Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з прикладних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ГІРНИЧА СПРАВА

 

1. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування", 15-16 листопада 2016 р. : зб. тез доп. / Асоц. спеціалістів пром. гідравліки і пневматики [та ін.]. – 2016

2. Взаємозамінність, основи стандартизації та технічних вимірювань : підручник / [Г. О. Іванов та ін. ; за ред. Г. О. Іванова і В. С. Шебаніна]. – 2016

3. Повышение эффективности использования электроэнергии в шахтных производственных системах : монография / [В. П. Розен и др.]. – 2016

4. Способы и средства повышения экологической безопасности сброса шахтных вод в поверхностные водоемы : монография / Колесник В. Е. [и др.]. – 2016

5. Гребенников М. Н. Теории прочности. Сложное сопротивление : учеб. пособие / М. Н. Гребенников, Н. И. Пекельный. – 2016

6. Ковальов Ю. А. Інженерна та комп'ютерна графіка : навч. посіб. : для студентів ден. та заоч. (дистанц.) форм навчання для спец.: 015 "Професійна освіта", 182 "Технологія легкої промисловості", 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"Ю 171 "Електроніка" / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора. – 2016

 

ЕКОЛОГІЯ

 

1. Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем : навч. посіб. для студентів спец. 7.040106 (8.040106) "Екологія та охорона навколишнього середовища" з напряму підгот. 6.040106 "Екологія та охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування", 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / [О. В. Волошкіна та ін.]. – 2016

2. Стійкість екосистем до радіаційних навантажень : монографія / І. В. Матвєєва [та ін.]. – 2016

3. Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – 2012

4. Волошина Н. О. Загальна екологія та неоекологія : [навч. посіб.] / Волошина Н. О.. – 2015

5. Кривильова О. А. Педагогічна акмеологія : навч. посіб. / Олена Кривильова. – 2016

  

ТЕХНІКА

 

1. Гідравліка : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Нафтогазова справа" / Л. В. Возняк [та ін.]. -2015

2. Творці Української Науки : [посібник-довідник] / [редкол.: Мисак Й. С. та ін.]. - 2016

3. Иванова Л. А. Промышленное проектирование в дизайне : монография / Л. А. Иванова, С. В. Котлик. - 2015

 

ТРАНСПОРТ

 

1. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Автоматизація проектування технологічних процесів" для студентів денної форми навчання / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – 2014

2. Основи теорії транспортних процесів і систем : навч. посіб. / [Горбачов П. Ф. та ін.]. – 2015

3. Бровченко А. І. Технічне моделювання (судно-, авіамоделювання) : навч. посіб. / А. І. Бровченко, М. С. Корець. – 2015

4. Голеско В. О. Статично невизначені системи інженерних споруд на автомобільних дорогах : навч. посіб. / В. О. Голеско, О. Г. Кіслов, О. М. Кобзєва. – 2015

5. Туренко А. М. Оцінка ефективності гальмування транспортного засобу в структурі дослідження дорожньо-транспортної пригоди : [монографія] / А. М. Туренко, О. В. Сараєв. – 2015

6. Шапко В. Ф. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Галузеве машинобудування" / В. Ф. Шапко, С. В. Шапко. – 2016

7. Шпак І. В. Ігор Сікорський. Київський зліт / Ігор Шпак. -2016

 

ХІМІЯ

 

1. Аналітичні методи досліджень. Спектроскопічні методи аналізу: теоретичні основи і методики : [навч. посіб. для підгот. студентів ВНЗ] / Д. О. Мельничук [та ін.] ; за ред. акад. НАН України та НААН Д. О. Мельничука. – 2016

2. Розрахунки за хімічними рівняннями : метод. вказівки до лаб. занять з неорган. хімії для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Хімія" та суміс. спец. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії та хім. екології. - 2016

3. Розрахункові задачі для самостійної роботи з неорганічної хімії : [метод. вказівки] для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Хімія" та суміс. спец. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф-т, Каф. неорган. хімії та хім. екології. -2016

4. Владислав Володимирович Гончарук : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. - 2016

5. Подплетня О. А. Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія : навч. посіб. / Подплетня О. А., Хмельникова Л. І.. – 2015

6. Черних В. П. Органічна хімія. Стислий курс : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Черних, Л. А. Шемчук. – 2016

7. Яворський В. Т. Неорганічна хімія : підручник / Віктор Яворський. – 2016