назад

ДОСЯГНЕННЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ НТУ ЗА 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ЧАСТИНА 1 (2019-2017)

 

2019 рік

 

004

С568

Современные компьютерные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности "Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)" / составители : Али Аль-Аммори, Я. А. Лудченко, Е. П. Тимченко, А. Е. Клочан, Х. А. Аль-Аммори ; М-во образования и науки Украины, НТУ. - Киев : НТУ, 2019. - 136 с. - Библиогр. : с. 133-134. - ISBN 978-966-632-291-6 

 

Пособие предназначено для изучения методов решения различных  задач, а также технологиям их компьютерной реализации в Mathcad. Структура пособия максимально приближена к лекционным и практическим занятиям курса "Современные компьютерные технологии". Это не только учебник, но и руководство к решению задач с использованием компьютерных технологий.

С целью использования пособия в учебном процессе в нем для каждой математической модели приведены компьютерные алгоритмы их реализации, которые позволяют решать широкий круг типовых задач. Для практических занятий по курсу в пособии приведены примеры постановок задач. Даны также задания для лабораторных работ и индивидуальных заданий.

Рекомендуется в качестве учебного пособия по компьютерным технологиям с их реализацией в Mathcad для студентов и аспирантов всех специальностей вуза, а также преподавателей и специалистов, которые занимаются проблемами разработки и использования компьютерных и информационных технологий моделирования задач в области экономики, логистики, бизнеса и управления.

 

 

620.1

Ф503
Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / укладачі : Е. К. Посвятенко, Р. В. Будяк, О. В. Мельник, В. Г. Нікітін ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2019. - 176 с. - Бібліогр. : с. 161-162. - ISBN 978-966-632-295-4

 

У підручнику розглянуті методи дослідження та випробування матеріалів для машинобудування, зокрема мікроскопічний аналіз за допомогою оптичних та електронних мікроскопів, кількісна і високотемпературна металографія, рентгеноструктурний аналіз полікристалів, основи спектральних, поляризаційнооптичних та дилатометричних досліджень, а також методів визначення фізикомеханічних властивостей.

 

 

004

А56

Аль-Амморі, А. Н. Інформаційно-аналітична діяльність : навчальний посібник / А. Н. Аль-Амморі, Н. Ю. Зозуля, Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2019. - 148 с. - Бібліогр. : с. 140-145. - ISBN 978-966-632-292-3 

 

У навчальному посібнику розглянуто соціально-психологічні, організаційні та логічні основи інформаційно-аналітичної діяльності. Мета посібника – ознайомити студентів зі способами збору, обробки та аналізу інформаційних потоків, з основними способами інформаційних та маніпуляційних технологій.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також викладачів

 

 

 

 

656
Д534
Дмитриченко, М. Ф. Транспортні технології та системи: науково-методичні засади діагностики і розвитку практичного інтелекту майбутніх фахівців : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Тименко, Н. Ф. Федорова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2019. - 256 с. - Бібліогр. : с. 249-254. - ISBN 978-966-632-293-0

 

У монографії уточнено сутність понять «практичний розум», «практичний інтелект», «практична естетика». Узагальнено результати вивчення практичного інтелекту у закордонному наукознавстві, зокрема, у дослідженнях Р. Дж. Штернберга. Пропонується здійснювати діагностику і розвиток практичного інтелекту учнівської молоді в педагогічних умовах STEAM-освіти, на заняттях з дизайну і технологій.
Монографія рекомендується науково-педагогічним працівникам, аспірантам і докторантам, практичним психологам, студентам і всім, хто цікавиться профілями особистісної обдарованості.

 

 

2018 рік

 

 

 

811.111

А91

Астаніна, Н. В. Екологія : навчальний посібник з англійської мови / Н. В. Астаніна, М. В. Крисюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 128 с. - Бібліогр. : с. 123-124. - ISBN 978-966-632-290-9 

 

Зміст посібника орієнтовано на формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у професійному середовищі, пов‘язаному з екологією, охороною навколишнього середовища та збалансованим природокористуванням. Значна увага приділяється подоланню лексичних і граматичних труднощів. Укладачами враховані Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.

Призначено для студентів перших курсів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування».

