назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 3 (2014-2013)

 2014 рік

 

656.06

А663

Андрусенко, С. І. Моделювання бізнес-процесів підприємства автосервісу : монографія / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук ; НТУ. - Київ : Кафедра, 2014. - 328 с. : іл. - Бібліогр. : с. 251-257. - ISBN 978-966-2705-75-1 

 

У монографії розглянуто питання вирішення проблем функціонування і розвитку підприємств автосервісу (ПАС). Показано, що покращення показників роботи підприємства може бути досягнуто шляхом прийняття управлінських рішень на основі моделювання та оптимізації виробничої системи (ВС). Висвітлено роль системи управління якістю в покращенні діяльності ПАС. Наведено методи моделювання та оптимізації бізнес-процесів підприємства. Представлено розроблені авторами моделі ПАС і запропоновано критерії оптимізації параметрів ВС підприємства та систему показників для контролю якості роботи ПАС. Проведено дослідження властивостей ВС ПАС за її імітаційними моделями. Представлено методики діагностування ВС та оптимізації підрозділів ПАС.

Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, практиків, підприємців, аспірантів та студентів ВНЗ, усіх тих, кого цікавлять покращення діяльності підприємств автомобільного сервісу.

 

 

 

 

338.26

К937

Курс лекцій з навчальної дисципліни "Планування проектної діяльності" : для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.18010013 "Управління проектами". Ч. 2. Методичні основи проведення маркетингового аналізу проектів в процесах бізнес-планування. Розділ 3. Розроблення маркетингового комплексу / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; розробники : Т. А. Воркут, О. Є. Білоног, А. М. Дмитриченко. - Київ : НТУ, 2014. - 80 с. - Бібліогр. : с. 77-78. 

 

 

 

 

 

625.7

Л655

Лихоступ, М. М. Кошторисна справа у дорожньому виробництві : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / М. М. Лихоступ, Ю. М. Осяєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 124 с. : іл. - Бібліогр. : с. 97-99. - ISBN 978-966-632-214-5 

 

В навчальному посібнику розвинуті державні і галузеві положення та нормативні документи, що регламентують визначення вартості будівельних робіт стосовно особливостей і вимог, які існують в дорожньому виробництві. Перш за все розглянуто роль та місце критерію вартості дорожніх робіт в загальній системі управління, визначені рівня розрахунку вартості робіт та надана їх характеристика. Особлива увага приділена процесами визначення одиничних розцінок та вивченню елементів, що її формують, а також використанню спеціального програмного забезпечення.

 

 

001

Л835

Лудченко, О. А. Наукові дослідження. Патентознавство. Методологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. - 6-те вид., перероб. і доп. - Київ : Логос, 2014. - 204 с., іл. : іл. - Бібліогр. : с. 201-203. - ISBN 978-966-171-679-6 

 

Розглянуто формулювання теми, мети і завдання наукового дослідження; методологія теоретичного і експериментального досліджень; аналіз теоретико-експериментальних досліджень, формулювання висновків і пропозицій; впровадження і ефективність наукових досліджень; правила оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, дисертацій на здобуття наукових ступенів. Висвітлено також питання організаційно-правових форм патентознавства, патентного пошуку, купівлі і продажу ліцензій на винаходи.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, наукових працівників і спеціалістів.

 

 

 339.9

М431

Международная экономика : учебное пособие / сост. : В. Г. Полонский, И. М. Чамара, Е. Н. Тарануха ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Экономики". - Киев : НТУ, 2014. - 196 с. - Библиогр. : с. 164-165. - ISBN 978-966-632-211-4 

 

В учебном пособии выложен комплекс учебно-методического обеспечения, необходимого для самостоятельного изучения дисциплины "Международная экономика". Раскрыты основные проблемы современной международной экономики с учетом приобретения мировой экономической науки. Особенное внимание уделено освещению вопросов относительно вступления Украины в Мировую организацию торговли.

Пособие состоит из вступления, описания и структуры дисциплины по модульной системе, программы и рабочей программы, содержания лекций и практических занятий, заданий для самостоятельной работы. Изложены методические советы к изучению каждого модуля по темам курса, а также методические указания к выполнению практических занятий и самостоятельной работе. Предоставлен перечень контрольных вопросов для проверки знаний и список рекомендованной литературы.

 

 

004

Н342

Наумова, Н. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки (MS Word, MS Excel) : навчальний посібник для студентів денної форми навчання напряму "Право", фахового спрямування "Транспортне право" / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 124 с. - Бібліогр. : с. 123. - ISBN 978-966-632-222-0 

 

Навчальний посібник з дисципліни "Інформатики та обчислювальної техніки" містить матеріал за базовим курсом, що відповідає нормативній програмі цієї дисципліни для студентів денної форми навчання напряму "Право", фахового спрямування "Транспортне право".

Навчальний посібник побудований з врахуванням кредитно-модульної системи навчання. До нього включені теоретичні відомості до кожної з тем та завдання на виконання лабораторних робіт. Він охоплює матеріал другого семестра та спрямований на освоєння інформаційних технологій обробки текстової  інформації (текстовий процесор MS Word) та табличної (електронний процесор MS Excel).

 

 

621.9.02

О-753

Основи процесів різання металів та металообробні верстати : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук, А. М. Савчук, Л. П. Барилович, О. І. Богданова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 252 с. - Бібліогр. : с. 246-248. - ISBN 978-966-632-202-2 

 

В навчальному посібнику викладені основи та закономірності процесів різання металів. Описана конструкція і характеристика основних ріжучих інструментів, їх класифікація відповідно до існуючих видів обробки металів (точіння, свердління, фрезерування, шліфування, стругання, протягування), а також конструкція та класифікація металообробних верстатів. Приведені їх кінематичні схеми і методи налаштування на виконання певних робіт.

Посібник призначений для студентів, які вивчають основи процесів різання металів та металообробне устаткування, а також може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам металообробної промисловості.

Він відповідає навчальній програмі транспортних університетів IV рівня акредитації.

