назад

Досягнення професорсько-викладацького складу НТУ за 30 років Незалежності України. Частина 2 (2016-2015)

 

2016 рік

 

625.717

А202

Авіаційне будівельне матеріалознавство : навчальний посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" : спеціалізація - "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"... / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Л. М. Карафізі ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 260 с. - Бібліогр. : с. 256-258. - ISBN 978-966-632-247-3 

 

Викладено основи авіаційно-будівельного матеріалознавства. Висвітлено сучасні уявлення про матеріали, що застосовуються у будівництві злітно-посадочних смуг, бічних і кінцевих смуг безпеки, руліжних доріжок, перонів, місць стоянок повітряних суден аеродромів та під'їзних доріг до аеропортів. Також наведено методи випробування аеродромно-будівельних матеріалів, загальні відомості про якість матеріалів і методологічні принципи їх оцінки, сучасні фізичні і фізико-хімічні методи дослідження складу, структури і властивостей матеріалів.

Для студентів ВНЗ.

 

336.24(03)

Б177

Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті (для іноземних студентів) : навчальний посібник / Г. С. Прокудін, О. П. Процик, Ю. О. Сілантьєва, Ю. Л. Бондаренко, О. А. Чупайленко, Е. Ю. Махмудов, К. Ю. Гілевська, К. В. Шейко, В. А. Маняк, С. В. Кабанець ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 251 с. - Бібліогр. : с. 251. - ISBN 978-966-632-249-7

 

Словник уміщує найуживаніші терміни, які використовують під час організації міжнародних перевезень та здійснення митного контролю товарів і транспортних засобів.

Розрахований насамперед на іноземних студентів, проте інформаційний матеріал видання також буде корисним і українським студентам, і всім зацікавленим у питаннях митного законодавства та організації митного контролю на транспорті.

 

 

 

621.43

Д235

Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами) : навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, А. А. Лісова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". - Київ : НТУ, 2016. - 65 с. - Бібліогр. : с. 65. - ISBN 978-966-632-256-5 

 

В навчальному посібнику наведено основні терміни стосовно автомобільних двигунів, складені за програмами курсів з питань основних типів двигунів, робочих циклів двигунів та його параметрів, параметрів двигунів та показників його роботи, в тому числі і екологічних, та характеристик двигунів та їх тлумачення.

 

 

 

621.791.7

З-426

Зварювання плавленням в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, О. П. Левківський, Б. В. Шапошніков, О. П. Токін, В. Г. Кошелєв, О. В. Мельник ; М-во освіти у науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 180 с. - Бібліогр. : с. 154. - ISBN 978-966-632-250-3 

 

У навчальному посібнику подано основні відомості про електричне зварювання плавленням - один з найпоширеніших способів нерознімного з'єднання деталей машин та механізмів.

Наведена класифікація основних видів зварювання, проаналізовано металургійні процеси, що відбуваються при зварюванні різних матеріалів, розглянуто електронно-променеве, лазерна і плазмове зварювання.

 

330.34

І-665

Інноваційна діяльність та трансфер технологій : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Корітчук, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 100 с. - Бібліогр. : с. 96-97. - ISBN 978-966-632-246-6 

 

Висвітлюється сутність та поняття інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій. Розкриті основні аспекти законодавчої бази державного регулювання діяльності в сфері трансферу технологій.

Призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями: економіка, інтелектуальна власність; аспірантів; викладачів ВНЗ. Може бути використаний з метою підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій.

 

 37

І-665

Інноваційні технології навчання : навчальний посібник / Х. Ш. Бахтіярова, А. В. Арістова, С. В. Волобуєва, С. М. Старовойт, В. В. Ципко, О. А. Лавринович, Л. М. Ліпіч, О. А. Балагура, К. І. Алєксєєва, Л. М. Рибакова, В. І. Дуденок, І. А. Середіна, М. М. Клименко; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 172 с. - ISBN 978-966-632-261-8 

 

У навчальному посібнику розкриті особливості технологічного підходу до навчального процесу; проведено порівняльний аналіз традиційної та інноваційної систем навчання; висвітлені особливості, зміст, переваги й межі застосування інноваційних освітніх технологій в оптиці сучасних концепцій педагогічної теорії та практики; розглянуті креативні технології навчання і викладання. У посібнику узагальнений досвід науково-педагогічного колективу кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету в галузі інтегрованої інженерно-педагогічної підготовки фахівців спеціальності "Професійна освіта ( транспорт)".

