назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 7 (2005-2003)

2005 рік

 

 

 

656.13

А224

Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія / М-во транспорту та зв'язку України, Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний ін-т"; за заг. ред. А. М. Редзюка. - Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2005. - 400 с. - ISBN 966-8799-02-Х 

 

Вперше за останні десятиріччя опубліковано книгу, яка охоплює практично всі найактуальніші проблеми розвитку автомобільного транспорту. Представлено багатий інформаційно-аналітичний матеріал, що характеризує сучасний стан автомобільного транспорту України.

 

 

 

 

624.19

А36

Айвазов, Ю. М. Вишукування і проектування гірських транспортних тунелів : навчальний посібник для студентів внз : у 3-х частинах. Ч. 1 / Ю. М. Айвазов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2005. - 186 с. - Бібліогр.: с.182-183. - ISBN 966-632-051-7 

 

Подаються загальні відомості про транспортні тунелі, розглядаються питання призначення поперечного перерізу, розташування траси залізничних і автодорожніх тунелів у плані та поздовжньому профілі.

 

 

 

 

 

 

355.58

Б618

Білякович, Микола Олексійович. Цивільний захист : навчальний посібник / М. О. Білякович, С. Т. Сусло, Г. М. Харамда ; М-во освіти і науки України; НТУ. - Київ : Арістей, 2005. - 160 с. - Бібліогр. : с. 157. - ISBN 966-8458-60-5 

 

У навчальному посібнику розглянуто правові та організаційні засади цивільної оборони та цивільного захисту населення.

 

 

 

 

 

 

338

Б811

Бондар, Н. М. Економіка підприємства : навчальний посібник / Н. М. Бондар. - 2-ге вид., доп. - Київ : А.С.К., 2005. - 400 с. : іл. - (Університетська бібліотека). - Бібліогр. : с. 395-398. - ISBN 966-319-020-5 

 

У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання щодо формування ц використання виробничого потенціалу, раціонального ресурсного забезпечення, організації та ефективності господарської діяльності підприємства

 

 

 

 

 

656.073

В472

Вільковський, Є. К. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад) : навчальний посібник для студентів внз / Є. К. Вільковський, О. О. Бакуліч. - Львів : Інтелект-Захід, 2005. - 224 с. - Бібліогр.: с. 222. - ISBN 966-7597-50-4 

 

У посібнику розглянуті: види і класифікація вантажів і тари, порядок підготовки вантажів до перевезення, документи на перевезення, складові елементи транспортного процесу, особливості організації перевезень різних видів вантажів, характеристика рухомого складу.

 

 

 

 

519.87

В544

Вишневецький, В. І. Основи інформатики і математичного моделювання : в 2-х ч.; навчальний посібник для аспірантів. Ч.1. Основні положення загальної теорії розвитку соціально-економічних систем, системного підходу, аналізу і синтезу / В. І. Вишневецький ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Киев : НТУ, 2005. - 140 с. - Бібліогр. : с. 136-138. - ISBN 966-632-053-3 

 

Навчальний посібник присвячений розгляду основних положень загальної теорії складних, в тому числі соціально-економічних систем, динаміки їх розвитку протягом життєвих циклів і циклів поточного управління на основі системного підходу, системного аналізуі синтезу.

 

 

 

 

 

342.9

Г616

Голосніченко, І. П. Адміністративне право України : основні поняття : навчальний посібник: загальна та особлива частини / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський, Н. І. Золотарьова ; за заг. ред. І.П. Голосніченка. - Київ : ГАН, 2005. - 232 с. 

 

Навчальний посібник "Адміністративне право України: основні поняття" складається з двох частин, в яких розкриті основи адміністративного права з урахуванням положень Конституції України (зі змінами, внесеними у 2004 р.,), чинного законодавства і підзаконних актів Президента України та Уряду України.

 

 

 

 

 

656.073

Г962

Гусєв, О. В. Забезпечення зберігання та безпеки вантажів на транспорті : навчальний посібник / О. В. Гусєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2005. - 156 с. : іл. - ISBN 966-632-042-8 

 

Розглядаються питання упакування, пакетування, маркування, прийняття вантажів до перевезення, правила перевезення вантажів в Україні, правила техніки безпеки, тощо.

