назад

Нові надходження (червень - вересень 2020)

004(07)

М65

     Microsoft Office. Презентація PowerPoint : методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисциплін «Інформатика», «Комп’ютерні технології в діловодстві» : для студентів денної форми навчання галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»... / укладачі : Т. І. Червякова, К. М. Алексєєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. – Бібліогр. : с. 44. – 12грн.18к.

(15 прим.)

 

656.073(07)

А456

  Алгоритмічне та програмне забезпечення оптимізації вантажопотоків в транспортних системах :Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання : спеціальність 122 "Комп'ютерні та інформаційні технології" Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Освітня програма "Інформаційні управляючі системи та технології" (у рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу) / укладачі : Г. С. Прокудін, К. Ю. Гілевська : М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. – Бібліогр. : с. 26. – 8грн.06к.

(15 прим.)

 

502(07)

Б632

     Біоіндикація : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / розробник О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2019. – 52 с. – 16грн.06к.

(15 прим.)

 

57(07)

Б634

     Біологія : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / розробник О. В. Барабаш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Екологія та безпека життєдіяльності". – Київ : НТУ, 2019. – 56 с. – Бібліогр. : с. 52-53. – 16грн.97к.

(15 прим.)

 

656(07)

Д703

    Дослідження операцій в транспортних системах : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному тр-ті) : Перший (бакалаврс.) рівень освіти Освітні прогр.: "Орг. між. перев.", Тр-ні системи вантаж. перевз. та логістичне упр.“, “Упр. дор. рухом“, “Тр-ні системи міст“, "Тр-ні технол. та упр. на авт. тр-ті"(у рамках кред.-модульної сист. орг. навч. процесу) / укладачі : Г. С. Прокудін, А. К. Козлов ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 31. – 9грн.76к.

(15 прим.)

 

82.0(09)(07)

І-907

     Історія зарубіжної літератури ХХ століття : тестові завдання для контролю знань та питання для самостійного опрацювання курсу для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю: 035 "Філологія" / укладач А. В. Шкода ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 21 с. – Бібліогр. : с. 21. – 10грн.61к.

(15 прим.)

 

001(07)

І-907

     Історія науки і техніки : програма та методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 015 "Професійна освіта (транспорт)" / укладач М. М. Ященко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 21. – 11грн.03к.

(15 прим.)

 

001.89(07)

М545

  Методи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / укладач Н. Т. Кунда ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2019. – 36 с. – Бібліогр. : с. 33. – 12грн.20к.

(15 прим.)

 

531(07)

М545

    Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ "OpenModelica" : для студентів денної форми навчання галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"; галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" / укладачі : К. Г. Хорошев, С. В. Кикоть, В. А. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2019. – 98 с. – Бібліогр. : с.98. – 20грн.21к.

(15 прим.)

 

65.012(07)

М744

   Моделі та методи оптимізації перевезень у міжнародному сполученні : методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання : спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" для освітніх програм "Організація міжнародних перевезень", "Митна справа у митної галузі" (у рамках кредитно-модульної системи орг. навч. процесу) / укладач Г. С. Прокудін ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23. – 10грн.66к.

(15 прим.)

 

504(07)

О-751

  Основи безпеки людини : методичні вказівки для самостійної роботи та виконання для самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання / укладачі : П. І. Чуваєв, С. Т. Сусло, Г. В. Хорькова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2019. – 92 с. – Бібліогр. : с. 91-92. – 19грн.33к.

(15 прим.)

 

629.3.027(07)

П27

   Перевірка кутів встановлення коліс автомобіля з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» : методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 з дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт», 015 «Професійна освіта (транспорт)» / укладачі : М. М. Кошарний, О. М. Іванушко, А. В. Камінський ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с. – 13грн.24к.

(15 прим.)

 

711.4(07)

П372

     Планування міст і транспорт : метод. вказ. до виконання практ. робіт з дисц. для студентів першого курсу заочної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спец. 192 "Буд-во та цивільна інженерія" / укладачі : А. Я. Хом'як, Н. В. Неізвестна, Л. О. Довгополюк ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. проектування доріг, геодезії та землеустрою. – Київ : НТУ, 2019. – 44 с. – Бібліогр. : с. 40. – 11грн.42к.

(15 прим.)

 

330.32(07)

П791

   Проектний аналіз : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка» / укладачі : Л. С. Козак, В. В. Червякова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. економіки. – Київ : НТУ, 2019. – 48 с. – Бібліогр. : с. 46-48. – 15грн.01к.

(15 прим.)

 

656(07)

Т654

    Транспортні системи в логістиці та організація перевезень : робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / укладачі : С. М. Шарай [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Міжнародні перевезення та митний контроль". – Київ : НТУ, 2019. – 68 с. – Бібліогр. : с. 67. – 14грн.90к.

(15 прим.)

 

656(07)

Т654

  Транспортні системи в логістиці та організація перевезень : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / укладачі : С. М. Шарай [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Міжнародні перевезення та митний контроль". – Київ : НТУ, 2019. – 28 с. – Бібліогр. : с. 22. – 8грн.13к.

(15 прим.)

 

625.7(07)

Ф591

  Фінанси підприємств дорожньо-транспортного комплексу : методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування" / укладачі : Я. Я. Назаренко, Н. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра фінансів, обліку і аудиту. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с. – Бібліогр. : с. 29-30. – 11грн.48к.

(15 прим.)

 

621.86

В433

  Вікович, І. А.  Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби : підручник / І. А. Вікович ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : НУЛП, 2018. – 680 с. – Бібліогр. : с. 649-654. – 265грн.00к.

(5 прим.)

 

621.8

К647

  Коновалюк, Д. М.  Деталі машини : для студентів ВНЗ машинобудівного профілю / Д. М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2018. – 584 с. – Бібліогр. : с. 576-577. – 385грн.00к.

(1 прим.)

 

343.23

Р697

     Романюк, Б. В.  Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: умови, порядок та перспективи розвитку цього субінституту : монографія / Б. В. Романюк, О. Ф. Бантишев. – Київ : Крок, 2019. – 343 с. – б/ц.

(4 прим.)