Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з суспільних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО

 

1. 75-та студентська науково-технічна конференція. Секція права та психології. 9-17 жовтня 2017 року : зб. тез доп. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. -2017

2. Акуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя : матеріали VII міжнар. наук.-практ. Інтернет конф., 22 груд. 2017 р. / Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. - 2017

3. Акуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща) : кол. монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького та проф. Я. Стеліни. – 2017

4. Забезпечення інформаційної безпеки держави : навч. посіб. / [В. Б. Дудикевич та ін.]. - 2017

5. Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу : монографія / [С. С. Калинюк та ін. ; уклад. В. В. Коцкулич]. - 2018

6. Науково практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / Нац. агентство України з питань держ. служби, Центр політ.-прав. реформ, за підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). - 2017

7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. - 2001

8. Правда Руська" Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навч. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017

9. Укpаїна. Закони Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України : чинне законодавство станом на 20 берез. 2016 р. : офіц. текст. - 2016

10. Україна. Закони Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : закон України : від 3 жовтня 2017 року. - 2017

11. Україна. Закони. Про дипломатичну службу. - 2016

12. Україна. Закони. Про місцеві вибори : закон України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 7 верес. 2015 р. : офіц. текст. - 2015

13. Україна. Закони. Про національну поліцію. - 2015

14. Фінансове право : посіб. для підгот. до іспитів / [Білінський Д. О. та ін.]. - 2018

15. Цивільне право та процес. Ч. 1 / [А. В. Коваленко та ін.]. - 2018

16. Цивільне право та процес. Ч. 2 / [А. В. Коваленко та ін.]. – 2018

17. Гребенюк М. В. Адміністративне право України в питаннях і відповідях : посібник / Гребенюк М. В., Марчук М. П., Кузьмін С. А.. - 2016

18. Мельник Р. С. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посіб. / Р. С. Мельник, С. О. Мосьондз. - 2018

19. Приймаченко Д. В. Визначення походження товару в державній митній справі : монографія / Д. В. Приймаченко, В. В. Прокопенко, П. Ю. Шевченко. - 2018

 

ЕКОНОМІКА 

 

1. Аудит: методика і організація : навч. посіб. / [Н. І. Гордієнко та ін.]. – 2017

2. Вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств морської галузі : [колект.] монографія / Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". - 2017

3. Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем : міжнар. колект. монографія / [М. В. Матвієць та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Храпкіної]. – 2017

4. Економіка будівельного підприємства : підручник / [Т. О. Окландер та ін.]. – 2017

5. Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи. [Ч. 1]. – 2017

6. Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи. [Ч. 2]. – 2017

7. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Г. Є. Павлова та ін.]. – 2018

8. Менеджмент. Практичні і лабораторні заняття : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін та ін.]. – 2017

9. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів, 19 травня 2017 року : [тези доп.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 2017

10. Операційний менеджмент : навч. посіб. / В. Ю. Припотень [та ін.]. – 2017

11. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. Всеукраїнська науково-практична конференція докторантів, молодих учених та студентів, 28 квітня 2017 року : [тези доп.] / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.]. – 2017

12. Саморазвитие, самоуправление и трансформационные изменения в инвестиционно-строительной сфере. Т. 1. – 2013

13. Саморазвитие, самоуправление и трансформационные изменения в инвестиционно-строительной сфере. Т. 2. – 2013

14. Семінар "Сталий розвиток - погляд у майбутнє" : зб. матеріалів, Львів, 15 верес. 2017 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т сталого розвитку ім. Вячеслава Чорновола. – 2017

15. Управлінський облік : підручник / [Г. О. Партин та ін.]. – 2017

16. Управління інноваціями : навч. посіб. / В. Ю. Припотень [та ін.]. – 2017

17. Базецкая А. И. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / А. И. Базецкая, В. Л. Дяченко. - 2017

18. Варналій З. С. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія / Варналій З. С., Білик Р. Р.. -2018

19. Велч Д. Сам собі МВА. Про бізнес без цензури / Джек Велч і Сьюзі Велч ; пер. з англ. Оксана Ваф'я. – 2018

20. Галушка З. І. Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання : монографія / Зоя Галушка, Ганна Катаранчук. – 2018