 

 

 

 

656.073

Г962

   

Гусєв, О. В. Перевезення небезпечних вантажів : навчальний посібник / О. В. Гусєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2005. - 72 с. - Бібліогр. : с. 26. - ISBN 966-632-052-5 

 

В навчальному посібнику викладені принципи та вимоги щодо підготовки та перевезення небезпечних вантажів. Розглядаються питання класифікації та врахування властивостей, маркування, принципи забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів, вимог доспеціалізованого рухомого складу. Належна увага приділяється таким важливим питанням як система інформації про небезпеку вантажів, профотбір та вимоги до водіїв для забезпечення безпеки перевезень та безпеки дорожнього руху, вимоги ДАІ МВС України щодо вибору маршруту при перевезенні подібних вантажів, тощо.

Учбовий посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями напряму "Транспортні технології".

Навчальний посібник може бути корисним спеціалістам у галузі транспорту України.

 

 

 

004

Д195

Данчук, В. Д. Елементи теорії баз даних та системи управління базами даних : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / В. Д. Данчук, В. П. Лясковський, О. П. Тимченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2005. - 76 с. : іл. - Бібліогр.: с.76. - ISBN 966-632-044-4 

 

Навчальний посібник " Елементи теорії баз даних та системи управління базами даних " підготовлений для допомоги студентам в опануванні курсу " Основи інформатики та обчислювальної техніки ".

 

 

 

 

 

 

 

 

004

Д195

Данчук, В. Д. Visual Basic 6. Основи алгоритмізації та програмування : навчальний посібник до курсу "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання / В. Д. Данчук, К. С. Величко, К. М. Алєксєєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2005. - 244 с. - Бібліогр. : с. 244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

621.89

К614

Колосюк, Д. С. Експлуатаційні матеріали : підручник для студентів ВНЗ / Д. С. Колосюк, Д. В. Зеркалов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 2-ге вид., доп. - Київ : Арістей, 2005. - 241 с. - Бібліогр. : с. 240. - ISBN 966-8458-72-9 

 

У підручнику розглянуті у взаємозв'язку експлуатаційно-технічні властивості палив, мастильних матеріалів, технічних рідин та їх вплив на роботу двигунів та інших агрегатів автомобілів, дорожньо-будівельної техніки, на довкілля.

 

 

 

 

 

 

621.892

К614

Практикум з палив, мастильних матеріалів та технічних рідин / М-во освіти і науки України, НТУ; Укл. Д.С. Колосюк. - Київ : НТУ, 2005. - 73 с. - Бібліогр.: с. 71.

 

 

 

 

 

 

656.13

К887

Кудін, Р. А. Вік автомобільного парку та потреби в технічному сервісі : монографія / Р. А. Кудін. - Київ : НТУ, 2005. - 109 с. - Бібліогр.: с. 105-109. - ISBN 966-632-043-6 

 

У монографії досліджено зв'язок між потребами в технічному сервісі та віковою структурою парку автомобілів індивідуальних власників. Наведено результати вивчення впливу віку легкових автомобілів на інтенсивність їх експлуатації, обсяги, частоту та структуру користування послугами з ТО і ремонту.  Розроблено метод визначення раціональної структури виробничих потужностей підприємств автосервісу з урахуванням важливої характеристики автопарку - його вікової структури.

Для наукових працівників автотранспортної галузі, аспірантів, студентів і спеціалістів, зайнятих проблемами автосервісу в Україні.

 

 

 

 

656.073

Л373

Левковець, П. Р. Інвестування процесів перевезень в логістичних системах : навчальний посібник для студентів внз транспортного спрямування / П. Р. Левковець, Л. М. Чеп'юк ; М- освіти і науки України; НТУ. - Київ : НТУ, 2005. - 276 с. - Бібліогр.: с.261-276. - ISBN 966-632-042-2 

 

У посібнику теоретично узагальнені і розроблені прикладні аспекти вирішення проблеми вдосконалення процесів міжнародних перевезень вантажів за рахунок інвестування виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства в логістичних системах.

