назад

Нові надходження (квітень - липень 2019)

811.112.2

A87

     Aspekte / neu : Mittelstufe Deutsch : lehrbuch mit B2 / U. Koithan [та ін.]. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. – 200 c. + DVD. – 348 грн. 88 к.

(10 прим.)

 

531(07)

O-63

     OpenModelica : методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ : для студентів денної форми навчання галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"; галузь знань 14 "Електрична інженерія", спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" / укладачі : К. Г. Хорошев [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки. – Київ : НТУ, 2019. – 98 с. – Бібліогр. : с. 98. – б/ц.

(5 прим.)

 

657(07)

Б943

     Бухгалтерський облік : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / укладачі : В. В. Концева [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – 7 грн. 98 к.

(15 прим.)

 

621.8(07)

Д38

     Деталі машин і основи конструювання, Деталі машин і основи взаємозамінності та Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання : методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін : для спеціальностей : "Галузеве машинобудування", "Енергетичне машинобудування", "Професійна освіта", "Прикладна механіка" та "Автомобільний транспорт" (денна та заочна форма навчання) / укладачі : В. А. Дем’янюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 68 с. – Бібліогр. : с. 66-68. – 11 грн. 86 к.

(15 прим.)

 

621.8

Д38

     Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання : навчальний посібник для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, Я. М. Новіцький [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка", Національний ун-т водного господарства та природокористування. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 347 с. – Бібліогр. : с. 346. – 280 грн. 00 к.

(5 прим.)

 

621.8(07)

Д38

     Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання : методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни . Спеціальність "Автомобільний транспорт" (денна та заочна форма навчання) / укладач В. А. Дем'янюк ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 25. – 7 грн. 45 к.

(15 прим.)

 

349.41(07)

З-513

     Земельне право : робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни : для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" (за переліком 2006 року), спеціальності 081 "Право" (за переліком 2015 року) / укладачі : Р. В. Ярова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Центр заочного та дистанційного навчання, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2018. – 40 с. – Бібліогр. : с. 34-39. – 10 грн. 00 к.

(15 прим.)

 

340.12(07)

І-907

     Історія держави і права України : робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 081 "Право" / укл. М. А. Панфьорова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Центр заочного та дистанційного навчання, Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. – Бібліогр.: с. 50-59. – 11 грн. 68 к.

(15 прим.)

 

539.3

Д215

     Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження / Національна академія наук України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 288 с. – (Проект "Наукова книга"). – Бібліогр. : с. 268-385. – 577 грн. 87к.

(4 прим.)

 

658(07)

М545

     Методичні вказівки до організації та проведення виробничої та науково-дослідної практики для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітнього рівня магістр для освітньо-професійних програм : "Менеджмент організацій і адміністрування (транспортний менеджмент)", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності" / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет менеджменту, логістики та туризму, Кафедра "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2019. – 24 с. – Бібліогр. : с. 20. – 7 грн. 42 к.

(15 прим.)

 

658(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітнього рівня бакалавр для освітньо-професійних програм : "Менеджмент організацій і адміністрування (транспортний менеджмент)", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет менеджменту, логістики та туризму, Кафедра "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2019. – 20 с. – Бібліогр. : с. 16. – 6 грн. 73 к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

М545

     Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання ступеня магістра : Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Освітньо-професійна програма "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / укладачі : Р. А. Хабутдінов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Транспортні технології". – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 19-21. – 7 грн. 42 к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

М545

     Методичні вказівки до проходження науково-дослідницької практики студентами денної та заочної форм навчання ступеня магістра : Галузь знань 27 "Транспорт". Спеціальність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". Освітньо-професійна програма "Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті" / укладачі : Р. А. Хабутдінов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Транспортні технології". – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 21. – 7 грн. 31 к.

(15 прим.)

 

001.8(07)

М545

     Методологія наукових досліджень : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 015 «Професійна освіта (транспорт), 274 «Автомобільний транспорт» / розробники : В. Б. Будниченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2018. – 49 с. – Бібліогр. : с. 48. – 12 грн. 20 к.

(15 прим.)

 

330.1(07)

М597

     Мікроекономіка : навчально-методичний комплекс для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / укладачі : А. П. Гречан [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 120 с. – Бібліогр. : с. 116-118. – 23 грн. 18 к.

(15 прим.)

 

658(07)

М744

     Моделі і методи прогнозування : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни : для студентів денної форми навчання за спеціальностями : 073 "Менеджмент", 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", перший (бакалаврський) рівень / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] : М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет менеджменту, логістики і туризму, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2018. – 80 с. – Бібліогр. : с. 78-79. – 14 грн. 77 к.

(15 прим.)

