ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У ТРАВНІ - ЧЕРВНІ МІСЯЦІ

 

  

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Методичні вказівки та індивідуальні тестові завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" : для студентів денної форми навчання зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" / НТУ, Кафедра вищої математики ; укладачі: О .В. Глушакова, І. В. Горбунович. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с.

 

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Прикладна математика" : для студентів заочної форми навчання за спеціальністью 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра вищої математики ; укладачі : кандидат фізико-математичних наук, доцент О. В. Вишенська, д.т.н., доцент Ю. А. Мейш, к.т.н., доцент І. Л. Соловйов. – Київ : НТУ, 2018. – 46 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

 

Методичні вказівки до контрольної роботи з навчальної дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» : спеціальність «Автомобільний транспорт» (заочна форма навчання) / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладач В. А. Дем’янюк. – Київ : НТУ, 2018. – 18 с.

 

Методичні вказівки для проходження технологічної практики : для студентів денної форми навчання. Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладачі : канд. техн. наук, доцент В. В. Мороз, ст. викл. С. А. Левківський. – Київ : НТУ, 2018. – 11 с.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Урбоекологія» : для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 «Екологія» / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладач канд. техн. наук, старший викладач В. І. Зюзюн. – Київ : НТУ, 2018. – 30 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методические рекомендации к изучению дисциплины "Экономика таможенного дела" : для студентов Центра международного образования / НТУ, Кафедра экономики ; составители : Т. В. Дудка, Н. Н. Левчук, О. С. Левищенко [и др.]. – Киев : НТУ, 2018. – 58 с.

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ

 

Кузьмінець, М. П.  Ландшафтний дизайн міст: організація простору та благоустрій територій : методичні настанови для студентів V курсу спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. Кузьмінець, Ю. І. Дубовенко ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. 

 

Генезис репродуктивної творчої та естетичної функцій в дизайн-діяльності студентів : психодіагностична методика науково-експериментального дослідження : для студентів автомеханічного факультету галузі знань 02 "Культура і мистецтво" напряму підготовки 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко, В. О. Долгіх. – Київ : НТУ, 2018. – 59 с. 

 

Методичні настанови до навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" з розділу "Комп'ютерна графіка в середовищі AutoCAD" : для студентів "Автомеханічного факультету", "Факультету транспортного будівництва", "Центру заочного та дистанційного навчання", "Центру міжнародного співробітництва" /НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, Ю. В.Науменко, Ю. І. Дубовенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 40 с. 

 

Методичні настанови до навчальної дисципліни "Рисунок": рисунок геометричних фігур : для студентів автомеханічного факультету. Спеціальність 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладач старший викладач Є. П. Верхградський. – Київ : НТУ, 2018. – 14 с. 

 

Методичні настанови до навчальної дисципліни "Рисунок". Рисунок гіпсової голови : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладач старший викладач М. І. Кириченко. – Київ : НТУ, 2018. – 12 с. 

 

Методичні настанови до навчальної дисципліни "Формоутворення" : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, М. Р. Кудренок. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. 

 

Методичні настанови "Технологія виготовлення рельєфних гіпсових пластів і складання комбінаторних композицій" : для студентів спеціальності 022 "Дизайн" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2018. – 12 с. 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" : спеціальності 073"Менеджмент" денної форми навчання / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, кандидат економічних наук, доцент Г. В. Мітченко, кандидат економічних наук, доцент Л. О. Литвишко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 21 с. 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

Рабочая программа и методические указания для выполнения практических работ по дисциплине "Формирование профессиональной мотивации" : для студентов специальности 275 "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)", образовательных программ "Организация международных перевозок" и "Таможенное дело в транспортной отрасли" дневной формы обучения Центра международного... / НТУ, Кафедра международных перевозок и таможенного контроля ; составители : кандидат технических наук, доцент И. Г. Лебедь, кандидат технических наук, доцент Е. М. Лебедь, Н. А. Лужанская. – Киев : НТУ, 2018. – 29 с.

 

КАФЕДРА МОСТІВ ТА ТУНЕЛІВ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування металевих мостів" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / НТУ, Кафедра мостів та тунелів ; укладачі : к.т.н., проф. В. П. Снитко, к.т.н., доц. А. В. Рубльов,. – Київ : НТУ, 2018. – 58 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідрологія, гідрометрія" до розділу "Гідро і пневмопривод" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / НТУ, Кафедра мостів та тунелів ; укладачі : асистент І. В. Башкевич, доц. Ю. Б. Євсейчик, доц. О. Н. Паровенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І МАШИНОЗНАВСТВА

 

Марчук, О. В.  Повторимо "Опір матеріалів" / О. В. Марчук ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2018. – 64 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Історія України та української культури : методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами усіх спеціальностей заочної форми навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : проф. Б. І.Хорошун, доц. М. Д. Георгієва, доц. О. М.Ковальська. – Київ : НТУ, 2018. – 89 с. 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Експлуатаційні матеріали» : для студентів заочної форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладач старший викладач А. М. Чуб. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. 