 

 

625.73

П147

Пальчик, А. М. Проектування поздовжнього профілю автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів ВНЗ / А. М. Пальчик, М. О. Олійник ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 120 с. - Бібліогр. : с. 117-119. - ISBN 978-966-632-205-3 

 

Наведені основні положення методу проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг. Вперше розглянуто цей метод блоком з двох кривих змінного радіуса. Всі теоретичні положення підкріплені прикладами.

Рекомендується для вивчення та закріплення основних положень теоретичного курсу, самостійної роботи студентів та проведення практичних занять і курсового проектування з дисципліни. Призначений для студентів напряму підготовки "Будівництво", фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродром" які вивчають дисципліну "Проектування автомобільних доріг".

 

 

 

 

 

355.58

П691

Практикум з нормативної дисципліни "Цивільний захист" : для студентів ун-ту денної та заочної форм навчання / С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв, Г. М. Харамда, П. І. Чуваєв, А. Б. Сінкевич ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. - Київ : НТУ, 2014. - 96 с. - Бібліогр. : с. 93-94. 

 

 

 

 

 

504

П691

Практикум з нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" : навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Г. Ф. Гусєв, П. І. Чуваєв, С. Т. Сусло, Т. М. Пальчик, В. І. Зюзюн ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 116 с. - Бібліогр. : с. 115. - ISBN 978-966-632-201-5 

 

Розглянуто теоретичні і практичні питання небезпечних факторів в системі "Людина - життєве середовище". Запропоновано зміст, порядок та вимоги щодо виконання практичних занять, наведені ситуаційні задачі, приклади розрахунків, які допоможуть студентам сформувати необхідні вміння і навички виявляти, аналізувати небезпечні та шкідливі фактори в оточуючому середовищі для запобігання (або зменшення) й ліквідації їхнього впливу на людину.

Матеріал посібника призначений для студентів НТУ за всіма напрямами підготовки.

 

 

625.123

П791

Проектування, будівництво та експлуатація поздовжніх дренажів мілкого залягання : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, В. В. Стьожка ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 140 с. - Бібліогр. : с. 100-102. - ISBN 978-966-632-220-6 

 

Посібник призначений для студентів напряму підготовки "Будівництво", фахового спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми", які вивчають дисципліни "Технологія будівництва доріг" та "Будівництво та експлуатація інженерних мереж". Наведені основні положення проектування, технології будівництва, експлуатації поздовжніх дренажів мілкого залягання на автомобільних дорогах; особливості зміни водно-теплового режиму; види дренажних конструкцій мілкого залягання та їх елементів. Розроблені питання технології будівництва поздовжнього дренажу мілкого залягання із застосуванням геосинтетичних матеріалів та без них. Рекомендується для вивчення та закріплення основних положень теоретичного курсу, самостійної роботи студентів та проведення практичних занять і курсового проектування з дисципліни.

 

 

624.2

С47

Славінська, О. С. Теорія та методи прогнозування розмивів в зоні впливу мостових переходів : монографія / О. С. Славінська ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 300 с. - Бібліогр. : с. 283-298. - ISBN 978-966-632-213-8 

 

В монографії представлено нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розробці теорії та методів прогнозування загальних та місцевих розмивів в зоні впливу мостових переходів, які грунтуються на положеннях механіки неоднорідних середовищ. На підставі загального рівняння переносу неоднорідного потоку запропоновано системи рівнянь, які описують динаміку основної зависенесної товщі та придонної області руслового потоку. Для заплавних ділянок запропоновано систему рівнянь, яка враховує наявність завіси та вплив опору від рослинності на динаміку потоку. Відповідно до цих умов розроблено комплекс замикаючих моделей. Для реалізації системи запропонованих моделей використовувались сучасні числові методи, пристосовані до класу розглядуваних задач.

 

 

004.7

Т384

Технологія інформаційного пошуку у Всесвітній павутині : навчальний посібник з дисциплін "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Основи інформатики", "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напрямів "Менеджмент", "Транспортні технології" / укладачі : В. Д. Данчук, Л. В. Осіпа ; М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т економіки та бізнесу на транспорті. - Київ : НТУ, 2014. - 108 с. - Бібліогр. : с. 107. - ISBN 978-966-632-2060 

 

В навчальному посібнику викладені принципи роботи пошукових систем у Всесвітній павутині і проаналізовані їх можливості. Наведена класифікація пошукових машин та їх рейтинг у користувачів. Приведені особливості використання тих пошукових систем, які користуються найбільшою популярністю у фахівців та користувачів Internet.

Посібник призначений для студентів, які вивчають основи комп'ютерних мереж, а також інформатику та комп'ютерну техніку. Може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам та іншим інженерно-технічним працівникам, які роблять аналіз наукових наробок у своїй галузі.

 

 

 

 

 

53

Ф503

Фізика : конспект лекцій. Спеціальність 6.050101 "Інформаційні управляючі системи та технології" / укладач Г. Л. Ісаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 160 с. - Бібліогр. : с. 152. 

 

 

 

 

 

 

54

Ф503

Фізична хімія і хімія силікатів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"; фахове спрямування - "Технологія буд-них конструкцій, виробів і матеріалів" (ТК). (Основні теоретичні положення, приклади розв'язання задач, завдання для самостійної роботи). Ч. 2 / укладач О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 176 с. - Бібліогр. : с. 174-175. - ISBN 978-966-632-210-7 

 

У навчальному посібнику наведено основні теоретичні положення програмного матеріалу з фізичної хімії і хімії силікатів з окремими прикладами застосування їх на практиці, а також розглянуто основні поняття про нанонауку та її безмежні можливості для створення новітніх конструкційних матеріалів і технологій. Кожний розділ супроводжується питаннями для самоконтролю, прикладами типових завдань з їх розв'язуванням і контрольними завданнями для самостійної роботи.

Викладені поради до засвоєння студентами основних положень, понять, законів фізичної хімії мають сприяти підвищенню рівня самостійного мислення.