 

343.35(477)

Н34

     Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / Ковальський В. С. [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 380 с. – б/ц.

(9 прим.)

 

625.7(07)

О-176

     Облік на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / укладачі : В. В. Масалітіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 20. – 14 грн. 21 к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

О-641

     Організація та управління технологічними процесами підприємств : методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 101 «Екологія» / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22. – 8 грн.41 к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

О-641

     Організація та управління технологічними процесами підприємств : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15. – 8 грн. 41 к.

(15 прим.)

 

316.7

П419

     Побудова націєцентричного культурно-інформаційного простору як шлях подолання соціальної конфліктності та солідаризації суспільства : колективна монографія / Жулинський М. Г. [та ін.] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2017. – 216 с. – 150 грн. 00 к.

(2 прим.)

 

621.8

П691

     Практикум з дисципліни "Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання" : навчальний посібник для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка", Національний ун-т водного господарства та природокористування. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 227 с. – Бібліогр. : с. 179. – 220 грн. 00 к.

(5 прим.)

 

34(07)

П784

     Програма та методичні рекомендації до проходження навчальної практики : для студентів денної форми навчання спеціальність 081 "Право" / укладачі : Р. В. Ярова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – 6 грн. 63 к.

(15 прим.)

 

311(07)

С78

     Статистика : методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 242 - "Туризм". Загальна теорія / укладачі : М. О. Хобта [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Менеджмент". – Київ : НТУ, 2019. – 40 c. – Бібліогр. : с. 39. – 13 грн. 33 к.

(15 прим.)

 

311(07)

С78

     Статистика : методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання. Загальна теорія / укладачі : М. О. Хобта [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2019. – 36 c. – Бібліогр. : с. 36. – 12 грн. 45 к.

(15 прим.)

 

658(07)

Т338

     Теорія організації : методичні вказівки і завдання до контрольної та самостійної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" перший (бакалаврський) рівень / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 28. – 10 грн. 47 к.

(15 прим.)

 

629.3.083(07)

Т382

     Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки до практичних занять для студентів другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 13 с. – Бібліогр. : с. 12. – 8 грн. 41 к.

(15 прим.)

 

629.3.083(07)

Т382

     Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – Бібліогр. : с. 16. – 8 грн. 41 к.

(15 прим.)

 

629.3.083(07)

Т382

     Технічна експлуатація автомобілів : методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 015 «Професійна освіта (транспорт)» / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16. – 9 грн.43 к.

(15 прим.)

 

629.083(07)

Т382

     Технічне обслуговування транспортних засобів : методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22. – 9 грн. 96 к.

(15 прим.)

 

629.083(07)

Т382

     Технічне обслуговування транспортних засобів : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / укладачі : О. А. Лудченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 27. – 10 грн. 90 к.

(15 прим.)

 

504(07)

У677

     Управління природоохоронною діяльністю : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня "бакалавр" : денної форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітніх програм: "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Логістика" / укладачі : О. О. Бакуліч [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Москва : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 25. – 8 грн. 70 к.

(15 прим.)

 

658.1(07)

Ф591

     Фінансовий аналіз : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів напрям підготовки 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" напрям підготовки 071 "Облік і оподаткування" / укладачі : В. В. Концева [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Фінанси, облік і аудит". – Київ : НТУ, 2018. – 40 с. – Бібліогр. : с. 35-36. – 10 грн. 05 к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х462

     Хімія з основами біогеохімії : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу для студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища", спеціалізації : "Екологічна інженерія автотранспортної діяльності" та "Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії" / укл. О. Н. Мустяца ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 104 с. – Бібліогр. : с. 99. – 16 грн. 69 к.

(15 прим.)

 

811.111

E93

     Evans, V.  Upstream : B2+ : student's Book / V. Evans, B. Obee. – EU : Express Publishing, [2018]. – 264 с. – 277 грн. 68 к.

(10 прим.)

 

340.12

К772

     Кравчук, С. Й.  Основи теорії держави і права : навчальний посібник / С. Й. Кравчук. – Київ : Кондор, 2018. – 192 с. – Бібліогр. : с. 171-173. – 145 грн. 00 к.

(5 прим.)

 

94(477)

С246

     Світлична, В. В.  Історія України : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. В. Світлична. – 8-е вид., доп. – Київ : Каравела, 2019. – 404 с. – Бібліогр. : с. 374-385. – 250 грн. 00 к.

(5 прим.)

 

669.788

С509

     Сміян, О. Д.  Водень і руйнування металу об'єктів тривалої експлуатації / О. Д. Сміян ; за заг. ред. В. В. Панасюка ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ : Наукова думка, 2018. – 344 с. – (Проект "Наукова думка"). – 739 грн. 95 к.

(2 прим.)