ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ЛИСТОПАДІ МІСЯЦІ  

 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ

 

Програма та методичні розробки до проведення виробничої практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков. – Київ : НТУ, 2017. – 20 с. 

 

Програма та методичні розробки до проведення переддипломної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Автомобільні транспортні засоби» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : В. П. Сахно, Г. А. Філіпова, В. М. Поляков. – Київ : НТУ, 2017. – 19 с.  

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з вищої математики : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки / НТУ, Кафедра вищої математики ; укладачі : доктор фізико-математичних наук, доцент Ю. А. Мейш, кандидат технічних наук, доцент О. І. Білобрицька, кандидат технічних наук, доцент І. В. Горбунович [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 78 с.

  

КАФЕДРА ДОРОЖНІХ МАШИН

  

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни "Будівельні та дорожні машини" : Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" (перелік 2015р.). Освітні програми: "Будівельні та дорожні машини і устаткування", "Експлуатація, випробування та сервіс машин" / НТУ, Кафедра дорожніх машин ; укладач канд. техн. наук доцент В. В. Мороз. – Київ : НТУ, 2019. – 12 с. 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Асфальтобетон" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, С. А. Баран.– Київ : НТУ, 2019. – 39 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій виробів і матеріалів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : В. В. Мозговий, С. А. Баран. – Київ : НТУ, 2019. – 113 с.

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології вирішення будівельно-технічних задач" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, О. М. Куцман, С. А. Баран. – Київ : НТУ, 2019. – 27 с.

 

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Будівельне матеріалознавство. Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1. Будівельне матеріалознавство / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 61 с.

 

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Інженерна геологія. Грунтознавство та механіка грунтів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 2. Грунтознавство та механіка грунтів / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, С. А. Баран, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 153 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Управління якістю дорожньо-будівельної продукції" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : В. В. Мозговий. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни "Заповнювачі для бетонів. Бетони і будівельні розчини " : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми (ОП) "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії; укладачі : В. В. Мозговий, П. П. Борковський, І. О. Опрощенко. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с.

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня : для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань «Природничі науки» / НТУ ; укладачі : В. П. Матейчик, В. О. Хрутьба, В. О. Барабаш [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с.

  

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине «Национальная экономика» : для студентов специальности 051 «Экономика» образовательной программы «Международная экономика» / НТУ, Кафедра экономики ; составители : проф., канд. экон. наук Л. С. Козак, канд. экон. наук, доцент О. В. Федорук. – Киев : НТУ, 2019. – 24 с.

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економічна діагностика" для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладач кандидат економічних наук, доцент В. В. Бойко. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни "Міжнародна економіка" : для студентів денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : канд. екон. наук, проф. Л. С. Козак, доктор економічних наук, професор О. М. Ложачевська, доцент, кандидат економічних наук О. М. Тарануха [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Економіка підприємства" : для студентів денної форми навчання / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : доцент, кандидат економічних наук О. М. Тарануха, доцент В. П. Зюзіна, доцент Т. М. Пересада [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Комерціалізація інтелектуальної власності" : для студентів денної форми навчання / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : доцент, кандидат економічних наук О. М. Тарануха, старший викладач Н. К. Амеліна. – Київ : НТУ, 2019. – 22 с.

 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Національна економіка» : для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітніх програм «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці» / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Л. С. Козак, канд. екон. наук, доцент О. В. Федорук. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з дисципліни "Міжнародна економіка" : для студентів заочної форм навчання / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : канд. екон. наук, проф. Л. С. Козак, доцент, кандидат економічних наук О. М. Тарануха, доцент В. П. Зюзіна [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 30 с. 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (граматика)" : для студентів І курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)", галузь знань 03 "Гуманітарні науки". Ч. 1 / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : А. П. Джурило, В. І. Довганець. – Київ : НТУ, 2019. – 50 с.

 

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» : для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», галузь знань 0203 «Гуманітарні науки» (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 «Філологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки» / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : А. В. Єгорова, Я. О. Мозгова. – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. 

