назад

Новинки Електронної бібліотеки (травень 2021)

 

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика. Самостійна робота" для студентів денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-професійна програма «Логістика». Частина ІІ / Ю. А. Мейш, І. Л. Соловйов, Л. В. Шевчук ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 73 с.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика. Самостійна робота І семестру" для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 07 "Управління та адміністрування". За спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" / Ю. А. Мейш, О. М. Андрусенко, О. І. Білобрицька, І. Л. Соловйов ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 112 с.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика. Самостійна робота І семестру" для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 07 "Управління та адміністрування". За спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" / Ю. А. Мейш, О. М. Андрусенко, О. В. Вишенська, І. Л. Соловйов ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика. Самостійна робота І семестру" для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. : галузь знань 07 "Управління та адміністрування". За спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Освітньо-професійна програма "Підприємство та комерційна діяльність в будівництві" / Ю. А. Мейш, І. Л. Соловйов, С. М. Худолій, Н. В. Шлюнь ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 117 с. 

 

Методичні вказівки до організації та проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» за темою «Інтегральне числення функцій однієї змінної» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 27 "Транспорт" за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень» / Ю. А. Мейш, Л. В. Шевчук, О. В. Вишенська ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 78 с.

 

Методичні вказівки до організації та проведення самостійної роботи студентів з дисципліни «Вища математика» за темою «Диференціальні рівняння» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 27 "Транспорт" за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма «Митна справа в транспортній галузі» / Ю. А. Мейш, Л. В. Шевчук, Н. В. Шлюнь ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 61 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять за темою «Диференціальні рівняння» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 27 "Транспорт" за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень» / Ю. А. Мейш, Л. В. Шевчук, О. І. Білобрицька ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 53 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних занять за темою «Інтегральне числення функцій однієї змінної» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 27 "Транспорт" за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Освітньо-професійна програма «Митна справа в транспортній галузі» / Ю. А. Мейш, Л. В. Шевчук, І. Л. Соловйов ; НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2021. – 63 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз" : для студентів денної форми навчання. Галузь знань 18 "Виробництво та технології", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах ..." / Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с.

 

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз" : для студентів денної форми навчання. Галузь знань 18 "Виробництво та технології", спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освітня програма "Екологічна інженерія автотранспортної діяльності" / Н. О. Березіна ; НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2021. – 14 с.

 

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійська)" : для студентів ІV курсу за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. П. Білоус, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 58 с.

 

Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення магістерських робіт студентами магістерськоі підготовки : спеціальності 035 Філологія. Освітня програма "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" / Н. Є. Леміш, С. А. Матвєєва, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 65 с. – Засоби діагностики якості вищої освіти. Вимоги до атестації магістра.

  

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Інформатика. Практикум : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою "Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві" спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" / А. Аль-Амморі, Ю. С. Лемешко, О. П. Тимченко та ін. ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 190 с.

 

Інформатика та інформаційні технології в економіці : OFFICE 2016. MS WORD, MS EXCEL: навчальний посібник: теоретична частина, лабораторні роботи, завдання для індивідуального та самостійного виконання / А. Н. Аль-Амморі, Н. М. Наумова, Н. М. Полєва ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 143 с.

 

Методичні вказівки до виконання виробничої практики для студентів першого рівня вищої освіти, освітнього ступеня "бакалавр" : галузь знань 12 "Інформаційні технології", спеціальність 122 - Комп'ютерні науки. ОПП "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих системах" / А. Н. Аль-Амморі, В. К. Суботіна, І. В. Туманова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів першого рівня вищої освіти, освітнього ступеня "бакалавр" : uалузь знань 12 "Інформаційні технології", спеціальність 122 -"Комп'ютерні науки". ОПП "Інформаційна безпека в комп'ютеризованих системах" / А. Н. Аль-Амморі, В. К. Суботіна, І. В. Туманова ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з теми "Завантаження даних в Power Query" навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітичні програми та послуги" : для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". ОП "Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю" / О. А. Булига, К. Б. Булига, А. Н. Аль-Амморі ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. - 80 с.

 

MathCAD. Лабораторний практикум з дисципліни "Інформатика" : для студентів денної форми навчання, напрямів "Автомобільний транспорт", "Машинобудування", "Зварювання" та "Професійна освіта", "Будівництво та цивільна інженерія" / В. Д. Данчук, А. П. Кравчук, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 165 с.

  

Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів першого (бакалаврького) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» : зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблена на основі освітньої програми «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю» підготовки бакалавра з інформаційної аналітики... / Н. Ю. Зозуля, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с.

 

Методичні вказівки до виконання навчальної практики для студентів першого (бакалаврького) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і мистецтво» : зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблена на основі освітньої програми «Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад» підготовки бакалавра з документознавства, перекладача... / Н. Ю. Зозуля, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 23 с.

 

Методичні вказівки до виконання виробничої практики для студентів галузі знань 02 "Культура і мистецтво" зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : розроблені на основі освітньої програми "Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю" та "Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю" за скороченим строком навчання / Н. Ю. Зозуля, М. М. Дехтяр ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 21 с.

 

Текстовий процесор Microsoft Word. Особливості роботи з багатосторінковим документом: методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійної робіт з вивчення розділу дисципліни «Інформаційні системи та технології» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг послуг» спеціальності 075 «Маркетинг» / Т. І. Червякова, К. М. Алєксєєнко ; НТУ, Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с.

 

КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ І МАШИНОЗНАВСТВА

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» : для студентів спеціальності 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз в транспортній інфраструктурі» / О. М. Демчук ; НТУ, Кафедра опору матеріалів і машинознавства. – Київ : НТУ, 2021. – 38 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз» денної форми здобуття освіти / І. А. Лоза, Л. С. Рожок, Ю. А. Глущенко, Л. А. Крук ; НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2021. – 53 с.

  

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності: 124 "Системний аналіз", 194 "Гідротехнічне будівництва, водна інженерія та водна технологія", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 193 "Геодезія та землеустрій", 076 / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 110 с.

 

Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття вищої освіти спеціальності: 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с.

 

 МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ НТУ

 

LXXVІI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету : програма конференції та тези доповідей / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, М. О. Білякович ; НТУ. – Київ : НТУ, 2021. – 584 с.

 

Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 листопада 2020 р. Частина 2 / М. М. Дмитрієв, Н. М. Бондар, І. В. Богачевська та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2020. – 290 с.

 

Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-18 листопада 2020 р. Частина 1 / М. М. Дмитрієв, Н. М. Бондар, І. В. Богачевська та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2020. – 287 с.