ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У ЖОВТНІ - ЛИСТОПАДІ МІСЯЦІ

 

 

КАФЕДРА ДВИГУНІВ І ТЕПЛОТЕХНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Альтернативні енергоустановки" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт", "Особливості робочих процесів нетрадиційних теплових двигунів" та "Випробування двигунів внутрішнього згорання"... / НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки ; укладачі : кандидат технічних наук Д. М. Тріфонов, кандидат технічних наук, професор А.О. Корпач, кандидат технічних наук, доцент О. В. Сирота [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с

 

Програма курсу та методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Альтернативні енергоустановки" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" / НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки; укладачі : кандидат технічних наук Д. М. Тріфонов, кандидат технічних наук, доцент О. В. Сирота, кандидат технічних наук Є. В. Шуба. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

Методичні вказівки по розв'язанню алгебраїчних рівнянь та їх систем в середовищі MathCAD при виконанні лабораторних робіт по курсу "Основи автоматизації проектування машин". Cпеціальність 133 "Галузеве машинобудування" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : канд. техн. наук Є. В. Високович. – Київ : НТУ, 2018. – 25 с. 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін «Деталі машин і основи конструювання», «Деталі машин і основи взаємозамінності» та «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» : денна та заочна форми навчання / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : професор, д-р техн. наук В. А. Дем’янюк, старший викладач В. М. Тютін, старший викладач С. А. Левківський. – Київ : НТУ, 2018. – 69 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» : для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : В. І. Зюзюн, Н. О. Кухтик, А. П. Парасочка. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Антикризове управління підприємством» : для студентів за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Бізнес-аналітика» / Л. С. Козак ; НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, канд. екон. наук, доцент О. В. Федорук. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Комунікаційні технології зв’язків з громадськістю : навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / В. Д. Данчук, А. Н. Аль Амморі, Н. М. Наумова [та ін.]; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 159 с. 

 

Моделі, методи і алгоритми розв’язання задач теорії ігор : навчальний посібник / В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. І. Цуканов [та ін.]; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2018. – 292 с. 

 

Современные компьютерные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" / НТУ, Кафедра информационно-аналитической деятельности и информационной безопасности ; Али Аль-Аммори, Я. А. Лудченко, Е. П. Тимченко [и др.]. – Киев : НТУ, 2018. – 128 с. 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методические указания к выполнению контрольной работы и задания для практических занятий по дисциплине "Маркетинг" : для студентов Центра международного образования по специальности 051 "Экономика" заочной формы обучения / НТУ, Кафедра менеджмента ; составители : канд. экон. наук, доцент В. Ю. Ильченко, канд. экон. наук, доцент Т. А. Дяченко. – Київ : НТУ, 2018. – 27 с. 

 

Методичні вказівки до виконання контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Управління природоохоронною діяльністю" : для студентів освітнього рівня "бакалавр" заочної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : к.т.н., проф. О. О. Бакуліч, ас. О. В. Заяц, ас. Э. С. Самойленко [та ін.]. – Москва : НТУ, 2018. – 31 с. 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Екологічний менеджмент" : для студентів освітнього рівня "магістр" денної форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент природоохоронної діяльності" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : к.т.н., проф. О. О. Бакуліч, ас. О. В. Заяц, ас. Э. С. Самойленко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 43 c. 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління природоохоронною діяльністю" : для студентів освітнього рівня "бакалавр" денної форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітніх програм: "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності"... / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : к.т.н., проф. О. О. Бакуліч, ас. О. В. Заяц, ас. Э. С. Самойленко [та ін.]. – Москва : НТУ, 2018. – 32 с. 

 

Методичні вказівки до організації та проведення виробничої та науково-дослідної практики : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітнього рівня магістр для освітньо-професійних програм: "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : д.е.н., професор О. М. Ложачевська, доцент, канд. екон. наук В. І. Порфіренко, к.е.н., доцент В. Г. Седой [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. 

 

Методичні вказівки до проведення навчальної практики : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітнього рівня бакалавр для освітньо-професійних програм: "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : д.е.н., професор О. М. Ложачевська, доцент, канд. екон. наук В. І. Порфіренко, ст.викладач М. М. Гребельник [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 19 с. 

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Маркетинг" : для студентів денної форми навчання за спеціальностями 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", перший (бакалаврський) рівень / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, доцент, кандидат економічних наук К. Л. Железняк, кандидат технічних наук В. В. Ігнатюк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. 

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Моделі і методи прогнозування" : для студентів денної форми навчання за спеціальностями 073 "Менеджмент", 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", перший (бакалаврський) рівень / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, доцент, кандидат економічних наук К. Л. Железняк, доцент, кандидат економічних наук Л. Л. Сніжко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 80 с. 

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Теорія організації" : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 073 "Менеджмент", бакалаврський рівень / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, доцент, кандидат економічних наук Л. Л. Сніжко, кандидат економічних наук, доцент Л. О. Литвишко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. 

 

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Статистика" : для студентів заочної форми навчання : для студентів центру заочного та дистанційного навчання спеціальності 073 "Менеджмент". Загальна теорія / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : к.е.н., доцент М. О. Хобта, асистент В. М. Сукманюк. – Київ : НТУ, 2018. – 36 c. 

 

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Статистика" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" заочної форми навчання. Загальна теорія / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : к.е.н., доцент М. О. Хобта, асистент В. М. Сукманюк. – Київ : НТУ, 2018. – 41 c. 

 

Методичні рекомендації до написання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, доц. О. Р. Омельянович, доц. В. Ю. Ільченко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 35 с. 

 

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, доц. О. Р. Омельянович, доц. В. Ю. Ільченко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 35 с. 

 

Програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Ризик-менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" заочної форми навчання / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : канд. екон. наук, доцент В. Ю. Ільченко, канд. екон. наук, доцент Т. О. Дяченко. – Київ : НТУ, 2018. – 19 с. 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Малінська Г. Д.Українська мова за професійним спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей: 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 015 "Професійна освіта (транспорт), 051 "Економіка", 081 "Право"... / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права; укладач Г. Д. Малінська. – Київ : НТУ, 2018. – 165 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Експлуатація транспортних машин : методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода, О.О. Пархоменко. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. 

 

Організація та управління технологічними процесами підприємств : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода, О.О. Пархоменко. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. 

 

Організація та управління технологічними процесами підприємств : методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 101 «Екологія» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода, О.О. Пархоменко. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. 

 

Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода, О.О. Пархоменко. – Київ : НТУ, 2018. – 17 с. 

 

Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки до практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода, О.О. Пархоменко. – Київ : НТУ, 2018. – 13 с. 

 

Технічне обслуговування транспортних засобів : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. 

 

Технічне обслуговування транспортних засобів : методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : О.А. Лудченко, к.т.н., доцент А. В. Лобода. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання : Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Освітньо-професійна програма "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / НТУ, Кафедра транспортних технологій ; укладачі : д.т.н., професор Р. А. Хабутдінов, к.т.н., доцент С. В. Ширяєва, к.т.н., доцент І. В. Хмельов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 21 с. 

 

Методичні вказівки до проходження науково-дослідницької практики студентами денної та заочної форм навчання ступеня магістра : Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275"Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Освітньо-професійна програма "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / НТУ, Кафедра транспортних технологій ; укладачі : д.т.н., професор Р. А. Хабутдінов, к.т.н., доцент С. В. Ширяєва, к.т.н., доцент І. В. Хмельов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на основі ОКР молодшого спеціаліста / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : канд. техн. наук, професор М. Д. Аленіч. – Київ : НТУ, 2018. – 29 с.