назад

ЕНМВ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА (2017)

КАФЕДРА АЕРОПОРТІВ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

625.717(07)

М545

     Гусєв, О. В.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва аеродромів" : для студентів денної форми навчання : Напрям підготовки 0921 "Будівництво" для спеціальності 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми" / НТУ, Кафедра аеропортів ; укладачі : к.т.н., доцент О. В.Гусєв, к.т.н., професор І. А. Рутковська, ст.викладач А. В. Герасименко. – Київ : НТУ, 2016. – 36 с.

 

625.7(07)

М545

     Дмитрієв, М. М.  Методичні вказівки та програма до проведення науково-дослідницької практики магістрів : для студентів денної форми навчання спеціальності 8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми" / НТУ, Кафедра аеропортів ; укладачі : д.т.н., професор М. М. Дмитрієв, к.т.н., професор І. А. Рутковська, к.т.н., доцент О. В.Гусєв. – Київ : НТУ, 2016. – 35 с.

 

625.717(07)

М545

     Рутковська, І. А.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Вишукування та проектування аеропортів" : для студентів денної форми навчання : галузь знань 19 "Архітеткура та будівництво". Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Фахове спрямування (спеціалізація) "Будівництво та експлуатація аеродромів" / НТУ, Кафедра аеропортів ; укладач : к.т.н., професор І. А. Рутковська, к.т.н., доцент О. В. Гусєв, ст.викладач А. В. Герасименко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 34 с.

 

КАФЕДРА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ХІМІЇ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

691(07)

М545

     Борковський, П. П.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології одержання ефективних будівельних матеріалів" : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : П. П. Борковський; І. О Опрощенко; Н. П. Чиженко. – Київ : НТУ, 2017. – 16 с.

 

67.08(07)

М545

     Борковський, П. П.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія виробництва матеріалів з техногенних відходів, некондиційних та місцевих матеріалів" : для студентів спеціалізації "Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / НТУ, Кафедра ДБМ і хімії ; укладачі : П. П. Борковський; І. О Опрощенко. – Київ : НТУ, 2017. – 23 с.

 

 

КАФЕДРА ПРОЕКТУВАННЯ ДОРІГ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

681.518.3(07

М545

     Бондаренко, Е. Л.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ГІС і бази даних" : галузь знань "Архітектура та будівництво". Спеціальність "Геодезія та землеустрій". Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Для студентів денної форми навчання / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладач професор, доктор географічних наук Е. Л. Бондаренко. – Київ : НТУ, 2017. – 66 с. 

 

711.4(07)

М545

     Хом'як, А. Я.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Планування міст і транспорт. Інженерна підготовка територій" : для студентів другого курсу денної форми навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : А. Я. Хом'як, Н. В. Неізвестна, Л. О. Довгополюк. – Київ : НТУ, 2017. – 53 с.

 

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

531(07)

М545

     Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки : для студентів денної форми навчання галузі знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 194 " Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", 194 "Гідротехнічне будівництво...". Кінематика / НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки ; укладачі : канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. С. Рожок, канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. А. Крук. – Київ : НТУ, 2017. – 53 с.

 

531(07)

М545

     Рожок, Л. С.  Методичні вказівки до виконання завдань самостійних та лабораторних робіт з теоретичної механіки : для студентів денної форми навчання галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"; галузі знань 14 "Електрична інженерія " спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування"... Кінематика / НТУ, Кафедра теоретичної та прикладної механіки ; укладачі : канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. С. Рожок, канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. А. Крук. – Київ : НТУ, 2017. – 61 с.

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

65.018(07)

М545

     Аленіч, М. Д.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення модульного контролю, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління якістю дорожньо-будівельної продукції" : для підготовки студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.06010101 "Будівництво" за кредитно-модульною системою / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач кандидат технічних наук, доцент М. Д. Аленіч. – Київ : НТУ, 2017. – 15 с.

 

65.018(07)

М545

     Аленіч, М. Д.  Методичні вказівки з організації самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни "Управління якістю дорожньо-будівельної продукції" : для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки бакалаврів 6.06010101 "Будівництво" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач кандидат технічних наук, доцент М. Д. Аленіч. – Київ : НТУ, 2017. – 49 с.