Для студентів, магістрів, аспірантів, що вивчають педагогічні дисципліни, спецкурси з освітньої інноватики, а також для викладачів, зорієнтованих на впровадження інноваційного підходу у вищий технічній освіті.

 

 

656

И889

Исследование операций в транспортных системах : конспект лекций по дисциплине для студентов ИДПМС направление подготовки 6.070101 (по перечню 2010 г.) "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" : специальность 275 (по перечню 2015 г.) "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)" / сост. Н. Т. Кунда ; М-во образования и науки Украины, НТУ. - Киев : НТУ, 2016. - 152 с. - Библиогр. : с. 150. 

 

Курс "Исследование операций в транспортных системах" является дисциплиной фундаментальной подготовки, цель преподавания которой - дать будущему специалисту знания методов математического моделирования исследуемых процессов для обоснования принятия оптимальных решений

 

 

 

339.97

К59

Козак, Л. С. Міжнародна економічна безпека : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 232 с. - ISBN 978-966-632-253-4 

 

В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни "Міжнародна економічна безпека", за якою автори працюють зі студентами спеціальності "Економіка" Національного транспортного університету. Головна увага приділяється висвітленню закономірностей, основних складових, змісту та формам динаміки міжнародної економічної безпеки як інтегральної характеристики сучасної економічної системи.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також фахівцям установ державної влади й органів місцевого самоврядування.

 

 

330.341

К59

Козак, Л. С. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 212 с. - Бібліогр. : с. 202-210. - ISBN 978-966-632-254-1 

 

В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни "Міжнародні стратегії економічного розвитку", за якою автори працюють зі студентами спеціальності "Економіка" Національного транспортного ун-ту. Головна увага приділяється висвітленню методології формування та реалізації сучасних стратегій розвитку окремих країн, міжнародних організацій, регіональних утворень в умовах глобалізації.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також фахівцям установ державної влади й органів місцевого самоврядування.

 

 

629.3.083

Л124

Лабораторний практикум з діагностування та технічного обслуговування автомобілів Scania : для студентів спеціальностей: 274 «Автомобільний транспорт (Автомобілі та автомобільне господарство)»; 015 «Професійна освіта (транспорт)» : 101 «Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)»; 131 «Прикладна механіка (Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин)»... / С. І. Андрусенко, Ю. М. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. - Київ : НТУ, 2016. - 112 с. - Бібліогр. : с. 85. - ISBN 978-966-632-245-9.

 

Лабораторний практикум спрямований на закріплення практичних навичок з діагностування та технічного обслуговування автомобілів SCANIA у студентів спеціальностей автомобільного профілю.

Наведені нормативні вимоги до технічного стану автомобіля, безпеки дорожнього руху, екології, висвітлені особливості обміну даними і збереження інформації між електронними блоками керування системами автомобіля. Вивчаються організація робочого місця механіка, інструмент, технологія виконання робіт, форма стандартного бланка виконання різних видів ТО компанії SCANIA

 

 

621.879

М916

Мусійко, В. Д. Теорія та створення інноваційних землерийних машин безперервної дії : монографія / В. Д. Мусійко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ; СПД Чалчинська Н. В., 2016. - 208 с. : іл. 86. - Бібліогр. : с. 189-207. - ISBN ІSBN 978-617-7530-07-6 

 

В монографії викладено наукові основи теорії створення спеціальних землерийних машин безперервної дії для виконання земляних робіт різного технологічного призначення під час капітального ремонту магістральних трубопроводів. Значна увага приділена синтезу інноваційних конструкцій машин з урахуванням особливостей їх роботи на трубопроводах, розробці алгоритмів управління робочими процесами та забезпечення необхідної точності переміщення по трубопроводу в режимі копання грунту. Нові підходи в математичному моделюванні робочих процесів спеціальних землерийних машин дозволяють визначити технічні можливості машин, їх конструктивні та кінематичні параметри на етапі конструювання. Запропоновані інноваційні технічні рішення конструкцій машин та технології використання.                                    Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, задіяних в галузі землерийного (дорожнього) машинобудування аспірантів, магістрів та студентів технічних університетів

 

