назад

ГУТАРЕВИЧ ЮРІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ: до 80-річчя з дня народження

 

 

 

Завідувач кафедри «Двигуни і теплотехніка»

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної Академії України.

 

Наукові дослідження: підвищення економічності і зниження шкідливих викидів автомобілями. Розробив математичні моделі системи водій–автомобіль–дорога, схеми і конструкції регуляторів частоти обертання дизелів, універс. системи живлення ДВЗ, системи регулювання багатоциліндр. бензинових ДВЗ шляхом відключення групи циліндрів, технології діагностування технічного стану автомобіля.

 

 

   КНИГИ

 

Автомобільні двигуни : підручник для студентів вузів спец. " Автомобілі та автомобільне господарство " / І. І. Тимченко, Ю. Ф. Гутаревич, К. Є. Долганов [та ін.] ; за ред. І. І. Тимченко. – Харків : Основа, 1995. – 464 с. – Бібліогр. : с. 446-447. – 716000крб.

 

Автомобільні двигуни : підручник для студентів ВНЗ спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т, НТУ ; Ф. І. Абрамчук [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Арістей, 2004. – 476 с. – Бібліогр. : с. 474-475. – 28грн.50к.

 

Автомобільні двигуни : підручник для студентів ВНЗ спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / М-во освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т, НТУ ; Ф. І. Абрамчук, Ю. Ф. Гутаревич, К. Є. Долганов [та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Арістей, 2009. – 476 с. – Бібліогр. : с. 474-475. – 77грн.00к.

 

Двигуни автомобільні  (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами) : навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, А. А. Лісова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2016. – 65 с. – Бібліогр. : с. 65. – б/ц.

 

Екологічний менеджмент : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. П. Матейчик [та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – Київ : НТУ, 2010. – 224 с. : іл. – Бібліогр. : с. 216-220. – 96грн.12к.

 

Екологія автомобільного транспорту : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, НТУ; Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, Г.А. Говорун [та ін.]. – Київ : Основа, 2002. – 312 с. – Бібліогр. : с. 310-311. – 15грн.00к.

 

           

 

Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська; М-во освіти і науки України; НТУ. – Київ : Арістей, 2006. – 292 с. – Бібліогр.: с.289-291. – 31грн.00к.

 

Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ; Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Арістей, 2008. – 296 с. – Бібліогр. : с. 292-294. – 47грн.00к.

 

Промислово-транспортна екологія : навчально-методичний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська, О. С. Добровольський ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2017. – 85 с. – Бібліогр. : с. 84. – 27грн.27к.

 

Снижение токсичности выбросов при эксплуатации автомобиля / Гутаревич Ю.Ф., Климпуш О.Д., Худолий Н.Н., Гдыря В.И. – Київ : Техніка, 1981. – 88 с. – 0-30к.

 

Теоретичні основи теплотехніки : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, НТУ ; Ю. Ф. Гутаревич, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, В. В. Кухтик. – Киев : НТУ, 2009. – 136 с. – Бібліогр. : с. 134. – 17грн.32к.

 

Термометрическая диагностика материалов : монография / М-во образования и науки Украины, НТУ; В. Е .Канарчук, Н. Н. Дмитриев, О. Б. Деркачев, П. Р. Левковец. – Киев : НТУ, 2001. – 248 с. – Библиогр. : с. 236-242. – 5грн.00к.

 

                           

 

Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принципи роботи та особливості будови : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навчаються за спец-ми "Автом. та автом. господартство", "ДВЗ", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні маш. та облад.", "Екологія і охорона навк. середов." / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, О. В. Сирота, Д. М. Тріфонов ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 244 с. : іл. – Бібліогр. : с. 12. – 50грн.80к.

