назад

Нові надходження (січень 2017)

81'25(07)

В858

     Вступ до перекладознавства : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів І курсу денної форми навчання галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальність 035 "Філологія" / укладач Я. О. Мозгова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 35. – 5грн.22к.

(10 прим.)

 

621.43

Д235

     Двигуни автомобільні (основні терміни та визначення з відповідниками англійською та російською мовами) : навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Л. П. Мержиєвська, В. І. Дмитренко, А. О. Корпач, А. А. Лісова ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2016. – 65 с. – Бібліогр. : с. 65. – б/ц.

(9 прим.)

 

744(07)

І-602

     Індивідуальні комплексні завдання до вивчення розділу "Проекційне креслення" : для студентів автомеханічного факультету та факультету транспортного будівництва / укладачі : М. І. Піскун [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра інженерної, комп'ютерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2016. – 11 с. – Бібліогр. : с. 11. – 1грн.95к.

(10 прим.)

 

330.8(07)

І-907

     Історія економіки та економічної думки : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 051 "Економіка" / укладачі : І. С. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 17-19. – 9грн.66к.

(10 прим.)

 

94(477)(07)

І-907

     Історія України та української культури: плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки; спеціальність: 051 Економіка : галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; галузь знань: 07 Управління та адміністрування; спеціальність: 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; галузь знань: 24 Сфера обслуговування... / укладачі : І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 100 с. – Бібліогр. : с. 8. – 19грн.18к.

(5 прим.)

 

54

К937

     Курс практических навыков по химии : пособие для студентов Центра международного образования / сост. Н. Г. Пархоменко ; М-во образования и науки Украины, НТУ. – Киев : НТУ, 2016. – 48 с. – Библиогр. : с. 45. – 5грн.27к.

(15 прим.)

 

656

М545

     Методика виконання курсової роботи з дисципліни "Промислово-транспортна екологія" на тему : "Ефективність заходів спрямованих на поліпшення екологічної безпеки транспортних засобів в умовах експлуатації" : для студентів : напряму підготовки - 6.070106 "Автомобільний транспорт" (за переліком 2010 р.) спеціальності - 274 "Автомобільний транспорт" (за переліком 2015 р.) / укладачі : А. О. Корпач, Л. П. Мержиєвська, О. С. Добровольський, С. В. Карев, Є. В. Шуба ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Двигуни і теплотехніка". – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 25. – 5грн.27к.

(10 прим.)

 

378(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання дипломної кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня "Бакалавр" : за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.), галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" за спеціальністю 035 "Філологія", галузь знань 03 "Гуманітарні науки" (перелік 2015 р.) / укладач В. І. Довганець ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23. – 9грн.76к.

(10 прим.)

 

338(07)

Н354

     Національна економіка : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» фахове спрямування «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства» / укладачі : Л. С. Козак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Економіка". – Київ : НТУ, 2016. – 35 с. – Бібліогр. : с. 27. – 4грн.58к.

(10 прим.)

 

330.34(07)

Н733

     Новітні технології в галузі : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів денної і заочної форм навчання рівня вищої освіти "магістр" зі спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт", 015 "Професійна освіта (транспорт)" / укладачі : С. І. Андрусенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс". – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 23. – 3грн.89к.

(10 прим.)

 

81'373(07)

П592

     Порівняльна лексикологія англійської та української мов : методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни : для студентів ІІ курсу денної форми навчання, галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" напрям підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.); галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальності 035 "Філологія" (перелік 2015 р.) / укладач Н. В. Шеверун ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 36 с. – Бібліогр. : с. 20. – 4грн.19к.

(10 прим.)

 

811.112.2(07)

П691

     Практика другої іноземної мови (німецька) : методичні вказівки для практичних занять з дисципліни : для студентів ІІІ курсу денної форми навчання галузь знань 0203 "Гуманітарні науки" напрям підготовки 6.020303 "Філологія" (перелік 2010 р.) галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальність 035 "Філологія" (перелік 2015 р.) / укладачі : М. Х. Корнєєва [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 88 с. – Бібліогр. : с. 87. – 18грн.29к.

(10 прим.)

 

811.112.2(07)

П691

     Практичний курс другої іноземної мови (німецька) : методичнi вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів I курсу денної форми навчання галузь знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальність 035 "Філологія" / укладач Л. О. Васильківська ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 37. – 4грн.55к.

(10 прим.)

 

656.06(07)

П784

     Програма та методичні вказівки до проходження виробничої практики : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.01010401 «Професійна освіта (транспорт)» (015 «Професійна освіта (транспорт)» за Переліком 2015 року) / укладачі : С. І. Андрусенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 13. – 9грн.59к.

(10 прим.)

 

656.06(07)

П784

     Програма та методичні вказівки до проходження науково-дослідницької практики : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.01010401 «Професійна освіта (транспорт)» (015 «Професійна освіта (транспорт)» за Переліком 2015 року) / розробники : С. І. Андрусенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – Бібліогр. : с. 16. – 7грн.73к.

(10 прим.)

 

656.06(07)

П784

     Програма та методичні вказівки до проходження науково-дослідницької практики : для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» (274 «Автомобільний транспорт» за Переліком 2015 року) / розробники : С. І. Андрусенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – Бібліогр. : с. 14. – 2грн.49к.

(10 прим.)

 

669(07)

Ф503

     Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів : методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни : галузь знань - 0505 напрям підготовки 6.050504 "Зварювання" (Перелік 2006 р.), галузь знань - 13 спеціальність 131 "Прикладна механіка" (Перелік 2015 р.) для студентів денної та заочної форм навчання / укладачі : М. Ф. Дмитриченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 7. – 2грн.98к.

(15 прим.)

 

330.341

К59

     Козак, Л. С.  Міжнародні стратегії економічного розвитку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 212 с. – Бібліогр. : с. 202-210. – 78грн.17к.

(55 прим.)

 

004

Н342

     Наумова, Н. М.  Інформатика та інформаційні технології в економіці (Office 2007, MS Access) : навчальний посібник : теоретична частина, лабораторні роботи, завдання для індивідуального та самостійного виконання. Ч. 2 / Н. М. Наумова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 136 с. – Бібліогр. : с. 135. – 52грн.64к.

(59 прим.)

 

624.131

П125

     Павлюк, Д. О.  Визначення осідань дорожніх конструкцій при штампових випробуваннях : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальностей 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізації "Автомобільні дороги, вулиці та..." / Д. О. Павлюк, С. А. Гладун ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 88 с. – Бібліогр. : с. 86. – 39грн.81к.

(59 прим.)