назад

Нові надходження (лютий 2018)

624.01

Б903

     Будівельні конструкції : збірник наукових праць. Вип. 1 / ред. колегія : О. Д. Журавський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 208 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

629.3.016(07

В428

     Визначення моментів інерції автомобіля : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни "Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів" : для студентів напряму 6.050503 "Машинобудування" та спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", з дисципліни "Автомобілі" для студентів напряму 6.070106 "Автомобільний транспорт" та спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" / укладачі : О. М. Тімків, Д. М. Ященко, В. М. Босенко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Автомобілі". – Київ : НТУ, 2017. – 15 с. – Бібліогр. : с. 15. – 6грн.17к.

(15 прим.)

 

004(07)

Г516

     ГІС і бази даних : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни галузь знань - 19 "Архітектура та будівництво" спеціальність - 193 "Геодезія та землеустрій" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для студентів денної форми навчання / розробник Е. Л. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 68 с. – 21грн.68к.

(15 прим.)

 

656(07)

Г547

     Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напрямів : 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і 6.050101 «Комп’ютерні науки» (перелік 2006 р.) спеціальностей 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» і 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (перелік з 2015 р) / укладачі : Є. О. Топольськов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет транспортних та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем і технологій. – Київ : НТУ, 2018. – 84 с. – Бібліогр. : с. 83. – 25грн.76к.

(15 прим.)

 

340

Д362

     Держава і право : збірник наукових праць. Вип. 78 / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 338 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

330(07)

Е457

     Економічна теорія : програма курсу та методичні рекомендації до вивчення дисципліни : для студентів денної форми навчання за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа, 275 Транспортні технології (за видами транспорту) / укладачі : І. С. Клименко, С. В. Кривошеєва, Н. В. Дулеба : М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. економіки. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 20-22. – 7грн.89к.

(15 прим.)

 

03

Е644

     Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт - Малицький / ред. колегія : І. М. Дзюба [та ін.] ; Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : НАН України, 2017. – 712 с. – б/ц.

(2 прим.)

 

811.124(07)

Л272

     Латинська мова : методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни для студентів І-ІІ курсу заочної форми навчання, галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право" / укл. О. М. Косіцька ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51. – 19грн.30к.

(15 прим.)

 

519.85(07)

М34

     Математичне моделювання технологічних процесів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по курсу для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / укладачі : Є. В. Високович, В. В. Сімоненко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21. – 10грн.29к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання дипломного проекту на здобуття ступеня бакалавра : для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті" / укладачі : Р. А. Хабудінов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 28 с. – 8грн.59к.

(15 прим.)

 

33(07)

М545

     Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів денної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" / укладачі : Л. В. Швець [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Економіка". – Київ : НТУ, 2017. – 30 с. – Бібліогр. : с. 18-19. – 12грн.33к.

(15 прим.)

 

712

М656

     Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. Вип. 65 / відп. ред. М. М. Осєтрін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 588 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

62-192(07)

О-753

     Основи надійності і довговічності транспортних машин : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня : денної форми навчання за спеціальностями: 015 "Професійна освіта (транспорт)", 132 "Матеріалознавство", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / укладачі : О. І. Богданова, О. О. Глухонець ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. "Виробництво, ремонт та матеріалознавство". – Київ : НТУ, 2017. – 36 с. – Бібліогр. : с. 26. – 14грн.78к.

(15 прим.)

 

629.3(07)

О-754

     Основи сертифікації автомобілів : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" та напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" / укладачі : В. П. Сахно, О. А. Корпач ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. автомобілів. – Київ : НТУ, 2017. – 31 с. – Бібліогр. : с. 22-23. – 9грн.89к.

(15 прим.)

 

504

П691

     Практикум з навчальної дисципліни "Основи безпеки людини" : для студентів ВНЗ всіх форм навчання за всіма спеціальностями / укладачі : В. О. Хрутьба, П. І. Чуваєв, М. В. Половко, С. Т. Сусло, Г. В. Хорькова, О. В. Спасіченко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. – Київ : НТУ, 2017. – 208 с. – Бібліогр. : с. 195. – 54грн.33к.

(76 прим.)

 

656.13(07)

П784

     Програма та методичні вказівки до переддипломної практики : студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт") / укладачі : С. І. Андрусенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2017. – 24 с. – Бібліогр. : с. 15. – 8грн.74к.

(15 прим.)

 

656.13(07)

П784

     Програма та методичні вказівки до технологічної практики : студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (напряму підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт") / розробники : М. М. Ященко, А. М. Чуб, В. С. Подпіснов ; М-во освіти і науки України, НТУ, Каф. технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2017. – 21 с. – Бібліогр. : с. 16. – 9грн.42к.

(15 прим.)

 

2

Р455

     Реформація в Україні поширення раннього протестантизму і становлення баптизму / за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 416 с. – Бібліогр. : с. 414-415. – б/ц.

(1 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник : заснований в 1997 р. Вип. 49 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 544 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

62

Т384

     Технологічні основи машинобудування : навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальностей: 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування; 142 Енергетичне машинобудування; 015 Професійна освіта (транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, А. Д. Дулеба, В. Г. Кошелєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 212 с. – Бібліогр. : с. 207-208. – 73грн.80к.

(60 прим.)

 

9

Б772

     Бойко, О. Д.  Історія України : підручник / О. Д. Бойко. – 6-те вид., стереотипне. – Київ : ВЦ "Академія", 2016. – 720 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 715-717. – 140грн.00к.

(1 прим.)

 

51(07)

В551

     Вишенська, О. В.  Програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вища математика" : для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 051 "Економіка" / О. В. Вишенська, М. О. Бєлова, Ю. А. Мейш ; М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т заочного та дистанційного навчання, Каф. вищої математики. – Київ : НТУ, 2017. – 76 с. – Бібліогр. : с. 75. – 23грн.72к.

(15 прим.)