ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ГРУДНІ МІСЯЦІ  

 

ВИДАННЯ ПЕРЕДАНІ З РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ВІДДІЛУ 

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія з основами біогеохімії" : для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навкол. середовища», спеціалізації: «Екологічна інженерія автотранспортної діяльності» та «Технології захисту навкол. середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії» / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ; укладач канд. хім. наук. О. Н. Мустяца. – Київ : НТУ, 2018. – 104 с. 

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» : для студентів денної форми навчання / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : канд. екон. наук, проф. Л. С. Козак, канд. екон. наук, доцент М. В. Данчук, канд. екон. наук, доцент О. М. Тарануха [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектний аналіз» : для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : Л. С. Козак, В. В. Червякова. – Київ : НТУ, 2019. – 48 с. 

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами з дисципліни “Дослідження операцій в транспортних системах”, спеціальність 275 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)" : для освітніх програм : “Організація міжнародних перевезень“, “Митна справа у митної галузі“, “Транспортні системи вантажних перевезень та логістичне управління“, “Управління дорожнім рухом“, “Транспортні системи міст“... / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : д-р техн. наук, професор Г. С. Прокудін, доцент А. К. Козлов. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы по дисциплине "Политолого-социологический курс" : для студентов дневной формы обучения специальности 275 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" Центра международного образования / НТУ, Кафедра философии и педагогики ; составители : кандидат философских наук, доцент Е. А. Лавринович, кандидат философских наук, доцент Л. М. Липич. – Киев : НТУ, 2016. – 28 с. 

 

Програма та методичні рекомендації до проходження навчальної практики для студентів денної форми навчання, спеціальність 081 «Право» / НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права ; укладачі : канд. юридичних наук., доцент Р. В. Ярова, асистент О. Є. Шевченко, асистент К. Т. Берідзе. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с.

 

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Земельне право» : для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» (за переліком 2006 року), спеціальності 081 «Право» (за переліком 2015 року) / НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права ; укладачі : канд. юридичних наук., доцент Р. В. Ярова, асистент О. Є. Шевченко. – Київ : НТУ, 2018. – 40 с. 

 

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія держави і права України» : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 081 «Право» / НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права ; укладач доцент, кандидат історичних наук М. А. Панфьорова. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. 

 

Тести, вправи і завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Політолого-соціологічний курс» : для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / НТУ, Кафедра філософії та педагогіки ; укладачі : кандидат філософських наук, доцент О. А. Лавринович, кандидат філософських наук, доцент Л. М. Ліпіч. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с. 

 

Українська мова. Науковий стиль мовлення. Основи економіки : методичні розробки для студентів-іноземців 2 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : Г. М. Горбань, Т. Д. Савенко, В. А. Ткаченко. – Київ : НТУ, 2018. – 64 с. 

 

Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"... Ч. 2 / НТУ, Кафедра фізики ; укладачі : Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 100 с.  

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін : Автомобільні двигуни, Двигуни внутрішнього згоряння, Основи теорії, конструкції і розрахунку ДВЗ, Випробування двигунів внутрішнього згоряння, Транспортні та енергетичні установки : для студентів за спеціальностями : Автомобільний транспорт, Технології захисту навколишнього середовиша, Енергетичне машинобудування, Галузеве машинобудування, Прикладна механіка, Екологія / НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки ; укладачі : кандидат технічних наук, професор А. О. Корпач, канд. техн. наук, доцент О. С. Добровольський, канд. тех. наук, доцент О. В. Сирота [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 41 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні системи паливоподачі ДВЗ» : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» / НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки ; укладачі : доктор технічних наук, професор А. А. Лісовал, кандидат технічних наук Д. М. Тріфонов, кандидат технічних наук, доцент О. В. Сирота [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с. 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

  

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін «Деталі машин і основи конструювання», «Деталі машин і основи взаємозамінності» та «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» : денна та заочна форми навчання / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : В. А. Дем'янюк, В. М. Тютін, С, А. Левківський. – Київ : НТУ, 2018. – 68 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Заповідна справа" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія", освітня програма "Екологія" / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач канд. хімічних наук, доцент В. В. Лук'янова. – Київ : НТУ, 2019. – 49 с.

  

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

  

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Оцінка потенціалу підприємства" : для студентів денної форми спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба, старший викладач Г. І. Лаврик. – Київ : НТУ, 2019. – 18 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Формування бізнес-моделей компаній" : для студентів денної форми навчання спеціальність 051 Економіка перший рівень вищої освіти ступінь бакалавр / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба, аспірант К. Т. Берідзе. – Київ : НТУ, 2019. – 22 с.

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт при вивченні дисципліни "Міжнародна економічна діяльність України" : для студентів галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю: 051 Економіка / НТУ, Кафедра економіки; укладачі : С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, Н. М. Васільцова. – Київ : НТУ, 2019. – 29 с.

 

Методичні вказівки до підготовки до захисту розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Формування бізнес-моделей компаній" / НТУ, Кафедра економіки ; укладач кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба. – Київ : НТУ, 2018. – 22 с.

 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка галузевих ринків" : для студентів денної форми навчання зі спеціальності 051 Економіка / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : І. С. Клименко, О. К. Кривенко, Н. О. Редько [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с.

 

Методичні рекомендації до підготовки до захисту розрахунково-графічних робіт для магістрів галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальності 051 Економіка з дисципліни "Соціальна відповідальнсть бізнесу" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : кандидат економічних наук, доцент О. М. Дзюба, старший викладач Г. І. Лаврик. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна теорія" : для студентів факультету Транспортних та інформаційних технологій всіх форми навчання. За спеціальністю: 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології / НТУ, Кафедра економіки; укладачі : С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, О. С. Левіщенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 61 с.

  

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Корпоративне управління" : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, кандидат економічних наук, доцент Т. О. Дяченко. – Київ : НТУ, 2019. – 14 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з дисципліни "Теоретична механіка" (скорочений курс) : для студентів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальності 192 " Будівництво та цивільна інженерія"; галузі знань 01 "Освіта", спеціальності 015 "Професійна освіта (транспорт)" / НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки ; укладачі : канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. С. Рожок, канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. А. Крук. – Київ : НТУ, 2019. – 69 с.

  

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : канд. техн. наук, професор П. І. Бортницький, асистент М. М. Гордієнко, асистент О. О. Гризлов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 71 с.

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Перевірка ефективності гальмування автомобіля" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей : 274 "Автомобілі та автомобільне господарство" з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів", 015 "Професійна освіта транспорт" з дисципліни "Експлуатація транспортних машин", 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування"... / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент В. В. Березняцький, кандидат технічних наук В. О. Білецький, асистент М. М. Гордієнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с.

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження мікропроцесорних систем запалювання» з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент П. Д. Годованюк, старший викладач О. М. Іванушко, А. В. Камінський. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с.

 

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Створення коду готовності на автомобілях з електронними блоками керування діагностичним приладом VAS 5052» з дисциплін «Основи технічної діагностики автомобілів», «Екологічні аспекти транспортних засобів» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 101 «Екологія», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : В. О. Білецький, С. Ю. Гутаревич, О. С. Бугайчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 37 с.

 

Програма та методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Сучасні тенденції розвитку виробничої інфраструктури автомобільного транспорту" : для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології (за видами)" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладач кандидат технічних наук, доцент Ю. Х. Савін. – Київ : НТУ, 2019. – 27 с.