назад

ЕНМВ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (2017)

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

51(07)

М545

     Давидянц, Т. Р.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика. Самостійна робота" : для студентів денної форми навчання, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Спеціальність 073 "Менеджмент". Ч.1 / НТУ, Кафедра вищої математики ; укладачі : к.т.н., доцент Т. Р. Давидянц, к.т.н., доцент І. Л. Соловйов, к.т.н., доцент С. М. Худолій. – Київ : НТУ, 2017. – 50 с.

 

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

004

К637

     Данчук, В. Д.  Компьютерные и информационные технологии : учебное пособие для студентов иностранцев специальности «Транспортные технологии (на автомобильном транспорте)» / НТУ, Кафедра электроники и вычислительной техники ; составители : В. Д. Данчук, Али Аль-Аммори, Е. П. Тимченко [и др.]. – Київ : НТУ, 2017. – 154 с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

 

002(07)

М545

     Данчук, В. Д.  Методичні вказівки до переддипломної практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» (за переліком 2011 року) : галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (за переліком 2015 року) / НТУ, Кафедра електроніки та обчислювальної техніки ; упорядники : В. Д. Данчук, А. Н. Аль-Амморі, Н. Ю. Зозуля [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 27 с. 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА МИТНОГО КОНТРОЛЮ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

656(07)

М545

     Лебідь, І. Г.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів та систем» : для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» (на основі ОПП молодшого спеціаліста) / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : І. Г. Лебідь, В. В. Лебідь, Т. Г. Хоботня. – Київ : НТУ, 2017. – 33 с. 

 

656(07)

М545

     Прокудін, Г. С.  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів напряму підготовки 6.070101 "Транспортні технології" (автомобільний транспорт)" / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; доктор технічних наук, професор Г. С. Прокудін, кандидат технічних наук, доцент І. Г. Лебідь, кандидат технічних наук, доцент С. М. шарай [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 42 с. 

 

656.073(07)

М545

     Процик, О. П.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Організація вантажних автомобільних перевезень" : для студентів денної форми навчання напряму підготовки "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі : канд. техн. наук, доцент О. П. Процик, канд. техн. наук, доцент Ю. О. Сілантьєва, канд. техн. наук, доцент О. Ф. Кузькін. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

656.073(07)

М545

     Кунда, Н. Т.  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень", спеціальність 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / НТУ, Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю ; укладачі: к.т.н., проф. Н. Т. Кунда, старший викладач В. В. Лебідь. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с. 

 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

656(07)

М545

     Хабутдінов, Р. А.  Методичні вказівки до виконання дипломного проекту на здобуття ступеня бакалавра для студентів для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" / Кафедра транспортних технологій ; укладачі : д.т.н., професор Р. А. Хабутдінов, к.т.н., доцент О. М. Тарасенко, к.т.н., доцент С. В. Ширяєва [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 29 с. 

 

КАФЕДРА ФІЗИКИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

53(07)

М545

     Гололобов, Ю. П.  Методичні вказівки з фізики для самостійної роботи студентів, які вивчають курс фізики протягом одного семестру : для студентів, що навчаються за спеціальностями 275 "Транспортні технології", 101 "Екологія" / НТУ, Кафедра фізики ; укладачі : проф. Ю. П. Гололобов, доцент Р. М. Іщенко, ст. викладач Г. Л. Ісаєнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 40 c.

 

53(07)

Ф503

     Гололобов, Ю. П.  Фізика : методичні вказівки для студентів заочної форми навчання, що навчаються за спеціальностями 101 "Екологія", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування"... Ч. 1 / НТУ, Кафедра фізики ; укладачі : Ю. П. Гололобов, Р. М. Іщенко, Г. Л. Ісаєнко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2017. – 85 с.