ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У ТРАВНІ МІСЯЦІ

  

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Визначення моментів інерції автомобіля» з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів» : для студентів напряму 6.050503 «Машинобудування» та спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», з дисципліни «Автомобілі» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт» та спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / НТУ, Кафедра автомобілів ; укладачі : доцент, кандидат технічних наук О. М. Тімков, кандидат технічних наук Д. М. Ященко, асистент В. М. Босенко. – Київ : НТУ, 2017. – 16 с.

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика. Самостійна робота" : для студентів денної форми навчання, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Спеціальність 073 "Менеджмент". Ч.1 / НТУ, Кафедра вищої математики ; укладачі : к.т.н., доцент Т. Р. Давидянц, к.т.н., доцент І. Л. Соловйов, к.т.н., доцент С. М. Худолій. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с.

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : к.т.н., проф. В. Г. Полонський, к.е.н., доцент В. І. Павлюк, ст. викладач О. В. Камчатних. – Київ : НТУ, 2017. – 38 с. 

 

Программа курса и методические указания по дисциплине "Политическая экономия" : для студентов-иностранцев дневной формы обучения за специальностями: 051 Экономика, 071 Учет и налогообложение, 072 Финансы, банковское дело и страхование / НТУ, Кафедра экономики; составители : Н. А. Хмелевский, Т. В. Заплитная, Е. И. Заруцкая [и др.]. – Киев : НТУ, 2017. – 46 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни "Латинська мова" : для студентів І-ІІ курсу заочної форми навчання, галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право" / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладач канд. філол. наук, доцент О. М. Косіцька. – Київ : НТУ, 2017. – 52 с. 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни "Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства" : для студентів заочної форми навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладач М. М. Гребельник. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с. 

 

Программа курса и методические указания к выполнению контрольной и самостоятельной работы по дисциплине "Управление материально-техническим обеспечением предприятия" : для студентов заочной формы обученияя первого уровня высшего образования (бакалавр) специальности 073 "Менеджмент" Специализации "Транспортный менеджмент и логистика" (ТМ) / НТУ, Кафедра менеджмента ; составитель М. М. Гребельник. – Киев : НТУ, 2017. – 36 с. 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Культурологія : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальності: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач к.і.н., доц. В. О. Волошенко. – Київ : НТУ, 2017. – 65 с.

 

КАФЕДРА ФІЗИКИ

 

Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"... Ч. 1 / НТУ, Кафедра фізики ; укладачі : Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 85 с. 

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" : для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : к.е.н., професор Л. С. Чеснакова, к.е.н., доцент В. В. Масалітіна. – Київ : НТУ, 2017. – 30 с.