назад

Повнотекстові видання Кафедри Туризму (2016-2020)

МОНОГРАФІЇ

 

379.85

T84

    Jadwiga, Ratajczak  Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : collective Scientific Monograph

 / R. Jadwiga, T. Victoriia. – Opole, 2020. – 217 c.

 

379.85(477)

С833

     Ципко, В. В.  Стратегічні пріоритети туристичної галузі України в умовах євроінтеграції: історико-культурний та соціально-економічний аспекти : монографія / В. В. Ципко ; За загальною редакцією В. В. Ципко. – Київ : Людмила, 2018. – 248 с.

 

378

Ц673

   Ципко, В. В.  Теорія і практика навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах : монографія / В. В. Ципко ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 256 с. 

ПІДРУЧНИКИ 

 

379.85

І-741

   Інформаційне забезпечення туризму : підручник / М. Ф. Дмитриченко, В. Г. Сєдой, М. М. Дмитрієв та ін. – Київ : НТУ, 2012. - 576 с.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

379.85

М266

     Маркетинг туристичних дестинацій : навчальний посібник / НТУ ; О. П. Будя, В. В. Волинець, О. К. Грищук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 300 с.

 

379.85

С916

   Сучасні тенденції та напрями інноваційного розвитку індустрії туризму : навчально-методичний посібник / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму ; за заг. ред. В. В. Ципко. – Київ : НТУ, 2020. – 232 с. 

 

ТЕСТИ. ВПРАВИ. ЗАВДАННЯ

 

379.85(07)

В181

  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з циклу дисциплін професійної підготовки : для студентів за спеціальністю - 242 "Туризм" Центру заочного та дистанційного навчання / В. В. Ципко, О. К. Грищук, С. І. Іванчук та ін. ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 64 с.

 

379.85(07)

В181

  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів другого курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / В. В. Ципко, О. К. Грищук, Н. В. Івасишина та ін. ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 57 с.

 

379.85(07)

В181

  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів першого курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / В. В. Ципко, О. К. Грищук, Н. В. Івасишина та ін. ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 36 с.

 

379.85(07)

В181

  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів третього курсу заочної форми навчання спеціальності - 242 "Туризм" / В. В. Ципко, О. К. Грищук, Н. В. Івасишина та ін. ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 39 с.

 

379.85(07)

М545

  Варіанти контрольних завдань та методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисциплін туризмознавчого циклу : для студентів п'ятого курсу заочної форми навчання Центр заочного та дистанційного навчання. Спеціальність - 242 "Туризм" / В. В. Ципко, С. І. Іванчук, К. К. Софійчук та ін. ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2019. – 76 с.

 

ПРОГРАМИ

 

379.85(07)

М545

     Грищук, О. К.  Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять денної форми навчання з дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / О. К. Грищук, О. В. Василенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с.

 

379.85(07)

П784

     Грищук, О. К.  Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Організація сфери туристських послуг" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 - "Туризм", (Спеціальність 242 "Туризм") / О. К. Грищук, О. В. Василенко, К. О. Мороз ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2016. – 21 с.

 

379.85(07)

Р584

     Грищук, О. К.  Робоча програма з дисципліни "Управління розвитком туризму" : для студентів, галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм". Спеціалізація "Туризмознавство" / О. К. Грищук, І. О. Темник ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 23 с.

 

379.85(07)

П584

   Ципко, В. В.  Програма курсу та методичні вказівки до лекційних та самостійних занять з дисципліни "Географія туризму та країнознавство" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / В. В. Ципко, О. В. Василенко, А. М. Тищенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 58 с. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

379.85(07)

М545

  Бондаренко, В. А.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Організація та технологія туристської діяльності" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / В. А. Бондаренко, С. І. Іванчук, К. О. Мороз ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2019. – 40 с.

 

379.85(07)

М545

     Грищук, О. К.  Методичні вказівки до курсової роботи денної форми навчання з дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / О. К. Грищук, О. В. Василенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с.

