ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ЛЮТОМУ МІСЯЦІ   

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни "Технології технічного контролю в машинобудуванні" : для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Н. А. Зубрецька, С. І. Лодяков, А. Д. Дулеба, Ю. А. Сопоцько ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с.

 

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювальної техніки" : для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Н. А. Зубрецька, С. І. Лодяков, І. К. Римаренко, Ю. О. Сопоцько ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 71 с.

 

Зубрецька, Н. А.  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювальної техніки" : для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Н. А. Зубрецька, С. І. Лодяков, Б. О. Будлянцев ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 11 с.

 

Зубрецька, Н. А.  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни "Технології технічного контролю в машинобудуванні" : для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Н. А. Зубрецька, С. І. Лодяков, Б. О. Будлянцев ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 11 с.

 

Зубрецька, Н. А.  Методичні вказівки до організації практичних робіт з дисципліни "Технологія виготовлення і випробування обладнання та засобів вимірювальної техніки" : для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Н. А. Зубрецька, С. І. Лодяков, Б. О. Будлянцев ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 20 с.

 

Лодяков, С. І.  Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни "Технології технічного контролю в машинобудуванні" : для підготовки бакалаврів галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / С. І. Лодяков, І. К. Римаренко, Ю. А. Сопоцько ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2019. – 71 с.

 

Лодяков, С. І.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи проектування дільниць і цехів по відновленню деталей машин» : для студентів з напряму підготовки 131 «Прикладна механіка» / С. І. Лодяков, А. М. Савчук, А. М. Бобро ; НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2020. – 47 с.

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" : для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (транспорт) освітнього ступеня - бакалавр / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, В. І. Дмитренко, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 33 с.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Робоча програма, завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Термодинаміка та теплові процеси зварювання" : для підготовки фахівців галузі знань Механічна інженерія, спеціальності Прикладна механіка, що навчаються за освітньою програмою Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій, для здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

Корпач, А. О.  Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Термодинаміка та теплові процеси зварювання" : для студентів Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів за напрямом 6.050504 "Зварювання" / А. О. Корпач, В. І. Дмитренко, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 30 с.

 

Корпач, А. О.  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Термодинаміка та теплові процеси зварювання" : для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" / А. О. Корпач, В. І. Дмитренко, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 43 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Мудрак, К. В.  Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Контент екологізації виконання технологічних операцій на автозаправних комплексах" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

Мудрак, К. В.  Тестові завдання до курсу "Утворення та утилізація промислових відходів по галузях виробництва" : для студентів денної форми навчання, освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" (ТЗ) / К. В. Мудрак ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Практикум з навчальної дисципліни "Техноекологія" : для студентів закладів вищої освіти денної і заочної форми навчання за спеціальностями: - 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища / С. Т. Сусло, В. І. Зюзюн, А. О. Глухонець, І. В. Самойленко ; НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2020. – 100 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до вивчення курсу та виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Мікроекономіка" : для студентів всіх форм навчання здобуття вищої освіти за першим (бакаврським) рівнем спеціальності 073 "Менеджмент" / О. С. Левіщенко, Н. О. Редько, С. В. Кривошеєва, М. К. Жижома ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 67 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Кадрове адміністрування» : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 64 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна економічна безпека» і виконання курсової роботи : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 88 с.

 

Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Міжнародна економіка» / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 85 с.

 

Козак, Л. С.  Робоча програма та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародна економічна безпека» : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Міжнародна економіка» / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 52 с.

 

Левіщенко, О. С.  Методичні рекомендації з вивчення дисципліни "Консалтинг" : для студентів всіх форм навчання здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 051 "Економіка" / О. С. Левіщенко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 60 с.

 

Хмелевський, М. О.  Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Макроекономіка" : для студентів всіх спеціальностей та форм навчання / М. О. Хмелевський ; НТУ, Кафедра економіки ; укладач кандидат економічних наук, професор М. О. Хмелевський. – Київ : НТУ, 2020. – 19 с.