 

 

 

656.073

Л373

Левковець, П. Р. Перевезення небезпечних вантажів : навчальний посібник для студентів ВНЗ / П. Р. Левковець, О. І. Мельниченко, Д. В. Зеркалов ; М-во освіти і науки України, НТУ; за ред. Д. В. Зеркалова. - Київ : Арістей, 2005. - 268 с. - ISBN 966-8458-73-7

 

У посібнику узагальнено матеріали основних міжнародних та вітчизняних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом, розглянуто основний зміст цих документів, наведено практичні рекомендації.

Для викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також працівників підприємств автомобільного транспорту, власників дорожніх транспортних засобів, місцевих органів виконавчої влади

 

 

 

 

624.2

М841

Мости: конструкції та надійність / Й. Й. Лучко, П. М. Коваль, М. М. Корнієв и др. ; НАН України, М-во освіти і науки України; За ред. В.В. Панасюка і Й.Й. Лучка. - Львів : Каменяр, 2005. - 989 с. - Бібліогр.: с.952-977. - ISBN 5-7745-1131-6

 

У книзі викладено основні відомості про мости та їх конструкції. При цьому зроблено аналіз і синтез проблем та завдань щодо забезпечення надійності мостів в Україні.

 

 

 

 

 

54

М916

Мустяца, О. Н. Окисно-відновні реакції та електрохімія : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Арістей, 2005. - 146 с. - Бібліогр. : с. 144-145. - ISBN 966-8458-78-8

 

Навчальний посібник написаний відповідно до програми з хімії для загальноінженерних спеціальностей вузів і обіймає загальнотеоретичну та спеціальну частини.

 

 

 

 

 

621.79

М139

Мазуренко, О. Д. Конспект лекцій з дисципліни "Автоматизація зварювальних процесів" : для студентів спеціальності 7.092303 "Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" / О. Д. Мазуренко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. виробництва, ремонту та матеріалознавства. - Київ : НТУ, 2005. - 80 с. - Бібліогр. : с. 79. 

 

Подано структуру типових систем автоматичного керування (САК) стосовно задач автоматизації зварювальних процесів, методику розрахунку показників автоматизації, характеристик об'єктів автоматичного керування на рівні зварювальної установки. Задачі керування при традиційних і спеціальних способах зварювання, технічні засоби

 

 

 

 

 

658

Н34

Наукові засади та методи обгрунтування програм технічних інновацій нематеріальних активів в механотроніках підприємств : монографія / Ю. Ю. Куценко [та ін.]. - Київ : ЗАТ"ВІПОЛ", 2005. - 128 с. - Бібліогр. : с. 128. - ISBN 966-623-016-9 

 

В монографії розглядаються комплексні дослідження, починаючи з нормативно-правових вимог до технічних інновацій нематеріальних активів в механотроніках підприємств.

 

 

 

 

 

 

625.7

Н623

Нікітенко, А. І. Наземна стереофотограметрія автомобільних доріг / А. І. Нікітенко. - Київ : Контекст, 2005. - 120 с. - Бібліогр. : с. 112-118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.012

О-753

Основи теорії систем і системного аналізу : навчальний посібник / Б. М. Четверухін, П. Р. Левковець, О. І. Мельниченко, О. Б. Четверухіна. - Київ : НТУ, 2005. - 272 с. - Бібліогр. : с. 249. - ISBN 966-632-032-0 

 

Викладаються основи структурного аналізу і синтезу  транспортних систем організаційного управління із застосуванням методів лінійного та динамічного програмування, а також методів імітаційного моделювання.

 

 

 

 

 

 

 

316

Р563

Ричков, М. О. Суспільство (соціальний організм, простір, етнос) / М. О. Ричков. - Київ : НТУ, 2005. - 188 с. - Бібліогр. : с. 169-177. - ISBN 966-632-041-Х 

 

Ця книга є своєрідним дослідженням проблеми походження та розвитку людських спільнот, для яких автор пропонує застосувати універсальне поняття соціальний організм.

 

 

 

 

 

 

656

С129

Савенко, В. Я. Транспорт і шляхи сполучення : підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за напрямком "Будівництво" та "Транспортні технології" / В. Я. Савенко, В. А. Гайдукевич ; М-во освіти і науки України. - Київ : Арістей, 2005. - 256 с. - Бібліогр.: с. 251-252. - ISBN 966-8458-50-8 

 

У підручнику розглянуто різні види транспорту і шляхів сполучення, наведено основний принцип їх дії, основні характеристики транспортних засобів, параметри шляхів сполучення

 

 

 

 

 

629.02

С404

Сирота, В. І. Основи конструкції автомобілів : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота ; Міністерство освіти і науки України, НТУ. - Київ : Арістей, 2005. - 280 с. - Бібліогр. : с. 277-278. - ISBN 966-8458-45-1

 

У навчальному посібнику розглянуті основи конструкції та робочий процес автомобільних двигунів, трансмісії, ходової системи та органів керування автомобілів.

