Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з прикладних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ГІРНИЧА СПРАВА

 

1.Химия технологических растворов : учеб. пособ. : метод. указания к выполнению лаб. работ / О. Н. Калугин [и др.]. -2016

2.Ропай В. А. Шахтные уравновешивающие канаты : монография / В. А. Ропай. - 2016

 

ЕКОЛОГІЯ

 

1. Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : зб. наук. пр. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Рівне, 21-23 жовт. 2015 р.) / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т [та ін.]. – 2015

2. Екологія. Людина. Суспільство. XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 17-19 травня 2013 р., м. Київ, Україна : зб. тез доп. / Наук. т-во студентів та аспірантів НТУУ "КПІ". – 2013

3. Екологія. Людина. Суспільство. XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, [21-23 травня 2014], м. Київ, Україна : зб. тез доп. / [уклад. Д. Е. Бенатов]. – 2014

4. Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань з навчальних дисциплін "Основи екології", "Екологія" для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - 2016

5. Підвищення ефективності екологічного менеджменту на об'єктах використання надр: нафта, газ, тверді корисні копалини та підземні води : метод. рек. / [авт. кол.: О. І. Бондар (голов. ред.) та ін.]. – 2017

6. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей "Природознавство" та "Суспільствознавство" : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. напряму підгот. 6.010102 "Початкова освіта" / Алла Крамаренко. – 2015

7. Лук'янова Л. Б. Лабораторний практикум з екології : навч.-метод. посіб. / Лариса Лук'янова. – 2016

8. Лук'янова Л. Б. Організація контролю знань з екології : навч.-метод. посіб. для викладачів / Лариса Лук'янова. – 2016

9. Лук'янова Л. Б. Основи екології. Методика екологізації фахових дисциплін : навч.-метод. посіб. / Лариса Лук'янова. - 2016

  

ТЕХНІКА

 

1. Європейський досвід підготовки інженерів для сталого розвитку : монографія / [заг. ред. В. Шатоха]. – 2016

2. Сертификация котлов, реакторов и парогенераторов : курс лекций / [Л. И. Тютюник и др.]. - 2017

3. Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології". НАНСИС-2016 (1-2 грудня, 2016 р., Київ, Україна) / НАН України. - 2016

4. Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій" [на 2010 - 2014 роки] / Нац. акад. наук України. – 2014

5. Андрєєв А. Г. Тензометрія : підруч. для студентів спец. "Комп'ютерна механіка" / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін. - 2017

6. Базылев Н. Б. Количественная визуализация течений, основанная на спекл-технологиях : [монография] / Н. Б. Базылев, Н. А. Фомин. – 2016

7. Кривощеков В. И. Метрология, стандартизация и качество продукции : учеб. пособие / В. И. Кривощеков. – 2016

8. Огородніков В. А. Опір матеріалів. Ч. 2: Лабораторний практикум / В. А. Огородніков, М. І. Побережний, О. В. Грушко. – 2017

9. Соколов В. І. Гідравліка : навч. посіб. / Соколов В. І., Кроль О. С., Єпіфанова О. В.. - 2017

 

ТРАНСПОРТ

 

1. Автомобілі. Робочі процеси та основи розрахунку : лаб. практикум / [Біліченко В. В. та ін.]. - 2017

2. Колебания и виброакустика автомобильной шины : [коллектив.] моногр. / [В. А. Перегон и др.]. – 2017

3. Організація та управління пасажирськими перевезеннями : підручник / [Марунич В. С. та ін.] ; за ред. доц., канд. техн. наук В. С. Марунича, проф., д-ра екон. наук Л. Г. Шморгуна. - 2017

4. Kanzler J. Verifizierung einer Methode zur Lebensdauerberechnung zyklisch innendruckbelasteter, autofrettierter Bauteile : Diss. / Johannes Kanzler. – 2017

5. Perner M. Robotergestützte Faserablage mit adaptivem Korrektursystem : Diss. / Marcus Perner. - 2017

6. Бажинов О. В. Автомобільні гібридні силові установки : [монографія] / Бажинов О. В., Двадненко В. Я.. – 2016

7. Бажинова Т. О. Експлуатаційні властивості гібридних автомобілів : [монографія] / Бажинова Т. О., Борисенко А. О.. – 2016

8. Ґудз Г. С. Розподіл теплових потоків в елементах дискових гальм автомобілів : монографія / Г. С. Ґудз, М. В. Глобчак, М. М. Осташук. – 2014

9. Ісьєміні І. Г. Підвищення ефективності захисних систем кранів мостового типу застосуванням пневмогідравлічних буферів : монографія / І. І. Ісьєміні. -2016

10. Кіндрацький Б. І. Мехатроніка автомобіля : практикум / Б. І. Кіндрацький, В. М. Бритковський. – 2014

11. Кіндрацький Б. І. Програмне регулювання виробничих процесів на підприємствах автомобільного транспорту : монографія / Б. І. Кіндрацький, О. Л. Мастикаш. – 2012

12. Левтеров А. І. Удосконалення автоматизованої системи керування дорожнім рухом у містах : монографія / Левтеров А. І., Ярута А. М.. – 2017

13. Малыгин Б. В. Повышение компетентности судовых механиков. Конвекции и регулирование труда моряков : науч.-техн. пособие для мех. службы флота / Б. В. Малыгин. -2017

14. Мартовицький Л. М. Курсове проектування металоконструкцій : навч. посіб. / Л. М. Мартовицький, В. І. Глушко. – 2016

15. Марущак П. О. Тріщиностійкість матеріалів і конструкцій: тривалоексплуатовані магістральні газопроводи : [монографія] / П. О. Марущак, Р. Т. Біщак, І. М. Данилюк. -2016

16. Яглицький Ю. К. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Автоматизація проектування технологічних процесів" для студентів денної форми навчання / Ю. К. Яглицький, С. В. Терлич, К. В. Кириченко. – 2014

 

ХІМІЯ

 

1. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність N-та S-заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів : [монографія] / Л. О. Омельянчик [та ін.]. – 2016

2. Бричка С. Я. Химия галлоизитных и имоголитных нанотрубок : монография / С. Я. Бричка. - 2016