 

Андрусенко, П. И.  Характеристики автомобильных и тракторных двигателей / П. И. Андрусенко, О. Н. Бурцев, Ю. Ф. Гутаревич. – Киев : Вища школа, 1978. – 126 с. : ил. – Библиогр. : с. 123-124 (30 назв.). – 0-20к.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях / Ю. Ф. Гутаревич. – Киев : Вища школа, 1991. – 179 с. – 3р.00к.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Защита окружающей среды от вредных выбросов автомобильного транспорта : учебное пособие / Ю. Ф. Гутаревич, А. Г. Говорун, А. И. Ковалев ; КАДИ. – Киев : КАДИ, 1989. – 128 с. – 0-25к.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Випробування двигунів внутрішнього згорання : навчальний посібник для судентів ВНЗ, що навчаються за спеціальностями "Двигуни внутрішнього зроряння", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Підйомно-транспртні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання" / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач ; Мін-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2002. – 191 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 189. – б/ц.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Випробування двигунів внутрішнього згоряння : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "Двигуни внутрішнього згоряння" / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, А. Г. Говорун ; М-во освіти і науки України, НТУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : НТУ, 2013. – 252 с. – Бібліогр. : с. 247. – 38грн.51к.

 

                      

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Запобігання забруднення повітря двигунами / Ю. Ф. Гутаревич. – Киев : Урожай, 1982. – 64 с. – 0-20к.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Зниження токсичності автомобілів в умовах експлуатації / Ю. Ф. Гутаревич, О. Д. Климпуш, Н. Н. Худолій. – Київ : Знання, 1977. – 17 с. – (Транспорт). – 0-05к.

 

Долганов, К. Є.  Автомобільні двигуни, робочі процеси і характеристики поршневих двигунів : навчальний посібник для студентів спец."Автомобільне господарство" / К. Є. Долганов, Ю. Ф. Гутаревич. – Київ : КАДИ, 1994. – 155 с. – Б/Ц.

 

Долганов, К. Є.  Автомобільні двигуни. Системи живлення та регулювання поршневих двигунів : навальний посібник / К. Є. Долганов, Ю. Ф. Гутаревич. – Київ : УТУ, 1995. – 148 с. – Б/Ц.

 

Долганов, К. Е.  Дизель как наиболее экономичная силовая установка автомобиля / К. Е. Долганов, Ю. Ф. Гутаревич, Г. И. Остапенко. – Киев : Знання, 1982. – 19 с. – (В помощь лектору и специалисту. Эффективное использование материальных и топливно-энергетических ресурсов). – 0-05к.

 

Климпуш, О. Д.  Экономия топлива на автомобильном транспорте / О. Д. Климпуш, В. А. Рубцов, Ю. Ф. Гутаревич. – Киев : Техніка, 1988. – 144 с. – 0-55к.

 

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ГСВОУ, 6.070106-2014  Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра : галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" : напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" ; Кваліфікація 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту автомобілів / 6. 0. ГСВОУ ; розробники : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович, С. І. Андрусенко, В. П. Матейчик, Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Сахно, Ю. Х. Савін, М. М. Ященко, О. С. Добровольський, А. М. Чуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 12.11.2014 р. №1302. – Київ : НТУ, 2014. – . – 60 с. : 40грн.00к.

 

ГСВОУ 6.070106-2014  Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра : галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" : напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" ; Кваліфікація 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту автомобілів / ГСВОУ 6.070106-2014 ; розробники : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович, С. І. Андрусенко, В. П. Матейчик, Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Сахно, Ю. Х. Савін, М. М. Ященко, О. С. Добровольський, А. М. Чуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 12.11.2014 р. №1302. – Київ : НТУ, 2014. – . – 67 с. : 40грн.00к.

 

ГСВОУ 6.070106-2014  Освітньо-професійна програма бакалавра : галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" : напрям підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" ; Кваліфікація 2149.2 Інженер з організації експлуатації та ремонту автомобілів / ГСВОУ 6.070106-2014 ; розробники : М. Ф. Дмитриченко, М. О. Білякович, С. І. Андрусенко, В. П. Матейчик, Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Сахно, Ю. Х. Савін, М. М. Ященко, О. С. Добровольський, А. М. Чуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 12.11.2014 р. № 1302. – Київ : НТУ, 2014. – . – 96 с. : 50грн.00к.

 

ЕЛЕКТРОННІ ПОВНОТЕКСТОВІ ВИДАННЯ

 

Промислово-транспортна екологія : навчально-методичний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, А. О. Корпач та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2017. – 88 с.

