назад

Нові надходження (липень 2016)

528(07)

Г355

     Геодезія : методичні вказівки до організації та проведення навчальної практики для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки : 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" (перелік 2006 р.). Галузь знань 19 "Архітектура та будівництво", спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій", перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою ; укладачі : Д. О. Ляшенко [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 40 с. – Бібліогр. : с. 35. – 3грн.89к.

(15 прим.)

 

658(07)

М545

     Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент" : фахове спрямування "Логістика" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; укладачі : Т. А. Воркут [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 32 с. – Бібліогр. : с. 26-28. – 4грн.31к.

(15 прим.)

 

504(07)

М545

     Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія" : спеціалізації 6.080101 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою; укладачі : С. К. Омельчук [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 36 с. – Бібліогр. : с. 34. – 4грн.16к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-641

     Організація підприємства : програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальностями 7.03060101, 8.03030101 - "Менеджмент організацій і адміністрування" / М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т заочного та дистанційного навчання, Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19. – 3грн.01к.

(15 прим.)

 

519.2

Т338

     Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси : навчальний посібник з розв'язання задач у Mathcad / В. В. Гавриленко, О. А. Галкін, І. М. Цуканов, О. І. Цуканов ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 220 с. – Бібліогр. : с. 220. – б/ц.

(5 прим.)

 

001

Т654

     Трансфер технологій - інноваційна складова розвитку науки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Р. В. Ярова, В. В. Червякова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 140 с. – Бібліогр. : с. 136-139. – б/ц.

(2 прим.)

 

625.7

Т654

     Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. Д. Данчук, А. О. Корпач, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька, М. К. Покотілов ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 104 с. – Бібліогр. : с. 98-101. – б/ц.

(2 прим.)

 

1(07)

Ф561

     Філософія : програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей : 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" : 073 "Менеджмент", 242 "Туризм", 081 "Право", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" центру заочного та дистанційного навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Центр заочного та дистанційного навчання, Кафедра філософії та педагогіки ; укладачі : А. В. Арістова [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 56 с. – Бібліогр. : с. 53-54. – 6грн.12к.

(15 прим.)