назад

Нові надходження (грудень 2018)

528(07)

Г355

    Геодезія : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень. Напрям підготовки 6.08010101 "Геодезія, картографія та землеустрій" : за постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. № 787. Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" за постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. №266 Факультет транспортного будівництва / укладачі : Д. О. Ляшенко, Н. І. Ковальова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою. – Київ : НТУ, 2017. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34. – 10грн.04к.

(15 прим.)

 

338.47

Е457

        Економіка та управління на транспорті : науковий журнал. Вип. 6 / ред. кол. М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 176 с. – 109грн.05к.

(5 прим.)

 

338(07)

Е457

     Економічна діагностика : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" / укладач В. В. Бойко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2018. – 32 с. – Бібліогр. : с. 22-24. – 17грн.78к.

(15 прим.)

 

005.9(07)

З-133

   Завдання до самостійної роботи з дисципліни "Теорія і практика референтської діяльності" : для студентів напряму підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" денної форми навчання / укладач Г. Д. Малінська ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 26. – 16грн.13к.

(15 прим.)

 

379.85(07)

І-665

    Інноваційні технології в туризмі : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня "Магістр". Галузь знань 24 "Сфера обслуговування". Спеціальність 242 "Туризм" факультет "Менеджменту, логістики та туризму" / укл. К. К. Софійчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-28. – 13грн.21к.

(15 прим.)

 

94(477)(07)

І-907

       Історія України та української культури : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання: галузь знань: 08 "Право", спеціальність: 081 "Право"; галузь знань : 07 "Управління та адміністрування", спеціальністі: 071 "Облік і оподаткування", 072 ""Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент"; галузь знань: "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність: 051 "Економіка"... / укл. О. М. Ковальська ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 100 с. – Бібліогр. : с. 95-96. – 20грн.60к.

(15 прим.)

 

574(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання дипломної роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" / укладачі : В. П. Матейчик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – 9грн.09к.

(15 прим.)

 

62(07)

М545

 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи перший (бакалаврський) рівень вищої освіти : для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / укл. Ю. М. Варфоломєєв ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Дорожніх машин". – Київ : НТУ, 2017. – 16 с. – Бібліогр. : с. 10. – 8грн.73к.

(15 прим.)

 

531(07)

М545

     Методичні вказівки та програма до проведення переддипломної практики : для студентів за спеціальністю : 131 - "Прикладна механіка"; 274 -"Автомобільній транспорт"; 015 - "Професійна освіта (транспорт)" / укладачі : М. Ф. Дмитриченко, О. І. Мельниченко, М. Ф. Ковальов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 16 с. – 6грн.85к.

(15 прим.)

 

656.073(07)

О-641

     Організація вантажних автомобільних перевезень : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / укладачі : О. П. Процик, Ю. О. Сілантьєва, О. Ф. Кузькін. – Київ : НТУ, 2018. – 28 с. – Бібліогр. : с. 22. – 13грн.34к.

(15 прим.)

 

656(07)

О-753

    Основи теорії транспортних процесів і систем : методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" заочної форми навчання / укладачі : С. М. Шарай, Н. А. Катрушенко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. міжнародних перевезень та митного контролю. – Київ : НТУ, 2018. – 48 с. – Бібліогр. : с. 43-44. – 16грн.25к.

(15 прим.)

 

502(07)

О-924

  Охорона навколишнього середовища при виробництві та ремонті транспортних засобів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни : для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня з спеціальності 101 - "Екологія", 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної форми навчання / укладачі : М. Ф. Ковальов, І. К. Римаренко, Ю. О. Сопоцько ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 64 с. – Бібліогр. : с. 62. – 21грн.11к.

(15 прим.)

 

656.025.2

П19

       Пасажирські перевезення: тренінг та практикум : навчальний посібник. Ч. 1 / В. С. Марунич, В. С. Харута, І. Ф. Шпильовий, І. М. Вакарчук, О. І. Мельниченко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, Ю. В. Лущай ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 188 с. – Бібліогр. : с. 147-160. – 66грн. 84к.

(62 прим.)

 

656.06

П691

    Практикум для практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Основи фірмового обслуговування» : для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / укладачі : С. І. Андрусенко, В. В. Березняцький, О. М. Іванушко, О. О. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 56. – 22грн.36к.

(15 прим.)

 

349.2

Т781

     Трудове право України : підручник / За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр проблем імплементації європейського соціального права , Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Національний ун-т "Острозька Академія". – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600 с. – Бібліогр. : с. 562-593. – 212грн.00к.

(5 прим.)

 

504(07)

У69

     Урбоекологія : методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 101 "Екологія" / укл. В. І. Зюзюн ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2018. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22. – 11грн.17к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : методичні вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів заочної форми навчання. Ч. 1 / укладачі : Н. О. Березіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 55. – 12грн.44к.

(15 прим.)

 

54(07)

Х465

     Хімія : методичні вказівки і контрольні завдання з курсу для студентів заочної форми навчання. Ч. 2 / укладачі : Н. О. Березіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії. – Київ : НТУ, 2018. – 56 с. – Бібліогр. : с. 55. – 12грн.44к.

(15 прим.)

 

330.4

Э-40

   Эконометрика : учебное пособие / М. Н. Бедняк, Т. М. Бузун, Н. Б. Камалетдинов, В. А. Разводовская ; М-во образования и науки Украины, НТУ. – Киев : НТУ, 2018. – 140 с. – Библиогр. : с. 137. – 95грн.85к.

(15 прим.)