Навчальний посібник "Фізична хімія і хімія силікатів" буде корисним для студентів всіх будівельних спеціальностей, для інженерних працівників будівельної галузі, а також для всіх, хто цікавиться прикладним застосуванням хімії

 

 

336

Ф591

Фінанси : навчальний посібник / А. В. Базилюк, І. В. Горобінська, О. В. Жулин, І. О. Карлова, Н. П. Левковець, Я. Я. Назаренко, Н. П. Теслюк, І. О. Хоменко ; за ред. А. В. Базилюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Кондор, 2014. - 348 с. - Бібліогр. : с. 340-346. - ISBN 978-966-2781-59-5 

 

Містить навчальні, практичні матеріали теорії і практики фінансів. Він характеризується послідовністю подачі та обсягом навчального матеріалу. Розглянуто сутність фінансів, їх функції, місце та роль в економічній системі. Надано характеристику окремих сфер і ланок фінансової системи. Охарактеризовано сутність податків, податкової політики і податкової системи держави. Розкрито сутність фінансів підприємницьких структур, державних фінансів, державного бюджету та бюджетної системи, місцевих бюджетів та місцевих фінансів, державного кредиту та державного боргу, фінансів домогосподарств, фінансової політики та механізму. навчальний матеріал доповнюється схемами, графіками, питаннями і тестами для контролю знань.

Ураховано зміни у законодавстві, запроваджені Податковим кодексом України.

Після кожного розділу наводяться запитання для самоперевірки, тестові завдання.

Для студентів вищих навчальних закладів, фінансистів, економістів, бухгалтерів і всіх, хто цікавиться сучасною теорією та практикою фінансової системи.

 

2013 рік

 

351.814.2

А202

Авіаційна безпека : навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.06010105 "Автомобільні дороги та аеропорти" спеціалізації "Будівництво і експлуатація аеропортів" / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Л. Петрашевський, І. І. Попелиш, С. О. Корітчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 104 с. - Бібліогр. : с. 102-103. - ISBN 978-966-632-195-7

 

У навчальному посібнику викладено основні питання авіаційної безпеки, режими роботи та режимні зони аеропорту, служби авіаційної безпеки та нормативно-правової документації, сертифікації служб авіаційної безпеки.

Посібник призначений для підготовки студентів з дисципліни "Авіаційна безпека", а також для викладачів та спеціалістів, робота яких пов'язана з вирішенням питань авіаційної безпеки.

 

 

 

629.3.072

А224

Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / В. П. Сахно, О. В. Григорашенко, А. В. Вакуліч, О. М. Тімков, Д. М. Ященко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 180 с. - Бібліогр. : с. 168-180. - ISBN 978-966-632-197-1 

 

Монографія присвячена підвищенню керованості та стійкості руху автомобілів категорії М1 за рахунок раціонального вибору параметрів всеколісного керування.

Розглянуті різні електронні системи, направлені на безпечне керування автомобілем, у тому числі і всеколісне керування. Для визначення показників керованості та стійкості руху автомобілів із всеколісним керуванням була удосконалена його математична модель, відмінність якої полягає у врахуванні параметрів керуючих колісних модулів передньої та задньої осей.

Встановлено, що найбільше на показники стійкості та керованості руху автомобіля із всеколісним керуванням впливають: коефіцієнт жорсткості деталей рульового приводу, коефіцієнт в'язкого тертя, повздовжній нахил шворня або винос переднього керованого колеса, повздовжній нахил шворня або винос заднього керованого колеса, маса остова автомобіля, маса переднього ККМ, маса заднього ККМ, відстань від центру мас автомобіля до передньої осі, відстань від центру мас автомобіля до задньої осі автомобіля, коефіцієнт опору відведенню шин.

Монографія буде корисна студентам, аспірантам, працівникам автомобільної сфери при аналізі систем всеколісного керування та його впливу на керованість, стійкість і безпеку руху автомобілів категорії М1.

 

 

811.111

А647

English Manual - Introduction to University Studies with Extensive Readings Related to Transportation : навчальний посібник з англійської мови для студентів вищих закладів технічної освіти / авторський колектив : Я. О. Мозгова, О. П. Шацька, Н. В. Шеверун, Ю. В. Шипіцина ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 184 с. - Бібліогр. : с. 183. - ISBN 978-966-632-198-8 

 

Навчальний посібник укладено на засадах кредитно-транспортної системи навчання. Мета посібника - навчання різним видам читання та реформування, удосконалення мовленнєвих навичок студентів за допомогою створення професійно-орієнтованих ситуацій. Лексичне наповнення текстів відображає сучасні тенденції розвитку як розмовної, так і академічної англійської мови.

Призначається для студентів вищих закладів технічної освіти

 

 

625.7

Б175

Базилюк, А. В. Впровадження та розвиток автодорожніх концесій в Україні : монографія / А. В. Базилюк, О. В. Жулин ; НТУ. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 218 с. - Бібліогр. : с. 202-216. - ISBN 978-611-01-0550-7 

 

У монографії досліджується процес впровадження і розвитку концесій у дорожньому господарстві України, розглядається сучасний стан, перспективні тенденції та закономірності державно-приватного партнерства. Обгрунтовується необхідність впровадження концесійних проектів у дорожнє господарство як нової форми розбудови і утримання мережі автомобільних доріг. Детально проаналізовано закордонний досвід та визначено національні особливості реалізації автодорожніх концесій. Ретельно досліджено питання тарифікації послуг на проїзд платними дорогами. Пропонується комплексна методика формування тарифів за проїзд платними дорогами України, яка має соціально-економічне спрямування, бо гармонізує інтереси усіх суб'єктів концесії.

Монографія розрахована на широке коло фахівців, які займаються питаннями організації концесій у дорожній галузі і тарифоутворенням на послуги проїзду платними автомобільними дорогами. Рекомендується для фахової підготовки та підвищення кваліфікації, задовольнить потреби фахівців, що вже працюють у дорожній галузі та інших галузей економіки, які впроваджують концесійні проекти у господарську діяльність, стане у нагоді викладачам навчальних закладів, студентам, всім тим хто цікавиться питаннями приватно-державного партнерства і тарифоутворення.