 

Основи екології : програма курсу та дидактичний матеріал до вивчення дисципліни : для студентів напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: 6.020105, 6.020303, 6.070101факультету Транспортних та інформаційних технологій / Ю. Ф. Гутаревич, О. Д. Климпуш, Л. П. Мержиєвська та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2014. – 68 с.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Робоча програма, завдання та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни "Термодинаміка та теплові процеси зварювання" : для підготовки фахівців галузі знань Механічна інженерія, спеціальності Прикладна механіка, що навчаються за освітньою програмою Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій, для здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 38 с.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни "Транспортні енергоустановки" : для студентів автомеханічного факультету напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Матейчик, Мержиєвська та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2013. – 27 с.

 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" : для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (транспорт) освітнього ступеня - бакалавр / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, В. І. Дмитренко, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2020. – 33 с.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Методичні вказівки до виконання магістерської роботи : для студентів спеціальностей: 8.05050304 – «Двигуни внутрішнього згоряння», 8.07010601 – «Автомобілі та автомобільне господарство», 8.01010401 – «Професійна освіта (Транспорт)», 8.04010601 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Ю. Ф. Гутаревич, В. В. Кухтик, Л. П. Мержиєвська ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2014. – 24 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Оцінювання автомобільного транспорту як джерела шкідливих викидів" з дисципліни "Екологія транспорту" : для студентів автомеханічного факультету напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Матейчик, Мержиєвська та ін. ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2013. – 27 с

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін: "Альтернативні енергоустановки" , напрям підготовки - "Автомобільний транспорт", "Професійна освіта (транспорт)", "Особливості робочих процесів нетрадиційних теплових двигунів" : "Випробування двигунів внутрішнього згоряння" для студентів напряму підготовки - 6.050503 "Машинобудування" спеціальності: - 7.05050304, 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згоряння" / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, Д. М. Тріфонов, О. В. Сирота ; НТУ, Кафедра двигунів і теплотехніки. – Київ : НТУ, 2012. – 28 с.

 

СТАТТІ ЗБІРНИКА

 

До вибору системи підігріву горючої суміші двопаливної системи живлення // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 7. – С.305-309.

 

Перевірка адекватності математичної моделі руху дорожнього транспортного засобу за їздовим циклом при роботі на бензині і природному газі // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 7. – С.300-305.

 

Порівняння показників вантажних автомобілів з двигунами різних типів в їздовому циклі // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2003. – Вип. 8. – С.266-269.

 

О возможности повышения экономичности автомобильного бензинового двигателя при регулировании его мощности / П. И. Андрусенко, Ю. Ф. Гутаревич, А. З. Филиппов, Н. П. Шукшин // ЦНИТА : труды / Центр. науч.-исслед. и конструкторский ин-т топливной аппаратуры автотрак. и стационарн. двигателей. – Москва, 1967. – Вып. 34. – С. 48-58.

 

До вибору теплоакумулюючих матеріалів теплового акумулятора збереження теплового стану ДВЗ / Ю. Ф. Гутаревич, В. Д. Александров, І. В. Грицук et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 127-133.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Виявлення несправностей основних систем бензинового двигуна шляхом випробування автомобіля за спрощеним випробувальним циклом / Ю. Ф. Гутаревич, О. С. Андрюхіна // Вісник Національного транспортного університету : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 11. – С. 26-29.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  До питання розробки спрощеного випробувального циклу для визначення технічного стану автомобілів / Ю. Ф. Гутаревич, О. С. Андрюхіна // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник присвячений 60-річчю заснування ун-ту : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2004. – Вип. 9. – С. 261-264.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Вплив добавки кисневмісного газу N2O на склад паливоповітряної суміші двигуна з іскровим запалюванням / Ю. Ф. Гутаревич, Ю. В. Гаркуша // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник ; заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 12. – С. 122-125.

 

Вплив добавок біоетанолу до бензину на протікання робочого процесу в двигуні з іскровим запалюванням / Ю. Ф. Гутаревич, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, О. М. Захарченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 14. – С. 98-103.

