назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 6 (2007-2006)

2007 рік

 

2

А 813

Арістова, А. В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання : монографія / А. В. Арістова. - Київ : НТУ, 2007. - 336 с. - Бібліогр.: с.304-334. - ISBN 978-966-632-095-0 

 

У монографії здійснено комплексний аналіз релігійних конфліктів, базований на синтезі конфліктологічних, соціологічних, релігієзнавчих підходів. Досліджується природа, структура, типи, функції релігійних конфліктів, чинники їх генезису та ескалації, умови і засоби врегулювання, розкриваються особливості релігійних конфліктів у перехідних європейських суспільствах.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх зацікавлених читачів.

 

 

 

 

656

Б241

Баранов, Г. Л. Телекомунікаційні технології на транспорті : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" ВНЗ / Г. Л. Баранов, П. Р. Левковець. - Київ : НТУ, 2007. - 448 с. - Бібліогр. : с. 426-430. - ISBN 966-632-074-6 

 

В книзі наведені сучасні технології передачі даних та перспективи їх розвитку у транспортних системах. Розглянуто основні перетворення інформації, що мають місце на шляху від комуніканта-відправника до адресата-отримувача, які спільно забезпечують безпеку та ефективність функціонування транспортної єдиної технологічної організації.

Надана характеристика цифрових телекомунікаційних технологій, що зі збільшенням вимог до ефективності процесів управління високошвидкісними перевезеннями системно забезпечує  якість мереж та каналів передачі даних з підвищеними рівнями вірогідності інформації, включаючи мобільний зв'язок.

 

 

 

 

656.073

В472

Вільковський, Є. К. Вантажознавство (вантажі, правила перевезень, рухомий склад) : підручник для студентів ВНЗ / Є. К. Вільковський, І. І. Кельман, О. О. Бакуліч. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Львів : Інтелект-Захід, 2007. - 496 с. - Бібліогр. : с. 494-495. - ISBN 978-966-7597-64-1

 

У посібнику розглянуті: види і класифікація вантажів і тари, порядок підготовки вантажів до перевезення, документи на перевезення, складові елементи транспортного процесу, особливості організації перевезень різних видів вантажів, характеристика рухомого складу.

 

 

 

 

656

Г124

Гавриленко, В. В. СУБД: технологія розв'язання функціональних задач на транспорті : навчальний посібник для студентів внз, що навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Транспортні технології" та "Інженерна механіка" / В. В. Гавриленко, Є. Г. Логачов, Л. М. Струневич ; Мін-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2007. - 151 с. - Бібліогр. : с. 149. - ISBN 966-632-083-5 

 

Посібник містить рекомендації щодо застосування технології системи управління базами даних на прикладі MS Acceess для розв'язання функціональних задач на транспорті.                                  

У посібнику розглянуті елементи технології, а саме:таблиці, що дозволяють об'єднувати дані із різних джерел в одній  реляційній базі даних; форми, запити та звіти, які забезпечують ефективний пошук, перегляд, корекцію, обробку та друк даних; кнопочні форми, що надають зручний інтерфейс для виконання сукупності функціональних задач у поточному економіко-виробничому процесі функціонування підприємств транспорту.                              

Рекомендується як навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямами  "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Транспортні технології" та "Інженерна механіка".

Посібник може бути корисним для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються проблемами автоматизації функцій управління на транспорті.

 

 

656

Г124

Гавриленко, В. В. СУБД: технологія розв'язання техніко-економічних задач на транспорті : навчальний посібник для студентів внз, що навч. за напрямами "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Транспортні технології" та "Інженерна механіка" / В. В. Гавриленко, Є. Г. Логачов, Л. М. Струневич ; Мін-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2007. - 99 с. - Бібліогр.: с.84. - ISBN 966-632-082-7 

 

У посібнику розглянута технологія СУБД на прикладі MS Aceess. Посібник допомагає вивчити інструментарій Aceess, орієнтуючи користувачів на використанні реляційних баз даних для розв'язання техніко-економічних задач на транспорті. Рекомендується як навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Транспортні технології" та "Інженерна механіка". Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються проблемами автоматизації розв'язання техніко-економічних задач на транспорті.

 

 

621.43

Г577

Говорун, А. Г. Конструкція та динаміка двигунів : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Інженерна механіка" / А. Г. Говорун, А. О. Корпач. - Київ : НТУ, 2007. - 124 с. : іл. - Бібліогр. : с. 123. - ISBN 966-632-081-9 

 

В навчальному посібнику викладені загальні питання кінематики та динаміки кривошипно-шатунних механізмів (КШМ) та сил, що діють в КШМ. Розглянуто методики розрахунку на міцність деталей КШМ. Значна увага приділена розгляду конструкцій деталей КШМ двигунів внутрішнього згоряння.