 

 

004

Б908

Булига, О. А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" : освітньо-професійний рівень - бакалавр, напрям підготовки - комп'ютерні науки, фахове спрямування - інформаційні управляючі системи та технології : навчальний посібник. Ч. 2. "Основи програмування мовою С++" / О. А. Булига, К. Б. Булига ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра електроніки та обчислювальної техніки. - Київ : НТУ, 2013. - 88 с. : іл. - Бібліогр. : с. 86-87. - ISBN 978-966-632-182-7 

 

Навчальний посібник "Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування". Частина ІІ. "Основи програмування мовою С++" призначений для студентів денної форми навчання освітньо-професійного рівня "Бакалавр", які навчаються за кредитно-модульною системою, напрям підготовки "Комп'ютерні науки". Він містить у собі робочу програму, з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування", теоретичний матеріал, викладений у вигляді конспектів дев'яти лекцій за темою "Основи програмування мовою С++" та перелік екзаменаційних питань. Реалізація алгоритмів розглядається в середовищі Borland

 

 

811.111

В182

Варлакова, А. В. Міжнародний туризм = Varlakova A. V., Kolesnykova O. L. International tourism : навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 "Туризм" / А. В. Варлакова, О. Л. Колесникова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 164 с. - Бібліогр. : с. 161-162. - ISBN 978-966-632-190-2 

 

Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів, фахівців у галузі туризму та готельної справи, що вже мають певний рівень володіння англійською мовою.

Зміст посібника орієнтовано на формування мовної та мовленнєвої компетенції, які сприятимуть ефективній професійній комунікації фахівців туристичної галузі. Посібник містить інтерактивні вправи для розвитку навичок усного мовлення, оригінальні неадаптовані тексти туристичної тематики, вправи для розвитку писемного мовлення. Особлива увага приділяється вдосконаленню знань професійної лексики та вмінню використовувати її на практиці. У посібнику освітлені основні граматичні явища англійської мови, а також наведена система вправ для опрацювання цих структур у мовленні.

Укладачами посібника враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.

Призначено для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом підготовки 6.020107 "Туризм

 

 

004

В428

Visual Basic 6.0. Основи алгоритмізації та програмування : навчальний посібник до курсів "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання / відповідальний за вип. В. Д. Данчук ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Електроніка та обчислювальна техніка". - Київ : НТУ, 2013. - 152 с. - Бібліогр. : с. 152. - ISBN 978-966-632-177-3 

 

У навчальному посібнику наведено основні питання організації навчального процесу студентів заочної форми навчання на прикладі дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка". Розглянуті основні поняття алгоритмізації розв'язання задач на ЕОМ. Докладно викладені загальні відомості та основні поняття системи програмування Visual Basic 6.0. Приведені методичні вказівки з виконання контрольної роботи № 1 та варіанти індивідуальних завдань.

Посібник призначений для підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей.

 

 

69

В858

Вступ до будівельної справи : навчальний посібник для студентів в напряму підготовки "Будівництво", спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми", які вивчають дисципліну "Вступ до будівельної справи" / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, М. М. Малько, Г. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 232 с. - Бібліогр. : с. 229. - ISBN 978-966-632-175-5

 

Посібник призначений для студентів напряму підготовки "Будівництво", спеціальності "Автомобільні дороги і аеродроми", які вивчають дисципліну "Вступ до будівельної справи".

Наведені основні положення та визначення будівельного виробництва, подана коротка історія розвитку будівельної справи та етапи розвитку інженерної справи в галузі будівництва, розглянуті напрями будівельної діяльності.

Розглянуті питання підготовки спеціалістів в сфері будівництва та розвитку вищої освіти і її інтеграції за напрямком будівництво у міжнародний освітянський простір.

Рекомендується для вивчення та закріплення основних положень теоретичного курсу, самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з дисципліни.

 

 

519.2

Г124

Гавриленко, В. В. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика : навчальний посібник. Ч. 1. Теорія ймовірностей / В. В. Гавриленко, І. К. Сахацька, М. О. Бєлова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ, Кафедра "Інформаційні системи і технології". - Київ : НТУ, 2013. - 164 с. - Бібліогр. : с. 162. - ISBN 978-966-632-172-8

 

У навчальному посібнику викладено основні питання теорії ймовірностей згідно нової програми і наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 485 від 21.05.2010 р. м. Київ, який погоджений з Міністерством праці і соціальної політики України складових галузевих стандартів вищої освіти, з галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" за напрямом 6.050101 "Комп'ютерні науки".

Посібник містить два розділи: "Випадкові події" і "Випадкові величини". Теоретичний матеріал ілюструється прикладами і задачами. До параграфів в кожному розділі запропоновані задачі для самостійного розв'язування.

Навчальний посібник розрахований на студентів ВНЗ усіх форм навчання.

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Система управління базами даних MySQL : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 128 с. - Бібліогр. : с. 120. - ISBN 978-966-632-158-2 

 

Кількість користувачів, що потребують підключення до даних баз даних, та кількість програмістів, що починають працювати з системою управління базами даних MySQL та вбудовують SQL - оператори у свої додатки, постійно зростає. У світі нараховується більше 5 млн. інсталяцій MySQL. Окрім того, MySQL підтримує сумісність з багатьма мовами та середовищами, включаючи C, C++, PHP, ASP, Java, Perl, та може бути реалізована у Windows, Linux, Unix, Solaris та ін.

У посібнику розглянуто технологію використання інструкцій SQL для доступу до даних MySQL. Посібник допомагає оволодіти інструментарієм, необхідним в реалізації MySQL та управління доступом до даних, що зберігаються в її базах даних. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів НТУ, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки". Посібник може бути корисним студентам, аспірантам, викладачам та фахівцям, які займаються технологіями баз даних.

 

 

55

Г36

Геологія з основами геоморфології і інженерної геології : навчальний посібник / В. В. Мозговий, М. П. Кузьмінець, О. І. Опрощенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 208 с. - Бібліогр. : с. 205-207. - ISBN 978-966-632-142-1 

 

Розглянуто основні відомості із загальної геології, геоморфології та інженерної геології. Охарактеризовано будову Землі, речовинний склад гірських порід, геологічні процеси, наведено геоморфологічну характеристику основних форм рельєфу та їх утворення. Приділено увагу методам і видам сучасних інженерно-геологічних досліджень, з допомогою яких можна отримати загальну характеристику досліджуваних об'єктів і вирішувати різноманітні прикладні задачі.

