ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ НТУ, ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ

У КВІТНІ МІСЯЦІ

  

 

КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Газотермічна обробка металів" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня за спеціальністю 131 - "Прикладна механіка" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : д.т.н., професор Е. К. Посвятенко, В. Г. Нікітін, Р. В. Кондратенко [та ін.]. – Київ : НТУ,  2018. – 39 c.

 

Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи "Відновлення деталей багатоелектродним багатодуговим автоматичним наплавленням " з дисциплін: "Зварювання плавленням", "Технологія та обладнання для наплавлення" : для студентів спеціальностей: 133 "Галузеве машинобудування", 131 "Прикладна механіка" денної та заочної форми навчання / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Ковальов, С. І. Лодяков, Ю. О. Сопоцько. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: "Охорона навколишнього середовища при виробництві та ремонті транспортних засобів" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня з спеціальності 101 - "Екологія" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Ковальов, І. К. Римаренко, Ю. О. Сопоцько. – Київ : НТУ, 2018. – 65 с. 

 

Методичні вказівки до виконання навчального практикуму з дисципліни "Технологія та устаткування зварювання плавленням" : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : С. І. Лодяков, О. В. Демєнтєєв. – Київ : НТУ, 2018. – 26 с. 

 

Методичні вказівки та програма до проведення переддипломної практики : для студентів за спеціальностями 131 - "Прикладна механіка"; 274 -"Автомобільній транспорт"; 015 - "Професійна освіта (транспорт)" / НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, О. І. Мельниченко, М. Ф. Ковальов [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 17 с.

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія ймовірності та математична статистика" / НТУ, Кафедра вищої математики ; укладачі : канд. фіз.-мат. наук, доцент В. Г. Дегтярь, канд. фіз.-мат. наук, доцент О. В. Ващіліна, Ю. О. Заєць [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 85 с.

 

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

Інформаційно-аналітична діяльність: витоки і зміст : навчальний посібник / А. Н. Аль-Амморі, Ю. Н. Зозуля, Н. М. Наумова. – Київ : НТУ, 2018. – 147 с. 

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Асфальтобетон" : для студентів спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 96 с.

 

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Бетони і будівельні розчини» : для студентів спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 56 с.

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів" : підготовки бакалаврів (перший рівень вищої освіти) галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» Спеціальність 192 / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 38 с.

 

Методичні вказівки до проведення курсового проекту з дисципліни "Асфальтобетон" : для студентів спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 110 с.

 

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Асфальтобетон" : для студентів спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії. – Київ : НТУ, 2017. – 40 с.

 

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій виробів і матеріалів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" фахове спрямування "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : В. В. Мозговий, С. А. Баран, О. А. Куцман. – Київ : НТУ, 2017. – 95 с.

 

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Комп'ютерні технології вирішення будівельно-технологічних задач" : для студентів за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" фахове спрямування "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : С.А. Баран, О. А. Куцман. – Київ : НТУ, 2017. – 27 c.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою "Комп'ютерні технології вирішення будівельно-технологічних задач" : для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" фахове спрямування "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : С.А. Баран, О. А. Куцман. – Київ : НТУ, 2017. – 45 c.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою "Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій виробів і матеріалів" : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" фахове спрямування "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : С. А. Баран, О. А. Куцман. – Київ : НТУ, 2017. – 126 с.

 

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Облік кількості і якості землі» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізацій «Геодезія», «Оцінка землі та нерухомого майна» / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладач О. М. Куцман. – Київ : НТУ, 2017. – 27 с.

 

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Хімія" : для студентів заочної форми навчання. Частина 1 / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії : укладач к.х.н., доцент Н. О. Березіна, к.х.н, проф. Н. Г. Пархоменко, к.х.н., проф. О. Н. Мустяца [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 59 с. 

 

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Хімія" : для студентів заочної форми навчання. Частина 2 / НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії : укладач к.х.н., доцент Н. О. Березіна, к.х.н, проф. Н. Г. Пархоменко, к.х.н., проф. О. Н. Мустяца [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 58 с. 

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні вказівки для домашнього читання з дисципліни "Практичний курс другої іноземної мови (німецька)" : для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія", галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу ; укладач А. П. Джурило. – Москва : НТУ, 2018. – 52 с.