 

 

 

 

 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 1. Основи теорії систем і управління / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Е. Линник, В. П. Поліщук ; за заг. ред. М. Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2005. - 344 с. - Бібліогр. : с. 337-341. - ISBN 966-316-075-6 

 

У підручнику розглянуто понятійний апарат загальної теорії систем, класифікація систем і їхніх моделей, методологія моделювання, аналізу функціонування і розвитку систем. Визначено принципи проектування, конструювання та оптимізації систем. Розглянуто системні методи прийняття рішень у складних проблемних ситуаціях. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напрямку 6.1004 "Транспортні технології" ВНЗ.

 

 

2004 рік

 

 

 

621.43

А224

Автомобільні двигуни : підручник для студентів ВНЗ спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т, НТУ ; Ф. І. Абрамчук [та ін.]. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2004. - 476 с. - Бібліогр. : с. 474-475. - ISBN 966-8458-26-5 

 

У підручнику викладено основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів

 

 

 

 

 

 

 

625.7

А265

Агротехнічні роботи на автомобільних дорогах : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Будівництво" / С. С. Кизима, О. М. Титаренко, В. Я. Савченко, Д. О. Павлюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2004. - 156 с. : іл. - Бібліогр. : с. 154-155. - ISBN 966-632-033-9 

 

Розглянуто структуру і особливості агротехнічних робіт на автомобільних дорогах

 

 

 

 

621.43

А224

Автомобільні двигуни : підручник для студентів ВНЗ спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т, НТУ ; Ф. І. Абрамчук [та ін.]. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2004. - 476 с. - Бібліогр. : с. 474-475. - ISBN 966-8458-26-5 

 

У підручнику викладено основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів

 

 

 

531

Б811

Бондаренко, А. А. Теоретична механіка : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Статика. Кінематика / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. - Київ : Знання, 2004. - 599 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр. : с. 598-599. - ISBN 966-8148-01-0

 

Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни " Теоретична  механіка "

 

 

 

 

 

 

 

531

Б811

Бондаренко, А. А. Теоретична механіка : підручник: у 2-х ч. Ч. 2. Динаміка / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. - Київ : Знання, 2004. - 590 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр. : с. 588-590. - ISBN 966-8148-02-9 

 

Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни " Теоретична  механіка "

 

 

 

 

 

 

 

621.398

Г124

Гавриленко, В. В. Mathcad в інженерних розрахунках : посібник для студентів інженерних спеціальностей НТУ. Ч. 1 / В. В. Гавриленко, К. С. Величко, К. М. Алєксєєнко ; Мін-во освіти і науки України, НТУ. - Киів : НТУ, 2004. - 127 с. - Бібліогр. : с. 127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

Д195

Данчук, В. Д. Visual Basic 6. Основи алгоритмізації та програмування : навчальний посібник до курсу "Інформатика" для студентів інженерних спеціальностей денної форми навчання / В. Д. Данчук, К. С. Величко, К. М. Алєксєєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2004. - 244 с. - Бібліогр. : с. 244. 

 

 

 

 

 

 

 

629.083

Л835

Лудченко, О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління : підручник / О. А. Лудченко. - Київ : Знання-Прес, 2004. - 478 с. - Бібліогр.: с. 469-472. - ISBN 966-311-003-1 

 

У підручнику розглядаються організаційно-правові форми підприємницької діяльності у технічному автосервісі, основні принципи організації

 

 

 

 

 

625.7

М157

Макій, Ю. А. Механізація дорожнього будівництва : навчальний посібник / Ю. А. Макій, В. Г. Ткаченко, Д. В. Зеркалов ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Дорожні машини". - Київ : Основа, 2004. - 200 с. - Бібліогр. : с. 198. - ISBN 966-699-080-6 

 

У посібнику наведено основні принципи і методи комплексно механізованого способу виконання дорожньо-будівельних робіт. Дани рекомендації по раціональному вибору комплектів машин на основі сучасних засобів механізації будівельних процесів.