Призначено для студентів ВНЗ ІІІ- IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом "Будівництво" і "Геодезія" транспортно-будівельних і екологічних спеціальностей.

 

 

355.58

Г756

Гражданская защита : учебное пособие / П. И. Чуваев, Г. М. Харамда, С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусев, Е. А. Шестаков, В. С. Гринчук, Г. В. Хорькова, Т. М. Пальчик ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, НТУ. - Киев : НТУ, 2013. - 190 с. : ил. - Библиогр. : с. 188-189. - ISBN 978-966-632-159-9 

 

В учебном пособии изложены основные вопросы организации гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) согласно новой типовой программы и совместного приказа М-ва образования и науки Украины, М-ва Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственного комитета по промышленной безопасности и охраны труда № 969/ 922/ 216 от 21.10.2010 г., "Об организации и совершенствования обучения по вопросам охраны труда, безопасности жизнедеятельности и гражданской защиты в высших учебных заведениях Украины".

Учебное пособие "Гражданская защита" соответствует действующей программе подготовки специалистов и магистров общетехнических, транспортных, строительных, экономических и других вузов по дисциплине "Гражданская защита".

Пособие предназначено для подготовки специалистов и магистров по дисциплине "Гражданская защита" в вузах Украины, а также для преподавателей и специалистов предприятий работа которых связана с решением вопросов гражданской защиты сотрудников и населения.

 

 

621.43

Г97

Гутаревич, Ю. Ф. Випробування двигунів внутрішнього згоряння : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "Двигуни внутрішнього згоряння" / Ю. Ф. Гутаревич, А. О. Корпач, А. Г. Говорун ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : НТУ, 2013. - 252 с. - Бібліогр. : с. 247. - ISBN 978-966-632-200-8 

 

В навчальному посібнику викладені загальні положення по випробуванню двигунів внутрішнього згоряння, описані методи та методики проведення випробувань, визначення характеристик поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Описані прилади та обладнання для проведення випробувань. Значна увага приділена опису конструкції і роботи обладнання, яке використовується при приведенні стендових випробувань та наукових досліджень двигунів внутрішнього згоряння.

Посібник призначений для студентів спеціальностей "Двигуни внутрішнього згоряння", "Автомобілі та автомобільне господарство" та "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання". Він може використовуватись в процесі навчання студентами інших спеціальностей

 

 

 

 

004

Д195

Данчук, В. Д. MathCAD : навчальний посібник до курсів "Інформатика", "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів інженерних спеціальностей заочних форм навчання / В. Д. Данчук, А. П. Кравчук, К. М. Алєксєєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ ; Кафедра "Електроніка та обчислювальна техніка". - Київ : НТУ, 2013. - 120 с. : іл. - Бібліогр. : с. 119. - ISBN 978-966-632-188-9 

 

 

 

 

 

629.341

Д329

Дем'янюк, В. А. Аналіз робочих процесів та оптимізація гальмівних систем автобусів : монографія / В. А. Дем'янюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 484 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 461-483. - ISBN 978-966-632-146-9 

 

В монографії викладено теорію, методи та результати аналізу робочих процесів гальмівної системи автобусів та її базових елементів - барабанних та дискових гальмівних механізмів, гальмівного приводу, регуляторів гальмівних сил та антиблокувальної системи. Значна увага приділена оптимізації функціональних характеристик згаданих елементів, а також багатокритеріальній оптимізації гальмівної системи в цілому. Запропоновані нові технічні рішення базових елементів гальмівної системи.

Монографія призначена для конструкторів автобусобудівних заводів, наукових працівників, аспірантів, магістрів та студентів технічних ун-тів.

 

 

 

 

 

69

Д534

Дмитрієв, М. М. Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до будівельної справи" : спеціальність "Автомобільні дороги та аеродроми" спеціалізація "Будівництво та експлуатація аеродромів" / М. М. Дмитрієв, І. А. Рутковська, С. О. Корітчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 66 с. - Бібліогр. : с. 66. 

 

 

 

 

 

625.08

Д692

Дорожні машини : навчальний посібник. Ч. II. Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг / Л. А. Хмара, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури. - Київ ; Дніпропетровськ : НТУ, 2013. - 400 с. - Бібліогр. : с. 397-399. - ISBN 978-966-8126-89-5 

 

У посібнику, в порядку технологічної послідовності, висвітлено загальні відомості про машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, перед усім їх асфальтобетонних та цементобетонних покрить в літній та зимовій періоди експлуатації. Приділено значну увагу розгляду питань технологічного оснащення та роботи допоміжного обладнання для забезпечення виконання будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах, конструкції та прийоми раціонального виконання дорожніх робіт

 

 

519.8

Д703

Дослідження операцій в моделюванні управлінських рішень : навчальний посібник / М. Н. Бідняк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 224 с. - Бібліогр. : с. 222. - ISBN 978-966-632-185-8 

 

Викладено основні поняття та означення дослідження операцій. Розглянуто підходи до розв'язання задач дослідження операцій, питання побудови математичних моделей операцій на транспорті, використання методів оптимізації і положень теорій лінійного та динамічного програмування, теорії масового обслуговування, теорії ігор, метода статистичного моделювання, метода мережного планування та управління.

Для студентів та аспірантів ВНЗ за напрямом "Транспортні технології".

 

 

004

К637

Комп'ютерні технології статистичного аналізу на транспорті : навчальний посібник / В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. І. Цуканов, Н. М. Цимбал ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 280 с. - Бібліогр. : с. 276. - ISBN 978-966-632-187-2 

 

Викладені основи статистичного аналізу, методи і моделі задач, а також комп'ютерні технології їх реалізації в Mathcad.

З метою застосування посібника в навчальному процесі в ньому для кожної математичної моделі комп'ютерні алгоритми, які дозволяють розв'язувати широке коло практичних задач.

Рекомендовано як навчальний посібник з комп'ютерних технологій в освіті із застосуванням імпортно-статистичних методів. Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються питаннями аналізу і обробки статистичних даних у галузі економіки, логістики, бізнесу та управління

 

 

54(076)

З-415

Задачі з курсу "Хімія" та приклади їх розв'язування : для самостійної роботи студентів спеціальності 6.010101 "Будівництво" / укладач О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 204 с. - Бібліогр. : с. 200. - ISBN 978-966-632-183-4 

 

Задачі з прикладами їх розв'язування складені у відповідності з програмою курсу "Хімія" для студентів спеціальності 6.010101 "Будівництво" і будуть корисними для студентів інших спеціальностей.