 54

М917

Мустяца, О. Н. Фізико-хімічні властивості розплавів іонно-електронних (поліфункціональних) провідників на основі халькогенідів миш'яку, сурми і вісмуту : монографія / О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних і хімії. - Київ : НТУ, 2016. - 216 с. : іл., 116, табл. 51 разом з додатком, бібл. 213 назв. - Бібліогр. : с. 140-148. - ISBN 978-966-632-260-2 

 

В монографії викладено матеріал з фізико-хімічного дослідження природи провідності розплавів халькогенідних систем на основі елементів підгрупи миш'яку. Встановлено іонно-електронну природу провідності розглянутих систем і знайдено метод пригнічення електронної складової провідності. На підставі отриманих даних запропоновано піроелектрохімічний метод переробки сульфідної промислової сировини кольорової металургії. Показано глибокий зв'язок періодичної зміни фізико-хімічних властивостей в системах при заміні металу і халькогену на більш важкий.

Книга може бути корисною науковим і інженерно-технічним працівникам в області електрохімії в кольорової металургії.

 

 

 

 

514.18

Н288

Нарисна геометрія. Теорія і практика : методичні настанови для студентів автомеханічного факультету, факультету транспортного будівництва, факультету транспортних та інформаційних технологій, центру заочного та дистанційного навчання НТУ / укладачі : Н. М. Букраба, В. Г. Жемчужніков, О. М. Крикун ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну. - Київ : НТУ, 2016. - 180 с. - Бібліогр. : с. 177-178. 

 

 

 

 

 

 

004

Н342

Наумова, Н. М. Інформатика та інформаційні технології в економіці (Office 2007, MS Access) : навчальний посібник : теоретична частина, лабораторні роботи, завдання для індивідуального та самостійного виконання. Ч. 2 / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 136 с. - Бібліогр. : с. 135. - ISBN 978-966-632-252-7 

 

Навчальний посібник з дисципліни "Інформатика та інформаційні технології в економіці" (Частина 2), містить матеріал за базовим курсом, що відповідає нормативній програмі цієї дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності "Економіка".

Навчальний посібник побудований з врахуванням самостійної та індивідуальної роботи студентів. До нього включені теоретичні відомості до кожної з тем,завдання для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи, індивідуальні комплексні завдання. Він охоплює матеріал другого семестрів і спрямований на освоєння інформаційних технологій створення та обробки баз даних з допомогою програми MS Access 2007 та роботі в мережі Internet.

 

 

 

004

Н342

Наумова, Н. М. Інформатика та інформаційні технології в економіці (Office 2007, MS Access) : навчальний посібник : теоретична частина, лабораторні роботи, завдання для індивідуального та самостійного виконання. Ч. 2 / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 136 с. - Бібліогр. : с. 135. - ISBN 978-966-632-252-7 

 

Навчальний посібник з дисципліни "Інформатика та інформаційні технології в економіці" (Частина 2), містить матеріал за базовим курсом, що відповідає нормативній програмі цієї дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності "Економіка".

Навчальний посібник побудований з врахуванням самостійної та індивідуальної роботи студентів. До нього включені теоретичні відомості до кожної з тем,завдання для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи, індивідуальні комплексні завдання. Він охоплює матеріал другого семестрів і спрямований на освоєння інформаційних технологій створення та обробки баз даних з допомогою програми MS Access 2007 та роботі в мережі Internet.

 

 

624.131

П125

Павлюк, Д. О. Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальностей 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Автомобільні дороги, вулиці та..." / Д. О. Павлюк, С. А. Гладун ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 88 с. - Бібліогр. : с. 86. - ISBN 978-966-632-255-8 

 

У навчальному посібнику викладено основні поняття, терміни та визначення з механіки, математики, механіки грунтів і дорожніх конструкцій, наведено приклади розв'язання задач з визначення кінетичних та деформативних характеристик шляхом інтегрування та подвійного інтегрування прискорення тіла з використанням аналітичних і чисельних методів.

Посібник призначено для підготовки студентів денної та заочної форм навчання галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальностей 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"

 

 

 

 

504

П691

Практикум з дисципліни "Екологія людини" : для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі : Г. Ф. Гусєв, А. П. Парасочка ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. - Київ : НТУ, 2016. - 126 с. - Бібліогр. : с. 122-124.

