ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У ЛЮТОМУ МІСЯЦІ

  

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальностей: 131 – «Прикладна механіка», 274 – «Автомобільний транспорт», 015 – «Професійна освіта (Транспорт)» / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : д.т.н., професор Е. К. Посвятенко, проф. М. Ф. Ковальов, І. К. Римаренко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 64 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Контролінг" : для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 "Економіка" освітньої програми "Міжнародна економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : Л. С. Козак, В. В. Червякова , А. Є. Спіцина. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

Методичні рекомендації щодо виконання бакалаврської (дипломної) роботи студентами за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / НТУ, Кафедра електроніки та обчислювальної техніки ; укладачі : В. Д. Данчук, проф. А. Н. Аль-Амморі, доц. Н. Ю. Зозуля. – Київ : НТУ, 2018. – 45 с. 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни "Стилістика англійської мови" : для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : кандидат філологічних наук Я. О. Мозгова, канд. пед. наук, доцент Л. О. Шевчук. – Київ : НТУ, 2018. – 43 с.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія системного підходу в організації транспортно- технологічних процесів на автомобільному транспорті» : для здобувачів ступеню доктора філософії спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами) / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : доцент, к.т.н. С. М. Шарай, асп. А. Є. Клочан, асп. В. В. Близнюк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 40 с. 

 

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Автомобільні дороги" : для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" денної форми навчання / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : П. П. Дзюба, С. Л. Ігнатов. – Київ : НТУ, 2017. – 37 с. 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Діагностика доріг і проектування капітального ремонту та реконструкції" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладач С. Л. Ігнатов. – Київ : НТУ, 2017. – 48 c. 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" по спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : С. Л. Ігнатов, С. К. Омельчук. – Київ : НТУ, 2017. – 19 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології в транспортному будівництві" : для студентів спеціальності "Автомобільні дороги і аеродроми" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : С. Л. Ігнатов, І. М. Зіміна. – Київ : НТУ, 2017. – 46 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні технології при геодезичних роботах" : для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі С. Л. Ігнатов. – Київ : НТУ, 2016. – 31 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Інженерна геодезія" для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" по спеціалізації "Мости і транспортні тунелі" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : С. Л. Ігнатов, С. К. Омельчук. – Київ : НТУ, 2017. – 16 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Геодезія" : Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень. Напрям підготовки 6.08010101 "Геодезія, картографія та землеустрій". Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : Д. О. Ляшенко, Н. І. Ковальова. – Київ : НТУ, 2017. – 34 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Українська мова. Науковий стиль мовлення (Основи економіки) : методичні розробки для студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : Г. М. Горбань, Т. Д. Савенко. – Київ : НТУ, 2018. – 64 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Сучасні транспортні технології» : для студентів спеціальності 275 «Транспортні тех-нології (на автомобільному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» / НТУ, Кафедра транспортних технологій ; укладачі : д.т.н., професор Р. А. Хабутдінов, к.т.н., доцент І. В. Хмельов, М. Г. Піцик [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с. 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр". Галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач К. К. Софійчук. – Київ : НТУ, 2018. – 26 с.