У задачнику по кожному розділу програми наведені основні теоретичні положення, питання для самоконтролю, приклади типових завдань з їх розв'язуванням і контрольні завдання для самостійного розв'язування.

Викладені поради до засвоєння студентами основних положень, понять, законів загальної хімії мають сприяти підвищенню рівня самостійного мислення.

 

 

001

Л835

Лудченко, О. А. Наукові дослідження. Патентознавство. Методологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко. - 6-те вид., перероб. і доп. - Київ : Логос, 2014. - 204 с., іл. : іл. - Бібліогр. : с. 201-203. - ISBN 978-966-171-679-6 

 

Розглянуто формулювання теми, мети і завдання наукового дослідження; методологія теоретичного і експериментального досліджень; аналіз теоретико-експериментальних досліджень, формулювання висновків і пропозицій; впровадження і ефективність наукових досліджень; правила оформлення науково-дослідницьких і магістерських робіт, дисертацій на здобуття наукових ступенів. Висвітлено також питання організаційно-правових форм патентознавства, патентного пошуку, купівлі і продажу ліцензій на винаходи.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, наукових працівників і спеціалістів

 

 

 

628.4

Л835

Лудченко, Я. О. Науково-методичні основи формування тарифів на послуги з прибирання вулично-шляхової мережі : монографія / Я. О. Лудченко, А. В. Лобода ; за ред. О. А. Лудченка. - Київ : Університет "Україна", 2013. - 68 с. - Бібліогр. : с. 67. - ISBN 978-966-388-476-9 

 

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове розв'язання наукового завдання формування економічно обгрунтованих тарифів на послуги з механізованого та ручного прибирання вулично-шляхової мережі.

Для наукових працівників,аспірантів, студентів і спеціалістів житлово-комунального господарства, що розробляють дану проблему.

 

 

528.9

Л99

Ляшенко, Д. О. Наукові основи картографування міжнародних зв'язків України : монографія / Д. О. Ляшенко. - Київ : НТУ, 2013. - 228 с. - Бібліогр. : с. 171-186. - ISBN 978-966-632-181-0 

 

У монографії розглянуті наукові основи картографічних досліджень міжнародних зв'язків як нового, актуального, проблемно-орієнтованого напряму картографії, який характеризується складністю об'єкта моделювання, специфічними особливостями теорії, методології та практичного втілення. Картографування міжнародних зв'язків передбачає цілеспрямоване проектування, створення та практичне використання картографічних творів для вирішення наукових, освітніх та практичних завдань в царині міжнародних відносин, міжнародної торгівлі, міграцій, туризму, культурного обміну. Подано аналіз досвіду картографування міжнародних зв'язків. На основі системно-структурного аналізу визначені окремі види структур гіперсистеми міжнародних зв'язків. Розроблено теорію та методологію картографічного моделювання міжнародних зв'язків на основі використання ГІС-технологій (визначено підходи, принципи, форми, шляхи, методи картографічного моделювання міжнародних зв'язків: обгрунтовано тематику і зміст карт, об'єктну модель бази геоданих для задач електронно-графічного моделювання та аналізу).

Для управлінців, науковців, викладачів, студентів та широкого кола фахівців.

 

 

339.9

М581

Міжнародна економіка : навчальний посібник / укладачі : В. Г. Полонський, І. М. Чамара ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. - Київ : НТУ, 2013. - 156 с. - Бібліогр. : с. 152-155. - ISBN 978-966-632-193-3 

 

У навчальному посібнику викладено комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни "Міжнародна економіка". Розкрито основні проблеми сучасної міжнародної економіки з урахуванням надбання світової економічної науки. Особлива увага приділена освітленню питань щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

Посібник складається із вступу, опису та структури дисципліни за модульною системою, програми та робочої програми, змісту лекції та практичних занять, завдань для самостійної роботи. Викладено методичні поради до вивчення кожного модуля за темами курсу, а також методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи. Надано перелік контрольних питань для перевірки знань та список рекомендованої літератури.

 

 

004

Н342

Наумова, Н. М. Інформатика (MS Word, MS Excel, MS Access) : навчальний посібник / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 212 с. - Бібліогр. : с. 210-211. - ISBN 978-966-632-191-9 

 

Навчальний посібник з дисципліни "Інформатика" містить матеріал за базовим курсом, що відповідає нормативній програмі цієї дисципліни для студентів денної форми навчання напряму "Економіка підприємства".

Навчальний посібник побудований з врахуванням кредитно-модульної системи навчання. До нього включені теоретичні відомості до кожної з тем та завдання на виконання лабораторних робіт. Він охоплює матеріал першого та другого семестрів та спрямований на освоєння інформаційних технологій обробки текстової  інформації (текстовий процесор MS Word), табличної (електронний процесор MS Excel) та бази даних (програма MS Acces

 

 

004

Н342

Наумова, Н. М. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник. Ч. 2 / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 149 с. : іл. - Бібліогр. : с. 146-149. - ISBN 978-966-632-174-2 

 

Навчальний посібник з дисципліни "Інформаційні системи та технології" (Частина 2) підготовлений у відповідності до програми курсу для студентів денної форми навчання, які проходять підготовку за напрямом "Менеджмент", та побудований з врахуванням кредитно-модульної системи навчання.

Теоретичні відомості, наведені у посібнику, що супроводжуються і конкретними прикладами, охоплюють матеріал другого семестру.

Матеріал посібника спрямований на освоєння головних принципів і напрямків використання сучасних  інформаційних технологій. Зокрема, щодо проектування та створення баз даних, технологій управління даними, формування запитів та звітів у СУБД Access; технологій створення презентацій з допомогою програми Power Point; механізмів ефективного пошуку інформації в Internet.

