назад

Нові надходження (лютий-березень 2019)

332.1(07)

Р326

     Регіональна економіка : програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності: 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра: "Економіка". – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. – Бібліогр. : с. 41-43. – 14грн.23к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

Р364

     Рекреалогія та рекреаційні комплекси світу : методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність: 242 "Туризм" / укладач В. В. Ципко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: Менеджменту логістики і туризму, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 21. – 10грн.63к.

(15 прим.)

 

621.8(07)

Р386

     Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів. Відновлення деталей : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін для студентів з спеціальностей: 131 - "Прикладна механіка", 274 - "Автомобільний транспорт", 015 - "Професійна освіта (Транспорт)" денної та заочної форми навчання / укладачі : М. Ф. Ковальов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства. – Київ : НТУ, 2018. – 60 с. – Бібліогр. : с. 57. – 22грн.69к.

(15 прим.)

 

744(07)

Р549

     Рисунок : рисунок геометричних фігур : методичні настанови до навчальної дисципліни для студентів автомеханічного факультету. Спеціальність 022 "Дизайн" / укладач Є. П. Верхградський ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – Бібліогр. : с. 13. – 5грн.20к.

(15 прим.)

 

69(07)

Р584

     Робоча програма і методичні вказівки до проведення переддипломної практики та виконання дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчання : Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво". Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Освітня програма"Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів ". Освітній ступінь "Бакалавр" / укладачі : А. М. Пальчик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 29-31. – 8грн.66к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

С802

  Стилістика англійської мови : методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.) : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" ; за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / укладачі : Я. О. Мозгова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 36 с. – Бібліогр. : с. 23-27. – 10грн.14к.

(15 прим.)

 

811.111(07)

С802

     Стилістика англійської мови : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія" : галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" (перелік 2010 р.) ; за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / укладачі : Я. О. Мозгова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 44 с. – Бібліогр. : с. 41. – 11грн.65к.

(15 прим.)

 

691(07)

С916

     Сучасні технології одержання ефективних будівельних матеріалів : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / укладачі : П. П. Борковський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – Бібліогр. : с. 13-14. – 6грн.06к.

(15 прим.)

 

656(07)

С916

     Сучасні транспортні технології : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціалізації «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» / укладачі : Р. А. Хабутдінов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – 9грн.43к.

(15 прим.)

 

336.24(07)

Т178

     Таможенный контроль : методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине для студентов специальности 275 «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» степени «Бакалавр» Центра международного образования / составители : И. Г. Лебедь [и др.] ; М-во образования и науки Украины, НТУ. – Киев : НТУ, 2018. – 36 с. – Библиогр. : с. 22. – 10грн.38к.

(15 прим.)

 

519.2(07)

Т338

     Теорія ймовірності та математична статистика : робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / укладачі : В. Г. Дегтярь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра вищої математики. – Київ : НТУ, 2018. – 62 с. – Бібліогр. : с. 58. – 14грн.05к.

(15 прим.)

 

658(07)

Т338

     Теорія організації : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання за спеціальністю073 "Менеджмент" перший (бакалаврський) рівень / укладачі : О. М. Ложачевська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет менеджменту, логістики і туризму, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24. – 7грн.37к.

(15 прим.)

 

67.08(07)

Т384

     Технологія виробництва матеріалів з техногенних відходів, некондиційних та місцевих матеріалів : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" денної форми навчання / укладачі : П. П. Борковський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 23 с. – Бібліогр. : с. 17-19. – 7грн.45к.

(15 прим.)

 

620.2(07)

Т384

   Технологія металів і матеріалознавство. Основи обробки металів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня зі спеціальностей: 131 "Прикладна механіка" : 133 "Галузеве машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування", 274 "Автомобільний транспорт", 132 "Матеріалознавство", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", 022 "Дизайн", 015 "Професійна освіта" (денна форма навчання) / укладачі : Е. К. Посвятенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 120 с. – Бібліогр. : с. 107-108. – 37грн.37к.

(15 прим.)

 

621.791.7(07)

Т384

     Технологія та устаткування зварювання плавленням : методичні вказівки до виконання навчального практикуму з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 131 - "Прикладна механіка" / укладачі : С. І. Лодяков [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Виробництво, ремонт та матеріалознавство". – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24. – 7грн.49к.

(15 прим.)

 

349.2(07)

Т781

     Трудове право : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 "Право" / укл. О. М. Дегтярьова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – 8грн.74к.