Для студентів транспортних і будівельних вузів

 

 

 

 

 

656.13

М581

Міжнародні перевезення і транспортне право : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. Р. Левковець, В. С. Марунич, О. С. Ігнатенко, О. В. Канарчу, А. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 2-ге вид., випр. та доп. - Київ : Арістей, 2004. - 292 с. - Бібліогр.:с.279 - 291. - ISBN 966-8458-19-2 

 

У посібнику розглянуті : основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США.

 

 

 

 

 

621.79

П428

Повстень, В. О. Фізичні основи та джерела живлення зварювальної дуги : навчальний посібник для студентів вищих технічних закладів освіти / В. О. Повстень, Е. К. Посвятенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Арістей, 2004. - 168 с. - Бібліогр. : с. 165. - ISBN 966-8458-41-9 

 

У навчальному посібнику розглянуті фізичні процеси у зварювальній дузі, її характеристики, властивості й особливості.

 

 

 

 

 

532.5

С129

Савенко, В. Я. Моделирование процессов развития внутренних течений с учетом анизотропии открытых турбулентных потоков : монография / В. Я. Савенко, Е. С. Славінська. - Киев : НТУ, 2004. - 176 с. - Библиогр. : с. 165-173. - ISBN 966-632-037 

 

В монографии изложены новые методы решения гидродинамической задачи расчета внутренних течений в открытых турбулентных потоках. На основании теоретических и экспериментальных исследований представлен анализ анизотропного состояния искусственно сжатых русел, для которых наиболее характерны внутренние (вторичные) течения. В монографии также приведены методы численной реализации предложенных математических моделей, в трехмерном пространстве произвольной формы, на основании современных вычислительных методов и эффективных алгоритмов газогидродинамики. Разработанные методы расчета трехмерных течений, с учетом их анизотропных  свойств, могут применяться для решения задач взаимодействия открытых водных потоков с гидротехническими объектами, в гидравлических расчетах для оценки русловых деформаций, а также для решения задач по исследованию экологических проблем распространения веществ в открытых водоемах. Монография рассчитана на специалистов в области газогидродинамики, научных работников, аспирантов.

 

 

 

 

629.064.5

С147

Сажко, В. А. Електричне та електронне обладнання автомобілів : навчальний посібник для студентів внз / В. А. Сажко. - Київ : Каравела, 2004. - 304 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 300. - ISBN 966-96331-1-7 

 

Розглянуто будову, роботу й експлуатацію систем і окремих виробів електричного та електронного обладнання найпоширеніших моделей автомобілів, що експлуатуються в Україні

 

 

 

 

 

 

624.2

Т485

Ткачук, С. Г. Прогнозування руслових деформацій на мостових переходах : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністями "Мости та транспортні тунелі", "Автомобільні дороги та аеродроми". Ч. 3 і 4 / С. Г. Ткачук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2004. - 98 с. - Бібліогр. : с. 96. - ISBN 966-632-038-Х 

 

Розглядається комплекс гідравлічних явищ, які виникають при стисненні річок мостовими переходами, і виводяться аналітичні залежності, що їх описують

 

 

 

 

 

 

656

Ч-521

Четверухін, Б. М. Дослідження операцій в транспортних системах : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Ч. 3. Спеціальні методи дослідження операцій / Б. М. Четверухін ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2004. - 148 с. - Бібліогр. : с. 147. - ISBN 966-632-036-3

 

Навчальний посібник має на меті ознайомлення студентів вищих навчальних закладів зі спеціальними методами дослідження операцій - динамічного програмування, сітьового планування та управління, методами теорії ігор та управління запасами, методами імітаційного моделювання

 

 

 

 

 

629.3.08

Я985

Ященко, М. М. Проектування підприємств автомобільного сервісу / М. М. Ященко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2004. - 173 с. - Бібліогр. : с. 170. - ISBN 966-632-035-5 

 

У посібнику наведено загальні дані про об'єкт, систему та мережу обслуговування у нашій країні та за кордоном. Розглянуто існуючий порядок проектування підприємств автосервісу та особливості технологічного розрахунку станцій технічного обслуговування автомобілів, автозаправних станцій, автовокзалів тощо.

