ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У ЛИПНІ - ВЕРЕСНІ МІСЯЦІ

 

  

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія з основами біогеохімії" : для студентів будівельної спеціальності: Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕО) / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ; укладач к.х.н. О. Н. Мустяца. – Київ : НТУ, 2018. – 94 с. 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни "Практичний курс англійської мови" : для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : доцент О. Є. Мартиненко, кандидат пед.наук, доцент Л. О. Шевчук. – Київ : НТУ, 2018. – 50 c.

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Таможенный контроль» : для студентов специальности 275 «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» степени «Бакалавр» Центра международного образования / НТУ, Кафедра международных перевозок и таможенного контроля ; составители : кандидат технических наук, доцент И. Г. Лебедь, Н. А. Лужанская, Е. В. Денис. – Киев : НТУ, 2018. – 36 с. 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Митний контроль» : для студентів денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ступеня «Бакалавр» / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент І. Г. Лебідь, Н. О. Лужанська, Т. Г.Ануфрієва [та ін]. – Київ : НТУ, 2018. – 29 с. 

 

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Формування професійної мотивації» : для студентів денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ступеня «Магістр» освітньо-професійних програм «Організація міжнародних перевезень» та «Митна справа у транспортній галузі» / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент І. Г. Лебідь, кандидат технічних наук, доцент Є. М. Лебідь, Н. О. Лужанська. – Київ : НТУ, 2018. – 30 с. 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Історія України та української культури : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузей знань: 01 Освіта; 02 Культура і мистецтво; 10 Природничі науки; спеціальностей: 015 Професійна освіта; 022 Дизайн; 101 Екологія / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : к.і.н., доцент І. Б. Автушенко, к.і.н., доц. В. О. Волошенко. – Київ : НТУ, 2018. – 100 с. 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та технологія ресторанного господарства" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач Н. В. Івасишина. – Київ : НТУ, 2018. – 37 c.