(15 прим.)

 

811.161.2(07)

У455

     Українська мова за професійним спрямуванням. Вправи та завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальностей : 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 051 "Економіка", 081 "Право", 015 "Професійна освіта (транспорт)", 133 "Галузеве машинобудування" / укл. Г. Д. Малінська ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 55. – 12грн.70к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

У677

    Управління автомобільним видом туризму : методичні вказівки до практичних занять та перелік запитань і завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". Спеціальність: 242 "Туризм" / укладач В. В. Ципко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: Менеджменту логістики і туризму, Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 20 с. – Бібліогр. : с. 13-14. – 8грн.84к.

(15 прим.)

 

502(07)

У677

     Управління природоохоронною діяльністю : методичні вказівки до виконання контрольних та самостійних робіт з дисципліни для студентів освітнього рівня "бакалавр" заочної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" / укладачі : О. О. Бакуліч [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Москва : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 25. – 8грн.70к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

У677

     Управління розвитком туризму : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 242 "Туризм" / укладачі : В. В. Ципко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет: "Менеджменту, логістики та туризму", Кафедра "Туризм". – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 31-32. – 12грн.52к.

(15 прим.)

 

504(07)

У69

     Урбоекологія : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укл. В. І. Зюзюн ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – 11грн.52к.

(15 прим.)

 

53(07)

Ф503

     Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями : 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 274 "Автомобільний транспорт", 275 "Транспортні технології". Ч. 2 / укладачі : Ю. П. Гололобов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 100 с. – Бібліогр. : с. 93. – 20грн.04к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

Ф796

    Формування професійної мотивації : робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни : для студентів денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ступеня «Магістр» освітньо-професійних програм «Організація міжнародних перевезень» та «Митна справа у транспортній галузі» / укладачі : І. Г. Лебідь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 13-16. – 9грн.24к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Химия : методические указания к лабораторным работам по курсу : для иностранных студентов направления "Транспортные технологии" по специальностям "Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте" (УТ), "Организация международных перевозок" (МП), "Организация таможенного контроля на транспорте" (МК) / составители : Н. Г. Пархоменко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра дорожно-строительных материалов и химии. – Киев : НТУ, 2018. – 24 с. – Библиогр. : с. 23. – 7грн.44к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : методичні вказівки до виконання контрольних (самостійних) завдань з курсу для студентів всіх спеціальностей. Ч. 1 / укл. Н. Г. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 81 с. – Бібліогр. : с. 80. – 16грн.02к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : методичні вказівки до виконання контрольних (самостійних) завдань з курсу для студентів всіх спеціальностей. Ч. 2 / укл. Н. Г. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 68 с. – Бібліогр. : с. 67. – 13грн.59к.

(15 прим.)

 

336.24(07)

Э-404

     Экономика таможенного дела : методические рекомендации к изучению дисциплины для студентов Центра международного образования / составители : Т. В. Дудка [и др.] ; М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Экономика". – Киев : НТУ, 2018. – 48 с. – Библиорг. : с. 36-40. – 16грн.75к.

(15 прим.)

 

02

Д64

     Долбенко, Т. О.  Документні ресурси бібліотек : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 348 с. – Бібліогр. : с. 240-248. – 225грн.00к.

(1 прим.)

 

025.7/.9

Д64

     Долбенко, Т. О.  Зберігання документів у бібліотеках : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Бібліогр. : с. 239-246. – 200грн.00к.

(1 прим.)

 

02

К211

     Каракоз, О. О.  Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 68 с. – Бібліогр. : с. 57-66. – 66грн.00к.

(1 прим.)

 

621.879

М916

   Мусійко, В. Д.  Теорія та створення інноваційних землерийних машин безперервної дії : монографія / В. Д. Мусійко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ; СПД Чалчинська Н. В., 2016. – 208 с. : іл. 86. – Бібліогр. : с. 189-207. – 147грн. 00к.

(10 прим.)

 

025.4.03

Ш25

     Шаравара, Т. О.  Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навчальний посібник для аспірантів / Т. О. Шаравара ; М-во освіти і науки України, Полтавська державна аграрна академія, Кафедра іноземних мов та українознавства. – Київ : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Бібліографія. : с. 252-255. – 140грн.00к.

(1 прим.)

 

01

Ш634

     Шипота, Г. Є.  Бібліографічна діяльність : практикум / Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 148 с. – Бібліогр. : с. 56-65. – 136грн.00к.

(1 прим.)