 

Хмелевський, М. О.  Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Політична економія" : для студентів всіх спеціальностей та форм навчання / М. О. Хмелевський ; НТУ, Кафедра економіки ; укладач кандидат економічних наук, професор М. О. Хмелевський. – Київ : НТУ, 2020. – 25 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Астаніна, Н. В.  Методичні розробки з англійської мови до практичних занять студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" за освітньо-професійною програмою "Управління дорожнім рухом" / Н. В. Астаніна, О. М. Самар ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2020. – 72 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Васильківська, Л. О.  Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька)" : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Л. О. Васильківська, А. П. Джурило; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 50 с.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Транспортні системи в логістиці та організація перевезень" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / С. М. Шарай, Н. А. Катрушенко, К. Ю. Гілевська, О. В. Денис ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2019. – 26 с.

 

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Транспортні системи в логістиці та організація перевезень" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / С. М. Шарай, Н. А. Катрушенко, К. Ю. Гілевська, О. В. Денис ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2019. – 59 с.

 

Кунда, Н. Т.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» : для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Рівень вищої освіти: другий (магістерський), освітні програми: «Організація міжнародних перевезень», «Митна справа в транспортній галузі», «Транспортні...» / Н. Т. Кунда ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 46 с.

 

Лужанська, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» : для студентів заочної форми здобуття освіти спеціальності 275 «Транспортні системи (на автомобільному транспорті» ступеня «Магістр» освітньо-професійних програм «Організація міжнародних перевезень» та «Митна справа у транспортній галузі» / Н. О. Лужанська ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 44 с.

 

Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмічне та програмне забезпечення оптимізації вантажних потоків в транспортних системах» : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» / Г. С. Прокудін, К. Ю. Гілевська, О. Г. Прокудін ; НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2020. – 99 с.

 

КАФЕДРА МОСТІВ, ТУНЕЛІВ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідро і пневмопривод" до розділу "Гідро і пневмопривод" : для студентів спеціальності "Автомобільний транспорт" освітньої програми "Автомобільний транспорт та автомобільне господарство" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 32 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко та ін. ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

Башкевич, І. В.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка" : для студентів спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології спеціалізації "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві" / І. В. Башкевич, Ю. Б. Євсейчик, О. Н. Паровенко ; НТУ, Кафедра мостів, тунелів та гідротехнічних споруд. – Київ : НТУ, 2020. – 24 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Технічне обслуговування кривошипно-шатунного і газорозподільчого механізму двигуна" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей "Автомобілі та автомобільне господарство" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів", "Професійна освіта (транспорт)" з дисципліни "Експлуатація транспортних машин"... / П. І. Бортницький, В. В. Березняцький, М. М. Гордієнко та ін. ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 26 с.

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Технічне обслуговування системи живлення автомобільного дизеля" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей "Автомобілі та автомобільне господарство" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів", "Професійна освіта (транспорт)" з дисципліни "Експлуатація транспортних машин"... / П. І. Бортницький, М. М. Гордієнко, О. О. Гризлов, Л. Ф. Кришан ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 17 с.

 

Будниченко, В. Б.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Вступ до спеціальності» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / В. Б. Будниченко, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 61 с.

 

Лобода, А. В.  Практикум до лабораторних робіт з дисципліни ПП.С.03 «Сучасне програмне забезпечення автосервісу» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Частина 2 / А. В. Лобода, Д. О. Савостін-Косяк, О. М. Іванушко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2019. – 142 с.

 

Савін, Ю. Х.  Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі та цивільний захист" : для студентів заочної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 52 с.

 

Савін, Ю. Х.  Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту" : для студентів денної та заочної форм навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / Ю. Х. Савін ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 44 с.

 

Савін, Ю. Х.  Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Визначення кількісних показників надійності дорожніх транспортних засобів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів"; 133 "Галузеве машинобудування"; 142 "Енергетичне машинобудування" ... / Ю. Х. Савін, О. С. Бугайчук, В. С. Подпіснов ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 20 с.

 

Січко, О. Є.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Електричне та електронне обладнання будівельних і дорожніх машин»... : за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування» / О. Є. Січко, П. Д. Годованюк ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с.