Посібник призначений для студентів спеціальностей транспортного профілю "Автомобілі та автомобільне господарство", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Колісні та гусеничні транспортні засоби". Посібник можуть використовувати студенти, аспіранти та інженерні працівники при вивченні конструкції двигунів внутрішнього згорання та їх проектуванні.

 

 

656.073

Г962

Гусєв, О. В. Конспект лекцій з дисципліни "Вантажознавство" (Принципи забезпечення зберігання та безпеки вантажів на транспорті) / О. В. Гусєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2007. - 180 с. - Бібліогр.: с. 121. 

 

В конспекті викладені принципи та вимоги щодо забезпечення зберігання та безпеки вантажів. Розглядаються питання упакування, пакетування, маркування, прийняття вантажів до перевезення , правила перевезення вантажів в Україні, правила техніки безпеки тощо. Належна увага приділена важливим питанням перевезення небезпечних вантажів (система інформації про небезпеку, вимоги до рухомого складу, профвідбір та вимоги до водіїв для забезпечення безпеки перевезень та безпеки дорожнього руху, вимоги ДАІ МВС України щодо вибору маршруту тощо).

 

 

 

 

 

621.8

Д329

Дем'янюк, В. А. Деталі машин і основи конструювання : конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.010 100 Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту" і 6.092 300 "Технологія й устаткування відновлення та підвищення зностійкості машин і конструкцій" / В. А. Дем'янюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2007. - 228 с. - Бібліогр. : с. 225-226. 

 

 

 

 

004

К637

Комп'ютерні мережі та комунікації : yавчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю "Менеджмент в транспортному будівництві" / М-во освіти і науки України, НТУ; укладачі : В.С. Садовенко [та ін.]. - Київ : НТУ, 2007. - 96 с. - Бібліогр. : с. 94-95. - ISBN 966-632-085-1 

 

Основу навчального посібника складає сім незалежних тем, в яких розглянуто характеристику та класифікацію засобів комунікаційної техніки, телекомунікації, їх роль і місце у сучасному суспільстві, концепції побудови локальних і глобальних комп'ютерних мереж, їх призначення та особливості функціонування, архітектура, типові технології комп'ютерних мереж, програмне забезпечення сучасних мережних технологій і тенденції їх розвитку, технології локальних і глобальних комп'ютерних мереж, їх типи та особливості використання, засоби захисту інформації в комп'ютерних мережах.

Навчальний посібник буде корисний і доступний всім бажаючим одержати або поглибити свої знання в галузі комп'ютерних мереж і телекомунікацій, особливо він може виявитися необхідним для людей, які активно користуються, або бажають активно користуватися глобальною мережею Internet.

 

 

656

К911

Кунда, Н. Т. Елементи дослідження операцій у транспортних системах: основні поняття, задачі прийняття рішень, математичне моделювання, системи масового обслуговування : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" внз / Н. Т. Кунда ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Норіта-плюс, 2007. - 181 с. - Бібліогр.: с. 181. - ISBN 978-966-2975-08-6 

 

Викладено основні поняття та означення дослідження операцій. Розглянуто підходи до розв'язання задач дослідження операцій за умов невизначеності, питання побудови математичних моделей операцій і використання положень теорій ігор, статистичних рішень та масового обслуговування в задачах дослідження операцій.

 

 

 

 

 

001

К911

Кунда, Н. Т. Методи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом "Транспортні технології" / Н. Т. Кунда, О. М. Куницька ; М-во освіти і науки України; НТУ. - Київ : НТУ, 2007. - 83 с. - Бібліогр.: с.82. - ISBN 966-632-069-Х

 

Представлено основні математичні методи, способи та прийоми, що використовуються при проведенні наукових досліджень випадкових процесів та систем.

 

 

 

 

656.072

Л373

Левковець, П. Р. Системні аспекти логістики в проектах пасажирських перевезень : монографія / П. Р. Левковець, І. Ф. Шпильовий. - Київ : НТУ, 2007. - 151 с. - Бібліогр.: с.142-151. - ISBN 966-632-091-6

 

В монографії теоретично узагальнені і розроблені прикладні аспекти логістики пасажирських перевезень. Запропоновані моделі і методи логістичного управління пасажирськими перевезеннями, які є основою формування і оптимізації управлінських рішень. Показані основні напрямки вдосконалення пасажирських перевезень за рахунок розробки та практичної  реалізації методів, моделей і стратегій моделювання та оптимізації міських та пасажирських перевезень. Розділи 1, 2 та 4 написані Шпильовим І.Ф, розділ 3 - Шпильовим І.Ф. спільно з Левковцем П.Р.

