назад

Нові надходження (лютий - березень 2016)

658(07)

М545

     Методичні вказівки та програма проведення навчальної, виробничої (технологічної та техніко-економічної) та наукової, переддипломної практик : для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.030601, 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання (наскрізна) / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права, Кафедра менеджменту ; укладачі : М. Н. Бідняк [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 30 с. – Бібліогр. : с. 27. – 3грн.10к.

(15 прим.)

 

658(07)

М545

     Методичні рекомендації : до написання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030601 - "Менеджмент" / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Економіка, менеджмент і право", Кафедра "Менеджмент" ; укладачі : О. Р. Омельянович [та ін.]. – Київ : НТУ, 2016. – 32 с. – 3грн.79к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-641

     Організація підприємства : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для напряму підготовки 8.03060104 - "Менеджмент природоохоронної діяльності" денної форми навчання другий (магістерський) рівень вищої освіти / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24. – 3грн.65к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-641

     Організація підприємства. Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни : спеціальність 7.06030101 - "Менеджмент організації і адміністрування" освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст та спеціальність 8.06030101 - "Менеджмент організації і адміністрування" другий (магістерський) рівень вищої освіти денна форма навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Економіка, менеджмент і право", Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 26. – 3грн.87к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-641

     Організація підприємства. Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни : спеціальність 7.06030101 - "Менеджмент організації і адміністрування" освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст та спеціальність 8.06030101 - "Менеджмент організації і адміністрування" другий (магістерський) рівень вищої освіти денна форма навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет "Економіка, менеджмент і право", Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с. 26. – 3грн.85к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-641

     Організація підприємства. Робоча програма курсу та методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни : для напряму підготовки 8.03060104 - "Менеджмент природоохоронної діяльності" денної форми навчання другий (магістерський) рівень вищої освіти / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 28 с. – Бібліогр. : с.26. – 3грн.87к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту : програма курсу та методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.140103 "Туризмознавство (туристична діяльність)". Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т заочного та дистанційного навчання, Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11. – 2грн.14к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основи менеджменту. Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни : для напряму підготовки 6.140103 - "Туризмознавство (туристична діяльність)" галузь знань 1401 Сфера обслуговування денної форми навчання. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права, Кафедра "Менеджмент" ; розроб. В. І. Порфіренко. – Київ : НТУ, 2016. – 16 с. – Бібліогр. : с. 14. – 2грн.56к.

(15 прим.)

 

658(07)

О-753

     Основы менеджмента : программа курса и методические указания для выполнения контрольной работы с дисциплины для студентов заочной формы обучения по специальности 6.140103 "Туризмоведение (туристическая деятельность). Первый (бакалаврский) уровень высшего образования / М-во образования и науки Украины, НТУ, Ин-т доуниверситетской подготовки и международного сотрудничества, Кафедра "Менеджмент" ; разраб. В. И. Порфиренко. – Киев : НТУ, 2016. – 12 с. – Библиогр. : с. 11. – 2грн.14к.

(15 прим.)

 

658.7(07)

У677

     Управління матеріальними ресурсами : програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Ін-т заочного та дистанційного навчання, Кафедра менеджменту ; укладачі : О. Р. Омельянович [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 40 с. – Бібліогр. : с. 36-37. – 7грн.69к.

(15 прим.)

 

658.7(07)

У677

     Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства : програма курсу та методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, Факультет економіки, менеджменту і права, Кафедра менеджменту ; укл. М. М. Гребельник. – Київ : НТУ, 2015. – 68 с. – Бібліогр. : с. 64-65. – 7грн.11к.

(15 прим.)