21. Голідей Р. Маркетинг майбутнього. Як ґроуз-хакери змінюють правила гри / Раян Голідей ; пер. з англ. Олександра Асташова. – 2018

22. Давиденко Н. М. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. / Н. М. Давиденко, А. В. Буряк. – 2017

23. Журавльов О. В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації : монографія / О. В. Журавльов. – 2017

24. Омельченко В. Я. Розвиток електронної логістики в системі світової інформаційної економіки : монографія / Омельченко В. Я., Омельченко О. В., Омельченко Г. П.. – 2017

25. Пацай Б. Д. Дослідження операцій: практикум : навч. посіб. / Б. Д. Пацай. – 2017

26. Полковниченко С. О. Мікроекономіка в інформаційних схемах : [навч. посіб.] / Полковниченко С. О.. – 2017

27. Радзієвська С. О. Глобальна економіка : навч.-метод. посіб. для студентів екон. напрямів підгот. усіх форм навчання / Радзієвська Світлана Олександрівна. – 2017

28. Сисоєва І. М. Облік в державному секторі економіки : навч. посіб. / Сисоєва І. М., Пославська Л. І., Балазюк О. Ю.. – 2017

29. Таукешева Т. Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ : навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. – 2017

30. Труніна І. М. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності (туристична галузь) : підручник / І. М. Труніна, О. А. Сущенко, Г. Л. Ліхоносова. – 2017

31. Чумаков А. Г. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. Г. Чумаков. – 2018

32. Шкарлет С. М. Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування : монографія / С. М. Шкарлет. - 2017

 

ІСТОРІЯ

 

1. Нова Історія Азії та Африки: (термінологічний і понятійний довідник) : навч.-метод. посіб. / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - 2017

2. Бойко, Ю. М. Історія України та етнокультурологія. Ч. 1: Історія України. - 2017

3. Бойко, Ю. М. Історія України та етнокультурологія. Ч. 2: Етнокультурологія. - 2017

4. Слєпухіна, Римма Іванівна Історія України XX століття. Ч. 1. – 2017

 

КУЛЬТУРА І ОСВІТА

 

1. Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [зб. ст.] / Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти. - 2018

2. Козира В. М. Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі : навч.-метод. посіб. для вчителів / Козира В. М.. - 2017

3. Парпан У. М. Правова природа вищої освіти в Україні : монографія / Парпан Уляна. - 2017

4. Партико, Зіновій Васильович Основи редагування. Кн. 2: Практикум. - 2016

5. Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : монографія / Рокосовик Н. В.. – 2018

6. Щербина О. А. Проектування електронних освітніх ресурсів для відкритих систем підвищення кваліфікації викладачів університету : монографія / Щербина О. А.–2018

 

ОСВІТА

 

1. Культурологія. Могилянська школа : колект. монографія / [Демчук Р. В. та ін.] ;  під. ред. проф. М. А. Собуцького, доц. Д. О. Короля, доц. Ю. В. Джулая. - 2018

2. Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації : монографія / [О. С. Чмир та ін.]. - 2017

3. Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / [авт. та упоряд.: Л. М. Яременко (кер.) та ін. ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін.]. - 2017

4. Основи соціалізації особистості : навч. посіб. для студентів ОС "Бакалавр" спец. 6.010106 " Соціальна педагогіка" / Л. В. Вікторова [та ін.]. - 2017

5. Сучасні інформаційні технології в науці та освіті : навч. посіб. / [С. М. Злепко та ін.]. - 2017

6. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства : бібліогр. покажч. (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України. – 2017

7. Університетсько-індустріальна кооперація. Т. 1: Модельно-орієнтований підхід. Практичне керівництво та приклади / [В. С. Харченко та ін.] ; під ред. В. С. Харченка. - 2017

8. Університетсько-індустріальна кооперація. Т. 2: Інтелектуальна знання-орієнтована система прийняття рішень. Вимоги, алгоритми, верифікація і застосування / [Ю. П. Кондратенко та ін.] ; під ред. Ю. П. Кондратенка, В. С. Харченка. - 2017

9. Університетсько-індустріальна кооперація. Т. 3: Веб-портал. Настанова з використання / [В. В. Литвинов та ін.] ; під ред. В. С Харченка. - 2017

