Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з суспільних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ЕКОНОМІКА

 

1. III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності", 4-5 листопада 2016 року / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку людини ВНЗ "Ун-т "Україна", Каф. менеджменту. - 2016

2. Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону. Міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2016 року. Ч. 1. – 2016

3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону. Міжнародна науково-практична конференція, 11 листопада 2016 року. Ч. 2. – 2016

4. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України : монографія / [Г. Т. Карчева та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. - 2016

5. Бочковский А. П. Автоматизовані системи управління процесами : навч. посіб. / А. П. Бочковский. – 2016

6. Бродський Ю. Б. Моделювання економічної динаміки : підручник / Бродський Ю. Б., Молодецька К. В.. – 2016

7. Великоіваненко Г. І. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями : навч. посіб. / Г. І. Великоіваненко, Л. Б. Долінський, І. І. Стрельченко. – 2016

8. Галіцин В. К. Теорія керування : навч. посіб. / В. К. Галіцин, О. П. Суслов. – 2016

9. Гладунський В. Н. Моделювання в управлінні персоналом: навч. посіб. / В. Н. Гладунський, Г. І. Берегова. – 2016

10. Глущевський В. В. Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі : монографія / В. В. Глущевський. – 2016

11. Диба В. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : монографія / В. М. Диба. – 2015

12. Козоріз Г. Г. Соціальне страхування : навч. посіб. : для студентів ВНЗ напряму підгот. "Фінанси і кредит" / Г. Г. Козоріз. - 2016

13. Костин Ю. П. Основы логистики : учеб. пособие / Ю. П. Костин, А. Н. Вудвуд. – 2015

14. Мартин А. Г. Управління якістю земплевпорядних робіт : навч. посіб. / А. Г. Мартин, Л. А. Гунько, І. Г. Колганова. – 2016

15. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 2016

16. Савченко О. Ф. Екологічна економіка: теорія, практика, юридична відповідальність : навч. посіб. / О. Ф. Савченко, А. О. Байда, А. І. Мілька. – 2016

17. Слав'юк Р. А. Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління : монографія / Р. А. Слав'юк. – 2016

18. Сокол Л. М. Управління екологічною складовою сільськогосподарського природокористування в умовах глобалізації економіки : монографія / Л. М. Сокол. - 2016

19. Соловйова Н. І. Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі : монографія / Н. І. Соловйова. – 2010

20. Соловйова Н. І. Системне прогнозування в економіці: ідеологеми минулого та майбутнього : монографія / Н. І. Соловйова. – 2009

21. Цимбалюк С. О. Управління брендом роботодавця : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк. - 2016

22. Ющенко Н. Л. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. / Н. Л. Ющенко. - 2016

 

ІСТОРІЯ

 

1. На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років / [А. Руккас та ін.]. -2016

2. У кігтях двоглавих орлів. Творення модерної нації. Україна під скіпетрами Романових і Габсбургів / [А. Галушка та ін.]. – 2016

3. Дашкевич Я. Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич ; [упоряд.: М. Капраль та ін. ; передм. І. Вакарчука, І. Гирича]. - 2016

4. Хома І. Я. Історія військового формування Січових стрільців (1917-1919 роки) : монографія / Іван Хома. – 2016

5. Яневський Д. Б. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-1914 рр. / Данило Яневський. -2016

 

ОСВІТА

 

1. Видавничий інформаційний продукт у сучасному суспільстві : монографія / [Ірина Антоненко та ін.]. – 2016

2. Військово-патріотичне виховання учнів у позакласній роботі : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – 2016

3. Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28-29 верес. 2016 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. – 2016

4. Інноваційні технології антикризового управління вищою освітою: аналіз, методології і системні рішення : монографія / Рамазанов С. К. [та ін.] ; під ред. проф. С. К. Рамазанова. – 2016

5. Канада: образование, карьера, жизнь : кат. высшего образования; все специальности лучших колледжей и ун-тов / [Укр. образоват. компания STUDY.UA]. - [20--]

6. Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця : метод. рек. / Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. – 2016

7. Освітня політика: філософія, теорія, практика : монографія / [В. П. Андрущенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф., чл.-кор. НАН України, дійсн. чл. НАПН України В. П. Андрущенка. – 2015