 

 

656.2

Б19

Бакалінський, О. В. Маркетингові дослідження при тотальному управлінні споживчою цінністю перевезень пасажирів залізницями : монографія / О. В. Бакалінський, Т. С. Мельник. - Київ : НТУ, 2018. - 288 с. : іл. - Бібліогр. : с. 260-277. - ISBN 978-617-7696-20-8 

 

Стрибкоподібне подолання розриву між сучасними потребами пасажирів та сервісом, який сьогодні пропонує залізничний транспорт, є нагальним завданням державної ваги. В цьому контексті створення умов споживчої цінності перевезень пасажирів залізничним транспортом в далекому сполученні, яка матиме певну величину та зміст, стає нетривіальною маркетинговою управлінською проблемою.

З метою її розв'язання одним з авторів книги розроблено нову теоретичну концепцію - тотальне управління споживчою цінністю послуги. Задля реалізації такого цілісного управління на практиці менеджмент перевізника потребує додаткової управлінської інформації. Здобути її допоможуть підходи та методики досліджень, що пропонуються в цій книзі. Їх було включено до тексту після всебічної перевірки в реальних маркетингових дослідженнях, які проводились авторами протягом 2005 - 2018 років у пасажирському секторі залізничного транспорту України.

Головним об'єктом управління, про який йдеться в книзі, є споживча цінність транспортного сервісу. Однак дана монографія стане в нагоді також тим, має справу з іншими послугами, в яких клієнти з різних сегментів обслуговуються одночасно в спільному просторі (медичне обслуговування, громадське харчування, туризм, освіта тощо). Книга буде корисно. науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і фахівцям-практикам.

 

  

531.8

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Технічна механіка : підручник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, М. О. Гончар, В. А. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 364 с. - Бібліогр. : с. 360. - ISBN 978-966-632-286-2 

 

У підручнику викладено основи будови, кінематики і динаміки механізмів; наведені дані про основні машинобудівні матеріали; дана оцінка міцності і точності виготовлення деталей машин. Розглянуто основи створення (проектування) приводів машин і їх основних складових: механічних передач, валів і осей, підшипників, з'єднань і муфт. Викладені теоретичні основи і довідниковий матеріал дозволять ознайомити студентів машинобудівних спеціальностей ВНЗ з загальними принципами проектування типових конструкцій загальномашинобудівного призначення.

Підручник призначений для студентів ВНЗ. Може бути корисним для аспірантів та спеціалістів

 

 

 656.71

Е457

Експлуатація аеропортів : підручник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, І. А. Рутковська, І. І. Попелиш, С. О. Корітчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 420 с. - Бібліогр. : с. 418-419. - ISBN 978-966-632-289-3

 

У підручнику викладені загальні положення про аеродроми цивільної авіації, класифікацію та основні технологічні вимоги до них. Розглянуті питання літнього та зимового утримання аеродромів, їх маркування, систему сертифікації на повітряному транспорті України, техніку безпеки та екологічні вимоги при експлуатації аеродромів. Надано характеристики сучасних матеріалів для ремонту й утримання аеродромних покриттів та вимоги до них випробовування та використання. Наведено основні відомості про машини й устаткування для утримання та ремонту аеродромів. Описано склад робіт і організація ремонту жорстких та нежорстких аеродромних покриттів та елементів водовідвідних і дренажних систем аеродромів.

 

 

 

004

К637

Компьютерные и информационные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» / В. Д. Данчук, Али Аль-Аммори, Е. П. Тимченко, А. Е. Клочан, Х. А. Аль-Аммори ; М-во образования и науки, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 156 с. - Библиогр. : с. 153. - ISBN 978-966-632-288-6

 

Пособие предназначено для изучения основ статистического анализа, методов и моделей задач, а также технологиям их компьютерной реализации в Mathcad. Структура пособия максимально приближена к лекционным и практическим занятиям курса «Компьютерные и информационные технологии». Это не только учебник, но краткое руководство к решению задач с использованием компьютерных технологий.

С целью использования пособия в учебном процессе в нем для каждой математической модели приведены компьютерные алгоритмы их реализации, которые позволяют решать широкий круг типовых задач. Для практических занятий по курсу в пособии приведены примеры постановок задач и их статистические модели. Даны также задания для лабораторных работ.

Рекомендуется в качестве учебного пособия по компьютерным технологиям с применением вероятностно-статистических методов для студентов и аспирантов всех специальностей вуза, а также преподавателей и специалистов, которые занимаются проблемами разработки и использования компьютерных и информационных технологий моделирования вероятностно-статистических задач в области экономики, логистики, бизнеса и управления.