 

 

625.7

О-627

Оптимізація термінів будівництва автомобільних доріг з використання сучасної будівельної техніки : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Будівництво", спеціальності "Автомобільні дороги і аеродроми", які вивчають дисципліни "Технологія будівництва доріг" / В. Я. Савенко, В. В. Петрович, І. В. Шилін, Р. О. Корольков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 196 с. - Бібліогр. : с. 163-168. - ISBN 978-966-632-173-5 

 

Посібник призначений для студентів напряму підготовки "Будівництво",  "Автомобільні дороги і аеродроми", які вивчають дисципліни "Технологія будівництва доріг".

Розглянутий комплекс робіт із спорудження земляного полотна автомобільної дороги, визначений вплив природно-кліматичних, грунтових та гідрогеологічних умов на технологію виконання земляних робіт. Наведені основні вимоги до технологічної документації будівництва - технологічних карт і схем виконання робіт, пов'язаних з використанням земляних робіт. Детально розглянуті питання з технології виконання земляних робіт різними землерийно-транспортними машинами, методи та технологія ущільнення грунтів. Розроблені питання технології будівництва земляного полотна у звичайних та ускладнених умовах, контролю якості та охорони праці при виконанні земляних робіт.

Наведені типові схеми виконання робіт і руху будівельних машин, у схематизованому вигляді подані характерні питання технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг.

Рекомендується для вивчення та закріплення основних положень теоретичного курсу, самостійної роботи студентів і проведення практичних занять і курсового проектування з дисципліни, а також під час виконання дипломних проектів

 

 

625.08

П545

Полянський, C. К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Машинобудування" : у 3-х ч. Ч. 3. Діагностування, керування роботою та підвищення ефективності роботи машин / C. К. Полянський, М. О. Білякович ; М-во освіти і науки України. - Київ : НТУ, 2013. - 624 с. - Бібліогр. : с. 609. - ISBN 978-966-194-1501 

 

У третій частині підручника викладається матеріал з діагностування і технічного обслуговування ДВЗ, систем гідравлічного приводу, силового електроприводу та механічних систем будь-яких машин. Розглядаються основні причини несправностей і відмов всіх систем і механізмів машин та способи їх усунення. Крім того, подається матеріал з керування машинами у процесі експлуатації, теоретичні і практичні передумови розрахунку показників надійність машин за статистичними даними. Розглядаються теоретичні основи з підвищення ефективності використання машин та основні вимоги з техніки безпеки та захисту навколишнього середовища при експлуатації машин, діагностування, технічного обслуговування та ремонту.

 

 

621.762

П598

Порошкові матеріали. Фізико-хімічні процеси і діаграми стану : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки : 6.050503 - Машинобудування ; 6.050504 - Зварювання ; 6.070106 - Автомобільний транспорт ; 6.070101 - Транспортні технології ; 6.010104 - Професійна освіта (транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Нікітін, В. Г. Кошелєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 188 с. - Бібліогр. : с. 186. - ISBN 978-966-632-196-4

 

В посібнику представлено основні види порошкових матеріалів і технологія виготовлення порошків. Представлено виробництво виробів х металевих порошків і додаткова їх обробка. Розглянуто основи фізичної хімії, представлено закони термодинаміки, хімічні і фазові рівноваги, електрохімія і хімічна кінетика. Проаналізовано особливості металургійного процесу і представлено основні способи виробництва металів. Наведено приклади рішення практичних задач.

 

 

625.85

П791

Проектування асфальтобетонних і цементобетонних заводів, бітумних баз: технічні та екологічні аспекти : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки "Будівництво" і "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокор-ня" : фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" і "Екологія та охорона навколишнього середовища", які вивчають дисципліни "Технологія будівництва доріг" і "Виробнича база будівництва" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, В. І. Каськів, В. В. Петрович, Л. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 344 с. - Бібліогр. : с. 212-214. - ISBN 978-966-632-171-1 

 

Посібник призначений для студентів напрямів підготовки "Будівництво" і "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" фахових спрямувань "Автомобільні дороги і аеродроми" і "Екологія та охорона навколишнього середовища", які вивчають дисципліни "Технологія будівництва доріг" і "Виробнича база будівництва".

Наведені основні визначення, класифікації, фізико-механічні характеристики та вимоги до складу асфальтобетонних і цементобетонних сумішей та матеріалів на їх основі. Розроблені питання технології приготування цих сумішей, а також вибору місця розташування підприємств з їх випуску. Наведена характеристика та підбір технологічного обладнання, класифікація і розрахунок складського господарства, розрахунки з енергозабезпечення підприємств. Розглянуті питання розробки генерального плану, характеристика основних джерел забруднення на АБЗ, ЦБЗ, бітумних базах, висвітлені основні методики розрахунку викидів шкідливих домішок при роботі цих підприємств, шляхи розроблення заходів, направлених на зменшення обсягів викидів або їх усунення, потрібне для цієї мети обладнання тощо.

 

 

625.12

С127

Савенко, В. Я. Технологія будівництва земляного полотна автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 220 с. - Бібліогр. : с. 215-216. - ISBN 978-966-632-192-6 

 

Посібник призначений для студентів напряму підготовки "Будівництво", фахового спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми", які вивчають дисципліну "Технологія будівництва доріг".

Наведені основні положення та визначення технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг, класифікація та види робіт при спорудженні земляного полотна, технологія роботи основних землерийно-транспортних машин, методи та технологія ущільнення грунтів. Розроблені питання технології будівництва земляного полотна у звичайних та ускладнених умовах, охорони праці при виконанні земляних робіт.

Наведені типові схеми виконання робіт та руху будівельних машин, у схематизованому вигляді подані характерні питання технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг.

Рекомендується для вивчення та закріплення основних положень теоретичного курсу, самостійної роботи студентів та проведення практичних занять і курсового проектування з дисципліни.

 

 

006

С166

Салухіна, Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : підручник для студентів ВНЗ / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 426 с. - Бібліогр. : с. 414-424. - ISBN 978-617-673-130-6 

 

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг).

Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).

Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців.

Книга зацікавить широке коло читачів,яких цікавлять проблеми технічного регулювання.

