назад

Нові надходження (листопад 2015 - січень 2016 року)

34

А252

     Аграрне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упорядники : І. В. Тетарук [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 244 с. – Бібліогр. : с. 233-237. – 80грн.00к.

(1 прим.)

 

342.9

А313

     Адміністративне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упорядники : І. В. Тетарук [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 214 с. – Бібліогр. : с. 206-209.

(1 прим.)

 

691

Б903

     Будівельне матеріалознавство в дорожньому будівництві : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Будівництво" III - IV рівнів акредитації / М-во освіти і науки України, НТУ; В. В. Мозговий, Ю. М. Дорошенко, А. М. Онищенко, М. П. Кузьмінець, В. В. Смолянець, В. В. Заіченко. – Київ : НТУ, 2014. – 416 с. : 94 іл. – Бібліогр. : с. 400-415. – 150грн.00к.

(25 прим.)

 

346

Г722

     Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 липня 2015 р. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 208 с. – (Кодекси України).

(1 прим.)

 

338(07)

Г727

     Государственное регулирование экономики : методические рекомендации к изучению дисциплины для студентов всех специальностей и форм обучения / М-во образования и науки Украины, НТУ ; составитель Ю. С. Носаченко. – Киев : НТУ, 2015. – 32 с. – Библиогр. : с. 36-38. – 3грн.79к.

(15 прим.)

 

349.6

Е457

     Екологічне право України : нвчальний посібник для підготовки до іспитів / упорядники : І. В. Тетарук [та ін.]. – Киев : ЦУЛ, 2015. – 230 с. – Бібліогр. : с. 214-223. – 80грн.00к.

(1 прим.)

 

349.44

Ж44

     Житлове право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 250 с. – 80грн.00к.

(1 прим.)

 

34

З-192

     Закон України "Про національну поліцію" : науково-практичний коментар / за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 240 с. – 210грн.00к.

(1 прим.)

 

349.41

З-513

     Земельне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 238 с. – Бібліогр. : с. 228-232. – 80грн.00к.

(1 прим.)

 

349.41

Л33

     Земельне та екологічне право України : посібник для складання адвокатського іспиту. – Київ : Права Єдність, 2015. – 44 с. – 60грн.00к.

(1 прим.)

 

34

І-585

     Інвестиційне право : підручник / за заг. ред. Ю. М. Жорнокуя. – Київ : Право, 2015. – 512 с. – Бібліогр. : с. 471-504. – 300грн.00к.

(1 прим.)

 

342.9

К546

     Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2015 року. – Київ : Паливода А.В., 2015. – 196 с. – (Кодекси України). – 45грн00к.

(1 прим.)

 

342.9

К576

     Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 12 вересня 2015 року. – Київ : Паливода А. В., 2015. – 292 с. – 60грн.00к.

(1 прим.)

 

342

К65

     Конституційне право України : навчальний посібник для підготовки іспитів / упорядники : І. В. Тетарук [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 218 с. – Бібліогр. : с. 209-212.

(1 прим.)

 

343.2

К823

     Кримінальне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упорядники : І. В. Тетарчук [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 240 с. – 80грн.00к.

(1 прим.)

 

164(07)

Л694

     Логістичні проекти та методи їх оптимізації : програма курсу та методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.03060107 "Логістика" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра транспортного права та логістики ; розробники : Т. А. Воркут [та ін.]. – Москва : НТУ, 2015. – 52 с. – Бібліогр. : с. 44-45. – 6грн.47к.

(15 прим.)

 

528.06

М34

     Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник / С. П. Войтенко та ін. ; за ред. С. П. Войтенка. – Київ : Знання, 2015. – 654 с. – Бібліогр. : с. 628632. – 267грн.00к.

(5 прим.)

 

347.77

П685

     Право інтелектуальної власності : підручник для ВНЗ / за ред. О. І. Харитонової. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 540 с. – Бібліогр. : с. 527-539. – 290грн.00к.

(1 прим.)

 

656

П791

     Проектне управління в сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності : монографія / М-во освіти і науки України, НТУ ; Т. А. Воркут, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, А. М. Чечет. – Київ : НТУ, 2015. – 184 с. – Бібліогр. : с. 171-181. – 30грн.43к.