 

 

 

 

 

656.13

П78

Проактивне управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту : монографія / Т. А. Воркут, О. С. Ігнатенко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 172 с. - Бібліогр. : с. 151-167. - ISBN 978-966-632-248-0 

 

У монографії запропоновано концепцію проактивного управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту. Отримані наукові і методичні результати можуть бути використані органами державного і місцевого управління при розробленні програм і проектів розвитку регіональних систем автомобільного транспорту, а також підприємствами автомобільного транспорту при підготовці рішень в сфері стратегічного управління.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів економічних та технічних спеціальностей ВНЗ, а також проектних аналітиків та менеджерів проектів.

 


656

П784

Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, В. П. Волков, О. К. Грищук, М. П. Цюман, І. В. Грицук, Г. О. Вайганг, О. А. Клименко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 204 с. - Бібліогр. с. 180-194. - ISBN 978-966-632-257-2 

 

У монографії висвітлено питання розробки прикладного програмного забезпечення систем моніторингу екологічної безпеки автомобільного транспорту, зокрема, окремих транспортних засобів та їх енергоустановок, транспортних підприємств, транспортних потоків, інвентаризації викидів. Описано архітектуру, алгоритми роботи, функціональні можливості та приклади практичної реалізації основних програмних модулів.

Видання розраховано на студентів і аспірантів технічних університетів, фахівців в сфері експлуатації автомобільного транспорту та його сталого розвитку з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

 

 

625.731

П791

Проектування технології будівництва земляного полотна автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Будівництво" / В. Я. Савенко, О. С. Славінська, О. Ю. Усиченко, Г. М. Фещенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 348 с. - Бібліогр. : с. 288-290. - ISBN 978-966-632-258-9 

 

Розглянуті питання впливу природно-кліматичних умов району будівництва на технологію та організацію робіт, проектування технології виконання підготовчих, основних, заключних робіт, зокрема улаштування земляного полотна в зимовий період, застосування геосинтетичних матеріалів в земляному полотні, контроль якості земляних робіт.

Наведені приклади технологічних рішень, які відповідають сучасному рівню розвитку виробництва, положенням діючих нормативних документів, дозволяють студентам якісно і ефективно вирішити питання з проектування технології будівництва земляного полотна.

Посібник призначений для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форм навчання.

 

 

 621.891

Т67

Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів : монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. М. Білякович, О. А. Міланенко, А. М. Савчук, Ю. О. Туриця ; М-во науки і освіти України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 124 с. - Бібліогр. : с. 208-209. - ISBN 978-966-632-259-6 

 

Монографія є підсумком багаторічного наукового доробку авторів, що спрямований на розвиток теорії граничного тертя. Зміст всіх розділів підпорядкований вирішенню актуальної задачі - підвищенню надійності та довговічності транспортних засобів шляхом покращення експлуатаційних властивостей та оптимізації ресурсу мастильних матеріалів - невід'ємної складової трибосистем машин і механізмів.

 

 

 

1

Ф561

Філософія глобальних проблем сучасності : навчальний посібник / А. Арістова, С. Волобуєва, Ю. Доброносова, О. Лавринович, К. Рибакова, О. Балагура, Л. Ліпіч, С. Уреньова, Е. Юрченко, І. Середіна, В. Дуденок, О. Льовкіна ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 184 с. - Бібліогр. : с. 176-180. - ISBN 978-966-632-251-0 

 

У навчальному посібнику розглянуте широке коло світоглядних, методологічних, антропологічних, прогностичних та інших аспектів філософського осмислення глобальних проблем сучасності; висвітлені теоретичні й методологічні основи глобалістики. Посібник містить чітко структурований і систематизований навчальний матеріал, включає завдання і вправи для самоконтролю та самостійної роботи студентів, словник базових термінів і понять, широкий перелік додаткових джерел для самостійного поглибленого опрацювання дисципліни, творчої і дослідницької роботи.

Для студентів бакалаврату денної, заочної, дистанційної форм навчання вищих технічних навчальних закладів.