 

 

 

2003 рік

 

 

 

378

А663

Андрусенко, С. І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України : посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у ВНЗ України / С. І. Андрусенко, В. І. Домніч ; М-во освіти і науки України, Державна акредитаційна комісія. - Київ : КУЕТТ, 2003. - 172 с. - ISBN 966-7737-25-х 

 

Викладені сутність, мета та завдання акредитації, методичні рекомендації щодо її організації та проведення у вищих навчальних закладах України.

 

 

 

 

 

 

338

Б597

Бідняк, М. Н. Організація управління : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Н. Бідняк. - Київ : А.С.К., 2003. - 174 с. - (Університетська бібліотека). - Бібліогр. : с. 170-171. - ISBN 966-539-455-Х

 

У посібнику викладено основні питання організації управління в сучасних умовах

 

 

 

 

 

 

 

 

625.7(058)

Б618

Білятинський, О. А. Проектування капітального ремонту і реконструкції доріг : підручник для студентів вищих навчальних закладів спец."Автомобільні шляхи і аеродроми" / О. А. Білятинський, В. П. Старовойда. - Київ : Вища освіта, 2003. - 344с. - Бібліогр. : с. 336-339. - ISBN 966-8081-13-7 

 

Висвітлено теоретичні основи та практичні методи розвідування і проектування автомобільних доріг, що підлягають капітальному ремонту і реконструкції

 

 

 

 

 

 

656.13

Б836

Бортницький, П. І. Організація охорони праці на автомобільному транспорті : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямку "Транспортні технології" / П. І. Бортницький ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2003. - 106 с. - Бібліогр. : с. 105. 

 

Навчальний посібник містить відомості про розвиток охорони праці в цілому  і на автомобільному транспорті зокрема

 

 

 

 

 

 

621.43

Д64

Долганов, К. Є. Автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння : навчальний посібник для студентів внз спец.: "ДВЗ", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" / К. Є. Долганов, А. А. Лісовал ; НТУ. - Київ : НТУ, 2003. - 138 с. - Бібліогр. : с. 135. 

 

Розглядаються основні поняття теорії автоматичного регулювання і управління ДВЗ, особливості ДВЗ як об"єкта регулювання і управління..

 

 

 

 

 

621

К19

Канарчук, В. Є. Надійність машин : підручник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом "Інженерна механіка" / В. Є. Канарчук, С. К. Полянський, М. М. Дмитрієв. - Київ : Либідь, 2003. - 424 с. - Бібліогр. : с. 418. - ISBN 966-06-0215-4 

 

Висвітлено питання забезпечення надійності машин під час проектування, виготовлення, експлуатації та ремонту.

 

 

 

 

 

 

629.113м

К614

Колосюк, Д. С. Експлуатаційні матеріали : підручник для студентів внз / Д. С. Колосюк, Д. В. Зеркалов. - Київ : Основа, 2003. - 200 с. - Бібліогр. : с. 198. - ISBN 966-699-006-7 

 

Розглянуті у взаємозв"язку експлуатаційно-технічні властивості палив,мастильних матеріалів,технічних рідин та їх вплив на роботу двигунів та інших агрегатів автомобілів.

 

 

 

 

 

330.34

К958

Куценко, Ю. Ю. Капітал інновацій. Моделі та типові етапи : науково-практичний посібник з інноваційно-фінансового менеджменту / Ю. Ю. Куценко. - Київ : Зат "Віпол", 2003. - 157 с. - Бібліогр. : с. 152-156. 

 

В науково-практичному посібнику розглядається питання інновацій. Політика оподаткування інноваторів у розвинутих країнах. Дослідницький податковий кредит. Надана оцінка економічної ефективності інноваційних проектів, основні показники та соціальні результати технологічних змін. Окремо акцентується увага на дослідження загальних вимог до нематеріальних активів на ринку України (Стандарт).

