назад

РАССКАЗОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ: до 80-річчя з дня народження

 

 

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки УРСР. Один із академіків-засновників Транспортної академії України, академік Нью-Йоркської академії наук, дійсний член Академії будівництва України, академік Академії наук вищої освіти України (2004 р.), член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, Постійний член науково-методичної комісії з теоретичної механіки МОН України.

 

Протягом 1984–1987 рр. очолював кафедру будівельних конструкцій і мостів; з 1987 по 2015 р. керував новоствореною кафедрою теоретичної та прикладної механіки, де опікувався підвищенням професійного та наукового рівня викладачів кафедри, підтримував своїх співробітників у складних життєвих ситуаціях. І навіть зараз, перебуваючи вже на заслуженому відпочинку, цікавиться життям колективу кафедри, її проблемами і здобутками, надає слушні поради, ділиться багатим життєвим досвідом.

 

Доктор технічних наук, професор О.О. Рассказов заснував наукову школу з теорії і методів розрахунку багатошарових оболонок і пластин. Він є автором та співавтором понад 230 наукових робіт, дев’ять із яких – монографії. Серед них праці «Расчёт оболочек типа гиперболических параболоидов» (1972), «Предельное равновесие оболочек» (1978), «Неразрушающий контроль материалов и элементов конструкций» (1981), «Теория и расчёт слоистых ортотропных пластин и оболочек» (1986), «Автоматизация расчетов транспортных сооружений» (1989), «Несущая способность тонкостенных конструкций» (1990), «Механика композитов» (у 12 томах) – том 6-й «Технологические напряжения и деформации в материалах» (1997). Розділ «Развитие теории и методов расчета слоистых конструкций», підготовлений разом з професором В.Г. Піскуновим, увійшов до ІІІ тому видання «Успіхи механіки» у 6 томах (Київ, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ, 2008 р.)

 

КНИГИ

 

 

Метод конечных элементов в проектировании транспортных сооружений / А. С. Городецкий, В. И. Заворицкий, А. И. Лантух-Лященко, А. О. Рассказов. – Москва : Транспорт, 1981. – 144 с. – Библиогр. : с. 138-142.

 

Бондаренко, А. А.  Теоретична механіка : підручник: у 2-х ч. Ч. 2. Динаміка / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. – Київ : Знання, 2004. – 590 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 588-590. 

 

Бондаренко, А. А.  Теоретична механіка : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Статика. Кінематика / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. – Київ : Знання, 2004. – 599 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 598-599.

 

 

 

 

Дехтярь, А. С.  Несущая способность тонкостенных конструкций / А. С. Дехтярь, А. О. Рассказов. – Киев : Будівельник, 1990. – 152 с. 

 

Лантух, - Лященко А. И.  Лира. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций : учебное пособие / -. Л. Лантух. – Киів - Москва : Факт, 2001. – 359 с. – Книга предназначена студентам строительных, транспортных и машиностроительных фак-тов университетов, инженерам, аспирантам и науч.работникам. 

 

Рассказов, А. О.  Предельное равновесие оболочек / А. О. Рассказов, А. С. Дехтярь. – Київ : Вища школа, 1978. – 152 с. : илл. 

 

 

 

Рассказов, А. О.  Расчёт оболочек типа гиперболических параболоидов / А. О. Рассказов ; М-во высшего и среднего специального образования УССР, КАДИ. – Київ : Киевский ун-т, 1972. – 175 с. : с черт


Рассказов, А. О.  
Теория и расчет слоистых ортотропных пластин и оболочек : монография / А. О. Рассказов, И. И. Соколовская, Н. А. Шульга. – Киев : Вища школа, 1986. – 191 с. : табл., ил. – (Механика). – Библиогр. : с. 187-189. 

 

Савенко, В. Я.  Теоретична механіка. Кінематика : навчальний посібник для ВНЗ, які вивчають дисц. "Теоретична механіка" / В. Я. Савенко ; М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти, УТУ. – Киев : Вища школа, 1995. – 114 с. 