 

2015 рік

 

519.8

Г124

Гавриленко, В. В. Математичні методи дослідження операцій. Динамічне програмування : навчальний посібник з розв'язанням задач у Mathcad / В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, О. А. Шумейко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 120 с. - Бібліогр. : с. 119. - ISBN 978-966-632-221-3 

 

Викладені основи динамічного програмування, моделі задач і алгоритми їх розв'язання засобами комп'ютерних технологій у системі комп'ютерної математики Mathcad. З метою застосування посібника в навчальному процесі в ньому наведено задачі, призначені для виконання лабораторних робіт та контрольні запитання. Для кожної наведеної у посібнику математичної моделі надано задачі, а також комп'ютерні алгоритми їх розв'язання у Mathcad, які дозволяють автоматично розв'язувати широке коло типових задач.

Рекомендовано як навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології (автомобільний транспорт)".

 

 

004.4

Г124

Гавриленко, В. В. Теорія розпізнавання образів : навчальний посібник для студентів НТУ, що навчаються за напрямом "6.050101 Комп'ютерні науки" / В. В. Гавриленко, Г. Ф. Іванченко, Г. Є. Шевченко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 76 с. - Бібліогр. : с. 76. - ISBN 978-966-632-223-7 

 

В навчальному посібнику розглядаються найбільш прості алгоритми розпізнавання образів: алгоритм k-внутрішніх групових середніх, алгоритм ISODATA, що використовуються для створення навчальних і самонавчальних систем розпізнавання.

Коротко наведена теорія, що покладена в основу розробки алгоритмів, а також результати, отримані при дослідженні роботи алгоритмів з різним числом об'єктів в образах. Наведені теоретичні викладки будуть корисні студентам під час самостійної розробки програмного забезпечення і здійснення його тестування на реальних пропонованих завданнях.

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Офісні інформаційні технології "Програмування у середовищі MS Excel" : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко, Н. В. Москаленко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інформаційних систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 156 с. - Бібліогр. : с. 149-150. - ISBN 978-966-632-224-4 

 

Посібник призначений для вивчення методів створення, редагування та формування текстових документів різної функціональної наповненості та структури в текстовому редакторі MS Word.

Рекомендовано як навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Офісні інформаційні технології" (модуль "Текстовий редактор MS Word") для студентів вузів, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки".

 

 

378

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Моделі і технології віртуальної освіти : синергетика навчання : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. Д. Данчук, Ю. С. Лемешко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 200 с. - Бібліогр. : с. 164-172. - ISBN 978-966-632-244-2 

 

В монографії розглянуто наукові основи організації системи знань відкритих інформаційних систем віртуальної освіти. Наведені принципово нові концепції, моделі та методи, що базуються на синергетичних принципах розробки і управління квазіінтелектуальними системами навчання (КСН). Визначена та обгрунтована відповідна структура КСН, розглянуто методи інтелектуальної підтримки адаптивного навчання і контролю знань на основі відповідних моделей. Запропонована модель управління проектами розробки КСН на основі управляючого впливу, а також впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Детально розглянуто процеси забезпечення самоорганізації системи управління віртуальним університетом з налаштуванням за якістю навчального процессу

 

 

625.08

Д692

Дорожні машини: Асфальтобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки (загальні відомості, конструкції, вибір, технічні характеристики) : навчальний посібник. Ч. ІІІ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець ; М-во освіти і науки України, НТУ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. - Київ-Дніпропетровськ : НТУ, 2015. - 248 с. - Бібліогр. : с. 245-247. - ISBN 978-966-7166-34-2 

 

 У навчальному посібнику наведені загальні відомості про асфальтобетони, їх складники та різновиди, особливості, переваги і недоліки, а також вимоги, що ставляться до сучасного дорожнього будівництва; подається класифікація, вказано склад за агрегатами класичних постійних і тимчасових (збірно-розбірних) асфальтозмішувальних заводів і установок, перелік виконуваних ними операцій та технологія приготування асфальтобетонних сумішей; представлені схеми і наведений опис технологічних процесів сучасних вітчизняних і зарубіжних асфальтозмішувальних установок; висвітлені питання автоматизації технологічних процесів установок і контролю якості продукції. Описано конструкції асфальтозмішувальних установок та їх технічні характеристики; розглянуті питання організації переробки старого асфальту і описана конструкція регенераційної установки; надані відомості про конструкції і характеристики грунтозмішувальних установок.