 

 

656.025.2

П19

Пасажирські перевезення: тренінг та практика : навчальний посібник. Ч. 2 / В. С. Марунич, В. С. Харута, І. Ф. Шпильовий, І. М. Вакарчук, О. І. Мельниченко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, Ю. В. Лущай ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 208 с. - Бібліогр. : с. 187-200. - ISBN 978-966-632-284-8 

 

Навчальний посібник містить комплексний набір завдань та вправ щодо практичних навиків ухвалення ефективних організаційних в управлінських рішень задля удосконалення пасажирських перевезень, і  побудований відповідно до рекомендацій державних програм.

Цінною особливістю цього навчального посібника є наявність методичних рекомендацій щодо виконання домашніх завдань, інфраструктурних ситуацій та ділових ігор і тренінгів, а також текстових завдань і контрольних питань, передбачених навчальним планом курсу. Практичні завдання, ділові ігри та інфраструктурні ситуації можуть бути використані в ході практичних занять під час розгляду окремих розділів дисципліни "Пасажирські перевезення".

Може  бути корисний для студентів, аспірантів, викладачів, а також інженерно-технічним працівникам та операторам автомобільних перевізників, які пов'язані з організацією та управлінням пасажирськими перевезеннями.

 

 

656.025.2

П19

Пасажирські перевезення: тренінг та практикум : навчальний посібник. Ч. 1 / В. С. Марунич, В. С. Харута, І. Ф. Шпильовий, І. М. Вакарчук, О. І. Мельниченко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, Ю. В. Лущай ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 188 с. - Бібліогр. : с. 147-160. - ISBN 978-966-632-284-8 

 

Навчальний посібник містить комплексний набір завдань та вправ щодо практичних навиків ухвалення ефективних організаційних в управлінських рішень задля удосконалення пасажирських перевезень, і  побудований відповідно до рекомендацій державних програм.

Цінною особливістю цього навчального посібника є наявність методичних рекомендацій щодо виконання домашніх завдань, інфраструктурних ситуацій та ділових ігор і тренінгів, а також текстових завдань і контрольних питань, передбачених навчальним планом курсу. Практичні завдання, ділові ігри та інфраструктурні ситуації можуть бути використані в ході практичних занять під час розгляду окремих розділів дисципліни "Пасажирські перевезення".

Може  бути корисний для студентів, аспірантів, викладачів, а також інженерно-технічним працівникам та операторам автомобільних перевізників, які пов'язані з організацією та управлінням пасажирськими перевезеннями.

 

 330.4

Э-40

Эконометрика : учебное пособие / М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдинов, В. А. Разводовская ; М-во образования и науки Украины, НТУ. - Киев : НТУ, 2018. - 140 с. - Библиогр. : с. 137. - ISBN 978-966-632-273-2 

 

В учебном пособии изложены теоретические, методологические, практические основы применения оценивания параметров эконометрических моделей с учетом особенностей экономической информации. Представленные основы эконометрического моделирования и приведены примеры важнейших эконометрических моделей и производственных функций, применяемых в исследованиях на макро- и микроуровне, а также при решении вопросов эффективного функционирования национальных предприятий, в т.ч. предприятий автотранспортного комплекса.

 

 

 2017 рік

 

 

 

2

А813

Арістова, А. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси / А. Арістова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 182 с. – Бібліогр. : с. 171-179. – б/ц.

 

У монографії компетентно і зважено аналізується феномен релігійної девіації (переважно на прикладі християнства): його природа, соціокультурна детермінація, функції; охарактеризовані девіантогенні впливи релігійного середовища; показана специфіка релігійних норм і санкцій та їх зв'язок із релігійно-девіантною поведінкою; виділені основні типи і форми релігійних девіацій.

 

 

 

004.5

А56

Аль-Амморі, Алі. Елементи теорії надійності комп'ютеризованих систем : навчальний посібник з розв'язанням задач у Mathcad / А. Аль-Амморі ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 240 с. - Бібліогр. : с.238. - ISBN 978-966-632-276-3 

 

Викладені основи теорії надійності комп'ютеризованих систем, моделі задач і алгоритми їх розв'язання у системі Mathcad. Посібник складається із шести розділів. Кожний розділ вміщує короткі теоретичні відомості і приклади розв'язання типових задач з використанням обчислювальних технологій системи Mathcad. Наведені також завдання для самостійної роботи.