(5 прим.)

 

341

Р515

     Римське приватне право : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упорядники : І. В. Тетарук [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 136 с. – Бібліогр. : с. 132. – 75грн.00к.

(1 прим.)

 

681.5(07)

С752

     Средства автоматики и телемеханики : методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине, направление подготовки "Транспортные технологии" для студентов-иностранцев дневной формы обучения / М-во образования и науки Украины, НТУ, Кафедра "Электроника и вычислительная техника" ; составители : И. Д. Осипчук [и др.]. – Киев : НТУ, 2015. – 80 с. – Библиогр. : с. 79. – 7грн.98к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

С833

     Стратегічне управління : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Транспортний менеджмент", 6.030607 "Логістика" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Менеджмент" ; укладачі : О. Р. Омельянович [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 44 с. – Бібліогр. : с. 13-14. – 5грн.59к.

(15 прим.)

 

65.014(07)

С833

     Стратегічне управління підприємством : програма курсу та методичні вказівки для проведення практичних і лабораторних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6.03060107 "Логістика", 6.03060101 "Транспортний менеджмент" / М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра "Менеджменту" ; укладачі : О. Р. Омельянович [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 44 с. – Бібліогр. : с. 43. – 5грн.59к.

(15 прим.)

 

625.717(07)

Т384

     Технологія будівництва аеродромів : методичні вказівки до виконання курсового проекту за напрямом 6.060101 "Будівництво" для студентів денної форми навчання фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми" спеціалізація "Будівництво та експлуатація аеродромів" / НТУ, Дорожньо-будівельний факультет, Кафедра аеропортів ; укладачі : О. В. Гусєв [та ін.]. – Київ : НТУ, 2015. – 44 с. – Бібліогр. : с. 21-23. – 4грн.90к.

(15 прим.)

 

347

Ц58

     Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2015 року. – Київ : Паливода А. В., 2015. – 408 с. – 65грн.00к.

(1 прим.)

 

346

В654

     Войтович, М. Г.  Господарське право : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" / М. Г. Войтович, Є. І. Федик, С. С. Попадюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 226 c. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. : с. 175-225. – 76грн.00к.

(20 прим.)

 

811.124

Г945

     Гуменюк, Ж. Г.  Латинська мова : навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів ВНЗ / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський національних ун-т ім. І.Огієнка. – 3-тє вид., переробл. – Київ : Кондор, 2014. – 340 с. – Библиогр. : с. 334-335. – 86грн.00к.

(15 прим.)

 

81

К755

     Кочерган, М. П.  Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – 3-тє вид., стеретипне. – Київ : Академія, 2014. – 304 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. : с. 300-302. – 80грн.00к.

(25 прим.)

 

17

К882

     Кубрак, О. В.  Етика ділового та повсякденного спілкування / О. В. Кубрак. – 4-е вид., стереотипне. – Суми : Університетська книга, 2015. – 222 с. – Бібліогр. : с. 219. – 120грн.00к.

(20 прим.)

 

34

Л33

     Лебідь, В. І.  Конституційне право України : осібник для складання адвокатського іспиту / В. І. Лебідь. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 218 с. – 60грн.00к.

(1 прим.)

 

811.112.2

Н844

     Носков, С. О.  Самовчитель німецької мови / С. О. Носков. – 18-те вид. перероб. та доп. – Київ : Арій, 2014. – 432 с. – 74грн.00к.

(20 прим.)

 

651.4

П141

     Палеха, Ю. І.  Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навчальний посібник / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – 4-те виправлене, доп. – Київ : Ліра-К, 2014. – 624 с. – Бібліогр. : с. 606-621. – 180грн.00к.

(5 прим.)

 

340.12

С422

     Скакун, О. Ф.  Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України. – 4-те, доп. і перероб. – Київ : Алерта, 2014. – 524 с. – 190грн.00к.

(1 прим.)

 

347

Ч-755

     Чорнооченко, С. І.  Цивільний процес : навчальний посібник / С. І. Чорнооченко ; М-во внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 416 с. – Бібліогр. : с. 384-407. – 110грн.00к.

(25 прим.)