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ

 

Ергономіка : навчальний посібник / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; П. М. Татіївський, М. П. Кузьмінець, І. Ю. Мартинюк. – Київ : Леся, 2019. – 112 с.

 

Методичні вказівки до навчальної дисципліни "Робота в матеріалах". Технологія виготовлення рельєфних гіпсових пластів та складання комбінаторних композицій : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : ст. викладач О. А. Городецький, ст. викладач М. Г. Лампека, асистент О. М. Крикун. – Київ : НТУ, 2019. – 18 с.

 

Методичні вказівки "НДРС курсового проектування та маркетингові дослідження" : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 022 "Дизайн" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, В. В. Пушкар, А. М. Буртовий. – Київ : НТУ, 2019. – 31 с.

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Вища освіта України на сучасному етапі" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, П. М. Татіївський, Г. В. Олексієнко. – Київ : НТУ, 2019. – 30 с.

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Методика викладання мистецьких дисциплін. Педагогіка вищої школи" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, А. М. Буртовий, О. А. Городецький [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с.

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Рисунок" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : А. М. Буртовий, М. М. Чорноус. – Київ : НТУ, 2019. – 19 с.

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Синтез мистецтв" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, М. Г. Лампека, М. Р. Кудренок [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с.

 

Методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Сучасне візуальне мистецтво та менеджмент" : спеціальність 022 "Дизайн", галузь знань 02 "Культура і мистецтво", освітній ступінь "Магістр" / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : В. П. Тименко, В. В. Пушкар, М. Р. Кудренок [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с.

 

Кузьмінець, М. П.  Комплексне проектування : підручник / М. П. Кузьмінець ; М. П. Кузьмінець, А. С. Сімонік, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 103 с.

 

Кузьмінець, М. П.  Методологія наукових досліджень і психологія творчого мислення : навчальний посібник для студентів спеціальності 022 "Дизайн" / М. П. Кузьмінець ; М. П. Кузьмінець, В. М. Мадзігон, В. П. Тименко. – Київ : Леся, 2019. – 140 с.

 

Кузьмінець, М. П.  Практична обдарованість майбутніх магістрів промислового дизайну : монографія / М. П. Кузьмінець ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. П. Кузьмінець, П. М. Татіївський, В. П. Тименко. – Київ : НТУ, 2019. – 128 с.

 

Назаренко, І. І.  Основи наукових досліджень та патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. І. Назаренко ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; І. І. Назаренко, М. П. Кузьмінець. – Київ : НТУ, 2019. – 100 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Наукова організація та нормування праці" : для студентів заочної форми здобуття освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент", перший (бакалаврський) рівень / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : канд. техн. наук, доцент В. Б. Іванов, асистент Т. М. Гончар. – Київ : НТУ, 2019. – 23 с.

 

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Планування міст і транспорт. Інженерна підготовка територій" : для студентів другого курсу денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : А. Я. Хом'як, Н. В. Неізвестна, Л. О. Довгополюк. – Київ : НТУ, 2018. – 52 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково–графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» : для студентів заочної форми здобуття освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» / НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки ; укладачі : К. Г. Хорошев, С. В. Кикоть, В. А. Ніколаєнко. – Київ : НТУ, 2019. – 106 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни «Електричне та електронне обладнання будівельних і дорожніх машин», «Електричне та електронне обладнання автомобілів і тракторів»... / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : кандидат технічних наук доцент О. Є. Січко, кандидат технічних наук доцент В. В. Березняцький, кандидат технічних наук доцент М. М. Кошарний [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХЇ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (курсового проекту) і самостійної роботи студентів з дисципліни "Транспортно-експедиторська діяльність" : для студентів денної форми навчання спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / НТУ, Кафедра транспортних технологій ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент С. В. Ширяєва, Н. Ю. Селіванова, Н. В. Коп' як [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 57 c.