Рекомендовано як навчальний посібник для студентів напряму навчання "Комп'ютерні науки", а також для аспірантів та викладачів, які займаються питаннями застосування теорії надійності для розв'язання практичних задач у галузі техніки та управління

 

 

656.13

А663

Андрусенко, С. І. Технології підвищення ефективності виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту : навчальний посібник для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : Медінформ, 2017. - 212 с. іл. - Бібліогр. : с. 175-177. - ISBN 978-966-409-197-5 

 

Для підтримання роботоздатності автомобіль вимагає застосування комплексу заходів з технічного обслуговування, ремонту, зберігання, матеріально-технічного забезпечення, підготовки персоналу. Всі ці заходи потребують організації та управління, від досконалості яких залежить ефективність та якість такої діяльності. Тому вивчення технологій забезпечення ефективності роботи виробничо-технічної бази підприємства є необхідним для підготовки висококваліфікованих фахівців.

В навчальному посібнику розглянуті питання організації та управління діяльністю підприємств автомобільного транспорту. Наведені технології визначення оптимального співвідношення між власним виробництвом та залученням субпідрядників, пошуку прихованих резервів продуктивності, формування системи показників для управління підприємством, управління підприємством на основі процесного підходу, визначення ефективності інвестиційних проектів.

Навчальний посібник може бути корисним для студентів та аспірантів ВНЗ, що навчаються за спеціальністю "Автомобільний транспорт", практиків, підприємців, усіх тих, кого цікавлять питання покращення діяльності підприємств автомобільного транспорт

 

 

 

504(03)

Б24

Барабаш, О. В. Біоіндикація : словник-довідник / О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 92 с. - Бібліогр. : с. 90-91. - ISBN 978-966-632-285-5

 

У стислій формі подається науково-обгрунтоване тлумачення змісту термінів і понять з біоіндикації (близько 800), що ввійшли в українську мову як складова частина загальної наукової термінології. Для закріплення та кращого опанування знань розроблено кросворди з основних термінів біоіндикації.

Словник-довідник розрахований на широке коло фахівців різних екологічних спеціальностей, студентів, аспірантів, науковців, викладачів ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл, для продовження післядипломної освіти.

 

 

004

Г124

Гавриленко, В. В. Практичне використання СУБД MySQL : навчальний посібник для студентів НТУ, які навчаються за спеціальностями "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" та "Інженерія програмного забезпечення" / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 144 с. - Бібліогр. : с. 120-122. - ISBN 978-966-632-269-5 

 

Система управління базами даних MySQL займає достойне місце у світі високих технологій завдячуючи надійності і достатньо низькому рівню вартості використання серед систем управління базами даних з відкритим кодом.

Даний посібник є другою частиною та логічним продовженням навчального посібника "Система управління базами даних MySQL".

Рекомендовано як навчальний посібник для студентів НТУ, що навчаються за спеціальностями "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" та "Інженерія програмного забезпечення"

 

 

656

Г547

Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті : підручник / В. Д. Данчук, Л.С. Бєляєвський, А. А. Сердюк, Є.О. Топольськов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 264 с. - Бібліогр. : с. 260-261. - ISBN 978-966-632-272-5 

 

Зміст запропонованого підручника грунтується на матеріалах попереднього видання посібника "Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті" 2009 р., суттєво перероблений і доповнений з урахуванням новітніх досягнень в галузі створення і  застосування супутникових систем навігації і зв'язку на транспорті.

У підручнику викладаються основні принципи побудови і застосування сучасних та перспективних глобальних супутникових систем навігації і зв'язку, зокрема розглядаються особливості реалізації радіонавігаційного та телекомунікаційно-комп'ютерного забезпечення мережних супутникових систем, диференційних підсистем автоматичного залежного спостереження, міжнародних космічних систем виявлення потерпілих, а також систем рухомого супутникового зв'язку.

Підручник призначений для студентів ВУЗів транспортного і авіакосмічного профілю, зокрема для слухачів курсів дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті", "Телекомунікаційні технології на транспорті", "Комп'ютерні технології на транспорті" що викладаються у Національному транспортному ун-ті; він також буде корисним для усіх користувачів супутникових систем і фахівців з різних видів транспорту, що займаються питаннями навігації і управління на транспорті, включаючи спеціалістів логістичного профілю

 

 

 

004

Д195

Данчук, В. Д. Інформатика та системологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. Д. Данчук, В. С. Садовенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 180 с. - Бібліогр. : с. 175-178. - ISBN 978-966-632-282-4 

 

У посібнику подано лекційний матеріал, наведено приклади застосування методів інформатики та системології. Розрахований, у першу чергу, на студентів, які навчаються за напрямом 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища" і вивчають навчальний курс "Інформатика та системологія". Може стати в нагоді для бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Посібником можуть скористатися аспіранти та викладачі комп'ютерних наук ВНЗ, практичні працівники і спеціалісти.