8. Педагогіка вищої школи: в схемах і таблицях : навч.-метод. посіб. для студентів і магістрів ВНЗ / Нац. акад. Нац. гвардії України. – 2016

9. Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві : монографія / [О. В. Богуславський та ін.]. – 2016

10. Студентське самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства незалежної України : зб. тез і ст. Всеукр. студент. наук.-практ. конф. / Запоріз. держ. інж. акад.. – 2016

11. Білик О. М. Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України : монографія / О. М. Білик. – 2016

12. Жила В. І. Культура педагогічного спілкування : монографія / В. І. Жила, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов. – 2016

13. Субіна О. О. Формування соціальної компетентності майбутніх викладачів в умовах професійної підготовки : монографія / О. О. Субіна. - 2016

14. Якимчук А. Ю. Документно-інформаційні комунікації : навч. посіб. / А. Якимчук, А. Валюх. - 2015

 

ПРАВО

 

1. Верховна Рада України восьмого скликання. Т. 4: Друга сесія, 21 квітня - 20 травня 2015 року, №28-41 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. – 2016

2. Верховна Рада України восьмого скликання. Т. 6: Друга сесія, 30 червня - 31 серпня 2015 року, №56-57 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. – 2016

3. Аграрне право : посіб. для підгот. до іспиту / [В. М. Корнієнко та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Статівки. – 2016

4. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення. – 2016

5. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 2: Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – 2016

6. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 1: Історія держави і права України / [Андрусишин Б. І. та ін. ; редкол. 1-го т.: В. Д. Гончаренко (голова) та ін.]. - 2016

7. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : [монографія] / [Антонович М. та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович]. – 2016

8. Господарське право України. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б. та ін.]. -2016

9. Господарське право України. Ч. 2 / [Андрєєва О. Б. та ін.]. -2016

10. Державне управління і державна служба : зб. творч. робіт учасників 3-го туру щоріч. Всеукр. конкурсу "Кращий державний службовець" у номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст" / Нац. агентство України з питань держ. служби, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 2015

11. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Вип. 8: 21 жовтня 2016 року / [редкол.: В. В. Федосєєв (голов. ред.) та ін.]. – 2016

12. Електронний парламент України: досвід створення / [Баран Л. Б. та ін. ; за заг. ред. Довгого С. О.]. – 2015

13. Євроінтеграція в умовах світової глобалізації : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 27- 29 квіт. 2016 р., м. Одеса / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т [та ін.]. – 2016

14. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 30 трав. 2016 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – 2016

15. Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. -2002

16. Конституційно-правовий статус суб'єктів освітнього процесу у вищій школі України : монографія / [Петрецька Н. І. та ін.]. – 2016

17. Корпоративне право Польщі та України : [монографія] / [Васильєва В. А. та ін.] ; за ред. проф. В. А. Васильєвої. - 2016

18. Матеріали XIX Звітної студентської наукової конференції, 14 травня 2016 року м. Одеса. Т. 1. – 2016

19. Матеріали XIX Звітної студентської наукової конференції, 14 травня 2016 року м. Одеса. Т. 2. – 2016

20. Матеріали XIX Звітної студентської наукової конференції, 14 травня 2016 року м. Одеса. Т. 3. - 2016

21. Митний кодекс України: практичні аспекти : навч.-метод. посіб. / [О. Л. Василенко та ін. ; редкол.: А. Д. Войцещук та ін.]. -2016

22. Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України", 21 -22 жовтня 2016 р., м. Київ / НДІ публ. права. – 2016

23. Набуття і реалізація прав на землю в Україні : навч. посіб. / [А. Й. Годованюк та ін.] ; за ред. проф. І. І. Каракаша. -2016

24. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. – 2001

25. Науково-теоретичні проблеми формування та розвитку правової економіки : матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів і студентів Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого (Харків, 7 груд. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2016

26. Право інтелектуальної власності : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ спец. "Правознавство" / [О. І. Харитонова та ін.]. -2015

27. Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2016 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. - 2016

28. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Т. 1. – 2016

29. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Т. 2. – 2016

30. Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. / [М. В. Краснова та ін.] ; під заг. ред. М. В. Краснової та Р. С. Кіріна. -2016

31. Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін.]. - 2016

32. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Житомир, 19 трав. 2016 р. / Житомир. нац. агроекол. ун-т, Ф-т екології і права, Каф. правознавства. – 2016

33. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали "круглого столу" (Харків, 2 груд. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України. – 2016

34. Україна на шляху державотворення: історія та сучасність : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (до 25-ї річниці незалежності України), 26 трав. 2016 р. / Харків. облдержадмін., Департамент науки і освіти, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – 2016

35. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні. Т. 1 / [Аракелова І. О. та ін. ; за заг. ред. О. В. Балуєвої]. – 2016

36. Цивільний процес на зламі століть : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю заснування каф. цивіл. процесу (м. Харків, 20-21 жовт. 2016 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. цивіл. процесу. – 2016

37. Банах С. В. Кримінальний процес : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. – 2016

38. Банах С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі : монографія / Банах С. В.. – 2016

39. Бичкова С. С. Заходи процесуального примусу: науково-практичний коментар глави 9 розділу І Цивільного процесуального кодексу України / С. С. Бичкова, В. І. Бобрик, М. О. Гетманцев. – 2015

40. Біленко М. С. Науково-практичний коментар параграфа 3 глави 61 Цивільного кодексу України / М. С. Біленко. - 2015

41. Дешко Л. М. Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій : монографія / Л. М. Дешко. – 2016

42. Евграфов, Павел Борисович Юридическое наследие. Кн. 1. -2016

43. Евграфов, Павел Борисович Юридическое наследие. Кн. 2. -2016

44. Клименко О. В. Державна регуляторна політика у сфері господарювання в умовах європейської інтеграції: адміністративно-правове забезпечення : монографія / [О. В. Клименко]. – 2016

45. Коновейчук Х. Б. Благодійні організації: адміністративно-правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х. Б. Коновейчук ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. І. Кафарського. – 2015

46. Мартин А. Г. Проблеми землевпорядного нормування в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Л. А. Гунько, І. Г. Колганова. – 2016

47. Марченко О. С. Юридичний консалтинг: сутність та роль у правовій економіці : монографія / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. - 2016

48. Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова. – 2017

49. Неня О. В. Сучасні можливості оптичних методів криміналістичних досліджень мікрооб'єктів : монографія / Олена Неня. – 2016

50. Опришко Л. Основи судової журналістики : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – 2016

51. Перович Л. М. Оцінка нерухомості : навч. посіб. / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. – 2016

52. Петришин О. В. Юридична деонтологія : посіб. для підгот. до заліків та іспитів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. – 2017

53. Плугатар Т. А. Адміністративна відповідальність за неправомірні дії неповнолітніх в Україні : монографія / Плугатар Т. А., Алєксєєва О. В.. – 2016

54. Плугатар Т. А. Відомчий контроль за забезпеченням прав та свобод громадян в адміністративній діяльності міліції України : монографія / Плугатар Т. А.. – 2011

55. Плугатар Т. А. Наукове забезпечення функціонування системи Міністерства внутрішніх справ України: адміністративно-правове регулювання : монографія / Плугатар Т. А., Скоробагатько О. В.. - 2016

56. Федотов О. П. Концепція державної митної справи: виклики модернізації в Україні : монографія / О. П. Федотов. – 2016

57. Чехович С. Б. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання : монографія / С. Б. Чехович, В. П. Босий ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра юрид. наук, проф. О. Л. Копиленка. - 2016

 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

 

1. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Педагогіка та психологія: сучасний стан розвитку наукових досліджень та перспективи", 28-29 жовтня 2016 р. / Класич. приват. ун-т, Каф. освіти та упр. навч. закл.. – 2016

2. Теорія психічної контрольності та сучасні психолого-педагогічні проблеми : матеріали наук. читань, присвяч. 110-річчю від дня народж. Ярослава Івановича Цурковського, 24 берез. 2015 р., м. Львів / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України. – 2015

3. Мяленко В. В. Психологія професійної самореалізації молоді : монографія / В. В. Мяленко. - 2016