 

Особливості розігріву газового двигуна при використанні системи передпускового прогріву / Ю. Ф. Гутаревич, І. В. Грицук, О. С. Добровольський et al. // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 13. – С. 41-50. – (Технічна. Економічна).

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Вплив експлуатаційних факторів на роботу дорожнього транспортного засобу з різними типами регулятора / Ю. Ф. Гутаревич, О. С. Добровольський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2010. – Вип. 21, Ч. 1. – С. 137-140.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  До визначення показників роботи двигуна з системою впорскування при регулюванні його потужності відключенням групи циліндрів / Ю. Ф. Гутаревич, В. Л. Дядченко, О. С. Великорода // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2005. – Вип. 10. – С. 162-166.

 

Визначення закономірності зміни положення дросельної заслінки при відключенні групи циліндрів бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, В. Л. Дяченко, О. С. Андрюхіна, О. В. Сирота // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 14. – С. 80-84.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Розрахункові дослідження впливу рециркуляції відпрацьованих газів на утворення оксидів азоту при застосуванні комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 133-138.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 23. – С. 114-117.

 

Вплив типу системи живлення на екологічні показники бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев, І. В. Манько, В. В. Славін // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 24, Ч. 1. – С. 86-93.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Уточнення методики розрахунку процесу згорання сучасного бензинового двигуна з іскровим запалюванням при застосуванні рециркуляції відпрацьованих газів за результатами індицирування робочого процесу / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев, О. В. Сирота // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 25. – С. 115-118.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Поліпшення паливної економічності сучасного бензинового двигуна в режимі холостого ходу / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев, Є. В. Шуба // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сборник научных трудов / ред. коллегия : В. А. Богомолов [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьковский национальный автомобильно-дорожный ун-т, Северо-Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 74. – С. 53-56.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев, М. М. Ющенко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – Вип. 1 (40). – С. 105-113. – (Технічні науки).

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Математична модель розрахунку параметрів робочого процесу двигуна при використанні добавок біоетанолу до бензину / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, О. М. Захарченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 19, Ч. 1. – С. 69-80.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Покращення показників роботи дизеля вантажного автомобіля при застосуванні біодизельного палива / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, О. О. Левківський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 27. – С. 18-23.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Уточнена модель руху вантажного автомобіля з дизелем в режимах їздового циклу при роботі на дизельному та біодизельному паливах / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, О. О. Левківський // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 9. – С. 46-50. – (Технічна. Економічна).

 

Теоретичні дослідження добавки біоетанолу до бензину на показники робочого циклу двигуна з іскровим запалюванням / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, В. С. Устименко, О. М. Захарченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 16. – С. 35-42.

 

Вплив добавки суміші водню з киснем на паливну економічність і токсичність бензинового двигуна в режимі холостого ходу / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, Є. В. Шуба et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 78-85. – (Технічні науки).

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Порівняння динамічних якостей та паливної економічності автомобіля при роботі на бензині та зрідженому нафтовому газі / Ю. Ф. Гутаревич, І. В. Манько // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2012. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 139-142.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Оцінка способів регулювання потужності автомобільного бензинового двигуна за критеріями екологічної безпеки / Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Матейчик // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2004. – Вип. 1. – С. 12-16. – (Технічна. Економічна).

 

Порівняння показників вантажних автомобілів з двигунами різних типів в їздовому циклі / Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Матейчик, В. В. Мороз, С. М. Логвін // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник присвячений 60-річчю заснування університету : заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2003. – Вип. 8. – С. 266-268.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Покращення індикаторних показників бензинового двигуна добавкою закису азоту до повітря / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, Ю. В. Гаркуша // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2008. – Вип. 16. – С. 50-53.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Показники вантажних автомобілів з різними типами двигунів у випробувальному циклі / Ю. Ф. Гутаревич, В. В. Мороз // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник ; заснованій у 1997 році / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 12. – С. 93-96.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Вплив одно- та дворежимного регулювання на протікання часткових характеристик циклової подачі палива / Ю. Ф. Гутаревич, В. В. Мороз, О. С. Добровольський // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2006. – Вип. 13, Ч. 1. – С. 67-71.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Вплив способу прогріву бензинового двигуна на паливну економічність та екологічні показники автомобіля / Ю. Ф. Гутаревич, Р. В. Симоненко // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НТУ, ТАУ ; гол. ред. В.Є. Канарчук. – Київ : НТУ ; ТАУ, 2002. – Вип. 15. – С. 73-77. – (Технічна).