 

65.018(07)

У677

     Аленіч, М. Д.  Управління якістю дорожньо-будівельної продукції : методичні вказівки до вивчення дисципліни та проведення модульного контролю за кредитно-модульною системою : для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.06010101 "Будівництво" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач кандидат технічних наук, доцент М. Д. Аленіч. – Київ : НТУ, 2017. – 10 с.

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Сучасні технології будівництва" (програма, організація самостійної роботи студентів, порядок оцінювання знань та контрольні заходи) : для підготовки студентів денної форми навчання за спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладач кандидат технічних наук, доцент В. І. Каськів. – Київ : НТУ, 2017. – 14 с.

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології будівництва" : для студентів денної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1 / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент В. І. Каськів, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с.

 

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Сучасні технології будівництва" : для студентів заочної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1 / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент В. І. Каськів, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 44 с.

 

 

625.7(07)

М545

     Каськів, В. І.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Будівництво малих штучних споруд" : для студентів денної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : кандидат технічних наук, доцент В. І. Каськів, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 36 с.

 

331.1(07)

М545

     Осяєв, Ю. М.  Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Управління персоналом" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном; укладачі : к.т.н., доцент Ю. М. Осяєв, к.т.н., асистент І. А. Козарчук. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с. 

 

625.7(07)

М545

     Петрович, В. В.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни " Прикладні задачі будівництва доріг та агротехнічні роботи на дорогах" (програма, організація самостійної роботи студентів, порядок оцінювання знань та контрольні заходи) : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : кандидат технічних наук, професор В. В. Петрович, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

69(07)

М545

     Петрович, В. В.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Виробнича база будівництва" (програма, організація самостійної роботи студентів, порядок оцінювання знань та контрольні заходи) : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : кандидат технічних наук, професор В. В. Петрович, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с.

 

625.74(07)

М545

     Петрович, В. В.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва доріг" на тему "Проект виробничого підприємства" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 2. Проект кар'єру кам'яних матеріалів / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : В. В. Петрович, В. І. Каськів, О. Ю. Усиченко. – Київ : НТУ, 2017. – 41 с.

 

625.74(07)

М545

     Савенко, В. Я.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва автомобільних доріг" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : д.т.н., проф. В. Я. Савенко, д.т.н., доцент О. С. Славінська, к.т.н., доцент А. М. Фещенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 104 с.

 

625.74(07)

М545

     Савенко, В. Я.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія будівництва доріг" на тему "Проект виробничого підприємства" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Ч. 1. Проект асфальтобетонного заводу / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : д.т.н., проф. В. Я. Савенко, к.т.н., проф. В. В. Петрович, к.т.н., доцент В. І. Каськів [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 53 с.

 

625.74(07)

М545

     Савенко, В. Я.  Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для студентів денної форми навчання спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : д-р техн. наук, професор В. Я. Савенко, д-р техн. наук, доцент О. С. Славінська, канд. техн. наук, доцент О.С. Чечуга [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 70 с.

 

625.74(07)

М545

     Савенко, В. Я.  Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів з дисципліни "Будівництво та експлуатація інженерних мереж" : для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : д-р техн. наук, професор В. Я. Савенко, д-р техн. наук, доцент О. С. Славінська, канд. техн. наук, доцент О.С. Чечуга [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 70 с.

 

625.74(07)

М545

     Савенко, В. Я.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія будівництва доріг" : для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : д.т.н., проф. В. Я. Савенко, к.т.н., проф. О. Ю. Усиченко, к.т.н., доцент О. С. Чечуга. – Москва : НТУ, 2017. – 34 с.

 

551.5(07)

М545

     Усиченко, О. Ю.  Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Метеорологія і кліматологія" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 6.040106 "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : к.т.н., проф. О. Ю. Усиченко, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 70 с.

 

551.5(07)

М545

     Усиченко, О. Ю.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Метеорологія і кліматологія" : для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 6.040106 "Екологія і охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : к.т.н., проф. О. Ю. Усиченко, асистент О. М. Кушнірова. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с.

 

725(07)

М545

     Фещенко, А. М.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектура будівель і споруд. Технологія будівельного виробництва" : для студентів заочної форми навчання спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / НТУ, Кафедра транспортного будівництва та управління майном ; укладачі : к.т.н., доцент А. М. Фещенко, к.т.н., доцент М. М. Малько. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с.