ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У БЕРЕЗНІ МІСЯЦІ 

 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійська)" : для студентів IІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : Л. М. Мошковська, Л. О. Шевчук. – Київ : НТУ, 2019. – 53 с.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійська)" : для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, галузь знань 03 Гуманітарні науки". Частина 2 / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладачі : А. В. Єгорова, Я. О. Мозгова. – Київ : НТУ, 2019. – 45 с.

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Microsoft Office. Презентація PowerPoint : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисциплін «Інформатика», «Комп’ютерні технології в діловодстві» : для студентів денної форми навчання галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»... / НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки ; укладачі : Т. І, Червякова, К. М. Алєксєєнко. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електротехніка, електроніка та МПТ" в межах системи Electronics Work Bench : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальностями: "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування" / НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки ; укладачі : В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик. – Київ : НТУ, 2019. – 151 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: "Засоби автоматики та телемеханіки" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальністю "Транспортні технології" / НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки ; укладачі : доктор технічних наук А. Н. Аль-Амморі, старший викладач В. К. Суботіна, асистент О. П. Пальчик. – Київ : НТУ, 2019. – 57 с. 

 

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних завдань і самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка" : для студентів денної форми навчання І рівня вищої освіти ступеня "Бакалавр" за спеціальностями: "Автомобільний транспорт", "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування" / НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки ; укладачі : В. І. Кривенко, В. К. Суботіна, О. П. Пальчик. – Київ : НТУ, 2019. – 151 с. 

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Русский язык. Научный стиль речи : материалы для самостоятельной работы студентов-иностранцев 2 курса специальности "Транспортные технологии" дневной и заочной форм обучения / НТУ, Кафедра теории и истории государства и права ; составители : Т. Д. Савенко, Г. М. Горбань. – Київ : НТУ, 2019. – 67 с. 

 

Русский язык. Научный стиль речи : материалы для самостоятельной работы студентов-иностранцев 3 курса специальности "Транспортные технологии" дневной и заочной форм обучения / НТУ, Кафедра теории и истории государства и права ; составители : Т. Д. Савенко, Г. М. Горбань. – Київ : НТУ, 2019. – 62 с. 

 

Українська мова. Науковий стиль мовлення. Географія : методичні розробки для студентів-іноземців 1 курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладачі : Т. Д. Савенко, О. М. Остапко. – Київ : НТУ, 2018. – 50 с. 

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Практикум до лабораторних робіт з дисципліни «Сучасне програмне забезпечення автосервісу» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Частина 1 / НТУ, Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс»; укладачі : к.т.н., доцент А. В. Лобода, асистент Д. О. Савостін-Косяк, асистент О. М. Іванушко. – Київ : НТУ, 2019. – 147 с. 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Methodical instructions for practical studies and list of questions and tasks for independent work on the academic discipline "Management of business tourism" = Мет. вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для сам. роботи з навч. дисципліни "Управління діловим видом туризму" : for students of all forms of study Specialty: 242 "Tourism" / V. V. Tsipko. – Kyiv : NTU, 2019. – 26 p.

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1 "Теоретичні основи бухобліку і аудиту в Україні" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач ст. викладач Н. В. Антоненко. – Київ : НТУ, 2019. – 12 c.

 

Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №2 "Складання оборотно-сальдової відомості за перший місяць поточного року" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач ст. викладач Н. В. Антоненко. – Київ : НТУ, 2019. – 24 c. 

 

Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №3 "Складання оборотно-сальдової відомості за другий місяць поточного року" з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач ст. викладач Н. В. Антоненко. – Київ : НТУ, 2019. – 25 c. 

 

Завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 4 "Складання балансу станом на 31.03 п. р." з дисципліни "Бухоблік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 "Економіка" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач ст. викладач Н. В. Антоненко. – Київ : НТУ, 2019. – 30 c.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" : перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач кандидат економічних наук Т. Г. Турпак. – Київ : НТУ, 2019. – 37 с. 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік і аудит" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : В. В. Концева, Т .І. Ткачук, Н. В. Бойко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 27 с. 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" : для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладач ст. викладач Н. В. Антоненко. – Київ : НТУ, 2019. – 38 с.