 

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Експлуатаційні матеріали» : для студентів заочної форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузева машинобудування" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладач старший викладач А. М. Чуб. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. 

 

Оцінка ефективності інвестицій в підприємства автомобільного сервісу при виконанні дипломних робіт бакалавра та магістра : для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / НТУ, Какфедра ТЕАА ; укладач С. І. Андрусенко. – Київ : НТУ, 2018. – 54 с. 

 

Практикум для лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» : для студентів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 133 "Галузева машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : к.т.н., доцент Д. С. Колосюк, доцент М. В. Павловський, старший викладач А. М. Чуб. – Київ : НТУ, 2018. – 84 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

Савенко, В. Я.  Проектування, будівництво та експлуатація поздовжніх дренажів мілкого залягання : навчальний посібник / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко. – Київ : НТУ, 2013. – 217 с.

 

Савенко, В. Я.  Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко. – Київ : НТУ, 2013. – 217 с.

 

Будівництво та експлуатація інженерних мереж : методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямом 6.060101 “Будівництво ” спеціальностей 7.06010105 та 8.06010105 “Автомобільні дороги та аеродроми” / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. С. Чечуга [та ін.]. – Київ : НТУ, 2012. – 68 с.

 

Будівництво та експлуатація міських та сільськогосподарських доріг : навчальний посібник / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : канд. техн. наук, професор М. Д.Аленіч, канд. техн. наук, доцент О. І. Булах, доктор техн. наук, професор В. Я. Савенко. – Київ : НТУ, 2018. – 103 с.

 

Конспект лекцій по дисципліні "Економіка будівництва" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач к.е.н. Н. М. Соколова. – Київ : НТУ, 2018. – 52 с.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Експлуатація автомобільних доріг” : всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 26 с.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг” : всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач професор С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 41 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг" на тему "Організація зимового утримання автомобільної дороги" : для слухачів Інституту економіки і бізнесу на транспорті НТУ з отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач професор С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 37 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни “Будівництво та експлуатація інженерних мереж” : для студентів денної форми навчання за напрямом 6.060101 “Будівництво ” спеціальностей 7.06010105 та 8.06010105 “Автомобільні дороги та аеродроми” / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. С. Чечуга [та ін.]. – Київ : НТУ, 2012. – 68 с.

 

Методичні вказівки на виконання курсової роботи з дисципліни "Основи системного аналізу. Організація будівництва" : спеціальності - 192 "Будівництво та цивільна інженерія", за освітньою програмою "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів", "Мости і транспортні тунелі", "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"... / Ю.М. Осяєв ; НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном; укладачі : к.т.н., доцент М. М. Лихоступ, к.т.н., доцент Ю. М. Осяєв. – Київ : НТУ, 2018. – 43 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 31 с.

 

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" : для студентів всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.

 

Методичні вказівки з дисципліни «Економіка будівництва» : для студентів напряму 6.060101 «Будівництво», 6.06010104 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»,6.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми», спеціалізація «Будівництво та експлуатація аеродромів» ... / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач к.е.н., доцент Н. М. Соколова. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій для підготовки студентів першого (бакалаврської) рівня вищої освіти усіх спеціальностей факультету транспортного будівництва / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач А. М. Харченко. – Київ : НТУ, 2018. – 84 с.

 

Сучасні технології в експлуатації автомобільних доріг : методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач С. С. Кизима. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с.

 

Управління якістю у технічному та технологічному забезпеченні землеустрою : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.08010103 і 8.08010103 “Землеустрій та кадастр" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : В. Я. Савенко, О. С. Славінська, М. Д. Аленич. – Київ : НТУ, 2017. – 18 с.

 

Управління якістю у технічному та технологічному забезпеченні землеустрою : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.0801010 і 8.08010103 “Землеустрій та кадастр” / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : В. Я. Савенко, О. С. Славінська, М. Д. Аленич. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с.

 

Технологічне забезпечення якості при будівництві та експлуатації інженерно-транспортних споруд : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.08010101 та 8.08010101 “Геодезія” / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : В. Я. Савенко, О. С. Славінська, М. Д. Аленич. – Київ : НТУ, 2017. – 25 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Трудове право" : для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 "Право" / НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; укладач доц. О. М. Дегтярьова. – Київ : НТУ, 2018. – 27 с. 

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс" : для студентів денної форми навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / НТУ, Кафедра філософії та педагогіки ; укладачі : к.ф.н., доцент О. А. Лавринович, к.ф.н., доцент Л. М. Ліпіч. – Київ : НТУ, 2018. – 22 с. 

 

Політолого-соціологічний курс : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 081 "Право", 051 "Економіка", 073 "Менеджмент", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" / НТУ, Кафедра філософії та педагогіки ; укладачі : к.ф.н., доцент О. А. Лавринович, к.ф.н., доцент Л. М. Ліпіч. – Київ : НТУ, 2018. – 49 с. 

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ. ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : В. В. Концева, І. О. Карлова, В. В. Масалітіна [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 22 с.

 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : В. В. Концева, І. В. Горобінська. – Київ : НТУ, 2018. – 21 с.