Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з суспільних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ЕКОНОМІКА 

 1. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки : [монографія] / Г. І. Башнянин [та ін.]. - 2017
 2. Аудит : навч. посіб. / [Пушкар М. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Пушкаря Михайла Семеновича. – 2014
 3. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі : монографія / [Л. О. Примостка та ін.] ; за заг. та наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. – 2017
 4. Державне управління фрілансовою діяльністю: теоретичні та прикладні засади : монографія / Кузьмін О. Є. [та ін.]. – 2017
 5. Економіка підприємства : навч. посіб. / Козик В. В. [та ін.]. -2017
 6. Економіка підприємства : навч. посіб. (практикум) / С. М. Рогач [та ін.]. - 2016
 7. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність. Ч. 1. – 2017
 8. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність. Ч. 2. - 2017
 9. Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності : навч. посіб. / С. С. Рижков [та ін.] ; під заг. ред. проф. С. С. Рижкова. - 2016
 10. Збалансоване управління економічними процесами в суспільстві та бізнес-середовищі в умовах трансформації соціально-економічних інституцій : міжнар. колект. монографія / [Савіна Г. Г. та ін. ; голов. ред. Савіна Г. Г.]. – 2016
 11. Інновінг в туризмі : монографія / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Мазаракі. – 2016
 12. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / [В. Р. Сіденко та ін.] ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. Р. Сіденка. – 2017
 13. Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу : зб. наук. пр. / за заг. ред. д-ар політ. наук, проф. Зернецької О. В.. – 2017
 14. Кредитний менеджмент : навч. посіб. / [О. І. Копилюк та ін.]. – 2016
 15. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання менеджменту та маркетингу" (17-18 березня 2017 року) : [збірник]. - 2017
 16. Менеджмент : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. "Менеджмент" / Д. Т. Бікулов [та ін.]. -2017
 17. Методы принятия решений в проектном менеджменте : монография / Завгородняя А. Н. [и др.]. - 2016
 18. Методика викладання основ підприємництва : конспекти лекцій з практикумом / В. К. Сидоренко [та ін.]. – 2017
 19. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / [В. П. Галушко та ін.]. - 2016
 20. Міжнародний бізнес : навч. посіб. / [Орєхова Т. В. та ін. ; під заг. ред. Т. В. Орєхової]. – 2017
 21. Міжнародний бізнес як фактор розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (21 квіт. 2016 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Департамент економіки та міжнар. відносин Харків. облдержадмін., Ф-т міжнар. екон. відносин та турист. бізнесу, Каф. екон. теорії. - 2016
 22. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / С. І. Чеботар [та ін.] ; за ред. проф. С. І. Чеботара. – 2015
 23. Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Сотник. -2016
 24. Налоговая реформа в Украине и Республике Беларусь: аналитические исследования : монография / [Богатырева Е. Н. и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. В. Г. Барановой, канд. экон. наук, проф. О. Е. Дубовик, д-ра экон. наук, проф. Е. Ф. Киреевой. – 2016
 25. Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору : монографія / [Р. Пукала та ін.] ; керівник міжнар. проекту Р. Пукала (Польща) ; наук. ред.: Р. Пукала (Польща), Н. М. Внукова (Україна). – 2016
 26. Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного економічного мислення в Україні / [В. В. Гришко та ін. ; за ред. В. В. Зелюка]. - 1998
 27. Управління змінами та проектами : навч. посіб. / [Грибик І. І. та ін.]. – 2017
 28. Управління інноваціями : навч. посіб. / О. І. Гуторов [та ін.]. - 2016
 29. Фінансовий облік II : навч. посіб. / В. Г. Васильєва [та ін.]. -2017
 30. Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж.. – 2017