 

 

 

656.025.2

І-264

Ігнатенко, О. С. Пасажирські перевезення : підручник. Ч. 2 / О. С. Ігнатенко, В. С. Марунич ; М-во освіти і науки України. - Київ : НТУ, 2017. - 265 с. - Бібліогр. : с. 214-227. - ISBN 978-966-632-265-7

 

Представлені видання призначене для вищих учбових закладів. У ньому наведені основні матеріали з теорії, технології, організації та управління пасажирськими перевезеннями. Дисципліна "Пасажирські перевезення" є однією з основних профілюючих серед нормативних дисциплін учбового плану спеціальностей "Транспортні технології (за видами)" та "Системний аналіз".

У другій частині підручника детально викладені організація та управління пасажирськими перевезеннями в міському, приміському, міжміському та міжнародному сполученнях. Розглянуті диспетчеризація, тарифно-квиткова система та якість пасажирських перевезень. Наведені приклади тестових завдань, які застосовуються до контролю знань з дисципліни.

Може бути корисний інженерно-технічним працівникам та операторам автомобільних перевізників, які пов'язані з організацією та управлінням пасажирськими перевезеннями

 

 

 

656.025.2

І-264

Ігнатенко, О. С. Пасажирські перевезення : підручник. Ч. 1 / О. С. Ігнатенко, В. С. Маруніч ; М-во освіти і науки України. - Київ : НТУ, 2017. - 283 с. - Бібліогр. : с. 236-239. - ISBN 978-966-632-265-7 

 

Представлені видання призначене для вищих учбових закладів. У ньому наведені основні матеріали з теорії, технології, організації та управління пасажирськими перевезеннями. Дисципліна "Пасажирські перевезення" є однією з основних профілюючих серед нормативних дисциплін учбового плану спеціальностей "Транспортні технології (за видами)" та "Системний аналіз".

У виданні достатньо детально викладений основний матеріал з пасажирських автомобільних перевезень, який може бути використаний для оволодіння теоретичним курсом з дисципліни та підготовки вирішення лабораторних і самостійних робіт.

Може бути корисним управлінцям і інженерно-технічним працівникам автотранспортних підприємств, організацій, об'єднань і усім транспортним операторам, незалежно від форм власності, які пов'язані з плануванням і організацією перевезень пасажирів

 

 

656.025.2

О-641

Організація та управління пасажирськими перевезеннями : підручник / В. С. Марунич, І. М. Вакарчук, В. С. Харута, А. В, Петунін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Міленіум, 2017. - 500 с. - Бібліогр. : с. 485-498. - ISBN 978-966-8063-80-1

 

Представлене видання призначене для вищих учбових закладів. У ньому приведені основні матеріали з теорії, технології, організації і управління  пасажирськими автомобільними перевезеннями. Дисципліна “Організація та управління пасажирськими перевезеннями” є одним з основних профілюючих курсів серед спеціальних дисциплін учбового плану напряму підготовки “Транспортні технології (за видами)”.

У виданні достатньо детально викладений основний матеріал з пасажирських автомобільних перевезень, який може бути використаний для оволодіння теоретичним курсом з дисципліни та підготовки вирішення лабораторних і самостійних робіт.

Може бути корисний управлінцям і інженерно-технічним працівникам автотранспортних підприємств, організацій, об'єднань і усім транспортним операторам, незалежно від форм власності, які пов'язані з плануванням і організацією перевезень пасажирів.