Посібник призначений для студентів вузів інженерно-будівельного профілю, які навчаються за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", а також може бути використаний інженерно-технічними працівниками, які мають відношення до асфальтобетонних заводів і асфальтозмішувальних установок

 

 

 378

Ц673

Ципко, В. В.Теорія і практика навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах : монографія / В. В. Ципко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 256 с. - Бібліогр. : с. 213-248. - ISBN 978-966-632-232-9

 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено низку понять і наукових підходів для визначення теоретико-методологічних засад дослідження та виявлено основні тенденції у розвитку сучасної вищої технічної освіти в Україні, визначено роль і місце суспільствознавчих дисциплін у навчальному процесі технічних університетів.

Охарактеризовано особливості навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах. Обгрунтовано концептуальні засади та визначено компоненти методичної системи навчання суспільствознавчих дисциплін. Також визначено критерії, показники і рівні сформованості суспільствознавчої компетентності майбутніх інженерів у процесі навчання суспільствознавства; теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено методичну систему навчання суспільствознавчих дисциплін студентів технічних університетів.

Розрахована на наукових, науково-педагогічних працівників, керівників ВНЗ, методистів та інших працівників освіти

 

 

 656

З-356

Зарубіжна транспортна географія : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", спеціальностей "Організація міжнародних перевезень" та "Організація митного контролю" / укладачі : О. Л. Петрашевський, М. М. Мороз, І. І. Попелиш, Н. М. Цимбал, Ю. О. Бойко, О. В. Алексєєнко, С. О. Корітчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 88 с. - Бібліогр. : с. 87. - ISBN 978-966-632-227-5 

 

У навчальному посібнику викладено основні питання транспортної географії, тобто особливості, характеристики та показники всіх видів транспорту, міжнародних транспортних коридорів.

Посібник призначено для підготовки студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", спеціальностей "Організація міжнародних перевезень" та "Організація митного контролю

 

 

656

З-356

Зарубежная транспортная география : учебное пособие для студ. дневной и заочной формы обучения направления подготовки 6.070101 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)", профессионального направления "Организация международных перевозок" и "Организация таможенного контроля" / составители : О. Л. Петрашевский, Н. Н. Мороз, И. И. Пепелыш, Н. Н. Цымбал, Ю. А. Бойко, А. В. Алексеенко, С. А. Коритчук ; М-во образования и науки Украины, НТУ. - Киев : НТУ, 2015. - 96 с. - Библиогр. : с. 93. - ISBN 978-966-632-226-8 

 

В учебном пособии изложены основные вопросы транспортной географии, то есть особенности, характеристики и показатели всех видов транспорта, международных транспортных коридоров.

Пособие предназначено для подготовки студентов дневной и заочной формы обучения специальность 6.070101 "Транспортные технологии (автомобильный транспорт)", специальностей "Организация международных перевозок" и "Организация таможенного контроля".

 

 

621.791

К651

Контактне зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 168 с. - Бібліогр. : с. 164. - ISBN 978-966-632-235-0 

 

Розглянуто контактне зварювання - один з найпоширеніших способів нерознімного з'єднання деталей машин та механізмів, що відрізняється сучасним рівнем механізації, роботизації, автоматизації та високою продуктивністю. Представлена загальна схема утворення точкових, шовних і рельєфних з'єднань та особливості розрахунку режимів нагрівання і пластичної деформації металу, а також електричні та теплові поля з урахуванням шунтування струму у вторинному контурі. Наведено особливості будови машин для контактного зварювання. Представлені матеріали дають можливість вибору зварювального обладнання та розробки технологічних процесів. Викладено способи контролю зварних з'єднань

 

 

379.85

М266

Маркетинг туристичних дестинацій : навчальний посібник / О. П. Будя, В. В. Волинець, О. К. Грищук, О. О. Бакуліч, М. М. Скопець, О. В. Парубець ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 300 с. - ISBN 978-966-632-240-4 

 

У навчальному посібнику викладені основні поняття туристичних дестинацій, організаційні аспекти управління туристичними дестинаціями, маркетингу туристичних дестинацій та інформаційні технології маркетингу туристичних дестинацій.

Посібник призначено для студентів ВНЗ та слухачів курсів підвищення кваліфікації, які навчаються за напрямом "Туризм", аспірантів, науковців і практичних працівників туристичної галузі.