 31. Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства: методологія та інструментарій : монографія / Кузьмін О. Є. [та ін.]. – 2017
 32. Баженова С. Е. Основи туроперейтингу : навч. посіб. для студентів (напрям підгот. 6.140103 "Туризм") / С. Е. Баженова. – 2016
 33. Баценко Л. М. Теорія організації : навч. посіб. / Л. М. Баценко, Р. В. Галенін, М. М. Ксенофонтова. – 2016
 34. Быткин С. В. Конкурентная разведка конъюнктурно-технологических перспектив традиционного и high-tecn экспорта Украины : монография / Быткин С. В.. - 2017
 35. Бондаренко О. А. Микроэкономика : учеб. пособ. / Бондаренко О. А.. – 2017
 36. Бондарчук М. К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навч. посіб. / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – 2017
 37. Боринець С. Я. Теорія та практика світових фінансів : підручник / С. Я. Боринець. – 2016
 38. Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку : монографія / К. О. Бояринова. - 2017
 39. Буторіна В. Б. Основи економічної теорії: практикум : [навч.-метод. посіб.] / В. Б. Буторіна, О. П. Свідер. - 2017
 40. Варналій З. С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України : монографія / Варналій З. С., Красільник О. В., Хмелевська Л. П.. – 2017
 41. Васіна А. Ю. Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти : монографія / А. Ю. Васіна. – 2017
 42. Височин І. А. Методи структурної реорганізації урбанізованих систем : монографія / І. А. Височин, С. А. Галушка. – 2017
 43. Вітренко А. О. Сервісна економіка. Теорія, сучасні виклики та глобальні тренди : [монографія] / А. О. Вітренко. – 2016
 44. Влащенко Н. М. Сіті-брендинг : навч. посіб. / Н. М. Влащенко. – 2016
 45. Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Воронко Р. М.. - 2016
 46. Гагауз В. М. Управління забезпеченням банківських позичок: теоретичний та практичний аспекти : [монографія] / Гагауз В. М., Коваленко В. В., Кузнєцова Л. В.. - 2016
 47. Глущенко С. В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти : навч. посіб. / С. В. Глущенко. – 2017
 48. Гоблик В. В. Регулювання депресивних ринків праці в умовах економічної трансформації : монографія / Гоблик В. В., Токар Я. І.. – 2017
 49. Голик Й. М. Міський менеджмент і моніторинг в управлінні містом : [навч. посіб.] / Голик Йолана Миколаївна, Куцина Ірина Анатоліївна, Біган Михайло Михайлович. - 2017
 50. Голов Р. С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций : (теория и методология) : [монография] / Р. С. Голов, А. В. Мыльник. – 2010
 51. Головацька С. І. Обліково-аналітичний інструментарій контролінгу в управлінні витратами підприємства : монографія / Головацька С. І., Сашко О. П.. - 2017
 52. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю підприємства: теорія і методологія : монографія / А. В. Горбунова. – 2017
 53. Гурченков О. П. Ілюстрації до циклу лекцій з дисципліни "Економіка підприємства" : навч. посіб. / О. П. Гурченков, О. М. Майстренко, А. В. Пономарьова. – 2016
 54. Дуб В. В. Інжиніринг у ресторанному господарстві : навч. посіб. / В. В. Дуб, О. Г. Терешкін, Д. В. Горєлков. – 2017
 55. Єфімова Г. В. Наукове дослідження магістранта. Ч. 2.:Економетричне моделювання / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак. - 2016
 56. Жорова І. Я. Теорія і практика розвитку професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр. XX - початок XXI ст.) : монографія / Жорова І. Я.. – 2016
 57. Жуков С. А. Управління промисловим маркетингом на підприємствах : монографія / С. А. Жуков. – 2017
 58. Журавльова І. В. Функціонування інтелектуального капіталу: методологічне та методичне забезпечення : монографія / І. В. Журавльова. - 2016
 59. Закотнюк О. Л. Соціально-економічна географія України : навч. посіб. / Закотнюк О. Л., Попова Ю. М.. - 2016
 60. Залуцька Х. Я. Стратегія підприємства : навч. посіб. / Залуцька Х. Я.. – 2017
