ПОВНОТЕКСТОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ НТУ,

ЯКІ БУЛИ ПЕРЕДАНІ ДО БІБЛІОТЕКИ У ТРАВНІ МІСЯЦІ 

 

 

МОНОГРАФІЇ

 

Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту : монографія / НТУ ; під ред. М. Ф. Дмитриченка. – Київ : НТУ, 2016. – 204 с. 

 

Проектне управління в сфері транспортного забезпечення : монографія / НТУ ; укладачі : Т. А. Воркут, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 184 с. 

 

Проактивне управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту : монографія / НТУ ; Т. А. Воркут, О. С. Ігнатенко, А. М. Дмитриченко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 199 с. 

 

Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів : монографія / НТУ ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, О. М. Білякович, О. А. Міланенко [iта ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 124 с. 

 

Мустяца, О. М.  Фізико-хімічні властивості розплавів іонно-електронних (поліфункціональних) провідників на основі халькогенідів миш’яку, сурми і вісмуту : монографія / О. М. Мустяца. – Київ : НТУ, 2016. – 216 с. 

 

Ципко, В. В.  Теорія і практика навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах : монографія / В. В. Ципко ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 256 с.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

Авіаційне будівельне матеріалознавство : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / НТУ ; М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 260 с. 

 

Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальн. 192 та 193 / НТУ ; укладачі : Д. О. Павлюк, С. А. Гладун. – Київ : НТУ, 2016. – 91 с. 

 

Двигуни автомобільні : основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами : навчальний посібник / НТУ ; укладачі : Ю. Ф.Гутаревич, Л. П.Мержиєвська, В. І.Дмитренко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 64 с. 

 

Інноваційні технології навчання : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / НТУ ; укладачі : Х. Ш. Бахтіярова, А. В. Арістова, С. В. Волобуєва. – Київ : НТУ, 2016. – 172 с. 

 

Міжнародна економічна безпека : навчальний посібник / НТУ ; укладачі : Л. С. Козак, О. В. Федорук. – Київ : НТУ, 2016. – 232 с. 

 

Проектування технології будівництва автомобільних доріг в прикладах (для курсового та дипломного проектування) : навчальний посібник / НТУ ; укладачі : В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 348 с. 

 

Трансфер технологій — інноваційна складова розвитку науки : навчальний посібник / НТУ ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 140 с. 

 

Гавриленко, В. В.  Практичне використання СУБД MySQL : навчальний посібник для студентів НТУ, які навчаються за спеціальностями «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та «Інженерія програмного забезпечення» / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич. – Київ : НТУ, 2017. – 144 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання "Основи безпеки людини" : для самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання / НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності ; укладачі : П. І.Чуваєв, С. Т.Сусло, Г. В.Хорькова. – Київ : НТУ, 2019. – 93 с. 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бізнес-стратегії міжнародних компаній" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" освітної програми "Міжнародна економіка" / НТУ, Кафедра економіки ; укладачі : проф. Н. М. Бондар, доц. Н. М. Левчук, доц. Т. Н. Пересада [та ін.]. – Київ : НТУ, 2019. – 26 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова для економістів та фінансистів" : для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр") за спеціальністю 051 Економіка з дисципліни "Англійська мова" / НТУ, Кафедра іноземних мов ; укладачі : Укл: доц. Н. М. Горідько, ст.викл Т. М. Новохатня. – Київ : НТУ, 2019. – 99 с.

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Наукова організація та нормування праці" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент", перший (бакалаврський) рівень / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : В. Б. Іванов, Т. М. Гончар. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. 

 

Програма курсу та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Наукова організація та нормування праці" : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент", перший (бакалаврський) рівень / НТУ, Кафедра менеджменту ; укладачі : В. Б. Іванов, Т. М. Гончар. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. 

 

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / НТУ, Кафедра туризму ; укладачі : доктор педагогічних наук В. В. Ципко, асистент В. О. Кошарний. – Київ : НТУ, 2019. – 19 с.