 

 

 

656.025.2

П124

Пассажирские перевозки : учебно-методическое пособие / И. П. Гамеляк, А. С. Дудник, И. Н. Вакарчук, Н. Н. Цымбал, С. А. Коритчук ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Каф. аэропортов. - Киев : НТУ, 2017. - 80 с. - Библиогр. : с. 73-76. - ISBN 978-966-632-278-7 

 

Учебно-методическое пособие к изучению курса и выполнения практических занятий дисциплины "Пассажирские перевозки" для студентов центра международного образования дневной и заочной форм обучения подготовки бакалавров специальности "Транспортные технологии (по видам транспорта)

 

 

 

 

 

 

504

П691

Практикум з навчальної дисципліни "Основи безпеки людини" : для студентів ВНЗ всіх форм навчання за всіма спеціальностями / укладачі : В. О. Хрутьба, П. І. Чуваєв, М. В. Половко, С. Т. Сусло, Г. В. Хорькова, О. В. Спасіченко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. - Київ : НТУ, 2017. - 208 с. - Бібліогр. : с. 195.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355.58

П691

Практикум з навчальної дисципліни "Цивільний захист" : для студентів ВНЗ денної та заочної форм навчання / укладачі : П. І. Чуваєв, С. Т. Сусло ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. екології та безпеки життєдіяльності. - Київ : НТУ, 2017. - 197 с. - Бібліогр. : с. 195-196. 

 

 

 

 

 

 

656

П81

Промислово-транспортна екологія : навчально-методичний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, А. М. Редзюк, А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська, О. С. Добровольський ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Двигуни і теплотехніка". - Київ : НТУ, 2017. - 85 с. - Бібліогр. : с. 84. - ISBN 978-966-632-277-0 

 

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Промислово-транспортна екологія" та програма курсу, дидактичний матеріал та методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів Центру заочного та дистанційного навчання та Центру кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, що здобувають освітній ступінь - бакалавр за спеціальностями 131 - Прикладна механіка, 133 - Галузеве машинобудування, 274 - Автомобільний транспорт

 

 

004.9

С409

Системи автоматизованого перекладу : навчальний посібник з дисципліни "Система автоматизованого перекладу" / укладач Л. В. Осіпа ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. електроніка та обчислювальної техніки. - Київ : НТУ, 2017. - 64 с. - Бібліогр. : с. 63. - ISBN 978-966-632-266-4 

 

У навчальному посібнику розглянуто види і стратегії машинного перекладу, описано структуру та функціональні можливості сучасних систем автоматизованого перекладу, проведено порівняльний аналіз наявних систем машинного перекладу та висвітлено методичні прийоми до їх застосування під час перекладу різноманітних текстів у процесі підготовки майбутніх перекладачів.

Посібник призначений для студентів денної форми навчання освітньо-професійного рівня "Бакалавр", спеціальності "Філологія"

 

 

625.76

С409

Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти : навчальний посібник / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Д. Л. Журавський ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 244 с. - Бібліогр. : с. 240. - ISBN 978-966-632-280-0 

 

В посібнику наведені основні технологічні карти з будівництва та реконструкції автомобільних доріг та ремонту дорожніх покриттів. Особлива увага приділяється технологіям виготовлення та застосування сучасних технологій і матеріалів для ремонту та будівництва дорожніх покриттів і методів контролю якості.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 124 "Системний аналіз в транспортній інфраструктурі"

 

 

 62

Т384

Технологічні основи машинобудування : навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальностей: 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування; 142 Енергетичне машинобудування; 015 Професійна освіта (транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, А. Д. Дулеба, В. Г. Кошелєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 212 с. - Бібліогр. : с. 207-208. - ISBN 978-966-632-275-6 

 

Розглянуто об'єкти, типи і форми організації машинобудівного виробництва. Представлено особливості технологічного забезпечення якості виробів. Проведено аналіз якості виробів за допомогою методів математичної статистики. Значна увага приділена вивченню баз і базуванню.

В заключній частині наведено способи підвищення експлуатаційних властивостей деталей в машинобудуванні.

 

 

624.2

Т484

Ткачук, С. Г. Розмиви та руслові переформування на мостових переходах : монографія / С. Г. Ткачук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 140 с. - Бібліогр. : с. 131-135. - ISBN 978-966-632-264-0

 

В монографії розглянуті проблеми всіх видів розмивів на мостових переходах. Розроблені математичні моделі та аналітичні методи їх реалізації для верхньої границі загального розмиву та багаторічного прогнозування. Запропоновані способи знаходження залишкового і замуленого розмиву, для визначення якого створені математичні моделі природних руслових переформувань. В колі проблем загального розмиву отримані теоретичні залежності транспортуючої спроможності руслових потоків, характеристика трансформації руслової витрати, доведена теорема про момент максимуму загального розмиву.

Залежності для визначення граничних глибин вирв місцевого і зосередженого розмивів мають під собою загальну енергетичну основу.