 

 

532

Т485

Ткачук, С. Г. Гідравліка. Гідрологія. Гідрометрія : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / С. Г. Ткачук. - Київ : Кафедра, 2013. - 392 с. - Бібліогр. : с. 391. - ISBN 978-966-2705-65-2 

 

У підручнику наведено розрахунки штучних і природних русел з рівномірним, нерівномірним та неусталевим рухом води в них, параметрів гідравлічного стрибка, малих мостів і дорожніх труб, водозливів, гасників енергії, перепадів і бистротоків, руху рідини у грунтах, фільтрації через земляну греблю і насип дороги. Розглянуто питання поверхневого стоку зливових і талих вод, елементи руслового процесу та прогнозування загальних розмивів на мостових переходах. Окремий розділ присвячено річковій гідрометрії.

Для студентів транспортних, гідротехнічних, метеорологічних, екологічних спеціальностей. Буде корисною для аспірантів цих спеціальностей та інженерів-проектувальників транспортних, гідротехнічних, будівельних споруд.

 

 

 

 

54

Ф503

Фізична хімія і хімія силікатів : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"; фахове спрямування - "Технологія буд-них конструкцій, виробів і матеріалів" (ТК). (Основні теоретичні положення, приклади розв'язання задач, завдання для самостійної роботи). Ч. 1 / укладач О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 236 с. - Бібліогр. : с. 234. - ISBN 978-966-632-199-5 

 

 

 

 

 

1

Ф561

Філософія : навчальний посібник для аспірантів і здобувачів / за ред. А. В. Арістової, С. В. Синякова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 248 с. - Бібліогр. : с. 233-244. - ISBN 978-966-632-186-5

 

Навчальний посібник підготовлений колективом науковців і викладачів філософських дисциплін і призначений допомогти молодим науковцям технічних спеціальностей в опануванні курсу філософії та самопідготовці до складання кандидатського іспиту з філософії.

В посібнику викладена нормативна програма кандидатського мінімуму з філософії, розкриті основні філософські категорії і поняття, роз'яснені засадничі питання філософії науки, логіки й методології науки, етики науки; окреслено широке коло історично традиційних і новопосталих філософських проблем; обгрунтоване їх значення для науково-технічної діяльності і культури; подана орієнтовна тематика з філософії та наведений обширний корпус першоджерел, навчальної й додаткової літератури.

Для аспірантів, здобувачів, магістрів, викладачів філософських дисциплін

 

 

811.111

Ф776

Фонетика англійської мови. Практичний курс : для студентів I курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 - "Філологія" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укладачі : А. В. Єгорова, Л. О. Шевчук. - Київ : НТУ, 2013. - 112 с. - Бібліогр. : с. 112. - ISBN 978-966-632-176-6 

 

Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів фонетичних та фонематичних мовних та комунікативних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у професійному середовищі та формуванню особистості кваліфікованого перекладача технічної лексики.  Значна увага приділяється вимові лексичних одиниць та фонетичних звуків. Посібник має на меті сформувати практичні навички транскрибування слів, речень, а також сприяти чіткій інтонаційній організації мовного потоку.

Укладачами посібника враховано Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.

Призначено для студентів перших курсів ВНЗ денної форми навчання за напрямом підготовки: 6.020303 - "Філологія" (в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу)

 

 

378

Ф947

Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору : монографія / М. Ф. Дмитриченко, Х. Ш. Бахтіярова, Н. М. Глушенок, М. О. Хмелевський, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 276 с. - Бібліогр. : с. 261-275. - ISBN 978-966-632-184-1 

 

Монографія присвячена проблемам вдосконалення професійної підготовки фахівців у європейських та вітчизняних ВНЗ у вимірі Європейського освітянського простору. Показана роль Болонського процесу як важливого засобу фундаменталізації професійної підготовки; розроблена концептуальна модель підготовки фахівців у вищому технічному навчальному закладі; показана роль гуманітарної складової у фундаменталізації вищої технічної освіти, міждисциплінарної інтеграції як одного із ефективних способів фундаменталізації вищої освіти;  розкриті процесний та системний принципи управління якістю вищої освіти в процесі фундаменталізації професійної підготовки; висвітлено досвід Національного транспортного ун-ту у впровадженні інноваційних технологій у процес підготовки інженерних кадрів, у реалізації положень Болонської декларації, зокрема, кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Книга розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, фахівців в галузі професійної підготовки. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться педагогікою, психологією, проблемами освіти.

 

 

 

 

 

711.4

Х769

Хом'як, А. Я. Планування міст і транспорт : тексти лекцій для спеціальностей : "Автомобільні дороги і аеродроми", "Мости і транспортні тунелі", "Геодезія, картографія та землеустрій", "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", "Будівництво аеродромів"... / А. Я. Хом'як ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. - Київ : НТУ, 2013. - 92 с. - Бібліогр. : с. 90. 

 

 

 

 

 

625.7

Х955

Хрутьба, В. О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : монографія / В. О. Хрутьба ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 192 с. - Бібліогр. : с. 175-184. - ISBN 978-966-632-194-0 

 

У монографії досліджено питання розробки системи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі. Сформовані концептуальні основи, розроблені моделі, методи і засоби, що формують методологію екологічно-ефективного управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу на основі інтеграції методів управління проектами і програмами з методами екологічного менеджменту.

Розроблено системні моделі управління проектами і програмами поводження з відходами, сформовані критерії оцінки їх ефективності.

На основі моделювання процесів управління проектами і програмами сформовані стратегії впровадження екологічно орієнтованих систем у програмах поводження з відходами.

Рекомендовано для широкого кола науковців, керівників підприємств, дослідників, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів, що займаються вивченням процесів управління проектами і програмами поводження з відходами як у транспортно-дорожньому комплексі, так і в інших галузях виробництва.

 

 

 

 

519.86

Э-40

Экономико-математическое моделирование : пособие - практикум по дисциплине для студентов профессионального направления 6.030503 - "Международная экономика" дневной формы обучения в пределах кредитно-модульной системы / составители : М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдинов, В. А. Разводовская ; М-во образования и науки, НТУ, Факультет "Экономика, менеджмент и право", Кафедра "Менеджмент и туризм". - Киев : НТУ, 2013. - 68 с. - Библиогр. : с. 67. 

 

 

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.