 

 

 

 

656.062

М268

Марков, О. Д. Обслуговування клієнтів автосервісу : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. Д. Марков, Н. В. Веретельнікова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Каравела, 2015. - 260 с. - Бібліогр. : с. 253-256. - ISBN 978-966-222-978-3 

 

Розглянуто процес обслуговування клієнтів автосервісу. Розкрита сутність "послуги" та розроблена модель проектування процесу обслуговування. Наведена методика аналізу та підвищення рівня зрілості підприємства автосервісу на основі принципів менеджменту якості. Розглянуті питання маркетингової діяльності з погляду створення та використання баз даних маркетингової інформації. Приведена методика формування системи управління процесом обслуговування клієнтів. Розглянута організація сервісного процесу та безпосередніх контактів з клієнтами, а також викладена методика оцінки рівня їх задоволеності.

Навчальний посібник є результатом роботи авторів на підприємствах автосервісу з питань дослідження та впровадження системи організації процесу обслуговування клієнтів.

Для студентів ВНЗ автомобільної галузі та фахівців автосервісу.

 

 

625.08

М382

Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій : атлас конструкцій / Л. А. Хмара, М. О. Білякович, М. П. Кузьмінець [та ін.]. - Київ-Дніпропетровськ-Рівне : НТУ, 2015. - 324 с. - Бібліогр. : с. 323. - ISBN 978-966-7166-35-9 

 

Атлас "Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" містить основні конструкції машин ведучих галузей промисловості будматеріалів (цементної, залізобетонної, керамічної, шиферної, скляної, нерудних матеріалів). Основні машини, крім креслень загальних виглядів містять креслення вузлів і окремих деталей, причому для кожної групи це здійснюється за основною ведучою машиною, а по решті машин приведені тільки загальні вигляди. Для деяких машин приведені кінематичні і гідравлічні схеми.

Атлас призначений для студентів вузів інженерно-будівельного профілю, які навчаються за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", а також може бути використаний інженерно-технічними працівниками, які мають відношення до асфальтобетонних заводів і асфальтобетонних установок

 

 

 

625.7

М545

Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 128 с. - Бібліогр. : с. 123-127. - ISBN 978-966-632-236-7 

 

Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій. Висвітлені питання методології та організації створення системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

 

 

 

 

544

М916

Мустяца, О. Н. Основи електрохімії : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво", фахове спрямування - "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 244 с. - Бібліогр. : с. 241-243. - ISBN 978-966-632-225-1 

 

Навчальний посібник написаний у відповідності із програмою навчальної дисципліни "Фізична хімія і хімія силікатів" для загально-інженерних спеціальностей вузів з метою більш поглибленого розкриття основних теоретичних положень розділу фізичної хімії, який стосується електрохімії, та конкретних галузей народного господарства, де ці теоретичні питання реалізуються.

Посібник буде корисним для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, а також інженерно-технічних працівників.

 

 

 656.073(03)

Н156

Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень : для іноземних студентів з підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалаврів 6.070101 за напрямом підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" : спеціалістів 7.070101102 і магістрів 8.070101102 спеціальності "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)" для спеціалізацій "Організація міжнародних перевезень", "Організація митного контролю на транспорті" / М-во освіти і науки України, НТУ ; Н. Т. Кунда, А. В. Петрик, С. М. Шарай, В. Є. Силенко, О. А. Чупайленко, О. В. Гусєв, Е. Ю. Махмудов, В. В. Лебідь, О. Г. Третиниченко, А. К. Козлов, Н. А. Катрушенко, О. В. Литвин. - Київ : НТУ, 2015. - 172 с. - Бібліогр. : с. 168-169. - ISBN 978-966-632-228-2 

 

Навчальний термінологічний словник містить найбільш уживані та поширені терміни транспортної галузі знань для спеціалізації "Організація міжнародних перевезень". З метою адаптації іноземних студентів до мовного середовища під час навчального процесу словник складається з двох тотожних частин, викладених російською та українською мовами.

Призначено для іноземних студентів напряму підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" ВНЗ, а також для фахівців, наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів спеціальностей з організації міжнародних автомобільних перевезень.

 

 

 

346.12

П685

Правові основи професійної діяльності : навчальний посібник для студентів денної форми навчання / укладачі : Н. В. Щербатюк, Н. М. Цимбал, С. О. Корітчук, О. В. Денисюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 108 с. - Бібліогр. : с. 106-107. - ISBN 978-966-632-230-5 

 

У навчальному посібнику викладено основи питання економічних відносин, і їх правового регулювання, права власності, підприємницької діяльності, цивільно-правових відносин, правового регулювання зайнятості та працевлаштування, соціального забезпечення в Україні.