Матеріал монографії зацікавить шляховиків і дорожників, гідрологів та гідротехніків, буде корисним для аспірантів і студентів відповідних вишів.

 

 

 65.012.34

У673

Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект : навчальний посібник / Т. А. Воркут О. Є Білоног, А. М. Дмитриченко, Ю. О. Третиниченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 288 с. - Бібліогр. : с. 286-287. - ISBN 978-966-632-270-1 

 

Навчальний посібник представляє концепцію управління ланцюгами постачань як системний стратегічний підхід щодо забезпечення, на грунті розвитку функціональної і процесної інтеграції, ефективного руху матеріальних і відповідних їм інформаційних потоків в ланцюгах постачань, ціллю впровадження якого є підвищення результативності роботи ланцюгів постачань і, як наслідок, підприємств - їх учасників, і який, будучи усвідомленим і прийнятим останніми, передбачає привнесення до міжорганізаційних відносин принципів, які носять інтеграційний характер.

Для викладачів навчальних курсів із логістики, управління ланцюгами постачань та суміжних навчальних курсів, які представлені в рамках довгострокових бакалаврських та магістерських програм підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями "Менеджмент", "Транспортні технології", а також короткострокових навчальних програм, студентів (слухачів) вищезгадуваних програм; фахівців, які реалізують себе в сфері логістики і управління ланцюгами постачань в підприємствах різної форми власності і галузевої приналежності.

 

 

658.7

У677

Управління матеріальними ресурсами підприємства : навчальний посібник / М. Н. Бідняк, О. О. Бакуліч, О. Р. Омельянович, М. М. Гребельник ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 252 с. - Бібліогр. : с. 243-246. - ISBN 978-966-632-268-8 

 

В навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи і практичні рекомендації по управлінню матеріально-технічними ресурсами на етапах заготівлі матеріальних ресурсів, виробництва готової продукції та постачання готової продукції до споживача.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних та технічних спеціальностей та може бути корисний як аспірантам і викладачам ВНЗ, слухачам системи післядипломної освіти, так і бізнесменам-практикам, керівникам підприємств та організацій, менеджерам і підприємцям-початківцям в багатьох сегментах ринку

 

656.13

Є704

Єресов, В. І. Технічні засоби організації дорожнього руху : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Транспортні технології" денної та заочної форми навчання / В. І. Єресов, О. В. Григор'єва ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 144 с. - Бібліогр. : с. 141. - ISBN 978-966-632-267-1 

 

У навчальному посібнику розглянуті сучасні методи і засоби управління дорожнім рухом, їх кваліфікація і умови застосування. Значну увагу приділено розрахунку режимів світлофорного регулювання, як звичайних, так і адаптованих, на ізольованих перехрестях і в системах координації. Посібник написаний у відповідності з програмою курсу "Технічні засоби організації дорожнього руху" для студентів фахового спрямування "Транспортні технології".

 

 

 656.13

Є704

Єресов, В. І. Телематичне управління дорожнім рухом : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Транспортні технології" денної та заочної форм навчання / В. І. Єресов, О. В. Григор'єва ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 120 с. - Бібліогр. : с. 117-118. - ISBN 978-966-632-271-8 

 

У навчальному посібнику на основі аналізу закордонного і вітчизняного досвіду розглядаються основи побудови телематичних транспортних систем - ТТС, принципи їхньої інтеграції, аналізуються типові й індивідуальні проекти розвитку ТТС, їх реалізація при здійсненні вантажних та пасажирських перевезень і управління дорожнім рухом.

Посібник написаний у відповідності з програмою курсу "Телематичне управління дорожнім рухом" для студентів фахового спрямування "Транспортні Технології".

 

 

331.45

Х831

Хорькова, Г. В. Основы охраны труда и безопасность человека : учебное пособие / Г. В. Хорькова ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Каф. "Экология и безопасность жизнедеятельности". - Киев : НТУ, 2017. - 156 с. - Библиогр. : с. 154. - ISBN 978-966-632-274-9 

 

Учебное пособие состоит из лекционного материала на русском языке, методических указаний по изучению учебной дисциплины и проведению практических (лабораторных) занятий по курсу "Основы охраны труда и безопасности человека". В него включены метериалы для самостоятельной работы студентов, тестовые задания после каждой темы изложенного материала, а также вопросы для самоконтроля знаний.

Предназначено для студентов центра международного образования НТУ.

 

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.

 

Головний бібліотекар Самойленко С. М.