ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У ЧЕРВНІ- ЛИПНІ МІСЯЦІ

  

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення моментів інерції автомобіля» з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів» : для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», з дисципліни «Автомобілі» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» та спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : доцент, кандидат технічних наук О. М. Тімков, кандидат технічних наук Д. М. Ященко, асистент В. М. Босенко. – Київ : НТУ, 2017. – 16 с.

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологічні процеси і комплекси зміцнення та відновлення" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня з спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / О. П. Левківський. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Триботехніка" : для студентів спеціальностей: 133 - "Галузеве машинобудування", 142 - "Енергетичне машинобудування", 274 - "Автомобільний транспорт", 015 -"Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі :М.Ф. Дмитриченко, О.А. Міланенко, Ю.О. Туриця [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 52 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни "Триботехніка і основи надійності машин" : для студентів спеціальності 131 - "Прикладна механіка" денної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі :М.Ф. Дмитриченко, О.А. Міланенко, Ю.О. Туриця [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 65 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи інженерно-педагогічної творчості" : для студентів спеціальності 015 - "Професійна освіта (Транспорт)" денної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : к.т.н., доцент Ю. О. Туриця, З. І. Краснокутська. – Київ : НТУ, 2017. – 41 с.

 

Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" заочної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Ковальов, О. Л. Педан, Ю. О. Туриця. – Київ : НТУ, 2017. – 47 с.

 

КАФЕДРА ДБМ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології одержання ефективних будівельних матеріалів" : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : П. П. Борковський; І. О Опрощенко; Н. П. Чиженко. – Київ : НТУ, 2017. – 16 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія виробництва матеріалів з техногенних відходів, некондиційних та місцевих матеріалів" : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : П. П. Борковський; І. О Опрощенко. – Київ : НТУ, 2017. – 23 с.

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

Програма курсу і методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Автомобільні двигуни" : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (зі скороченим строком підготовки) / НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки ; укладачі : В. В.Кухтик, М. І.Гуменчук, М. П.Цюман. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу "Математичне моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / Є. В. Високович. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни "Деталі машин" (теорія, приклади розрахунків, креслення та довідкова інформація). Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (денна та заочна форми навчання) / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : професор, д-р техн. наук В. А. Дем’янюк, старший викладач С. А. Левківський, старший викладач В. М. Тютін. – Київ : НТУ, 2017. – 84 с.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Барабаш, О. В.  Біоіндикація : словник-довідник / О. В. Барабаш. – Київ, 2017. – 117 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Екологічний аудит на підприємстві" : для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач доцент О. В. Барабаш. – Київ : НТУ, 2017. – 27 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Загальна екологія (та неоекологія)" для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : асистент А. П. Парасочка, старший викладач Н.О. Кухтик, асистент О. В. Спасіченко. – Київ : НТУ, 2017. – 21 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач Н. О. Кухтик. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.

 

Практикум з навчальної дисципліни "Цивільний захист" : для студентів університету денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : доцент П. І. Чуваєв, доцент С. Т. Сусло. – Київ : НТУ, 2017. – 197 с. 

 

Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» (за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач Н. О. Кухтик. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна теорія " : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа, 275 Транспортні технології (за видами транспорту) / НТУ, Кафедра економіки; укладачі : І. С. Клименко, С. В. Кривошеєва, Н. В. Дулеба. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" (автомобільний транспорт)" / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; доктор технічних наук, професор Г. С. Прокудін, кандидат технічних наук, доцент І. Г. Лебідь, кандидат технічних наук, доцент С. М. шарай [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Культурологія : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач к.і.н., доц. В. О. Волошенко. – Київ : НТУ, 2017. – 65 с.

 

Навчальна програма та методичні вказівки до вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач ст. викладач А. В. Шкода. – Київ : НТУ, 2017. – 78 с. 

 

Українська мова. Науковий стиль мовлення. Основи економічних знань : методичні розробки для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : ст. викл. О. М. Остапко, канд. філолог. наук, доц. Т. Д. Савенко, доц. В. А. Ткаченко. – Київ : НТУ, 2017. – 60 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту на здобуття ступеня бакалавра для студентів для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / НТУ, Кафедра транспортних технологій ; укладачі : д.т.н., професор Р. А. Хабутдінов, к.т.н., доцент О. М. Тарасенко, к.т.н., доцент С. В. Ширяєва [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Управління персоналом" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном; укладачі :. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с. 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів другого курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, кандидат економічних наук, доц. Н. В. Івасишина [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 57 с.

 

Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів першого курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, кандидат економічних наук, доц. Н. В. Івасишина [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 36 с.

 

Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів третього курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, кандидат технічних наук, проф. О. К. Грищук, кандидат економічних наук, доц. Н. В. Івасишина [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 39 с.

 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" (напряму підготовки 6.140103 "Туризм") / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : к.е.н., доц. Н. О. Щербакова, к.е.н., доцент Н. В. Івасишина, асистент О. В. Василенко. – Київ : НТУ, 2017. – 31 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Страхування" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : д.п.н., професор В. В. Ципко, к.е.н. доц. К. К. Софійчук. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Туристсько-рекреаційне проектування" : для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.140103 "Туризм" (за Переліком -2010); спеціальність 242 "Туризм" (за Переліком -2015) / НТУ, Кафедра туризму ; укладач доц. Н. О. Щербакова. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни "Комунікативний менеджмент в управлінні персоналом" : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 Туризм, 073 Менеджмент / НТУ, Кафедра туризму ; укладач Н. В. Івасишина. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління діловим видом туризму" : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач проф.В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с.

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та технологія готельного господарства" : для студентів денної та заочної форми навчання напряму 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : О. К. Грищук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 34 с.

 

Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з дисципліни: "Аналіз діяльності підприємства в туризмі" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : професор О, К. Грищук, доцент С. І. Іванчук. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

Робоча програма з дисципліни "Управління розвитком туризму" : для студентів, галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм". Спеціалізація "Туризмознавство" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : професор, кандидат технічних наук О. К. Грищук, доцент І. О. Темник. – Київ : НТУ, 2017. – 23 с.

 

КАФЕДРА ФІЗИКИ

 

Методичні вказівки з фізики для самостійної роботи студентів, які вивчають курс фізики протягом одного семестру : для студентів, що навчаються за спеціальностями 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра фізики ; укладачі : проф. Ю. П. Гололобов, доцент Р. М. Іщенко, ст. викладач Г. Л. Ісаєнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 40 c.

 

Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"... Ч. 1 / НТУ, Кафедра фізики ; укладачі : Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 85 с.