 

Гутаревич, Ю. Ф.  До визначення показників бензинового двигуна при різних методах регулювання потужності / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2010. – Вип. 20. – С. 15-19.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Дослідження перехідних процесів включення і відключення групи циліндрів з системою впорскування бензину і зворотнім зв'язком / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 19, Ч. 1. – С. 135-139.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Обгрунтування можливості використання показників ДВЗ, отриманих в сталих режимах роботи для розрахунку перехідних процесів / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2013. – Вип. 28. – С. 124-129.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Комбінований метод регулювання потужності - один з напрямів покращення паливної економічності і екологічних показників бензинових двигунів / Ю. Ф. Гутаревич, О. В. Сирота, С. В. Карев // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2014. – Вип. 29. – С. 102-108.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Дослідження паливної економічності та екологічних показників автомобіля ЗАЗ-1102 при роботі в режимі прогріву в дорожніх умовах / Ю. Ф. Гутаревич, Д. М. Тріфонов, О. В. Сирота // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 1 (37). – С. 93-100. – (Технічні науки).

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Математична модель для визначення впливу добавки спиртових сполук до бензину на показники роботи автомобіля / Ю. Ф. Гутаревич, В. С. Устименко // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : науковий журнал / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : М.Ф Дмитриченко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : НТУ ; ТАУ, 2003. – Вип. 16. – С. 86-91. – (Технічна. Економічна).

 

Використання спиртових сполук як добавок до бензинів для розширення паливної бази автомобільного транспорту / Ю. Ф. Гутаревич, В. С. Устименко, В. П. Кульбако, І. В. Самойленко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2011. – Вип. 22. – С. 19-24.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Особливості робочого процесу бензинового двигуна за роботи з добавкою водневмісного газу до повітряного заряду / Ю. Ф. Гутаревич, Є. В. Шуба // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 1 (37). – С. 101-108. – (Технічні науки).

 

Експериментальні дослідження універсальної системи живлення для ДВЗ з іскровим запалюванням / Ю. Гутаревич, А. Говорун, А. Корпач, О. Мельник // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochdowych i maszyn roboczych samojezdnych : Zarzadzanie i marketing w motoryzacji : Sakon' 98 : materialy IX konferencji miedzynarodowej / Zaklad pojazdow samochodowych i silnikow spalinowych Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia transportu Ukrainy - zachodnie centrum we Lwowie ; pod redakcig Kazimierza Lejdy. – Rzeszow : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 23-26 wrztsien 1998. – С. 111-125.

 

Гутаревич, Ю.  Сравнительная оценка показателей грузовых автомобилей, находящихся в эксплуатации, при замене бензиновых двигателей дизелями / Ю. Гутаревич, В. Матейчик, В. Задорожный // Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochdowych i maszyn roboczych samojezdnych : Sakon' 96 : materialy VII konferencji miedzynarodowej / Zaklad pojazdow samochodowych i silnikow spalinowych Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytet transportu Ukrainy w Kijowie, Akademia transportu Ukrainy - zachodnie centrum we Lwowie ; pod redakcig Kazimierza Lejdy. – Rzeszow : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 25-28 wrztsien 1996. – С. 47-53.

 

Місце автотранспорту в забрудненні атмосфери м.Києва / Ю. Ф. Гутаревич, Г. О. Биков, В. П. Матейчик, Л. П. Мержиєвська // Вісник : Збірник наукових праць НТУ і ТАУ / Транспортна академія України, НТУ. – Київ : НТУ, 2001. – Вип.5. – С.48-52.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Обгрунтування можливості одночасного поліпшення енегетичних показників та паливної економічності бензинових двигунів додаванням закису азоту до повітряного заряду / Ю. Ф. Гутаревич, Ю. В. Гаркуша, Л. П. Мержиєвська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ ; Гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2009. – Вип. 18. – С.10-17.