 

 

629.083

Л835

Лудченко, О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія : підручник для студентів ВНЗ / О. А. Лудченко. - Київ : Вища школа, 2007. - 527 с. : іл. - Бібліогр. : с. 522-523. - ISBN 978-966-642-351-4

 

Розкрито сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, нормативне й інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів, керування автомобілем залежно від умов експлуатації, технологію технічного обслуговування автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна. Висвітлено також питання охорони навколишнього природного середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для механіків, слюсарів автосервісу та водіїв.

 

 

54

М917

Мустяца, О. Н. Загальна хімія : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей нехімічних ВНЗ / О. Н. Мустяца, В. М. Янкович ; М-во освіти і науки України, НТУ, Національний технічний ун-т України "КПІ". - Київ : Арістей, 2007. - 276 с. - Бібліогр. : с. 259-261. - ISBN 978-966-8458-86-6 

 

Навчальний посібник написаний у відповідності із програмою курсу "Хімія" технічних спеціальностей нехімічних вузів.

Викладено теоретичні питання з будови атому та хімічного зв'язку, закономірностей протікання хімічних реакцій, властивостей дисперсних систем, окисно-відновних реакцій та електрохімії, з хімізму процесів тверднення в'яжучих матеріалів; наведено основні уявлення про полімери та їх застосування. Увага надана практичному розв'язуванню теоретичних питань з вирішенням конкретних прикладів, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу з розділів загальної хімії.

У навчальному посібнику наведені контрольні запитання і завдання, а також необхідний довідковий матеріал у вигляді таблиць.

Навчальний посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей нехімічних вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

Навчальний посібник буде корисний для самостійного вивчення основних положень хімії слухачами дистанційної освіти, а також для студентів технікумів та учнів старших класів середніх шкіл, для інженерно-технічних працівників.

 

 

 

629.3.027.5

Н547

Неруйнівний тепловий контроль автомобільних шин / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Б. Деркачов, Є. Б. Долгов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Знання України, 2007. - 152 с. - Бібліогр. : с. 148-151. - ISBN 978-966-316-192-1 

 

Викладено основи теорії неруйнівного теплового контролю автомобільних шин, розглянуто методи та технічні засоби для його здійснення, наведено результати експериментальних досліджень з теплового контролю шин в умовах виробництва, наведено технічні характеристики сучасної інфрачервоної апаратури та рекомендації по її застосуванню для теплового контролю шин.

Книга може бути корисною для науковців, аспірантів, студентів, які займаються виробництвом автомобільних шин та експлуатацією автотранспорту.

 

 

004

О-752

Основи алгоритмізації та програмування. Turbo Pascal 7.0 : Навчальний посібник з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів внз, що навчаються за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології" / М-во освіти і науки України, НТУ; В.Д. Данчук, О.А. Булига, К.Б. Булига, К.М. Алексєєнко. - Киев : НТУ, 2007. - 150 с. - Бібліогр.: с.149. - ISBN 966-632-068-1 

 

Навчальний посібник містить у собі теоретичний матеріал з основ алгоритмізації та програмування, а також різнопланові задачі, які дозволяють відпрацьовувати основні прийоми програмування в системі  Turbo Pascal 7.0.

 

 

 

004

0-753

Основи інформатики : навчальний посібник: в 2 ч. Ч. 1. Основи комп'ютерної технології математичних розрахунків в середовищі MathCAD / М-во освіти і науки України, НТУ; В.І.Вишневецький, В.П.Лясковський, О.П.Тимченко, Я.О.Лудченко, А.В.Кривенко. - Київ : НТУ, 2007. - 112 с. - ISBN 966-632-088-6

 

Методичні вказівки призначені для вивчення технологічних прийомів роботи і придбання практичних навиків їх виконання для математичних розрахунків в середовищі універсальної інтегрованої системи математичних розрахунків і моделювання MathCAD.

Приведені лабораторно-практичні роботи утримують теоретичні і практичні частини, коментарі і методичні вказівки до виконання конкретних завдань. Кожна лабораторно-практична робота утримує конкретне завдання. Завдання розташовані за принципом "від простого до складного", що дозволило авторам уникнути зайвих коментарів і пояснень, а тим, хто вивчає і набуває практичних навичок - економніше використовувати час.

Методичний посібник, призначений для студентів, може бути використаний будь-ким, хто хоче освоїти технологію і придбати практичні навики використання технологічних прийомів для виконання математичних розрахунків в середовищі універсальної інтегрованої системи математичних розрахунків і моделювання MathCADне залежно від спеціальності.