Посібник призначено для підготовки студентів денної форми навчання.

 

 

 

 

621.791

Р79

Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв, О. О. Шевченко, О. І. Кущ ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 200 с. - Бібліогр. : с. 197. - ISBN 978-966-632-234-3

 

В посібнику розглянуто зварювання різних металів у твердій фазі з використанням тертя.

Проаналізовані переваги і недоліки зварювання необертових і обертових деталей, вібраційного, орбітального, радіального, інерційного, ротаційного (з перемішуванням) зварювання. Представлена стадійність утворення з'єднання, циклограми і фази процесу.

Розглянуто обладнання та технологія процесів зварювання.

 

 

 519.2

Т338

Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси : навчальний посібник з розв'язання задач у Mathcad / В. В. Гавриленко, О. А. Галкін, І. М. Цуканов, О. І. Цуканов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 220 с. - Бібліогр. : с. 220. - ISBN 978-966-632-242-8 

 

У посібнику викладені основи теорії ймовірностей та ймовірнісних процесів, моделі задач та алгоритми їх розв'язання у системі комп'ютерної математики Mathcad.

Викладені у посібнику елементи теорії ймовірнісних процесів є основою теорії масового обслуговування.

З метою застосування посібника в навчальному процесі в ньому для кожної математичної моделі відповідної задачі наведено комп'ютерний алгоритм, що дозволяє розв'язувати широке коло типових задач.

Рекомендовано як навчальний посібник для студентів напряму навчання "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", а також для аспірантів та викладачів, які займаються питаннями застосування теорії ймовірностей та ймовірнісних процесів для розв'язання задач у галузі економіки, логістики, бізнесу та управління

 

 

001

Т654

Трансфер технологій - інноваційна складова розвитку науки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Р. В. Ярова, В. В. Червякова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 140 с. - Бібліогр. : с. 136-139. - ISBN 978-966-632-241-1 

 

У навчальному посібнику висвітлюється законодавча база державного регулювання діяльності в сфері трансферу технологій, розкриті основні аспекти фінансово-економічного забезпечення діяльності в сфері трансферу технологій, детально розглядаються зарубіжні та національні інформаційні ресурси, сучасні інформаційні системи і технології забезпечення трансферу технологій в Україні.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями : економіка, транспортне право, інформаційні системи і технології; аспірантів; викладачів ВНЗ. Може бути використаний з метою підвищення кваліфікації у сфері трансферу технологій.

 

 

625.7

Т654

Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. Д. Данчук, А. О. Корпач, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька, М. К. Покотілов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 104 с. - Бібліогр. : с. 98-101. - ISBN 978-966-632-243-5 

 

Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій, як основного засобу розвитку підприємств в сучасних умовах. Висвітлені зарубіжні та національні інформаційні ресурси, інструменти та механізми трансферу технологій, електронна платформа системи трансферу технологій дорожньо-транспортного комплексу України. Запропоновані способи формування ланок інноваційної інфраструктури та ефективні механізми для комерціалізації завершених науково-технічних розробок і технологій для розвитку сучасних підприємств. Досліджено сучасні засоби та механізми трансферу технологій, можливості трансферу технологій між організаціями науково-освітньої сфери та підприємствами.

Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ України.

 

 

621.1

Т654

Транспортні енергетичні установки (традиційні, нетрадиційні та альтернативні), принципи роботи та особливості будови : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навчаються за спец-ми "Автом. та автом. господартство", "ДВЗ", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні маш. та облад.", "Екологія і охорона навк. середов." / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, О. В. Сирота, Д. М. Тріфонов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 244 с. : іл. - Бібліогр. : с. 12. - ISBN 978-966-632-216-9 

 

В навчальному посібнику описані традиційні та найбільш вірогідні з огляду широкого застосування на транспортних засобах нетрадиційні та альтернативні енергетичні установки.

Посібник призначений для студентів спеціальностей транспортного профілю "Автомобілі та автомобільне господарство", "Двигуни внутрішнього згорання", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання!, "Екологія і охорона навколишнього середовища". Посібник можуть використовувати в процесі навчання студенти інших спеціальностей.

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.