 

Вплив умов руху на показники автомобіля при живленні сумішами бензину з різною величиною добавки біоетанолу / Ю. Ф. Гутаревич, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, О. М. Захарченко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 15, Ч. 1 : Вип.15. – С.51-54.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Вплив методу регулювання потужності бензинового двигуна відключенням частини циліндрів на екологічні показники та паливну економічніть транспортного засобу / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. Л. Дядченко // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ / НТУ; Транспортна академія України; Гол.ред.М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 7. – С.61-64.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Доцільність використання дизеля тракторного типу на вантажному автомобілі / Ю. Ф. Гутаревич, В. В. Мороз // Збірник доповідей 9 Міжнародної науково-практичної конференції "Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики" : Транспотр+Логістика'2007 / під заг. ред. д.т.н. В.С.Дем'янчука, д.т.н. О.Л.Петрашевського. – Київ : М-во транспорту та зв'язку України, 2007. – С.116-121.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Порівняння екологічних показників вантажних автомобілів з двигунами різних типів за їздовими циклами / Ю. Ф. Гутаревич, В. В. Мороз // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ. – Київ : НТУ, 2004. – Вип. 9. – С.86-91.

 

Вплив методу регулювання потужності бензинового двигуна на механічні втрати / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, В. Л. Дядченко, Л. П. Мержиєвська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, НТУ; Гол. ред. М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2007. – Вип. 15, Ч. 1 : Вип.15. – С.54-59.

Гутаревич, Ю. Ф.  Теоретичне дослідження екологічних показників та паливної економічності автомобільного двигуна при використанні сумішевого бензину / Ю. Ф. Гутаревич, В. С. Устименко // Вісник:Зб.наук.пр. НТУ та ТАУ / НТУ; Транспортна академія України; Гол.ред.М.Ф.Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 7. – С.64-69.

 

Дмитриченко, М. Ф.  Напрями удосконалення системи управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті / М. Ф. Дмитриченко, Ю. Ф. Гутаревич, І. А. Рутковська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – Вип. 2 (41). – С. 40-48. – (Економічні науки).

 

Про стан та перспективи наукових досліджень в Національному транспортному університеті / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, Ю. Ф. Гутаревич et al. // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник : заснований у 1997 р. / гол. ред. М. Ф. Дмитриченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – Вип. 3 (39). – С. 3-11. – (Технічні науки).

 

До питання оптимізації структури енергозабезпечення автомобільного транспорту та деякі результати на прикладі визначення умов і сфер раціонального заміщення бензину стисненим природним газом / А. М. Редзюк, Ю. Ф. Гутаревич, А. А. Клименко, В. С. Устименко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник до 10-річчя заснування ТАУ / НТУ, Транспортна академія України ; гол. ред. М.Ф. Дмитриченко. – Київ : НТУ, 2002. – Вип. 6. – С. 59-66.

 

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ

 

Вплив кута випередження запалювання на показники двигуна за роботи на сумішевих паливах з різним вмістом спиртових сполук // Автошляховик України. – 2006. – №1. – С.19-21.

 

Створення випробувального центру визначення відповідності автомобільних трансп.засобів, двигунів і систем нейтралізації відпрацьованих газів екологічним вимогам державних і міжнародних стандартів // Автошляховик України. – 2005. – №4. – С.23-25.

 

Створення випробувального центру визначення відповідності колісних транспортних засобів, двигунів і систем нейтралізації відпрацьованих газів екологічним вимогам державних і міжнародних стандартів // Автошляховик України. Проблеми автомобільного транспорту. – 2005. – №10. – С.9-12.

 

Андрусенко, П.  Аеродинамічна установка для випробування двигунів / П. Андрусенко, В. Головатий, Ю. Гутаревич // Механізація сільського господарства. – 1975. – № 6. – С. 31-32.