Посібник підготовлений на прохання студентів Національного транспортного ун-ту. Автор протягом декількох років начитував курс лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент". При підготовці посібника до друку, автор вніс дослідження по класторному моделюванню інноваційного процесу. В основу була покладена монографія авторів Малахова В.П., Русова В.Д., Ковальчука П.Л. "Економіко-математичні основи ефективної інвестиційної політики держави

 

 

 

 

629.083

Л835

Лудченко, О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : підручник / О. А. Лудченко. - Київ : Знання - Прес, 2003. - 512 с. - Бібліогр.:с.511. - ISBN 966-7767-38-8 

 

У підручнику розкриваються сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, технологія технічного обслуговування і ремонту автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування.

 

 

 

 

 

 

656.06

М268

Марков, О. Д. Автосервіс: організація роботи з клієнтурою : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. Д. Марков. - Київ : ВееZone, 2003. - 352 с. - Бібліогр. : с. 348-349. - ISBN 966-8283-06-6 

 

Книга присвячена організації роботи з клієнтурою при наданні послуг в автосервісі

 

 

 

 

 

 

 

656.13

Т384

Технологічне проектування підприємств автосервісу : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Автомобілі і автомобільне господарство" / Курніков І.П., Андрусенко С.І., Бортницький П.І., Ященко М.М., Січко О.Є., Сусло С.Т., Білецький В.О., Дикий С.О., Лопатенко Л.О. ; М-во освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти, НТУ ; За ред. І.П.Курнікова. - Київ : Іван Федоров, 2003. - 262 с. - Бібліогр. : с. 259 - 262. - ISBN 966-95130-5-7 

 

В посібнику викладено організаційні, інформаційні та нормативні аспекти проектів розвитку виробництва з надання послуг, питання обгрунтування та формування виробничих потужностей підприємств автосервісу

 

 

625.7с

Т384

Технологія будівництва автомобільних доріг в прикладах (для курсового та дипломного проектування ) : навчально-наочний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "Автомобільні дороги та аеродроми" і "Менеджмент у транспортному будівництві" / М-во освіти і науки України, НТУ ; В. Я. Савенко, О. С. Славінська, Г. М. Фещенко, В. І. Каськів. - Київ : НТУ, 2003. - 377 с. : іл. - 78, табл. - 192. - Бібліогр. : с. 298-299. - ISBN 966-632-.... 

 

Розглянуті питання впливу природно-кліматичних умов району будівництв на технологію та організацію робіт, питання проектування технології виконання робіт, зокрема такі, як: підготовчі роботи, будівництво водопропускної труби і земляного полотна, влаштування дорожнього одягу нежорсткого і жорсткого типів.

Наведені приклади технологічних рішень, які відповідають сучасному рівню розвитку виробництва, положенням діючих нормативних документів, дозволять студентам якісно і ефективно вирішити питання з проектування технології будівництва доріг.

Посібник призначений для студентів спеціальності 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми" і 7.9050201 "Менеджмент у транспортному будівництві" денної та заочної форм навчання.

 

 

9

Х82

Хорошун, Б. І. Історія України у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / Б. І. Хорошун, О. І. Тимошенко ; Європейський ун-т. - Київ : Європейського ун-ту, 2003. - 288 с. - Бібліогр. : с. 287-288. - ISBN 966-7942-69-4 

 

У посібнику відображені ключові питання  курсу історії України, які охоплюють події від найдавніших часів до сьогодення. У авторських варіантах відповідей на запитання наводяться різні точки зору з тих чи інших питань, що примушує читача не автоматично і бездумно запам'ятовувати матеріал, а самостійно осмислювати і систематизувати історичні події, факти, глибше і повніше зрозуміти хід розвитку історичного процесу.

Видання призначене студентам неспеціальних факультетів вузів, учням середніх  навчальнихзакладів, усім, хто цікавиться історією України.

 

 

366

Я402

Язвінська, О. М. Історія консюмеризму : навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти з підприємництва і торгівлі / О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки України, Київський національний торговельно-екномічний ун-т. - 2-е доп. й перероб. вид. - Київ : КНТЕУ, 2003. - 364 с. - Бібліогр. : с. 346-363. - ISBN 966-629-100-2 

 

Навчальний посібник складається з чотирьох частин "Основний зміст концепції консюмеризму. Його роль в системі ринкових відносин", "Основні історичні етапи формування і розвитку консюмеризму. Досвід міжнародного співтовариства", "Захист прав споживачів у країнах СНД", "Розвиток консюмеризму в Україні" і охоплює широке коло питань

 

 

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.