 

Савенко, В. Я.  Теоретична механіка. Статика : навчальний посібник для студентів ВНЗ дисц." Теоретична механіка " / В. Я. Савенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т системних досліджень освіти, УТУ. – Киев : Вища школа, 1995. – 104 с. : Іл. 67. – Бібліогр. : с. 100. 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПОВНОТЕКСТОВІ ВИДАННЯ

 

Теоретическая механика : методические указания к выполнению расчетно-графических работ по дисциплине для студентов дневной формы обучения по направлению подготовки "Строительство" с кредитно-модульной системой организации учебного процесса / А. О. Рассказов, Л. С. Рожок ; НТУ, Кафедра теоретической и прикладной механики. – Київ : НТУ, 2013. – 52 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольних розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Розділ "Статика" / О. О. Рассказов, Л. С. Рожок, С. В. Кикоть та ін. ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2006. – 44 с.

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки : для студентів всіх спеціальностей з кредитно-модульною системою організації навчального процесу денної та заочної форми навчання. Розділ "Динаміка" / О. О. Рассказов, Л. С. Рожок, С. В. Кикоть и др. ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2007. – 44 с.

 

Методичні вказівки до курсових робіт з теоретичної механіки : для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Розділ " Кінематика" / О. О. Рассказов, Ю. А. Глущенко, О. В. Карнаухова та ін. ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2006. – 42 с.

 

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теоретична механіка" : для студентів заочної форми навчання (скорочений курс) за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт", "Будівництво" : за кредитно-модульною системою : навчально-методичне видання / О. О. Рассказов, Л. С. Рожок, Л. А. Крук та ін. ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2012. – 44 с.

 

СТАТТІ ЗБІРНИКА

 

Предельное равновесие оболочек отрицательной гауссовой кривизны / П. М. Варвак, М. Ш. Варвак, А. С. Дехтярь, А. О. Рассказов // Пространственные конструкции зданий и сооружений : исследование, проектирование, возведение / Госстрой СССР, НИИЖБ, ЦНИИ-Промзданий, ЦНИИОМТП, ЦНИИСК. – Москва : Стройиздат, 1972. – Вып. 1. – С. 54-60.

 

Дехтярь, А. С.  Предельное равновесие системы оболочек отрицательной гауссовой кривизны / А. С. Дехтярь, А. О. Рассказов // Исследование тонкостенных пространственных конструкций : Труды Тюменск. индустриального ин-та / МВ и ССО РСФСР. – Тюмень : [б. и.], 1974. – Вып.40. – С. 164-170.

 

Лоза, А. А.  Определение напряженного и деформированного состояния оболочек, имеющих форму гиперболического параболоида, с учетом эксцентричного защемления в упругий рамный контур / А. А. Лоза, А. О. Рассказов, Л. А. Даниленко // Исследование тонкостенных пространственных конструкций : Труды Тюменск. индустриального ин-та / МВ и ССО РСФСР. – Тюмень : [б. и.], 1974. – Вып.40. – С. 158-164.

 

Марчук, О. В.  Вимушені осесимметричні коливання циліндричних оболонок / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, С. В. Гнєдаш // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 24, Ч. 2. – С. 324-327.

 

Марчук, О. В.  Застосування параболічної апроксимації в напіваналітичному методі скінченних елементів при розрахунку осесиметричних циліндричних оболонок / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, С. В. Гнєдаш // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 28. – С. 331-336.

 

Марчук, О. В.  Напруженно-деформований стан нескінченної циліндричної оболонки з ортотропними шарами / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, С. В. Гнєдаш // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 137-139. – (Технічна. Економічна).

 

Марчук, О. В.  Різницево-аналітичний метод розрахунку осесимметричних циліндричних оболонок / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, С. В. Гнєдаш // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 2. – С. 434-437.

 

Марчук, О. В.  Прикладна модель дослідження стійкості товстих шаруватих циліндричних оболонок великої кривизни / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, Я. Л. Ільченко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 7. – С. 144-147. – (Технічна. Економічна).