Наступні лабораторні роботи і методики їх виконання розроблені у співавторстві: з Гришук Г.П. лабораторна робота № 29 "Частинні похідні", лабораторна робота № 30 "Методика оцінки абсолютних і відносних похибок", з Дядюшенко О.О лабораторна робота № 25 "Обчислення певного інтеграла", з Вишневецьким В.В. лабораторна робота № 20 "Матричні функції. Технологія обробки матричної інформації", з Данчук Т.В. лабораторна робота № 26 "Приклади обчислення інтегралів з використанням символьної математики", з Данчук М.В. лабораторна робота № 27 "Обчислення похідної функції у точці".

 

 

624.2

Р654

Розрахунки і проектування мостів : в 2-х т. : навчальний посібник. Т. I / О. Закора, Д. Каплинський, М. Корнієв, А. Корецький, А. Лантух-Лященко, К. Медведєв, В. Снитко, В. Тодіріка ; за заг. ред. А. Лантуха-Лященка. - Київ : НТУ, 2007. - 337 с. - ISBN 966-632-086-Х 

 

В навчальному посібнику наведено загальні засади розрахунку і проектування автодорожніх мостів та приклади розрахунку елементів мостів. Приклади містять процедуру розробки проекту моста та детальні розрахунки поширених типів конструкцій мостів на статичні і динамічні навантаження. В посібнику наведено також довідкові дані, необхідні при проектуванні.

Книгу призначено для студентів транспортних вузів як посібник. Вона буде також корисна для викладачів транспортних і будівельних вузів, аспірантів, магістрів та інженерів мостових проектів, будівельних та експлуатаційних організацій.

 

 

366

С166

Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів : навчальний посібник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2007. - 382 с. : іл. - Бібліогр. : с. 356-380. - ISBN 966-608-696-4 

 

Навчальний посібник є узагальненою працею з питань консюмеризму, організації захисту прав споживачів, інспектування суб'єктів господарювання. У ньому наведено законодавчі та нормативні документи, що регламентують захист прав споживачів.

Для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Маркетинг", "Експертиза товарів та послуг", спеціалістів з менеджменту, експертизи товарів та послуг, митної справи, підприємців, торговців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами захисту прав споживачів.

 

 

629.02

С404

Сирота, В. І. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота, В. П. Сахно ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Арістей, 2007. - 288 с. - Бібліогр. : с. 283-284. - ISBN 966-381-018-1 

 

У навчальному посібнику запропоновані теоретичні і методичні положення для вивчення основ конструкції та теорії експлуатаційних властивостей рухомого складу автомобільного транспорту. Наведений порівняльний аналіз конструкцій основних вузлів та систем сучасних автомобілів, розглянута методика розрахунків основних техніко-експлуатаційних властивостей рухомого складу, запропоновані методи визначення ефективності використання автомобілів і автопоїздів в типових умовах експлуатації.

Для студентів спеціальностей "Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин", "Автомобілі і автомобільне господарство", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту", "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".

 

 

 

 

355.58

С904

Сусло, С. Т. Цивільний захист : навчальний посібник для студентів ВНЗ / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда ; М-во освіти і науки України, НТУ ; за ред. М. О. Біляковича. - Київ : Арістей, 2007. - 368 с. - Бібліогр. : с. 364-367. - ISBN 966-381-023-8 

 

У навчальному посібнику викладено основні питання організації цивільного захисту населення та території від надзвичайних ситуацій (НС) та основні вимоги "Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру"

 

 

 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 2. Технологія наукових досліджень і технологічної творчості / Е. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К. Доля, О. Т. Лановий, І. Е. Линник, В. П. Поліщук ; за заг. ред. М. Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2007. - 318 с. - Бібліогр. : с. 310-315. - ISBN 978-966-316-165-5 

 

У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 "Транспортні технології" вищих навчальних закладів.

 

 

 

656

С409

   

Системологія на транспорті : підручник: у 5 кн. Кн. 4. Організація дорожнього руху / Є. В. Гаврилов, М. Ф. Дмитриченко, В. К .Доля, О. Т. Лановий, І. Є. Линник, В. П. Поліщук ; за заг. ред. М. Ф. Дмитриченка. - Київ : Знання України, 2007. - 452 с. - Бібліогр.: с.447-448. - ISBN 978-966-316-186-0

 

У підручнику розглянуто понятійний апарат організації  дорожнього руху, принципи та методи вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст і на автомобільних дорогах загального користування. Визначено принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічна, енергетична, екологічна та ергономічна оцінка. Підручник призначений для студентів  і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напрямку 1004 "Транспортні технології" у вищих навчальних закладах

 

 