 61. Іванова М. І. Наукові засади управління логістичними системами на промислових підприємствах : монографія / Іванова Марина Іллівна. - 2017
 62. Іванова О. Ю. Саморозвиток регіонів: теорія і практика : монографія / О. Ю. Іванова. – 2016
 63. Івашук Ю. П. Поведінкова та експериментальна економіка : навч. посіб. / Ю. П. Іващук. – 2017
 64. Ільїна М. В. Стале рекреаційне природокористування на сільських територіях України : монографія / М. В. Ільїна. -2017
 65. Ільченко Н. Б. Логістичні стратегії в торгівлі : монографія / Н. Б. Ільченко. - 2016
 66. Кавун С. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання : підручник / С. В. Кавун, О. І. Барановський, О. М. Тридід. -2015
 67. Канцір І. А. Фінансовий облік: теоретичні та прикладні аспекти : навч. посіб. / Канцір І. А., Старко І. Є., Антонійчук М. М.. – 2017
 68. Клебанова Т. С. Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства : монографія / Т. С. Клебанова, О. В. Димченко, О. О. Рудаченко. - 2016
 69. Ковалишин О. Ф. Збалансоване землекористування сільських територій: регіональні умови та механізми формування : монографія / Олександра Ковалишин, Надія Кришеник. – 2016
 70. Ковова І. С. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті : навч. посіб. / І. С. Ковова. - 2016
 71. Козловський С. В. Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем : монографія / Козловський С. В.. - 2017
 72. Комарницький І. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / І. М. Комарницький, Г. О. Комарницька. – 2016
 73. Комарницький І. Ф. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) : [навч. посіб. : практикум] / І. Ф. Комарницький, П. І. Белінський, В. І. Кравець. – 2005
 74. Корж Н. В. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Корж Н. В., Басюк Д. І.. – 2017
 75. Корчевська Л. О. Методологія синергетичного управління економічною безпекою підприємства : монографія / Л. О. Корчевська. - 2016
 76. Крахмальова Н. А. Інвестиційний клімат і проблеми іноземного інвестування в Україні : монографія / Крахмальова Н. А. , Ліщук В. В.. – 2017
 77. Кужелєв М. О. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / М. О. Кужелєв, Р. А. Герасименко, М. О. Лисенко. - 2013
 78. Мартинюк О. А. Менеджмент та адміністративне управління : навч. посіб. / О. А. Мартинюк, Н. І. Серебряннікова. – 2017
 79. Мельник А. Ф. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки: механізми розвитку : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. - 2017
 80. Мельник В. М. Фіскальний механізм забезпечення соціального розвитку України : монографія / В. М. Мельник, І. Г. Канцур, М. М. Мельник. – 2017
 81. Мельник Т. М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник / Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова. - 2016
 82. Мястковська М. О. Математичне моделювання елементів економічних систем : навч. посіб. / М. О. Мястковська, В. С. Щирба, О. В. Щирба. - 2017
 83. Найда І. В. Механізми державного регулювання працевлаштування молодих спеціалістів : монографія / І. В. Найда. – 2017
 84. Немировский И. А. Экономическая оценка энергосберегающих проектов : учеб. пособие для студентов энергет. и экон. спец., в том числе иностр. студентов / И. А. Немировский, Е. М. Проскурня. - 2017
 85. Одинець В. А. Інформаційні системи та технології у фінансових установах : навч. посіб. / Володимир Андрійович Одинець, Віталія Юріївна Свириденко, Людмила Василівна Дубчак. – 2016
 86. Ортіна Г. В. Державна політика розвитку реального сектору економіки України: формування та реалізація антикризової стратегії : монографія / Ортіна Ганна Володимирівна. – 2017
 87. Павленко В. Н. Основы инженерной логистики : учеб. пособие / В. Н. Павленко, Н. В. Руденко, Н. Л. Белов. - 2017
 88. Паризький І. В. Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України : монографія / Паризький Ігор Володимирович. - 2017
 89. Петровська М. А. Нормування якості довкілля : навч. посіб. / Мирослава Петровська. – 2017