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ

 

Збірник задач з нарисної геометрії для студентів Автомеханічного факультету / НТУ, Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : Т. С. Степаненко, М. І. Піскун, К. М. Павленчик. – Київ : НТУ, 2018. – 10 с. 

 

Збірник задач по нарисній геометрії до вивчення завдань з розділу "Проекції з числовими позначками" : для студентів факультету "Транспортне будівництво" / НТУ, Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладачі : М. І. Піскун, К. М. Павленчик. – Київ : НТУ, 2018. – 15 с. 

 

Методичні настанови до навчальної дисципліни "Рисунок": рисунок геометричних фігур : для студентів автомеханічного факультету. Спеціальність 022 "Дизайн? / НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну ; укладач старший викладач Є. П. Верхградський. – Київ : НТУ, 2018. – 14 с. 

 

КАФЕДРА МОСТІВ ТА ТУНЕЛІВ

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування металевих мостів" : для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітньої програми "Мости і транспортні тунелі" / НТУ, Кафедра мостів та тунелів ; укладачі : к.т.н., проф. В. П. Снитко, к.т.н., доц. А. В. Рубльов,. – Київ : НТУ, 2018. – 58 с. 

 

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 

Методичні вказівки до проведення науково-дослідницької практики та виконання наукової магістерської роботи по кафедрі проектування доріг, геодезії та землеустрою : для студентів денної та заочної форми навчання. Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво". Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Освітня програма "Автомобільні дороги , вулиці та дороги населених пунктів" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : А. М. Пальчик, О. І. Рахуба, Н. В. Неізвестна. – Київ : НТУ, 2018. – 36 с. 

 

Робоча програма і методичні вказівки до проведення переддипломної практики та виконання дипломних робіт : Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво". Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Освітня програма"Автомобільні дороги , вулиці та дороги населених пунктів ". Освітній ступінь "Бакалавр" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : А. М. Пальчик, О. І. Рахуба, Н. В. Неізвестна. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Теорія та історія мистецтв [Електронний ресурс] : плани семінарських занять та методичні матеріали до організації самостійної роботи для студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" "Документознавство та інформаційна діяльність" (ДЗ) денної форми навчання / НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; укладач канд. іст. наук, доцент Н. М. Глушенок. – Київ : НТУ, 2018. – 70 с.

 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ТА АВТОСЕРВІСУ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення стану систем запалювання з механічним розподілом високої напруги" : для студентів автомеханічного факультету спеціальності 274 "Автомобільний транспорт", 133 "Галузеве машинобудування", 015 "Професійна освіта. Транспорт" / НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу ; укладачі : доцент П. Д. Годованюк, О. Є. Січко, А. В. Камінський [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 29 с.

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів п'ятого курсу заочної форми навчання Центр заочного та дистанційного навчання. Спеціальність - 242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук В. В. Ципко, к.е.н., доц. С. І. Іванчук, к.е.н., доц. К. К. Софійчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 80 с. 

 

Методичні вказівки для проходження виробничої практики : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 - "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : В. В. Ципко, ст. викл. О. В. Василенко. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. 

 

Методичні вказівки для проходження навчальної практики "Вступ до фаху" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 -"Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, ст. викл. О. В. Василенко, асистент А. М. Тищенко. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. 

 

Методичні вказівки для проходження науково-дослідной практики : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : В. В. Ципко, ст. викл. О. В. Василенко. – Київ : НТУ, 2018. – 13 с. 

 

Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи туризмознавства" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність:242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач доктор педагогічних наук В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2018. – 26 с. 

 

Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність:242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач доктор педагогічних наук В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2018. – 36 с. 

 

Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління автомобільним видом туризму" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність:242 "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладач доктор педагогічних наук В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2018. – 25 с. 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Управління розвитком туризму" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, ст. викл. О. В. Василенко, асистент А. М. Тищенко. – Київ : НТУ, 2018. – 38 с. 

 

Програма курсу та методичні вказівки до лекційних та самостійних занять з дисципліни "Географія туризму та країнознавство" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук, проф. В. В.Ципко, ст. викл. О. В. Василенко, асистент А. М. Тищенко. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. 

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : В. В. Концева, І. О. Карлова, В. В. Масалітіна [та ін.]. – Київ : НТУ, 2018. – 22 с.

 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики : для студентів спеціальностей: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік та оподаткування" / НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту ; укладачі : В. В. Концева, І. В. Горобінська. – Київ : НТУ, 2018. – 21 с.