656.072

Т484

Ткаченко, А. М. Державне регулювання у сфері міжнародних пасажирських перевезень : навчальний посібник / А. М. Ткаченко, О. С. Ігнатенко, П. Р. Левковець ; Національна академія державного управління при Президентові України; Державне підприємство "Служба міжнародних автомобільних перевезень". - Київ : ДажБог, 2007. - 294 с. - ISBN 5-7707-1422-0 

 

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні аспекти логістичного державного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекомічної діяльності з врахуванням напрямків реалізації регулярного впливу та тенденцій глобалізації в її формуванні. На основі проведених досліджень узагальнені принципи та напрями державного регулювання транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, стратегія державної політики України щодо співробітництва з державами СНД в галузі транспорту, особливості державної політики України щодо співробітництва з Російською Федерацією у розвитку транспортної інфраструктури, а також адаптації законодавства України в галузі транспорту до законодавства Європейського Союзу.

Систематизовані положення законодавчих актів України та Європейського Союзу щодо організації регулярних, нерегулярних, маятникових перевезень пасажирів автотранспортом.

Розрахована на працівників державних органів влади й управління, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів освіти економічного та управлінського профілю.

 

 

656

Т654

Транспортні технології в системах логістики : підручник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, П. Р. Левковець, А. М. Ткаченко, О. С. Ігнатенко, Л. Г. Зайончик, І. М. Статник ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : ІНФОРМАВТОДОР, 2007. - 676 с. - Бібліогр. : с. 654-665. - ISBN 978-966-2945-7 

 

У підручнику викладено концепцію формування та реалізації транспортних технологій у логістичних системах, розглянуто сучасні основи функціонування логістичних систем, тенденції розвитку міжнародних перевезень вантажів. Особливу увагу приділено формуванню взаємовідносин України із закордонними партнерами в галузі побудови і реалізації логістичних операцій та нагромаджувально-розподільчих термінів.

Висвітлено питання раціонального використання ресурсів, планування та прогнозування процесів логістичногосервісу на основі оптимізації окремих елементів транспортних технологій.

 

 

625.72

Х769

Хом'як, А. Я. Інженерні вишукування у транспортному будівництві : навчальний посібник / А. Я. Хом'як. - Київ : Знання, 2007. - 348 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр. : с. 345-348. - ISBN 966-346-247-7 

 

У навчальному посібнику комплексно розглядаються основні види інженерних вишукувань у транспортному будівництві: економічні, технічні (зокрема геодезичні, геологічні, гідрометричні, екологічні, аеровишукування). Описано передбудівні вишукування, вишукування при реконструкції, експлуатаційні та містобудівні вишукування. Наводиться методика проведення транспортних вишукувань як складової економічних вишукувань. Значна увага приділяється вишукуванню автомобільних доріг, мостових переходів і транспортних вузлів. В основу посібника покладено курс лекцій, що читається автором протягом останніх років у Національному транспортному університеті.

Для студентів технічних навчальних закладів будівельних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, фахівцям-практикам проектно-вишукувальних організацій

 

 

 

008

Х823

Хорошун, Б. І. Українська та зарубіжна культура : в 2 т. : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Т.1 / Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т економіки і бізнесу на транспорті. - Київ : НТУ, 2007. - 288 с. - Бібліогр. : с. 278-287. - ISBN 966-632-078-9 

 

У посібнику з новітніх науково-концептуальних позицій у стислій формі відображені  ключові питання курсу "Українська та зарубіжна Культура". Дається цілісне, комплексне уявлення про розвиток української та зарубіжної культури як системи національних цінностей у контексті розвитку світового культурного процесу від давніших часів до сучасності. Структура книги та викладення матеріалу дозволяють вислітлити низку нових важливих аспектів і тенденцій у розвитку вітчизняної та світової культури.

 

 

 

008

Х823

Хорошун, Б. І. Українська та зарубіжна культура : в 2 т.: навчальний посібник для студентів ВНЗ. Т.2 / Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т економіки і бізнесу на транспорті. - Київ : НТУ, 2007. - 296 с. - Бібліогр. : с. 284-293. - ISBN 966-632-077-0 

 

У посібнику з новітніх науково-концептуальних позицій у стислій формі відображені  ключові питання курсу "Українська та зарубіжна Культура". Дається цілісне, комплексне уявлення про розвиток української та зарубіжної культури як системи національних цінностей у контексті розвитку світового культурного процесу від давніших часів до сучасності. Структура книги та викладення матеріалу дозволяють вислітлити низку нових важливих аспектів і тенденцій у розвитку вітчизняної та світової культури.