 90. Підлипна Р. П. Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні : [монографія] / Р. П. Підлипна. - 2016
 91. Подлесная В. Г. Логико-исторические основания формирования социально-экономических циклов : монография / Подлесная Василиса Георгиевна. – 2017
 92. Прилуцкая, Людмила Анатольевна Экономическая и социальная география мира. Ч. 1: Введение в дисциплину "Экономическая и социальная география мира". – 2013
 93. Прилуцкая, Людмила Анатольевна Экономическая и социальная география мира. Ч. 2: Основы экономической и социальной географии Украины. – 2013
 94. Прилуцкая, Людмила Анатольевна Экономическая и социальная география мира. Ч. 3: Основы экономической и социальной географии стран мира. -2013
 95. Припотень В. Ю. Конкурентоспроможність комерційної пропозиції підприємства будівельної галузі : [монографія] / В. Ю. Припотень, М. В. Склепович. - 2016
 96. Пушкар М. С. Внутрішній аудит : підручник / Пушкар М. С., Семанюк В. З.. – 2016
 97. Рзаєва Т. Г. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Т. Г. Рзаєва, Г. І. Рзаєв]. - 2016
 98. Сарапіна О. А. Аудит : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / О. А. Сарапіна, Т. А. Пінчук Т. В. Шрам. – 2016
 99. Сахно А. А. Мотивація економічної діяльності машинобудівних підприємств : монографія / Сахно Андрій Анатолійович. - 2017
 100. Сенищ П. М. Банківська діяльність в системі державної політики економічного зростання України: теорія та досвід : монографія / П. М. Сенищ. – 2016
 101. Сенченко М. І. Міжнародний валютний фонд - інструмент поневолення України / М. І. Сенченко. - 2017
 102. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навч. посібник / С. І. Сергійчук. – 2016
 103. Сердюк В. Р. Професійно-освітні складові розвитку трудового потенціалу робітників : монографія / В. Р. Сердюк, Н. О. Коваль. – 2016
 104. Сидоров В. И. Исламская финансовая система : монография / В. И. Сидоров, Салах Гасим, Н. С. Гайдей. -2017
 105. Сідоров М. В. Україна на світовому ринку туристичних послуг: cучасний стан та перспективи розвитку : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко. -2017
 106. Скоморович І. Г. Банківські операції : навч. посібник / І. Г. Скоморович. – 2010
 107. Солодка О. О. Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні : монографія / Солодка Ольга Олегівна. – 2016
 108. Степашко В. О. Освітній менеджмент: практичний аспект : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ спец. 073 - "Менеджмент" та аспірантів / В. О. Степашко. – 2017
 109. Ткаченко А. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Ткаченко А. М., Дідченко О. І.. - 2017
 110. Ткачук А. І. Основи охорони праці. Курс лекцій : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. всіх спец. за освіт.-кваліфікац. рівнем "бакалавр" / А. І. Ткачук, С. М. Богомаз-Назарова. - 2017
 111. Фарат О. В. Економічна теорія : електрон. навч. посіб. / О. В. Фарат. – 2016
 112. Федулова Л. І. Управління інноваціями : підручник / Л. І. Федулова. – 2016
 113. Цыбулев П. Н. Оценка интеллектуальной собственности : учеб. пособие для студентов вузов Украины по специальности "Интеллектуальная собственность" / П. Н. Цыбулев, В. А. Денисюк. – 2002
 114. Чебанова Н. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. В. Чебанова, Л. Є. Ревуцька. - 2016
 115. Чугунов І. Я. Фінанси пенсійного забезпечення : монографія / І. Я. Чугунов, О. В. Насібова. – 2017
 116. Чурсіна Л. А. Стандартизація та сертифікація послуг : [навч. посіб.] / Чурсіна Л. А., Богданова О. Ф., Горач О. О.. -2017
 117. Шиманська К. В. Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір : монографія / К. В. Шиманська. – 2017
 118. Штулер І. Ю. Трансформація національної економічної системи на інноваційних засадах : монографія / Штулер Ірина Юріївна. – 2016
 119. Ясишена В. В. Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін : навч. посіб. / Ясишена В. В., Волинець В. І. - 2017