", 2021. – 624 с. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

329

К65

     Консервативна політика : альманах. № 1 / Божко Я. [та ін.]. – Київ : Всі разом!, 2022. – 96 с. – (Кабінет експертів). – 10грн.00к.

(1 прим.)

 

 

М545

     Методи та засоби контролю стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів / Левицький А.С. [та ін.]; Національна академія наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2023. – 139 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 122-132. – 1642грн.43к.

(1 прим.)

 

378

Н34

     Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" : монографія / М. Ф. Бабаков [та ін.]; за ред. М. В. Нечипорука; М-во освіти і науки України, Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т", 2020. – 400 с. – Бібліогр.: с. 397. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

69(477)

П784

     Програма Президента України «Велике Будівництво-2020». Об'єкти / упоряд. Ю. Голик. – Харків : Фоліо, 2022. – 1026 с. – 482грн.00к.

(5 прим.)

 

624.13

С409

     Система захисту грунтів від ерозії : підручник / Пилипенко О. І. [та ін.]. – Київ : Кондор, 2019. – 372. – Бібліогр.: с. 367-368. – 350грн.00к.

(1 прим.)

 

624.21

Т338

     Теоретичні та практичні методи оцінювання технічного стану транспортних споруд : монографія / Онищенко А.М., Янчук Л.Л., Башкевич І.В., Медведєв К.В., Євсейчик Ю.Б.; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Мостів, тунелів та гідротехнічних споруд". – Київ : НТУ; Сталь, 2022. – 164 с. – Бібліогр.: с. 148-164. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

658.567

Т367

     Тестові завдання до курсу "Утворення та утилізація промислових відходів по галузях виробництва" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / укладач К. В. Мудрак ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с. – 8грн.63к.

(15 прим.)

 

656

Т654

     Транспортна географія : підручник / Г. І. Нестеренко [та ін.]; за заг. ред. Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвиненка; М-во освіти і науки України, Дніпровський національний ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Національний авіаційний ун-т. – 2-ге вид., перерою. і доп. – Київ : Кондор, 2020. – 380 с. – Бібліогр.: с. 370-379. – 360грн.00к.

(1 прим.)

 

666.3

Г831

     Grigorenko, Alexander Ya.  Selected Problems in the Elastodynamics of Piezoceramic Bodies = Вибрані питання еластодинаміки п'єзокерамічних тіл / A. Y. Grigorenko, I. A. Loza, W. H. Miiller. – [б. м.] : Springer International Publishing AG, 2021. – 227 p. – (Розширені структуровані матеріали ; 154). – Бібліогр.: с. 222-223. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

62-762

Ш379

     Shevchenko, S. S.  Sealing systems and dynamics of centrifugal machines = Системи ущільнення і динаміка відцентрових машин / S. S. Shevchenko ; Ін-т проблем моделювання і енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Kyiv : Akademperiodyka, 2023. – 226 p. – (Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – Бібліогр.: с. 257-265. – 1407грн.76к.

(1 прим.)

 

629.4.027

Б121

     Бабаченко, О. І.  Тріщиностійкість залізничних коліс / О. І. Бабаченко, Г. А. Кононенко ; Національна академія наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2023. – 131 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр.: с. 122-129. – 2855грн.60к.

(2 прим.)

 

65.014

Б903

     Буднік, М. М.  Стратегічне управління : навчальний посібник / М. М. Буднік, Г. С. Невертій, Н. М. Курилова ; М-во освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний ун-т, Харківський торговельно-економічний ін-т КНТЕУ. – Київ : Кондор, 2020. – 292 с. – 300грн.00к.

(1 прим.)

 

32(477)

Г14

     Гайдуцький, П. І.  Україна за президентства Л. Д. Кучми : до 30-річчя відновлення Незалежності України. / П. І. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2021. – 608 с. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

330.341

Г287

     Геєць, В. М.  Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку = The phenomenon of instability as a challenge to economic to economic development / В. М. Геєць ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Академперіодика, 2020. – 456 с. – 50грн.00к.

(1 прим.)

 

628

Г641

     Гомеля, М. Д.  Фізико-хімічні основи процесів очищення води : підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 161 "Хімічні технології та інженерія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / М. Д. Гомеля, Т. О. Шаблій, Я. В. Радовенчик. – Киї : Кондор, 2019. – 256 с. – Бібліогр. : с. 253-254. – 270грн.00к.

(1 прим.)

 

336.7

М338

     Матвієнко, В.  Терен життя / В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2020. – 279 с. – 20грн.00к.

(2 прим.)

 

51

С347

     Сидоров, М. В.  Математика для соціологів : навчальний посібник / М. В. Сидоров ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2019. – 420 с. – Бібліогр.: с. 419. – 275грн.00к.

(1 прим.)

 

004.8

Ф326

     Федин, С. С.  Системы искусственного интеллекта и технологии анализа данных : практикум / С. С. Федин. – Киев : Интерсервис, 2019. – 644 с. – Библиогр. : с. 638-643. – 200грн.00к.

(1 прим.)