 

 

656

Я936

Яцківський, Л. Ю. Загальний курс транспорту : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" ВНЗ. Кн. 1 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Арістей, 2007. - 544 с. - Бібліогр. : с. 539. - ISBN 966-381-020-3 

 

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни. Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

 

 

656

Я936

Яцківський, Л. Ю. Загальний курс транспорту : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" ВНЗ. Кн. 2 / Л. Ю. Яцківський, Д. В. Зеркалов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Арістей, 2007. - 504 с. - Бібліогр. : с. 502-503. - ISBN 978-966-8458-80-4 

 

У навчальному посібнику викладено окремі теми дисциплін "Взаємодія видів транспорту", "Загальний курс транспорту", "Транспортно-експедиторська робота", "Комерційна робота на транспорті", "Організація перевезень і управління на транспорті", "Вантажні перевезення", "Логістика". Розглянуті транспортні системи світу і України, технологічна, технічна, економічна, правова та інформаційна взаємодія видів транспорту при перевезенні вантажів, особливості перевезення вантажів залізничним, автомобільним, водним і  авіаційним транспортом. Приділено увагу елементам логістики і транспортно-експедиторської діяльності.

Навчальний посібник відображає сучасний стан транспортного забезпечення національної економіки, він грунтується на міжнародній і національній нормативно-правовій базі щодо перевезень вантажів.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом "Транспортні технології" спеціальностей "Транспортні системи", "Організація перевезень і управління на транспорті", "Організація і регулювання дорожнього руху", працівників транспортних та експедиторських підприємств, а також для студентів коледжів і технікумів.

 

 

2006 рік

 

 

 

 

 

625.42

А36

Айвазов, Ю. М. Проектування метрополітенів : навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.092106 "Мости і транспортні тунелі" : у 3-х частинах. Ч. 1 / Ю. М. Айвазов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 166 с. - Бібліогр. : с. 164. - ISBN 966-632-070-1

 

Подаються загальні відомості про метрополітени, їхній рухомий склад, висвітлюється місце метрополітенів у транспортній системі великих міст.

 

 

 

 

 

629.3.08

А663

Андрусенко, С. І. Принципи та інструменти управління якістю : навчальний посібник / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 72 с. - Бібліогр. : с. 71. - ISBN 966-632-065-7 

 

У навчальному посібнику розглянуті сучасні підходи до управління якістю продукції та послуг. Детально описана сутність таких понять як "продукт" та "якість" взагалі і в автосервісі зокрема..

 

 

 

 

 

 

811.111

А91

Астаніна, Н. В. Організація міжнародних перевезень : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" внз (англ. мовою) / Н. В. Астаніна, М. Є. Бабич, О. Б. Четверухіна. - Київ : НТУ, 2006. - 123 с. - Бібліогр.: с.122. - ISBN 966-632-072-Х 

 

Зміст посібника орієнтовано на формування мовних компетенцій, які сприятимуть ефективному функціонуванню фахівців у професійному середовищі, пов'язаному з організацією вантажних перевезень.

 

 

 

 

 

658

Б613

Білокобила, Є. Ю. Основи маркетингу : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Є. Ю. Білокобила, Л. Ю. Яцківський ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : ІНФОРМАВТОДОР, 2006. - 348 с. - Бібліогр. : с. 347. - ISBN 966-2945-00-8 

 

У посібнику розглянуто основні концепції маркетингу, життєвий цикл товару, основні типи ринків, ціноутворення, канали збуту та міжнародний маркетинг.

 

 

 

 

 

625.7

Б903

Будівництво автомобільних доріг (розробка спеціальних розділів дипломних та курсових проектів для студентів спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми") : навчально-наочний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми" / М-во освіти і науки України, НТУ ; В. Я. Савенко, В. І. Каськів, О. Г. Островерхий, О. П. Лисенко. - Київ : НТУ, 2006. - 184 с.: іл. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 118-119. - ISBN 966-632-058-4 

 

Розглянуті загальні принципи і основні поняття визначення кошторисної вартості будівництва автомобільних доріг і штучних споруд на них згідно діючих нормативних документів

 

 

 

 

378

В558

Вища освіта і Болонський процес : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, В. Д. Данчук. - Київ : Знання України, 2006. - 440 с. - Бібліогр. : с. 427-439. - ISBN 966-316-113-2 

 

Навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних із проблемами євроінтеграції вищої освіти, розкриттям сучасних принципів побудови, характерних тенденцій розвитку та завдань вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах

 

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Комп'ютерні технології в розв'язанні задач теорії масового обслуговування : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології" / В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, Л. М. Парохненко. - Київ : НТУ, 2006. - 219 с. - Бібліогр. : с. 215. - ISBN 966-632-067-3 

 

Посібник призначений для вивчення методів, моделей і алгоритмів розв'язання задач теорії масового обслуговування і їх реалізації засобами сучасних комп'ютерних технологій.

Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології".

Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються проблемами економіко-математичного моделювання у галузі економіки і управління.

 

 

 

 

 

330.1

Г612

Головніна, О. Г. Основи соціальної економіки : підручник / О. Г. Головніна ; М-во освіти і науки України, НТУ (Ін-т економіки і бізнесу на транспорті), Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : Арістей, 2006. - 612 с. - Бібліогр. : с. 557-567. - ISBN 966-381-015-7 

 

У підручнику послідовно розглядаються теоретичні, методологічні засади соціально-орієнтованої ринкової економіки.

 

 

 

 

621.891

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Триботехніка та основи надійності машин : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов, О. О. Мікосянчик ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Інформавтодор, 2006. - 216 с. - Бібліогр.: с.208-209. - ISBN 966-2945-01-6 

 

В посібнику викладені основні питання триботехніки стосовно режимів мащення в триботехнічних системах, підбору та властивостей мастильних матеріалів і матеріалів контактуючих тіл, представлені основні види зношування та розкриті механізми зносу елементів трибоспряження, а також наведені напрями підвищення зносостійкості матеріалів вузла тертя.

У другому розділі, який описує надійність машин та механізмів, дані основні поняття про складові надійності, представлені загальні математичні моделі оцінки надійності та наведені схеми планування експериментів, проаналізовані закономірності, які призводять до відмов механізмів і запропоновані способи резервування об'єктів.

Даний посібник рекомендується для аспірантів і студентів технічних спеціальностей вищихнавчальних закладів України.

 

 

 

 

504

Е457

Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська; М-во освіти і науки України; НТУ. - Київ : Арістей, 2006. - 292 с. - Бібліогр.: с.289-291. - ISBN 966-8458-86-9

 

У навчальному посібнику викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом.

 

 

 

 

 

 

 

 

621.3

Е502

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : конспект лекцій / М-во освіти і науки України; НТУ; укладачі : Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко. - Київ : НТУ, 2006. - 219 с. - Бібліогр. : с. 218. 

 

 

 

 

 

 

 

528

К893

Кузьмін, В. І. Інженерна геодезія в дорожньому будівництві : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "Будівництво та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів" та "Мости і транспортні тунелі" / В. І. Кузьмін, О. А. Білятинський. - Київ : Вища школа, 2006. - 278 с. : іл. - Бібліогр. : с. 273-274. - ISBN 966-642-260-3 

 

Викладено теоретичні положення інженерної геодезії у дорожньому будівництві, методи вимірювання і перевірок роботи приладів.

 

 

 

 

 

629.3

Л362

Левковець, П. Р. Управління проектами виробництва і технічної експлуатації автотранспортних засобів : монографія / П. Р. Левковець, О. П. Левківський. - Київ : НТУ, 2006. - 142 с. - Бібліогр.: с.137-139. - ISBN 966-632-079-7 

 

Монографія присвячена питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів управління проектами виробництва і технології експлуатації автотранспортних засобів

 

 

 

 

625.7

Л618

Ліпський, Г. Є. Основи проектування організації дорожньо-будівних робіт : Навчальний посібник для курсового та дипломного проектування / Г. Є. Ліпський, С. В. Тюпаков ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 2-е вид., випр. та допов. - Київ : НТУ, 2006. - 154 с.: іл. - Бібліогр.: с.59. - ISBN 966-632-073-8 

 

У посібнику наведені: основні положення ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного будівництва", щодо організації будівельного виробництва і розробки відповідної проектної документації, яка регламентує проведення будівельних робіт на об'єктах; методичнірекомендації до виконання курсових і дипломних проектів відповідно до програми навчальної дисципліни "Організація і планування дорожнього виробництва і вимог ДБН А.3.1-5-96; виписка з ресурсних  елементних кошторисних норм (збірники 1, 27, 30) для розрахунку необхідних ресурсів при будівництві автомобільних доріг та інших транспортних споруд.

 

 

 

 

629.3

М34

Матейчик, В. П. Методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів : монографія / В. П. Матейчик ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 216 с. - Бібліогр.: с.197-212. - ISBN 966-632-056-8

 

Викладені наукові основи оцінювання екологічної безпеки ДТЗ за критеріями ефективності паливовикористання та рівня забруднення середовища з урахуванням призначення та умов експлуатації.