 

Марчук, О. В.  Стійкість товстих шаруватих циліндричних оболонок великої кривизни / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, Я. Л. Ільченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 19, Ч. 2. – С. 262-266.

 

Напіваналітичний метод скінченних елементів при розрахунку циліндричних оболонок / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, Я. Л. Ільченко, С. В. Гнєдаш // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2010. – Вип. 21, Ч. 2. – С. 353-357.

 

Марчук, О. В.  Термонапружений стан шаруватих ізотропних плит / О. В. Марчук, О. О. Рассказов // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 17, Ч. 2 : Ч. 2. – С.319-322.

 

Піскунов, В. Г.  Розвиток теорії розрахунку шаруватих конструкцій в КАДІ-НТУ / В. Г. Піскунов, О. О. Рассказов // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник присвячений 60-річчю заснування ун-ту : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2004. – Вип. 9. – С. 390-391.

 

Рассказов, О. О.  Дослідження впливу пружних характеристик матеріалу шарів на параметри термопружного стану складеної оболонки / О. О. Рассказов, О. Г. Бондарський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник присвячений 60-річчю заснування університету : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2003. – Вип. 8. – С. 423-428.

 

Рассказов, О. О.  Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану багатошарових пластин / О. О. Рассказов, О. Г. Бондарський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 29. – С. 351-356.

 

Рассказов, О. О.  Порівняльний аналіз ефективності застосування деяких варіантів уточненої теорії пластин та оболонок на основі співставлення з точним розв'язком / О. О. Рассказов, О. Г. Бондарський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 2. – С. 453-457.

 

Рассказов, О. О.  Стійкість шаруватої замкненої сферичної оболонки під дією рівномірного зовнішнього тиску / О. О. Рассказов, О. Г. Бондарський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2010. – Вип. 21, Ч. 2. – С. 375-378.

 

Рассказов, О. О.  Активне керування параметричними коливаннями шарнірно закріпленої прямокутної пластини за допомогою п'єзоелектричних сенсорів та актуаторів / О. О. Рассказов, Т. В. Карнаухова, О. В. Карнаухова // Вісник Національного транспортного університету : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 11. – С. 203-206.

 

Рассказов, О. О.  Дослідження впливу пружних характеристик матеріалу шарів на параметри термопружного стану складеної оболонки / О. О. Рассказов, О. Г. Бондарський // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2003. – Вип. 8. – С.423-428.

 

Рассказов, О. О.  Параметричні коливання в'язкопружних шаруватих тонкостінних п'єзоелементів / О. О. Рассказов, О. В. Карнаухова // Вісник : Збірник наукових праць НТУ і ТАУ / Транспортна академія України, НТУ. – Київ : НТУ, 2001. – Вип.5. – С.332-337.

 

Рассказов, О. О.  Активно-пасивне демпфування вимушених резонансних коливань в'язкопружних тонкостінних елементів / О. О. Рассказов, Т. В. Карнаухова // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 17, Ч. 2 : Ч. 2. – С.327-329.

 

Рассказов, О. О.  Напружено-деформований стан шаруватих плит під дією дотичних навантажень / О. О. Рассказов, О. В. Марчук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 15, Ч. 1 : Вип.15. – С.364-367.

 

Рассказов, О. О.  Розрахунок градирні на дію власної ваги / О. О. Рассказов, Р. В. Пасічник // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 7. – С.450-454.

 

Шваб'юк, В. І.  Методи розв'язування контактних задач стосовно некласичних моделей оболонок / В. І. Шваб'юк, О. О. Рассказов // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 13, Ч. 1. – С. 306-312.

 

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ

 

Варвак, П.  Оболочки типа гиперболического параболоида в промышленном и гражданском строительстве / П. Варвак, А. Рассказов // Строительство и архитектура. – 1968. – № 1. – С. 34-37.

 

Виставку підготували: 

 

Зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.


Головний бібліотекар Самойленко С. М.