 

379.85(07)

М545

     Іванчук, С. І.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Діяльність туристської самодіяльної організації" : для галузі знань 1401 "Сфера обслуговування", спеціальності 242 "Туризм", спеціалізації "Туризм" денної та заочної форм навчання в межах кредитно-модульної системи / С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2019. – 13 с.

 

379.85(07)

М545

     Іванчук, С. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Курортна справа" : для студентів напряму підготовки 242 "Туризм" денної та заочної форм навчання / С. І. Іванчук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2019. – 32 с.

 

658(07)

М545

  Івасишина, Н. В.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни "Комунікативний менеджмент в управлінні персоналом" : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 Туризм, 073 Менеджмент / Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

640.43(07)

М545

  Івасишина, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та технологія ресторанного господарства" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму за спеціальністю 242 "Туризм" / Н. В. Івасишина, А. В. Сєдая ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 31 c. 

 

379.85

М545

  Софійчук, К. К.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр". Галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм" / К. К. Софійчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи туризмознавства" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність:242 "Туризм" / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність:242 "Туризм" / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Туризмологія" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 31 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Туризмологія" = Methodical instructions for practical classes and a list of questions and tasks for independent work on the discipline "Tourismology" for full-time students of the educational-qualification level "Master". Specialty: 242 "Tourism" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Спеціальність "Туризм" / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2019. – 31 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління автомобільним видом туризму" : для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність:242 "Туризм" / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с.

 

379.85(07)

М545

   Ципко, В. В.  Методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління діловим видом туризму" : денної форми навчання для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 242 "Туризм" / В. В. Ципко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження виробничої практики : для студентів для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 242 "Туризм" / В. В. Ципко, Н. В. Івасишина ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2020. – 14 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження виробничої практики : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 242 - "Туризм" / В. В. Ципко, О. В. Василенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 12 с. 

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження науково-дослідной практики : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр" / В. В. Ципко, О. В. Василенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 12 с.

 

379.85(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки для проходження навчальної практики "Вступ до фаху" : для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 242 -"Туризм" / В. В. Ципко, О. В. Василенко, А. М. Тищенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. 

 

379.85(07)

М545

    Ципко, В. В.  Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Управління розвитком туризму" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / В. В. Ципко, О. В. Василенко, А. М. Тищенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с.

 

379.8(07)

М545

     Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу" : для студентів денної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм" / В. В. Ципко, В. О. Кошарний ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2019. – 19 с.

 

368(07)

М545

   Ципко, В. В.  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Страхування" : для студентів Факультету менеджменту, логістики та туризму для спеціальностей першого рівня вищої освіти (бакалавр) 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування / В. В. Ципко, К. К. Софійчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 35 с.

 

379.85(07)

М545

     Щербакова, Н. А.  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" (напряму підготовки 6.140103 "Туризм") / Н. А. Щербакова, Н. В. Івасишина, О. В. Василенко ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 31 с.

 

379.85(07)

М545

   Щербакова, Н. О.  Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни "Туристсько-рекреаційне проектування" : для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.140103 "Туризм" (за Переліком -2010); спеціальність 242 "Туризм" (за Переліком -2015) / Н. О. Щербакова ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

640.41(07)

М545

  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та технологія готельного господарства" : для студентів денної та заочної форми навчання напряму 242 "Туризм" / О. К. Грищук, В. А. Бондаренко, К. О. Мороз, В. В. Єнакієва ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 34 с.

 

379.85(07)

М545

     Грищук, О. К.  Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт з дисципліни: "Аналіз діяльності підприємства в туризмі" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / О. К. Грищук, С. І. Іванчук ; НТУ, Кафедра туризму. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с.

 

 

81'25(07)(09)

М545

     Єгорова, А. В.  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Історія перекладу" : для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / А. В. Єгорова, Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2020. – 23 с.