 

 

 

 

 

656.13

М581

Міжнародні перевезення і транспортне право : навчальний посібник для студентів ВНЗ / П. Р. Левковець, В. С. Марунич, А. М. Ткаченко, О. С. Ігнатенко, О. В. Канарчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 3-є вид., випр. та допов. - Київ : Арістей, 2006. - 416 с. - Бібліогр. : с. 397-413. - ISBN 966-8458-19-2

 

У посібнику розглянуті: сучасні основи транспортного права та міжнародні правові засади діяльності на транспорті; основні тенденції розвитку автомобільних перевезень у країнах Європи та США

 

 

 

 

 

665.012

П808

Прокудін, Г. С. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах / Г. С. Прокудін ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 224 с. - Бібліогр. : с. 217-222. - ISBN 966-632-062-2 

 

Викладено основні методи аналізу та оптимізації перевезень у транспортних системах. Для представлення моделей транспортних перевезень використовуються матрична і мережева моделі.

 

 

 

 

 

 

 

340.12

Р563

Ричков, М. О. Філософія права (дискусія під час занять) : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю "Правознавство" / М. О. Ричков ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 127 с. - ISBN 966-632-075-4 

 

Ця книга - посібник для студентів, які вивчають філософію права. Вона уявляє собою занотовані думки студентів і викладача під час дискусій на заняттях з цієї дисципліни

 

 

 

 

 

625.7

С127

Савенко, В. Я. Основи технології будівництва доріг (для самостійної роботи з вивчення дисципліни) : навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю "Автомобільні дороги та аеродроми" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. П. Лисенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 247 с. - Бібліогр. : с. 19-20. - ISBN 966-632-064-9 

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни "Основи технології будівництва доріг" містить програму дисципліни, короткий зміст та методичні рекомендації.

В посібнику викладено основи технології будівництва автомобільних доріг загального користування, в тому числі проведення підготовчих робіт, спорудження земляного полотна і різних типів дорожнього одягу, з урахуванням нових сучасних технологій.

 

 

 

625.7

Т384

Технологія будівництва автомобільних доріг (для самостійної роботи з вивчення дисципліни) : навчально-методичний посібник для студентів внз, які навчаються за спеціальністю 7.092105 "Автомобільні дороги і аеродроми" заочної форми навчання / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, В. І. Каськів, О. П. Лисенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 256 с. : іл. - ISBN 966-632-059-2 

 

У посібнику викладено основні питання технології будівництва автомобільних доріг загального користування, в тому числі проведення підготовчих робіт, спорудження земляного полотна і різних типів дорожнього одягу.

 

 

 

 

556

Т485

Ткачук, С. Г. Гідрологія : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями "Екологія і охорона навколишнього середовища", "Мости та транспортні тунелі", "Автомобільні дороги та аеродроми" / С. Г. Ткачук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2006. - 151 с. - Бібліогр. : с. 146. - ISBN 966-632-063-0 

 

Навчальний посібник складається з вступу і трьох частин: природа річок; інженерна гідрологія суші; руслові переформування і деформації.

 

 

 

 

 

008

У456

Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ; Б. І. Хорошун [та ін.]. - Київ : НТУ, 2006. - 171 с. - Бібліогр. : с. 165-168. - ISBN 966-632-006-5 

 

У пропонованому навчальному посібнику з новітніх науково-концептуальних позицій у стислій формі відображені ключові питання курсу "Українська та зарубіжна культура"

 

 

 

 

 

 

656.05

У718

Управління автомобільним транспортом : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" вузів / М-во освіти і науки України, НТУ; П. Р. Левковець, Д. В. Зеркалов, О. І. Мельниченко, О. Г. Казаченкоза ; ред. Д. В. Зеркалова. - Київ : Арістей, 2006. - 416 с. - ISBN 966-8458-91-5 

 

Узагальнено матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів автомобільним транспортом України.

 

 

 

 

691

Ф503

Фізико-хімічні методи досліджень будівельних матеріалів : навчальний посібник для студентів спеціальності 7.092.104 "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / М-во освіти і науки України, НТУ; Уклад.: Ю.М.Дорошенко, В.І.Карташева. - Київ : НТУ, 2006. - 100 с.: іл. - Бібліогр.: с.99. - ISBN 966-632-061-4 

 

У посібнику розглянуті такі основні аналітичні методи: дериватографія, пластометрія, електронна мікроскопія, рентгенівська і оптична спектроскопія, та особливості їх застосування при розробці сучасних матеріалів та контролі якості будівельних конструкцій і виробів.

 

 

 

 

930

Х823

Хорошун, Б. І. Історія України : навчальний посібник / Б. І. Хорошун ; М-во освіти і науки України; НТУ; Ін-т економіки і бізнесу на транспорті. - Вид. 2-е, допов. - Київ : НТУ, 2006. - 228 с. - Бібліогр. : с. 210-211. - ISBN 966-632-057-6 

 

У другому виданні посібника з новітніх науково-концептуальних позицій у стислій формі відображені ключові питання курсу історії України, що охоплює події від найдавніших часів до наших днів.

 

 

 

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.