назад

Нові надходження (грудень 2017)

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Огляд досліджень в галузі автомобільного транспорту, авіації, залізничного і водного транспорту. Z. 115. Przeglad badan w transporcie drogowym, lotniczym, szynowym i wodnym / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2017. – 220 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

656

Р90

     Prace naukowe. Transport = Транспортні проблеми в логістичній інженерії - частина 1. Z. 117. Problemy transportu w inzynierii logistyki - czesc 1 / Oficyna wydawnicza politechniki warszawskiej. – Warszawa : OWPW, 2017. – 416 c. – (Politechnika Warszawska). – б/ц.

(1 прим.)

 

657.6

А93

     Аудит : навчальний посібник / С. І. Деревянко [та ін.] ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 380 с. – Бібліогр. : с. 345-349. – 170грн.00к.

(1 прим.)

 

025.4

В411

     Визначення індексів УДК для наукових документів / укладачі : М. Й. Ахвердова [та ін.] ; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 2016. – 32 с. – Бібліогр. : с. 29-31. – 20грн.00к.

(1 прим.)

 

658

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1966 р. № 851 / гол. ред. Н. І. Чухрай ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 223 с. – (Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – б/ц.

(1 прим.)

 

34

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 861 / редактори А. Весній [та ін.] ; ред. колегія : В. Л. Ортинський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 579 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

164

В535

     Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Видається з 1964 р. № 863 / гол. ред. Н. І. Чухрай ; ред. кол. Є. В. Крикавський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 303 с. – (Логістика). – б/ц.

(1 прим.)

 

340

Д362

     Держава і право : збірник наукових праць. Вип. 77 / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. – Київ : Юридична думка, 2017. – 375 с. – (Юридичні науки). – б/ц.

(1 прим.)

 

025.3

М545

     Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / укл. О. М. Устіннікова ; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Книжкова палата України, 2016. – 20 с. – 20грн.00к.

(1 прим.)

 

34(03)

М635

     Мірило правовладдя. Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) = European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Rule of Law Checklist : коментар, глосарій / Пер.з англ. С. Головатого. – [б. м.] : USAID, 2017. – 163 с. – б/ц.

(50 прим.)

 

001

Н34

     Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність. : підручник для студентів ВНЗ неюридичних спеціальностей / укладачі : Г. О. Оборський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеський національний політехнічний ун-т. – Київ : Каравела, 2016. – 232 с. – Бібліогр. : с. 219-230. – 170грн.00к.

(1 прим.)

 

655.535.2

П32

     Підготовка та редагування бібліографічних посібників у виданнях : методичні рекомендації / укладачі : П. М. Сенько [та ін.] ; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 2016. – 68 с. – Бібліогр. : с. 64-67. – 20грн.00к.

(1 прим.)

 

025.3

С43

     Складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек : методичні рекомендації / укладачі : Л. В. Вербицька [та ін.] ; Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 2016. – 56 с. – 20грн.00к.

(1 прим.)

 

72

С916

     Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник : заснований в 1997 р. Вип. 48 / відпов. ред. М. М. Дьомін ; М-во освіти і науки України, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2017. – 544 с. – б/ц.

(1 прим.)

 

621.865

Т384

     Технології автоматизованого механоскладального виробництва : монографія / С. Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2016. – 400 с. – Бібліогр. : с. 397-399. – 180грн.00к.

(1 прим.)

 

336.71

Ф591

     Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків : монографія. Т. 2. Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків / Г. В. Астапова [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 144 с. – 75грн.00к.

(1 прим.)

 

657

Ф591

     Фінансовий облік - І : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Є. Ю. Шара [та ін.] ; Державна податкова адміністрація України, Національний ун-т державної служби України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 408 с. – Бібліогр. : с. 361-369. – 150грн.00к.

(1 прим.)

 

355.58

Ц58

     Цивільний захист : підручник для студентів ВНЗ / О. І. Запорожець [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Бібліогр. : с. 259-260. – 125грн.00к.

(1 прим.)

 

82.Р

Б199

     Бакшеев, С.  Тайная мишень : роман / С. Бакшеев. – Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2016. – 304 с. – 72грн.00к.

(1 прим.)

 

657

Г935

     Гудзь, Н. В.  Бухгалтерський облік : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – Бібліогр. : с. 420-422. – 190грн.00к.

(1 прим.)

 

2

Г956

     Гурська, Л. І.  Релігієзнавство : навчальний посібник / Л. І. Гурська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 172 с. – 105грн.00к.

(1 прим.)

 

81'25

Д214

     Дахно, І. І.  Переклад / Перевод / Translation : збірник текстів для перекладу і самоперекладу / І. І. Дахно. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – 225грн.60к.

(1 прим.)

 

343.5

Д444

     Дідківська, Г. В.  Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей : монографія / Г. В. Дідківська ; Державна фіскальна служба України, Національний ун-т державної податкової служби України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 216 с. – Бібліогр. : с. 183-205. – 125грн.00к.

(1 прим.)

 

35.08

К492

     Клименко, І. В.  Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімрв, Е. А. Афонін ; М-во освіти і науки України, Академія муніципального управління. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Бібліогр. : с. 166-172. – 105грн.00к.

(1 прим.)

 

82.У

К72

     Костенко, Л. В.  Річка Геракліта / Л. В. Костенко. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2016. – 288 с., іл. : худож. С. Якутович. – 63грн.00к.

(2 прим.)

 

351.814

К891

     Кузнєцова, Т. В.  Ангстремменеджмент авіапідприємств: сучасний підхід до ефективного прийняття управлінських рішень : монографія / Т. В. Кузнєцова ; М-во освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 250 с. – Бібліогр. : с. 213-241. – 130грн.00к.

(1 прим.)

 

327

Л713

     Ложкін, Б. Є.  Четверта республіка: Чому Європі потрібна Україна, а Україні - Європа / Б. Є. Ложкін ; за участю В. Федоріна. – Харків : Фоліо, 2016. – 252 с. : худож.-оформ. С. Лисенко. – 74грн.00к.

(1 прим.)

 

330.1

С606

     Солонінко, К. С.  Макроекономіка : навчальний посібник для студентів ВНЗ / К. С. Солонінко ; М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с. – 95грн.00к.

(1 прим.)

 

502.1

С674

     Сотник, І. М.  Економічні основи ресурсозбереження : навчальний посібник для студентів ВНЗ / І. М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2016. – 64 с. – Бібліогр. : с. 268-279. – 216грн.00к.

(1 прим.)