 

Січко, О. Є.  Програма та методичні вказівки до вивчення і виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електронне та електричне обладнання автомобілів» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти : для студентів заочної форми здобуття вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» розроблені на основі індивідуального навчального плану ЦЗДН на 2018-2019 навчальний рік, освітній рівень - бакалавр / О. Є. Січко, М. М. Ященко ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.

 

Ященко, М. М.  Програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Охорона праці в галузі і цивільний захист" : для студентів заочної форми здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем (спеціальності 073 "Менеджмент", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 242 "Туризм", 275 "Транспортні технології") / М. М. Ященко, О. Є. Січко, О. С. Бугайчук ; НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2020. – 22 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Технологія будівництва доріг. Будівництво малих штучних споруд" для студентів денної форми навчання для освітньо-професійної програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, В. І. Каськів, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 18 с.

 

Аленіч, М. Д.  Робоча програма навчальної дисципліни "Будівництво та експлуатація міських та сільськогосподарських доріг" : для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.

 

Аленіч, М. Д.  Робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг» : для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура / М. Д. Аленіч ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с

 

Канін, О. П.  Робоча програма з навчальної дисципліни «Кошторисна справа» : навчання для освітніх програм «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів», «Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди», «Мости і транспортні тунелі»... за спеціальністю 192 галузі знань 19 / О. П. Канін ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

Канін, О. П.  Робоча програма навчальної дисципліни "Кошторисна справа" для студентів денної форми навчання для освітньо-професійної програми "Мости і транспортні тунелі" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : на базі повної загальної середньої освіти та зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 192 галузі знань 19 / О. П. Канін, О. Ю. Усиченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 16 с.

 

Кизима, С. С.  Робоча програма “Експлуатація автомобільних доріг” : для студентів для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / С. С. Кизима ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2020. – 27 с.

 

Кушнірова, О. М.  Робоча програма з навчальної дисципліни ПП.В.05 “Контент технічної документації з будівництва та управління” : для студентів денної форми навчання для освітньої програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» для першого (бакалаврського)рівня вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”... / О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.

 

Кушнірова, О. М.  Робоча програма з навчальної дисципліни ПП.В.05 “Контент технічної документації з будівництва та управління” для студентів денної форми навчання для освітньої програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 192 галузь знань 19 / О. М. Кушнірова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 15 с.

 

Лихоступ, М. М.  Робоча програма дисципліни "Організація будівництва з основами системного аналізу" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізацій "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"... / М. М. Лихоступ ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

Прокопчук, Н. А.  Робоча програма з вибіркової дисципліни "Транспорт і шляхи сполучення. Інженерно-транспортне обладнання доріг" : для студентів денної форми навчання для освітньої програми«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 192 галузі знань 19 / Н. А. Прокопчук ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с.

 

Славінська, О. С.  Робоча програма навчальної дисципліни ПП.В.1.02 "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для студентів денної форми навчання для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 галузь знань 19 / О. С. Славінська ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

Славінська, О. С.  Робоча програма навчальної дисципліни ПП.В.1.02 "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 на основі ОКР молодшого спеціаліста / О. С. Славінська ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

Соколова, Н. М.  Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка будівництва" для студентів освітніх програм "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", "Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди", "Мости і транспортні тунелі"... : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" / Н. М. Соколова ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 17 с.

 

Фещенко, А. М.  Робоча програма з ї дисципліни обов'язкових компонентів "Архітектура будівель та споруд. Технологія будівельного виробництва" : для студентів денної форми навчання для освітніх програм "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів / Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди / Мости і транспортні тунелі / Технології будівельних конструкцій, виробів..." / А. М. Фещенко, М. М. Малько ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с.

 

Харченко, А. М.  Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці» : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітні програми «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»... / А. М. Харченко ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном. – Київ : НТУ, 2019. – 26 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

Медведська, В. В.  Програма та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Господарський процес" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 081 "Право" / В. В. Медведська ; НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 58 с.