10. Університетсько-індустріальна кооперація. Т. 4: Нарощування потенціалу. Тренінги / [В. В. Казимир та ін.] ; під ред. В. С. Харченка. - 2017

11. Куценко О. І. Проектування систем управління якістю у вищих навчальних закладах : навч. посіб. для студентів, викладачів та керівників навч. закл. / О. І. Куценко, Н. В. Ротань, О. Є. Яковенко. - 2017

12. Кушнір С. М. Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / С. М. Кушнір. - 2017

13. Лєсовий В. Ю. Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти : монографія / В. Ю. Лєсовий, В. А. Петрук. - 2017

14. Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи : підручник / А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин. - 2015

15. Омельченко А. В. Теоретические основы формирования методологического компонента системы знаний студентов : монография / А. В. Омельченко. - 2017

16. Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - 2017

17. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / М. М. Поколодна. – 2017

18. Савош В. О. Уміння навчатися в системі неперервної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / В. О. Савош. -2017

19. Слабко В. М. Теорія і практика формування проектно-технологічної культури майбутніх учителів технологічної освіти : монографія / В. М. Слабко. - 2016

20. Череповська Н. І. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навч.-метод. посіб. / Н. І. Череповська. - 2017

 

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

1. Report Introduction of probation in Ukraine : by results of the Ukrainian-Danish project "Introduction of probation Ukraine" / Yevhen Barash [et al.] ; gen. ed. Yevhen Barash, Maryna Rudnytskykh. - 2018

2. Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук., проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 14 лют. 2018 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. права № 1 [та ін.]. – 2018

3. Україна. Закони Про вищу освіту : закон України : станом на 25 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – 2018

4. Україна. Закони Про державну службу : закон України : станом на 22 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – 2018

5. Україна. Закони Про запобігання корупції : закон України : станом на 25 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – 2018

6. Україна. Конституція (1996) Конституція України : станом на 22 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – 2018

7. Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку : [монографія] / [Мацкевич О. О. та ін.]. – 2017

8. Андрощук Г. О. Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності / [Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський С. О., Мацкевич О. О.]. – 2017

9. Єрмак О. В. Конфіскація як засіб кримінально-правового реагування : монографія / Єрмак О. В., Куц В. М.. – 2018

10. Іванов, Юрій Феодосійович Цивільне право України. Т. 1. – 2018

11. Іванов, Юрій Феодосійович Цивільне право України. Т. 2. – 2018

12. Коломоєць Т. О. Правове регулювання державної служби : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти магістра спец. "Право" освіт. програми "Правознавство" / Т. О. Коломоєць, А. А. Шарая. – 2017

13. Кунєва З. Ю. Митні формальності: теорія і практика : монографія / З. Ю. Кунєва. –2018

14. Ортинський В. Л. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студентів спец. 081 "Право" / В. Л. Ортинський, К. Б. Марисюк, Я. В. Ступник. – 2018

15. Осипова Ю. В. Правова охорона об'єктів права інтелектуальної власності, створених у вищих навчальних закладах України : монографія / Осипова Юлія Вікторівна. – 2017

16. Панов М. І. Проблеми методології науки кримінального права : вибр. наук. пр. / М. І. Панов ; [уклад.: Г. М. Анісімов, В. В. Гальцова ; передм. О. В. Петришина, В. І. Борисова]. – 2018

17. Перович Л. М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду : монографія / Л. М. Перович, В. М. Сай. – 2017

18. Петришин О. В. Правова карта сучасного світу : навч. посіб. для студентів-магістрів юрид. ВНЗ і ф-тів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. – 2018

19. Рязанова Н. І. Службові об'єкти інтелектуальної власності, створені за державні кошти: цивільно-правові аспекти : монографія / Рязанова Наталія Іванівна. – 2017

20. Савич С. С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні й Республіці Польща (порівняльне дослідження) : монографія / С. С. Савич. – 2018

21. Ткачук О. М. Путівник по строках та термінах Цивільного процесуального кодексу України (зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 р.) / О. М. Ткачук. – 2018

22. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія / Штефан А. С. - 2017