 

Гутаревич, Ю.  Определение токсичных выбросов автомобиля графическим способом / Ю. Гутаревич // Автомобильный транспорт. – 1980. – №11. – С. 55-56.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Влияние регулировок на токсичность и экономичность бензинового двигателя в режиме холостого хода / Ю. Ф. Гутаревич // Двигателестроение. – 1981. – №11. – С. 36-37.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Токсичность и дымность дизеля ЯМЗ-236 в неустановившихся режимах при различных типах регуляторав / Ю. Ф. Гутаревич, А. С. Жерновой, А. М. Редзюк // Двигателестроение. – 1984. – № 9. – С. 33-36.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Поліпшення екологічних показників сучасного бензинового двигуна при регулюванні потужності відключенням групи циліндрів / Ю. Ф. Гутаревич, С. В. Карев // Автошляховик України. – 2011. – №5. – С. 7-10.

 

Исследование влияния регулировок на токсичность и экономичность бензинового двигателя при работе на холостом ходу / Ю. Ф. Гутаревич, О. Д. Климпуш, Н. Н. Худолий, С. А. Лигай // Автодорожник Украины. – 1979. – № 2. – С.18-19.

 

Регулировка и проверка бензиновых двигателей на токсичность / Ю. Ф. Гутаревич, О. Д. Климпуш, Н. Н. Худолий, С. А. Лигай // Автодорожник Украины. – 1978. – № 2. – С. 31-32.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Диагностирование технического состояния бензиновых двигателей / Ю. Ф. Гутаревич, К. И. Луковкин, В. А. Рубцов // Двигателестроение. – 1985. – №2. – С. 31-32.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Повышение экономичности и снижение токсичности многоцилиндровых бензиновых двигателей / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк // Двигателестроение. – 1982. – №3. – С. 3-5.

 

Исследование режимов работы бензиновых двигателей автобусов в условиях Киева / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, О. Д. Климпуш, В. А. Рубцов // Автодорожник Украины. – 1980. – № 1. – С. 24-25.

 

Влияние неисправности систем двигателя на его токсичность и экономичность / Ю. Гутаревич, Н. Худолий, О. Климпуш, В. Рубцов // Автомобильный транспорт. – 1981. – №4. – С. 50-51.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Перевірка достовірності спрощеного випробувального циклу для визначення технічного стану автомобілів з бензиновими двигунами / Ю. Ф. Гутаревич, О. С. Андрюхіна // Автошляховик України. Окремий випуск. – 2005. – №8. – С.39-45.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Оцінка ефективності додавання спиртових сполук до бензинів / Ю. Ф. Гутаревич, А. Г. Говорун, А. О. Корпач // Автошляховик України. – 2004. – N3. – С.17-19.

 

Результати індиціювання робочого процесу в циліндрі двигуна внутрішнього згоряння при живленні сумішами бензину і біоетанолу / Ю. Ф. Гутаревич, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, О. М. Захарченко // Автошляховик України. – 2007. – №3. – С.16-20.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Вплив типу системи живлення бензинового двигуна на паливну економічність автомобіля / Ю. Ф. Гутаревич, А. В. Гунько // Автошляховик України. Окремий випуск. – 2005. – №8. – С.36-39.

 

Гутаревич, Ю. Ф.  Ефективність переобладнання рідкопаливних двигунів автотранспортних засобів для роботи на природному газі / Ю. Ф. Гутаревич, В. П. Матейчик // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. – 2005. – №12. – С.53-56.

 

Регулирование автомобильных двигателей на топливную экономичность и токсичность / О. Д. Климпуш, Ю. Ф. Гутаревич, В. А. Рубцов, Г. Н. Легенький // Автодорожник Украины. – 1987. – № 1. – С. 15-18.

 

Климпуш, О.  Диагностирование карбюраторных двигателей по составу отработавших газов / О. Климпуш, Ю. Гутаревич // Автомобильный транспорт. – 1981. – №11. – С. 28-30.

 

Рубцов, В. А.  Влияние регулировок на экономические и токсические показатели бензиновых двигателей / В. А. Рубцов, Ю. Ф. Гутаревич, Н. Н. Худолий // Автодорожник Украины. – 1984. – № 2. – С. 27-29.

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.


Головний бібліотекар Самойленко С. М.